{
	"de_grot_diktator": {
		"title": "De grot diktator",
		"paragraphs": [
			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve inan en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav rum fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutskedrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester sta stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid bak. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan höre mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskridrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar skedet: Tu fekte fur de frihed ar en gud sak.",
			"Fektarer: Fekt nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Fekt nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive inan jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
			"Fektarer: Fekt nit fur de sklavskap! Fekt fur de frihed! Inan de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar inan al maner.‘ — nit bar inan en grup ut maner, insted inan al maner, inan ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Inan de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us fekte fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner de magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit san dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
			"Lat us nu fekte fur tu upfüle dis luving. Lat us fekte fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us fekte fur en verld med farstarid, en verld, var vetridskap and forskridrid skal lede to al mans gladhed.",
			"Fektarer: Inan de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
		]
	}
}