name mode size
..
files 040000
Manifest 100644 2.44kB
metadata.xml 100644 1.84kB
screen-4.8.0-r1.ebuild 100644 4.07kB
screen-4.8.0-r2.ebuild 100644 4.12kB