{
	"description": null,
	"tags": [
		"month",
		"time"
	],
	"translations": {
		"deu": [
			"Oktober",
			"Gilbhart",
			"Gilbhard",
			"Weinmond",
			"Weinmonat",
			"zweiter Herbstmond"
		],
		"eng": [
			"october"
		],
		"swe": [
			"oktober"
		]
	},
	"type": "noun"
}