Browse code

Pushing vi translations

Colin Childs authored on 06/11/2017 18:21:07
Showing 1 changed files
... ...
@@ -1,54 +1,105 @@
1
+# Translators:
2
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>, 2016
3
+# Nguyen Thanh Tai <thanhtai2009@outlook.com>, 2016
4
+# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811@yahoo.com>, 2016
5
+# tien nguyen <cebimedia@gmail.com>, 2016
6
+# truongvan <truongvan@live.com>, 2016
7
+# Quoc Hoa <openmyworld@yandex.com>, 2016
8
+# Acooldude <chibqc@gmail.com>, 2017
1 9
 msgid ""
2 10
 msgstr ""
3 11
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 12
 "POT-Creation-Date: 2016-12-06 16:36-0600\n"
5 13
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
6
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
7
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14
+"Last-Translator: Acooldude <chibqc@gmail.com>, 2017\n"
15
+"Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
8 16
 "MIME-Version: 1.0\n"
9 17
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 18
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
+"Language: vi\n"
20
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
11 21
 
12 22
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
13 23
 msgctxt "_"
14 24
 msgid "translator-credits"
15
-msgstr ""
25
+msgstr "người dịch-những sự đóng góp"
16 26
 
17 27
 #: about-tor-browser.page:7
18 28
 msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
19 29
 msgstr ""
30
+"Tìm hiểu Trình duyệt Tor có thể làm gì để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
31
+"bạn"
20 32
 
21 33
 #: about-tor-browser.page:10
22 34
 msgid "About Tor Browser"
23
-msgstr ""
35
+msgstr "Thông tin về Trình duyệt Tor"
24 36
 
25 37
 #: about-tor-browser.page:12
26
-msgid "Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. Using the Tor network has two main properties:"
38
+msgid ""
39
+"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
40
+"Using the Tor network has two main properties:"
27 41
 msgstr ""
42
+"Trình duyệt Tor sử dụng mạng lưới Tor để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
43
+"bạn. Việc sử dụng mạng lưới Tor có hai đặc tính chính:"
28 44
 
29 45
 #: about-tor-browser.page:18
30
-msgid "Your internet service provider, and anyone watching your connection locally, will not be able to track your internet activity, including the names and addresses of the websites you visit."
46
+msgid ""
47
+"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
48
+" will not be able to track your internet activity, including the names and "
49
+"addresses of the websites you visit."
31 50
 msgstr ""
51
+"Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, và bất kỳ ai đó đang theo dõi kết nối"
52
+" của bạn một cách nội bộ, sẽ không thể theo dõi các hoạt động Internet của "
53
+"bạn, bao gồm những cái tên và những địa chỉ của trang web bạn ghé thăm."
32 54
 
33 55
 #: about-tor-browser.page:25
34
-msgid "The operators of the websites and services that you use, and anyone watching them, will see a connection coming from the Tor network instead of your real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you explicitly identify yourself."
56
+msgid ""
57
+"The operators of the websites and services that you use, and anyone watching"
58
+" them, will see a connection coming from the Tor network instead of your "
59
+"real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
60
+"explicitly identify yourself."
35 61
 msgstr ""
62
+"Những người vận hành trang web và những dịch vụ bạn sử dụng, và bất kỳ ai "
63
+"theo dõi chúng, sẽ thấy kết nối đến từ mạng lưới Tor thay vì địa chỉ "
64
+"Internet (IP) thực sự của bạn, và sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn tự "
65
+"định danh mình một cách rõ ràng."
36 66
 
37 67
 #: about-tor-browser.page:34
38
-msgid "In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from “fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
68
+msgid ""
69
+"In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
70
+"“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
39 71
 msgstr ""
72
+"Thêm nữa, Trình duyệt Tor được thiết kế để ngăn chặn các trang web khỏi việc"
73
+" \"lấy dấu vết riêng\" hoặc xác định bạn dựa trên cấu hình trình duyệt."
40 74
 
41 75
 #: about-tor-browser.page:39
42
-msgid "By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
76
+msgid ""
77
+"By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only"
78
+" valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
79
+"=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
43 80
 msgstr ""
81
+"Mặc định, Trình duyệt Tor không lưu bất kỳ lịch sử duyệt web nào  Cookies "
82
+"chỉ hợp lệ trong một phiên duy nhất (cho đến khi Trình duyệt Tor được thoát "
83
+"ra hoặc một <link xref=\"managing-identities#new-identity\">New "
84
+"Identity</link> được yêu cầu)."
44 85
 
45 86
 #: about-tor-browser.page:50
46 87
 msgid "How Tor works"
47
-msgstr ""
88
+msgstr "Cách làm việc của Tor"
48 89
 
49 90
 #: about-tor-browser.page:52
50
-msgid "Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out onto the public Internet."
51
-msgstr ""
91
+msgid ""
92
+"Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy "
93
+"and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through "
94
+"three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The"
95
+" last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out "
96
+"onto the public Internet."
97
+msgstr ""
98
+"Tor là một mạng lưới các kênh như thật cho phép bạn nâng cao tính bảo mật và"
99
+" riêng tư trên Internet. Tor hoạt động bằng việc gửi tín hiệu đường truyền "
100
+"qua ba máy chủ ngẫu nhiên (được gọi là các khuyếch đại) trong mạng lưới Tor."
101
+" Khuyếch đại cuối cùng trong lộ trình đó (<em>khuyếch đại thoát</em>) gửi "
102
+"tín hiệu đường truyền ra mạng Internet công cộng."
52 103
 
53 104
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
54 105
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -56,56 +107,111 @@ msgstr ""
56 107
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
57 108
 #: about-tor-browser.page:59
58 109
 msgctxt "_"
59
-msgid "external ref='media/how-tor-works.png' md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
110
+msgid ""
111
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
112
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
60 113
 msgstr ""
114
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
115
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
61 116
 
62 117
 #: about-tor-browser.page:60
63
-msgid "The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. The green middle computers represent relays in the Tor network, while the three keys represent the layers of encryption between the user and each relay."
118
+msgid ""
119
+"The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. "
120
+"The green middle computers represent relays in the Tor network, while the "
121
+"three keys represent the layers of encryption between the user and each "
122
+"relay."
64 123
 msgstr ""
124
+"Hình ảnh ở trên minh hoạ một người dùng đang truy cập các trang web khác "
125
+"nhau dùng Tor. Những máy tính màu xanh ở giữa đại diện cho các khuyếch đại "
126
+"trong mạng lưới Tor đó, còn ba chìa khoá đại diện cho các tầng mã hoá giữa "
127
+"người dùng và mỗi khuyếch đại."
65 128
 
66 129
 #: bridges.page:6
67 130
 msgid "Learn what bridges are and how to get them"
68
-msgstr ""
131
+msgstr "Tìm hiểu cầu nối là gì và làm thế nào để có được"
69 132
 
70 133
 #: bridges.page:10
71 134
 msgid "Bridges"
72
-msgstr ""
135
+msgstr "Cầu Nối"
73 136
 
74 137
 #: bridges.page:12
75
-msgid "Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that you are using Tor."
76
-msgstr ""
138
+msgid ""
139
+"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
140
+"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
141
+"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
142
+" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
143
+" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
144
+"you are using Tor."
145
+msgstr ""
146
+"Hầu hết <link xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết "
147
+"nối</link>, như obfs3 và obfs4, dựa trên việc dùng các khuyếch đại “cầu "
148
+"nối”. Giống như các khuyếch đại Tor thông thường, các cầu được vận hành bởi "
149
+"các bên tình nguyện; không giống như các khuyếch đại thông thường, tuy "
150
+"nhiên, chúng không được liệt kê công khai, vì vậy một bên thù địch không thể"
151
+" xác định chúng một cách dễ dàng. Sử dụng các cầu kết hợp với các điểm trung"
152
+" chuyển có thể kết nối giúp nguỵ trang thực tế rằng bạn đang sử dụng Tor."
77 153
 
78 154
 #: bridges.page:21
79
-msgid "Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge addresses in order to use these transports."
155
+msgid ""
156
+"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
157
+"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
158
+"addresses in order to use these transports."
80 159
 msgstr ""
160
+"Các điểm trung chuyển có thể kết nối, như meek, sử dụng các kỹ thuật phản "
161
+"kiểm duyệt khác nhau mà không phụ thuộc vào các cầu nối. Bạn không cần phải "
162
+"lấy các địa chỉ cầu nối để sử dụng các điểm trung chuyển này."
81 163
 
82 164
 #: bridges.page:28
83 165
 msgid "Getting bridge addresses"
84
-msgstr ""
166
+msgstr "Đang lấy địa chỉ cầu nối"
85 167
 
86 168
 #: bridges.page:29
87
-msgid "Because bridge addresses are not public, you will need to request them yourself. You have two options:"
169
+msgid ""
170
+"Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
171
+"yourself. You have two options:"
88 172
 msgstr ""
173
+"Vì địa chỉ cầu nối không được công khai, bạn sẽ phải tự yêu cầu nó. Bạn có "
174
+"hai tùy chọn:"
89 175
 
90 176
 #: bridges.page:36
91
-msgid "Visit <link href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link> and follow the instructions, or"
177
+msgid ""
178
+"Visit <link "
179
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
180
+" and follow the instructions, or"
92 181
 msgstr ""
182
+"Truy cập <link "
183
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
184
+" và làm theo hướng dẫn, hoặc"
93 185
 
94 186
 #: bridges.page:42
95
-msgid "Email bridges@torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, or"
187
+msgid ""
188
+"Email bridges@torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
189
+"or"
96 190
 msgstr ""
191
+"Gửi email đến bridges@torproject.org từ Gmail, Yahoo, hoặc địa chỉ email "
192
+"Riseup, hoặc"
97 193
 
98 194
 #: bridges.page:51
99 195
 msgid "Entering bridge addresses"
100
-msgstr ""
196
+msgstr "Đang nhập địa chỉ cầu nối"
101 197
 
102 198
 #: bridges.page:52
103
-msgid "Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them into Tor Launcher."
199
+msgid ""
200
+"Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
201
+"into Tor Launcher."
104 202
 msgstr ""
203
+"Một khi bạn đã có được một vài địa chỉ cầu nối, bạn sẽ không cần nhập chúng "
204
+"vào Tor Launcher."
105 205
 
106 206
 #: bridges.page:57
107
-msgid "Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge address on a separate line."
207
+msgid ""
208
+"Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
209
+" to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
210
+"address on a separate line."
108 211
 msgstr ""
212
+"Chọn \"có\" khi được hỏi nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn kết nối đến "
213
+"mạng lưới Tor. Chọn \"Sử dụng cầu nối điều chỉnh\" và nhập mỗi địa chỉ cầu "
214
+"nối vào một đường riêng."
109 215
 
110 216
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
111 217
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -113,50 +219,91 @@ msgstr ""
113 219
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
114 220
 #: bridges.page:63
115 221
 msgctxt "_"
116
-msgid "external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
222
+msgid ""
223
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
224
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
117 225
 msgstr ""
226
+"Tham chiếu ngoài ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
227
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
118 228
 
119 229
 #: bridges.page:65
120
-msgid "Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge addresses, and try again."
230
+msgid ""
231
+"Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to "
232
+"using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received"
233
+" may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
234
+"addresses, and try again."
121 235
 msgstr ""
236
+"Kích vào “Kết nối”. Sử dụng các cầu nối có thể làm chậm việc kết nối so với "
237
+"việc sử dụng các khuyếch đại Tor truyền thống. Nếu kết nối thất bại, các cầu"
238
+" bạn đã nhận có thể đang hỏng. Hãy dùng một trong các phương pháp trên để có"
239
+" nhiều địa chỉ cầu nối, và thử lại."
122 240
 
123 241
 #: circumvention.page:6
124 242
 msgid "What to do if the Tor network is blocked"
125
-msgstr ""
243
+msgstr "Làm gì nếu mạng lưới Tor bị chặn"
126 244
 
127 245
 #: circumvention.page:10
128 246
 msgid "Circumvention"
129
-msgstr ""
247
+msgstr "Sự lừa dối"
130 248
 
131 249
 #: circumvention.page:12
132
-msgid "Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> page for more information on the types of transport that are currently available."
133
-msgstr ""
250
+msgid ""
251
+"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
252
+"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
253
+" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
254
+"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
255
+"page for more information on the types of transport that are currently "
256
+"available."
257
+msgstr ""
258
+"Truy cập trực tiếp đến mạng lưới Tor có thể đôi lúc bị chặn bởi Nhà cung cấp"
259
+" Dịch vụ Internet hay nhà nước. Trình duyệt Tor có một vài công cụ vòng "
260
+"tránh để vượt qua những chướng ngại này. Những công cụ này được gọi là “các "
261
+"điểm trung chuyển có thể kết nối”. Xem trang <link xref=\"transports\">Những"
262
+" điểm trung chuyển Có thể kết nối</link> cho thêm thông tin về loại điểm "
263
+"trung chuyển hiện tại có thể dùng được."
134 264
 
135 265
 #: circumvention.page:22
136 266
 msgid "Using pluggable transports"
137
-msgstr ""
267
+msgstr "Sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối được"
138 268
 
139 269
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
140 270
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
141 271
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
142 272
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
143
-#: circumvention.page:26
144
-#: first-time.page:35
273
+#: circumvention.page:26 first-time.page:35
145 274
 msgctxt "_"
146
-msgid "external ref='media/circumvention/configure.png' md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
275
+msgid ""
276
+"external ref='media/circumvention/configure.png' "
277
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
147 278
 msgstr ""
279
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/configure.png' "
280
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
148 281
 
149 282
 #: circumvention.page:28
150
-msgid "To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window that appears when you first run Tor Browser."
283
+msgid ""
284
+"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
285
+"that appears when you first run Tor Browser."
151 286
 msgstr ""
287
+"Để sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối, kích vào \"Cấu hình\" trong"
288
+" cửa sổ khởi động Tor xuất hiện khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên."
152 289
 
153 290
 #: circumvention.page:33
154
-msgid "You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor Network Settings”."
291
+msgid ""
292
+"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
293
+" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
294
+"Network Settings”."
155 295
 msgstr ""
296
+"Bạn cũng có thể cấu hình các điểm trung chuyển có thể kết nối trong khi "
297
+"Trình duyệt Tor đang chạy, bởi kích vào củ tỏi màu xanh lá cây gần thanh địa"
298
+" chỉ và chọn “Những cài đặt Mạng lưới Tor”."
156 299
 
157 300
 #: circumvention.page:41
158
-msgid "Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections to the Tor network."
301
+msgid ""
302
+"Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
303
+" to the Tor network."
159 304
 msgstr ""
305
+"Chọn “Có” khi được hỏi nếu Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn chặn những "
306
+"kết nối đến mạng lưới Tor."
160 307
 
161 308
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
162 309
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -164,158 +311,321 @@ msgstr ""
164 311
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
165 312
 #: circumvention.page:49
166 313
 msgctxt "_"
167
-msgid "external ref='media/circumvention/bridges.png' md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
314
+msgid ""
315
+"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
316
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
168 317
 msgstr ""
318
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/bridges.png' "
319
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
169 320
 
170 321
 #: circumvention.page:51
171
-msgid "Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six pluggable transport options to choose from."
322
+msgid ""
323
+"Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
324
+"pluggable transport options to choose from."
172 325
 msgstr ""
326
+"Chọn “Kết nối với các cầu nối được cung cấp”. Trình duyệt Tor hiện có sáu "
327
+"lựa chọn trung chuyển có thể kết nối để chọn."
173 328
 
174 329
 #: circumvention.page:60
175 330
 msgid "Which transport should I use?"
176
-msgstr ""
331
+msgstr "Điểm trung chuyển nào tôi nên dùng?"
177 332
 
178 333
 #: circumvention.page:61
179
-msgid "Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual circumstances."
334
+msgid ""
335
+"Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
336
+"way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable "
337
+"Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
338
+"circumstances."
180 339
 msgstr ""
340
+"Mỗi một điểm trung chuyển liệt kê trong danh mục Khởi động Tor, Tor "
341
+"Launcher, làm việc theo một cách khác nhau (để chi tiết hơn, xem trang <link"
342
+" xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết nối</link>), và tính "
343
+"hiệu quả của chúng phụ thuộc vào các điều kiện riêng rẽ của bạn."
181 344
 
182 345
 #: circumvention.page:67
183
-msgid "If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-azure, meek-amazon."
346
+msgid ""
347
+"If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
348
+" should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
349
+"azure, meek-amazon."
184 350
 msgstr ""
351
+"Nếu bạn đang cố gắng vòng tránh một kết nối bị chặn lần đầu tiên, bạn nên "
352
+"thử các điểm trung chuyển khác nhau: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
353
+"azure, meek-amazon."
185 354
 
186 355
 #: circumvention.page:72
187
-msgid "If you try all of these options, and none of them gets you online, you will need to enter bridge addresses manually. Read the <link xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to obtain them."
356
+msgid ""
357
+"If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
358
+"need to enter bridge addresses manually. Read the <link "
359
+"xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
360
+" obtain them."
188 361
 msgstr ""
362
+"Nếu bạn thử tất cả các lựa chọn này, và không cái nào giúp bạn kết nối, bạn "
363
+"sẽ cần nhập các địa chỉ cầu nối thủ công. Xem mục <link xref=\"bridges\">Các"
364
+" cầu nối</link> để biết các cầu nối là gì và làm sao để lấy được chúng."
189 365
 
190 366
 #: downloading.page:7
191 367
 msgid "How to download Tor Browser"
192
-msgstr ""
368
+msgstr "Làm thế nào để tải về Trình duyệt Tor"
193 369
 
194 370
 #: downloading.page:10
195 371
 msgid "Downloading"
196
-msgstr ""
372
+msgstr "Đang tải xuống"
197 373
 
198 374
 #: downloading.page:12
199
-msgid "The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which makes it much harder for somebody to tamper with."
375
+msgid ""
376
+"The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
377
+" Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site "
378
+"will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
379
+"makes it much harder for somebody to tamper with."
200 380
 msgstr ""
381
+"Cách đơn giản và an toàn nhất để tải về Trình duyệt Tor là từ trang web "
382
+"chính thức của Dự án Tor tại https://www.torproject.org. Kết nối của bạn tới"
383
+" đó sẽ được bảo mật sử dụng <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, "
384
+"làm cho việc phá rối khó hơn nhiều."
201 385
 
202 386
 #: downloading.page:19
203
-msgid "However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can use one of the alternative download methods listed below."
387
+msgid ""
388
+"However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
389
+"for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
390
+"use one of the alternative download methods listed below."
204 391
 msgstr ""
392
+"Tuy nhiên, có thể có những lần bạn không thể truy cập trang web của Dự án "
393
+"Tor: ví dụ, nó có thể bị chặn trong mạng của bạn. Nếu điều này sảy ra, bạn "
394
+"có thể dùng một trong các cách tải về thay thế liệt kê bên dưới:"
205 395
 
206 396
 #: downloading.page:27
207 397
 msgid "GetTor"
208
-msgstr ""
398
+msgstr "GetTor"
209 399
 
210 400
 #: downloading.page:28
211
-msgid "GetTor is a service that automatically responds to messages with links to the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as Dropbox, Google Drive and Github.."
401
+msgid ""
402
+"GetTor is a service that automatically responds to messages with links to "
403
+"the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
404
+" Dropbox, Google Drive and Github.."
212 405
 msgstr ""
406
+"GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi các thông điệp với các đường dẫn đến "
407
+"các phiên bản mới nhất của Trình duyệt Tor, lưu giữ tại các nơi khác nhau, "
408
+"như Dropbox, Google Drive, và Github."
213 409
 
214 410
 #: downloading.page:34
215 411
 msgid "To use GetTor via email:"
216
-msgstr ""
412
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua thư điện tử:"
217 413
 
218 414
 #: downloading.page:39
219
-msgid "Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) depending on your operating system."
415
+msgid ""
416
+"Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message "
417
+"simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
418
+"depending on your operating system."
220 419
 msgstr ""
420
+"Gửi một thư điện tử đến gettor@torproject.org, và trong nội dung của thông "
421
+"điệp đơn giản viết “windows”, “osx”, hay “linux” (mà không có các dấu ngoặc "
422
+"kép) phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn."
221 423
 
222 424
 #: downloading.page:46
223
-msgid "GetTor will respond with an email containing links from which you can download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for verifying the download), the fingerprint of the key used to make the signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of “32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you are using."
224
-msgstr ""
425
+msgid ""
426
+"GetTor will respond with an email containing links from which you can "
427
+"download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for "
428
+"verifying the download), the fingerprint of the key used to make the "
429
+"signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of "
430
+"“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
431
+" are using."
432
+msgstr ""
433
+"GetTor sẽ phản hồi với một thư điện tử chứa các đường kết nối từ đó bạn có "
434
+"thể tải gói phần mềm Trình duyệt Tor, chữ ký mã hoá (cần để xác minh bản tải"
435
+" về), vân tay của chìa khoá sử dụng để tạo chữ ký đó, và giữ liệu xác minh –"
436
+" checksum – của gói phần mềm. Bạn có thể có một lựa chọn cho phần mềm "
437
+"“32-bit” hay “64-bit”: điều này phụ thuộc vào mẫu máy tính bạn đang dùng."
225 438
 
226 439
 #: downloading.page:57
227 440
 msgid "To use GetTor via Twitter:"
228
-msgstr ""
441
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Twitter:"
229 442
 
230 443
 #: downloading.page:62
231
-msgid "To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to follow the account)."
444
+msgid ""
445
+"To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct "
446
+"Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
447
+"follow the account)."
232 448
 msgstr ""
449
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Anh cho OS X, gửi một "
450
+"Thông điệp Trực tiếp đến @get_tor với các từ \"osx en\" trong đó (bạn không "
451
+"cần phải theo tài khoản đó)."
233 452
 
234 453
 #: downloading.page:70
235 454
 msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
236
-msgstr ""
455
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
237 456
 
238 457
 #: downloading.page:75
239
-msgid "To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a message to gettor@torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
458
+msgid ""
459
+"To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
460
+"message to gettor@torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
240 461
 msgstr ""
462
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Trung Hoa cho Linux, "
463
+"gửi một thông điệp đến gettor@torproject.org với các từ \"linux zh\" trong "
464
+"đó."
241 465
 
242 466
 #: downloading.page:84
243 467
 msgid "Satori"
244
-msgstr ""
468
+msgstr "Satori"
245 469
 
246 470
 #: downloading.page:85
247
-msgid "Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to download several security and privacy programs from different sources."
471
+msgid ""
472
+"Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
473
+"download several security and privacy programs from different sources."
248 474
 msgstr ""
475
+"Satori là một tiện ích thêm, add-on, cho các trình duyệt Chrome hay Chromium"
476
+" cho phép bạn tải về một vài chương trình riêng tư và bảo mật từ các nguồn "
477
+"khác nhau."
249 478
 
250 479
 #: downloading.page:90
251 480
 msgid "To download Tor Browser using Satori:"
252
-msgstr ""
481
+msgstr "Để tải về Trình duyệt Tor sử dụng Satori:"
253 482
 
254 483
 #: downloading.page:95
255 484
 msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
256
-msgstr ""
485
+msgstr "Cài đặt Satori từ kho ứng dụng — Chrome App Store."
257 486
 
258 487
 #: downloading.page:100
259 488
 msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
260 489
 msgstr ""
490
+"Chọn Satori từ danh mục các ứng dụng — Apps — của trình duyệt của bạn."
261 491
 
262 492
 #: downloading.page:105
263
-msgid "When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” after the name of the program — each one represents a different source from which to get the software. Your download will then begin."
264
-msgstr ""
493
+msgid ""
494
+"When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open "
495
+"listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor "
496
+"Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” "
497
+"after the name of the program — each one represents a different source from "
498
+"which to get the software. Your download will then begin."
499
+msgstr ""
500
+"Khi Satori mở, kích vào ngôn ngữ ưa thích. Một danh mục sẽ mở liệt kê các "
501
+"bản tải về hiện có cho ngôn ngữ đó. Tìm mục cho Trình duyệt Tor phía dưới "
502
+"tên hệ điều hành của bạn. Chọn “A” hoặc “B” phía sau tên của chương trình — "
503
+"mỗi cái biểu diễn một nguồn khác nhau để tải phần mềm. Việc tải về của bạn "
504
+"sau đó sẽ bắt đầu."
265 505
 
266 506
 #: downloading.page:115
267
-msgid "Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in Satori’s menu and click “Select Files”."
507
+msgid ""
508
+"Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
509
+"Satori’s menu and click “Select Files”."
268 510
 msgstr ""
511
+"Chờ cho việc tải về kết thúc, rồi tìm mục “Generate Hash” trong danh mục của"
512
+" Satori và kích chuột vào “Select Files”."
269 513
 
270 514
 #: downloading.page:121
271
-msgid "Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of the file, which you should compare with the software’s original checksum: you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked on to start the download. If the checksums match, your download was successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again, or from a different source."
272
-msgstr ""
515
+msgid ""
516
+"Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of "
517
+"the file, which you should compare with the software’s original checksum: "
518
+"you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked"
519
+" on to start the download. If the checksums match, your download was "
520
+"successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor "
521
+"Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
522
+" or from a different source."
523
+msgstr ""
524
+"Chọn tệp tin Trình duyệt Tor được tải về. Satori sẽ hiển thị giữ liệc xác "
525
+"minh checksum của tệp tin đó, và bạn nên so sánh với giữ liệu xác minh ban "
526
+"đầu của phần mềm: bạn có thể tìm thấy nó bằng việc kích chuột vào từ "
527
+"“checksum” phía sau đường kết nối bạn đã kích chuột vào để bắt đầu việc tải "
528
+"về. Nếu những giữ liệu xác minh đó là phù hợp, việc tải về đã thành công, và"
529
+" bạn có thể <link xref=\"first-time\">bắt đầu sử dụng Trình duyệt "
530
+"Tor</link>. Nếu chúng không đồng nhất, bạn có lẽ nên thử tải lại, hay tải về"
531
+" từ một nguồn khác."
273 532
 
274 533
 #: first-time.page:7
275 534
 msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
276
-msgstr ""
535
+msgstr "Học cách làm thế nào để sử dụng Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
277 536
 
278 537
 #: first-time.page:10
279 538
 msgid "Running Tor Browser for the first time"
280
-msgstr ""
539
+msgstr "Chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
281 540
 
282 541
 #: first-time.page:12
283
-msgid "When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor network, or to configure Tor Browser for your connection."
542
+msgid ""
543
+"When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network "
544
+"Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
545
+"network, or to configure Tor Browser for your connection."
284 546
 msgstr ""
547
+"Khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên, bạn sẽ gặp cửa sổ Những cài đặt "
548
+"Mạng lưới Tor. Điều này cho phép bạn lựa chọn kết nối trực tiếp đến mạng "
549
+"lưới Tor, hay cấu hình Trình duyệt Tor cho việc kết nối."
285 550
 
286 551
 #: first-time.page:19
287 552
 msgid "Connect"
288
-msgstr ""
553
+msgstr "Kết nối"
289 554
 
290 555
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
291 556
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
292 557
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
293 558
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
294
-#: first-time.page:21
295
-#: troubleshooting.page:18
559
+#: first-time.page:21 troubleshooting.page:18
296 560
 msgctxt "_"
297
-msgid "external ref='media/first-time/connect.png' md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
561
+msgid ""
562
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
563
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
298 564
 msgstr ""
565
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/connect.png' "
566
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
299 567
 
300 568
 #: first-time.page:23
301
-msgid "In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor network without any further configuration. Once clicked, a status bar will appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the <link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving the problem."
302
-msgstr ""
569
+msgid ""
570
+"In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
571
+"network without any further configuration. Once clicked, a status bar will "
572
+"appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast "
573
+"connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the "
574
+"<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
575
+"the problem."
576
+msgstr ""
577
+"Trong hầu hết các trường hợp, việc chọn \"Kết nối\" sẽ cho phép bạn kết nối "
578
+"tới mạng lưới Tor mà không cần bất cứ cấu hình nào thêm. Ngay khi được kích "
579
+"chuột, một thanh trạng thái sẽ xuất hiện, biểu thị tiến trình kết nối của "
580
+"Tor. Nếu tốc độ kết nối mạng của bạn tương đối nhanh, nhưng thanh này dường "
581
+"như bị nghẽn lại tại một điển nào đó, hãy xem trang  <link "
582
+"xref=\"troubleshooting\">Xử lý sự cố</link> để giúp giải quyết vấn đề đó."
303 583
 
304 584
 #: first-time.page:33
305 585
 msgid "Configure"
306
-msgstr ""
586
+msgstr "Cấu hình"
307 587
 
308 588
 #: first-time.page:37
309
-msgid "If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should select this option. Tor Browser will take you through a series of configuration options."
589
+msgid ""
590
+"If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should "
591
+"select this option. Tor Browser will take you through a series of "
592
+"configuration options."
310 593
 msgstr ""
594
+"Nếu bạn biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay sử dụng một đại diện ủy "
595
+"quyền proxy, bạn nên chọn phương án này. Trình duyệt Tor sẽ dẫn bạn qua một "
596
+"chuỗi những lựa chọn cấu hình."
311 597
 
312 598
 #: first-time.page:44
313
-msgid "The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If you know your connection is censored, or you have tried and failed to connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”. You will then be taken to the <link xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable transport."
314
-msgstr ""
599
+msgid ""
600
+"The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on"
601
+" your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If "
602
+"you know your connection is censored, or you have tried and failed to "
603
+"connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”."
604
+" You will then be taken to the <link "
605
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
606
+"transport."
607
+msgstr ""
608
+"Màn ảnh đầu tiên hỏi nếu việc truy cập mạng lưới Tor bị khoá hay kiểm duyệt "
609
+"kết nối của bạn. Nếu bạn không tin vào trường hợp nay, chọn “Không”. Nếu bạn"
610
+" biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay bạn đã thử và thất bại khi kết nối "
611
+"đến mạng lưới Tor và không có giải pháp nào khác, chọn “Có”. Bạn sẽ được "
612
+"chuyển đến màn ảnh <link xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> để cấu "
613
+"hình một trung chuyển có thể kết nối được."
315 614
 
316 615
 #: first-time.page:55
317
-msgid "The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the same settings will be used for other browsers on your system. If possible, ask your network administrator for guidance. If your connection does not use a proxy, click “Continue”."
318
-msgstr ""
616
+msgid ""
617
+"The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is"
618
+" not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the "
619
+"same settings will be used for other browsers on your system. If possible, "
620
+"ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
621
+" a proxy, click “Continue”."
622
+msgstr ""
623
+"Màn ảnh tiếp theo hỏi nếu kết nối của bạn sử dụng một đại diện ủy quyền, "
624
+"proxy. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là không cần thiết. Bạn sẽ "
625
+"luôn biết nếu bạn cần trả lời “Có”, vì cùng những cài đặt đó sẽ được dùng "
626
+"cho những trình duyệt khác trong hệ thống của bạn. Nếu có thể, hỏi quản trị "
627
+"mạng lưới của bạn để được hướng dẫn. Nếu kết nối của bạn không dùng một đại "
628
+"diện ủy quyền, kích vào “Tiếp tục”."
319 629
 
320 630
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
321 631
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -323,8 +633,12 @@ msgstr ""
323 633
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
324 634
 #: first-time.page:63
325 635
 msgctxt "_"
326
-msgid "external ref='media/first-time/proxy_question.png' md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
636
+msgid ""
637
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
638
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
327 639
 msgstr ""
640
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy_question.png' "
641
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
328 642
 
329 643
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
330 644
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -332,64 +646,96 @@ msgstr ""
332 646
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
333 647
 #: first-time.page:66
334 648
 msgctxt "_"
335
-msgid "external ref='media/first-time/proxy.png' md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
649
+msgid ""
650
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
651
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
336 652
 msgstr ""
653
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy.png' "
654
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
337 655
 
338 656
 #: index.page:6
339 657
 msgid "Tor Browser User Manual"
340
-msgstr ""
658
+msgstr "Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor"
341 659
 
342 660
 #: known-issues.page:6
343 661
 msgid "A list of known issues."
344
-msgstr ""
662
+msgstr "Một danh sách các vấn đề đã biết."
345 663
 
346 664
 #: known-issues.page:10
347 665
 msgid "Known Issues"
348
-msgstr ""
666
+msgstr "Các vấn đề đã biết."
349 667
 
350 668
 #: known-issues.page:14
351
-msgid "Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
669
+msgid ""
670
+"Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
352 671
 msgstr ""
672
+"Tor yêu cầu đồng hồ hệ thống (và múi giờ) được cài đặt một cách chính xác."
353 673
 
354 674
 #: known-issues.page:19
355
-msgid "The following firewall software have been known to interfere with Tor and may need to be temporarily disabled:"
675
+msgid ""
676
+"The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
677
+"may need to be temporarily disabled:"
356 678
 msgstr ""
679
+"Những phần mềm tường lửa sau đã được biết là xung đột với Tor và có lẽ cần "
680
+"được tạm thời vô hiệu hoá:"
357 681
 
358 682
 #: known-issues.page:23
359 683
 msgid "Webroot SecureAnywhere"
360
-msgstr ""
684
+msgstr "Webroot SecureAnywhere"
361 685
 
362 686
 #: known-issues.page:26
363 687
 msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
364
-msgstr ""
688
+msgstr "Bảo mật Internet Kaspersky KIS 2012"
365 689
 
366 690
 #: known-issues.page:29
367 691
 msgid "Sophos Antivirus for Mac"
368
-msgstr ""
692
+msgstr "Phần mềm chống vi rút Sophos cho Mac"
369 693
 
370 694
 #: known-issues.page:32
371 695
 msgid "Microsoft Security Essentials"
372
-msgstr ""
696
+msgstr "Những Cốt lõi Bảo mật Microsoft MSE"
373 697
 
374 698
 #: known-issues.page:37
375
-msgid "Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for security reasons."
699
+msgid ""
700
+"Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
701
+"security reasons."
376 702
 msgstr ""
703
+"Các đoạn phim đòi hỏi Adobe Flash là không sẵn dùng ngay. Flash bị vô hiệu "
704
+"hoá vì các lý do bảo mật."
377 705
 
378 706
 #: known-issues.page:43
379 707
 msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
380 708
 msgstr ""
709
+"Tor không thể sử dụng cầu nối nếu một trung gian uỷ quyền được cài đặt."
381 710
 
382 711
 #: known-issues.page:48
383
-msgid "The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to ensure that each software build is exactly reproducible."
712
+msgid ""
713
+"The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
714
+"ensure that each software build is exactly reproducible."
384 715
 msgstr ""
716
+"Gói phần mềm Trình duyệt Tor đó được ghi ngày 1 tháng 1 năm 2000, 00:00:00 "
717
+"UTC. Điều này để đảm bảo rằng mỗi phần mềm xây dựng có thể tái sử dụng một "
718
+"cách chính xác."
385 719
 
386 720
 #: known-issues.page:54
387
-msgid "To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open \"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then click OK."
721
+msgid ""
722
+"To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open "
723
+"\"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run "
724
+"executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
725
+"click OK."
388 726
 msgstr ""
727
+"Để chạy Trình duyệt Tor trong Ubuntu, người dùng cần thực thi một mã kịch "
728
+"bản shell. Mở \"Files\" (Unity's explorer),  mở Preferences → Behavior Tab →"
729
+"  Đặt \"Run executable text files when they are opened\"  thành \"Ask every "
730
+"time\", rồi kích OK."
389 731
 
390 732
 #: known-issues.page:62
391
-msgid "Tor Browser can also be started from the command line by running the following command from inside the Tor Browser directory:"
733
+msgid ""
734
+"Tor Browser can also be started from the command line by running the "
735
+"following command from inside the Tor Browser directory:"
392 736
 msgstr ""
737
+"Trình duyệt Tor cũng có thể được khởi động từ dòng lệnh bằng cách chạy lệnh "
738
+"sau từ bên trong  thư mục chứa Trình duyệt Tor:"
393 739
 
394 740
 #: known-issues.page:66
395 741
 #, no-wrap
... ...
@@ -398,34 +744,78 @@ msgid ""
398 744
 "    ./start-tor-browser.desktop\n"
399 745
 "    "
400 746
 msgstr ""
747
+"\n"
748
+"./start-tor-browser.desktop"
401 749
 
402 750
 #: managing-identities.page:6
403 751
 msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
404 752
 msgstr ""
753
+"Học cách làm sao để kiểm soát thông tin định danh cá nhân trong Trình duyệt "
754
+"Tor"
405 755
 
406 756
 #: managing-identities.page:10
407 757
 msgid "Managing identities"
408
-msgstr ""
758
+msgstr "Quản trị các định danh"
409 759
 
410 760
 #: managing-identities.page:12
411
-msgid "When you connect to a website, it is not only the operators of that website who can record information about your visit. Most websites now use numerous third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity across different sites."
412
-msgstr ""
761
+msgid ""
762
+"When you connect to a website, it is not only the operators of that website "
763
+"who can record information about your visit. Most websites now use numerous "
764
+"third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics "
765
+"trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
766
+"across different sites."
767
+msgstr ""
768
+"Khi bạn kết nối tới một trang web, không chỉ những người vận hành trang web "
769
+"đó có thể ghi lại thông tin về sự truy cập của bạn. Hầu hết các trang web "
770
+"ngày nay sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các nút “Thích” của "
771
+"mạng xã hội, các bên theo dấu và phân tích, và các kỹ thuật điều phối quảng "
772
+"cáo, tất cả những điều này có thể liên kết các hoạt động của bạn từ nhiều "
773
+"trang web khác nhau."
413 774
 
414 775
 #: managing-identities.page:20
415
-msgid "Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact location and IP address, but even without this information they might be able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor Browser includes some additional features that help you control what information can be tied to your identity."
416
-msgstr ""
776
+msgid ""
777
+"Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact"
778
+" location and IP address, but even without this information they might be "
779
+"able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor"
780
+" Browser includes some additional features that help you control what "
781
+"information can be tied to your identity."
782
+msgstr ""
783
+"Sử dụng mạng lưới Tor ngăn chặn các bên quan sát có thể tìm ra vị trí và địa"
784
+" chỉ IP chính xác của bạn, nhưng ngay cả khi không có những thông tin này họ"
785
+" vẫn có thể liên kết các vùng hoạt động khác nhau của bạn. Vì lý do này, "
786
+"Trình duyệt Tor có thêm một vài đặc tính giúp bạn kiểm soát thông tin nào có"
787
+" thể gán với định danh của bạn."
417 788
 
418 789
 #: managing-identities.page:29
419 790
 msgid "The URL bar"
420
-msgstr ""
791
+msgstr "Thanh địa chỉ URL"
421 792
 
422 793
 #: managing-identities.page:30
423
-msgid "Tor Browser centers your web experience around your relationship with the website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know that both connections originate from your browser."
424
-msgstr ""
794
+msgid ""
795
+"Tor Browser centers your web experience around your relationship with the "
796
+"website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use "
797
+"the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to"
798
+" be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
799
+"that both connections originate from your browser."
800
+msgstr ""
801
+"Trình duyệt Tor tập trung trải nghiệm của bạn quanh mối liên hệ của bạn với "
802
+"trang web trên thanh URL. Ngay cả khi bạn kết nối tới hai trang khác nhau sử"
803
+" dụng cùng một dịch vụ theo dấu người dùng của một bên thứ ba, Trình duyệt "
804
+"Tor sẽ bắt buộc nội dung đó được phục vụ thông qua hai lộ trình Tor khác "
805
+"nhau, vì thế bên theo dấu người dùng đó sẽ không biết cả hai kết nối đó đều "
806
+"bắt nguồn từ trình duyệt của bạn."
425 807
 
426 808
 #: managing-identities.page:38
427
-msgid "On the other hand, all connections to a single website address will be made over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a single website in separate tabs or windows, without any loss of functionality."
809
+msgid ""
810
+"On the other hand, all connections to a single website address will be made "
811
+"over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a "
812
+"single website in separate tabs or windows, without any loss of "
813
+"functionality."
428 814
 msgstr ""
815
+"Mặt khác, tất cả các kết nối đến một địa chỉ web đơn nhất cũng sẽ được đi "
816
+"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các tiểu trang khác "
817
+"nhau của cùng một trang web duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc"
818
+" riêng biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."
429 819
 
430 820
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
431 821
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -433,40 +823,90 @@ msgstr ""
433 823
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
434 824
 #: managing-identities.page:46
435 825
 msgctxt "_"
436
-msgid "external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
826
+msgid ""
827
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
828
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
437 829
 msgstr ""
830
+"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
831
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
438 832
 
439 833
 #: managing-identities.page:48
440
-msgid "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the current tab in the onion menu."
834
+msgid ""
835
+"You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
836
+"current tab in the onion menu."
441 837
 msgstr ""
838
+"Bạn có thể thấy một biểu đồ của lộ trình mà Trình duyệt Tor đang sử dụng cho"
839
+" thanh làm việc hiện tại trong danh mục onion."
442 840
 
443 841
 #: managing-identities.page:55
444 842
 msgid "Logging in over Tor"
445
-msgstr ""
843
+msgstr "Đăng nhập thông qua Tor"
446 844
 
447 845
 #: managing-identities.page:56
448
-msgid "Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites that require usernames, passwords, or other identifying information."
846
+msgid ""
847
+"Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, "
848
+"there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
849
+"that require usernames, passwords, or other identifying information."
449 850
 msgstr ""
851
+"Mặc dù Trình duyệt Tor được thiết kế cho tính ẩn danh hoàn toàn của người "
852
+"dùng trên mạng, có thể có những tình huống phù hợp để dùng Tor cho những "
853
+"trang web yêu cầu tên người dùng, mật khẩu, hay các thông tin định danh "
854
+"khác."
450 855
 
451 856
 #: managing-identities.page:62
452
-msgid "If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP address and geographical location in the process. The same is often true when you send an email. Logging into your social networking or email accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
453
-msgstr ""
857
+msgid ""
858
+"If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP "
859
+"address and geographical location in the process. The same is often true "
860
+"when you send an email. Logging into your social networking or email "
861
+"accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information "
862
+"you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
863
+"useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
864
+msgstr ""
865
+"Nếu bạn đăng nhập vào một trang web sử dụng một trình duyệt thông thường, "
866
+"bạn cũng để lộ địa chỉ IP và vị trí địa lý của bạn trong quá trình đó. Điều "
867
+"tương tự cũng thường sảy ra khi bạn gửi một thư điện tử. Việc đăng nhập vào "
868
+"các tài khoản thư điện tử hay mạng xã hội qua Trình duyệt Tor cho phép bạn "
869
+"chọn một cách chính xác thông tin nào bạn để lộ cho các trang web bạn truy "
870
+"cập. Việc đăng nhập sử dụng Trình duyệt Tor cũng hữu dụng khi trang web bạn "
871
+"đang cố gắng đăng nhập bị kiểm duyệt trên mạng của bạn."
454 872
 
455 873
 #: managing-identities.page:72
456
-msgid "When you log in to a website over Tor, there are several points you should bear in mind:"
874
+msgid ""
875
+"When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
876
+"bear in mind:"
457 877
 msgstr ""
878
+"Khi bạn đăng nhập một trang web thông qua Tor, có một vài điểm bạn cần lưu ý"
879
+" một cách nghiêm túc."
458 880
 
459 881
 #: managing-identities.page:79
460
-msgid "See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for important information on how to secure your connection when logging in."
882
+msgid ""
883
+"See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
884
+" important information on how to secure your connection when logging in."
461 885
 msgstr ""
886
+"Xem trang <link xref=\"secure-connections\">Các kết nối Bảo mật</link> cho "
887
+"các thông tin quan trọng về việc làm thế nào để bảo mật kết nối của bạn "
888
+"trong khi đang đăng nhập."
462 889
 
463 890
 #: managing-identities.page:87
464
-msgid "Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or email providers, might interpret this as a sign that your account has been hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by following the site’s recommended procedure for account recovery, or contacting the operators and explaining the situation."
465
-msgstr ""
891
+msgid ""
892
+"Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from "
893
+"an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or "
894
+"email providers, might interpret this as a sign that your account has been "
895
+"hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by "
896
+"following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
897
+"contacting the operators and explaining the situation."
898
+msgstr ""
899
+"Trình duyệt Tor thường làm cho kết nối của bạn xuất hiện như là nó đến từ "
900
+"một phần hoàn toàn khác của thế giới. Một vài trang web, như các ngân hàng "
901
+"hay các dịch vụ thư điện tử, có thể cho rằng đó là dấu hiệu tài khoản của "
902
+"bạn đã bị đánh cắp hoặc xâm phạm, và không cho bạn truy cập. Cách duy nhất "
903
+"để giải quyết chuyện này là làm theo các thủ tục được khuyến cáo của trang "
904
+"đó cho việc khôi phục tài khoản, hoặc liên lạc với những người quản trị và "
905
+"giải thích tình huống này."
466 906
 
467 907
 #: managing-identities.page:101
468 908
 msgid "Changing identities and circuits"
469
-msgstr ""
909
+msgstr "Thay đổi danh tính và lộ trình"
470 910
 
471 911
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
472 912
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -474,60 +914,121 @@ msgstr ""
474 914
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
475 915
 #: managing-identities.page:103
476 916
 msgctxt "_"
477
-msgid "external ref='media/managing-identities/new_identity.png' md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
917
+msgid ""
918
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
919
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
478 920
 msgstr ""
921
+"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
922
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
479 923
 
480 924
 #: managing-identities.page:105
481
-msgid "Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” options, located in the Torbutton menu."
925
+msgid ""
926
+"Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
927
+"options, located in the Torbutton menu."
482 928
 msgstr ""
929
+"Trình duyệt Tor gồm có các lựa chọn “Định dạng Mới” và “Lộ trình Tor Mới cho"
930
+" Trang này”, được đặt trong danh mục nút Tor."
483 931
 
484 932
 #: managing-identities.page:111
485 933
 msgid "New Identity"
486
-msgstr ""
934
+msgstr "Danh tính mới"
487 935
 
488 936
 #: managing-identities.page:112
489
-msgid "This option is useful if you want to prevent your subsequent browser activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it will close all your open tabs and windows, clear all private information such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
490
-msgstr ""
937
+msgid ""
938
+"This option is useful if you want to prevent your subsequent browser "
939
+"activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it "
940
+"will close all your open tabs and windows, clear all private information "
941
+"such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all "
942
+"connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
943
+"be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
944
+msgstr ""
945
+"Lựa chọn này hữu dụng nếu bạn muốn chặn các hoạt động trình duyệt tiếp theo "
946
+"khỏi việc có thể bị kết nối với những gì bạn đang làm trước đó. Việc chọn nó"
947
+" sẽ đóng tất cả các thanh và cửa sổ đang mở, xoá hết các thông tin riêng tư "
948
+"như cookies và lịch sử lướt web, và dùng các lộ trình Tor mới cho tất cả các"
949
+" kết nối. Trình duyệt Tor sẽ cảnh báo bạn tất cả các hoạt động và tải về sẽ "
950
+"bị ngắt, vì vậy hãy xem xét điều này trước khi kích vào “Định dạng mới”."
491 951
 
492 952
 #: managing-identities.page:123
493 953
 msgid "New Tor Circuit for this Site"
494
-msgstr ""
954
+msgstr "Mạch nối Tor mới cho trang này"
495 955
 
496 956
 #: managing-identities.page:124
497
-msgid "This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well once they are reloaded. This option does not clear any private information or unlink your activity, nor does it affect your current connections to other websites."
498
-msgstr ""
957
+msgid ""
958
+"This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
959
+"works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website "
960
+"you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the "
961
+"currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other "
962
+"open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well"
963
+" once they are reloaded. This option does not clear any private information "
964
+"or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
965
+"other websites."
966
+msgstr ""
967
+"Lựa chọn này hữu dụng nếu <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
968
+"works\">khuyếch đại ra</link> bạn đang dùng không thể kết nối với trang web "
969
+"bạn yêu cầu, hoặc đang không tải nó một cách chính xác. Việc chọn nó sẽ làm "
970
+"cho cửa sổ hoặc thanh hiện đang kích hoạt bị tải lại qua một lộ trình Tor "
971
+"mới. Những cửa sổ và thanh đang mở khác từ cùng một trang web cũng sẽ dùng "
972
+"lộ trình mới đó ngay khi được tải lại. Lựa chọn này không xoá bất kỳ thông "
973
+"tin riêng tư nào hay ngắt kết nối các hoạt động của bạn, nó không tác động "
974
+"đến các kết nối hiện tại của bạn đến các trang web khác."
499 975
 
500 976
 #: onionsites.page:6
501 977
 msgid "Services that are only accessible using Tor"
502
-msgstr ""
978
+msgstr "Các dịch vụ chỉ có thể truy cập được thông qua Tor."
503 979
 
504 980
 #: onionsites.page:10
505 981
 msgid "Onion Services"
506
-msgstr ""
982
+msgstr "Các Dịch vụ Onion"
507 983
 
508 984
 #: onionsites.page:11
509
-msgid "Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like websites) that are only accessible through the Tor network."
985
+msgid ""
986
+"Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
987
+"websites) that are only accessible through the Tor network."
510 988
 msgstr ""
989
+"Các dịch vụ onion (từng được gọi là “các dịch vụ ẩn”) là các dịch vụ (giống "
990
+"các trang web) chỉ có thể truy cập được thông qua mạng lưới Tor."
511 991
 
512 992
 #: onionsites.page:16
513
-msgid "Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-private web:"
993
+msgid ""
994
+"Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
995
+"private web:"
514 996
 msgstr ""
997
+"Các dịch vụ onion có nhiều ưu việt so với các dịch vụ của Internet thông "
998
+"thường."
515 999
 
516 1000
 #: onionsites.page:23
517
-msgid "An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult for adversaries to censor it or identify its operators."
1001
+msgid ""
1002
+"An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
1003
+"for adversaries to censor it or identify its operators."
518 1004
 msgstr ""
1005
+"Địa chỉ IP và vị trí của một dịch vụ onion được ẩn dấu, rất khó để kiểm "
1006
+"duyệt hay xác minh danh tính của những người vận hành nó."
519 1007
 
520 1008
 #: onionsites.page:29
521
-msgid "All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting over HTTPS</link>."
1009
+msgid ""
1010
+"All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so"
1011
+" you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
1012
+" over HTTPS</link>."
522 1013
 msgstr ""
1014
+"Toàn bộ tín hiệu truyền giữa những người dùng Tor và các dịch vụ onion được "
1015
+"mã hoá end-to-end, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về <link xref=\"secure-"
1016
+"connections\">việc kết nối qua HTTPS</link>."
523 1017
 
524 1018
 #: onionsites.page:36
525
-msgid "The address of an onion service is automatically generated, so the operators do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure that it is connecting to the right location and that the connection is not being tampered with."
1019
+msgid ""
1020
+"The address of an onion service is automatically generated, so the operators"
1021
+" do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure"
1022
+" that it is connecting to the right location and that the connection is not "
1023
+"being tampered with."
526 1024
 msgstr ""
1025
+"Địa chỉ của một dịch vụ onion được tạo một cách tự động, vì vậy không cần "
1026
+"phải mua một tên miền; cái URL .onion đó cũng giúp Tor đảm bảo rằng nó đang "
1027
+"kết nối đến đúng địa chỉ và kết nối đó không bị chỉnh sửa."
527 1028
 
528 1029
 #: onionsites.page:46
529 1030
 msgid "How to access an onion service"
530
-msgstr ""
1031
+msgstr "Làm thế nào để truy cập một dịch vụ onion"
531 1032
 
532 1033
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
533 1034
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -535,61 +1036,123 @@ msgstr ""
535 1036
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
536 1037
 #: onionsites.page:48
537 1038
 msgctxt "_"
538
-msgid "external ref='media/onionsites/onion_url.png' md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
1039
+msgid ""
1040
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
1041
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
539 1042
 msgstr ""
1043
+"Tham chiếu ngoài ref='media/onionsites/onion_url.png' "
1044
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
540 1045
 
541 1046
 #: onionsites.page:50
542
-msgid "Just like any other website, you will need to know the address of an onion service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
1047
+msgid ""
1048
+"Just like any other website, you will need to know the address of an onion "
1049
+"service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
1050
+"mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
543 1051
 msgstr ""
1052
+"Giống như bất kỳ trang web nào khác, bạn sẽ cần biết địa chỉ của một dịch vụ"
1053
+" onion để có thể kết nối. Một địa chỉ onion là một dãy mười sáu chữ cái và "
1054
+"con số gần như ngẫu nhiên, tiếp sau là “.onion”."
544 1055
 
545
-#: onionsites.page:58
546
-#: troubleshooting.page:10
1056
+#: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
547 1057
 msgid "Troubleshooting"
548
-msgstr ""
1058
+msgstr "Giải quyết vấn đề"
549 1059
 
550 1060
 #: onionsites.page:59
551
-msgid "If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will stop Tor Browser from being able to reach the site."
1061
+msgid ""
1062
+"If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have "
1063
+"entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
1064
+"stop Tor Browser from being able to reach the site."
552 1065
 msgstr ""
1066
+"Nếu bạn không thể truy cập dịch vụ onion mà bạn cần, hãy đảm bảo rằng bạn "
1067
+"vừa nhập 16 ký tự của địa chỉ onion đó một cách chính xác: thậm chí một lỗi "
1068
+"nhỏ cũng sẽ cản trở Trình duyệt Tor kết nối với trang đó."
553 1069
 
554 1070
 #: onionsites.page:64
555
-msgid "If you are still unable to connect to the onion service, please try again later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may have allowed it to go offline without warning."
1071
+msgid ""
1072
+"If you are still unable to connect to the onion service, please try again "
1073
+"later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
1074
+"have allowed it to go offline without warning."
556 1075
 msgstr ""
1076
+"Nếu bạn vẫn không thể kết nối với dịch vụ onion đó, hãy thử lại sau. Có thể "
1077
+"có một trục trặc tạm thời, hay trang web đó có thể đang ngắt kết nối mà "
1078
+"không thông báo."
557 1079
 
558 1080
 #: onionsites.page:69
559
-msgid "You can also ensure that you're able to access other onion services by connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's Onion Service</link>"
1081
+msgid ""
1082
+"You can also ensure that you're able to access other onion services by "
1083
+"connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
1084
+"Onion Service</link>"
560 1085
 msgstr ""
1086
+"Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các dịch vụ onion khác bởi "
1087
+"kết nối đến <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">Dịch vụ Tor của "
1088
+"DuckDuckGo</link>"
561 1089
 
562 1090
 #: plugins.page:6
563 1091
 msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
564 1092
 msgstr ""
1093
+"Trình duyệt Tor điều khiển các tiện ích, các trình cắm ngoài, và JavaScript "
1094
+"như thế nào"
565 1095
 
566 1096
 #: plugins.page:10
567 1097
 msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
568
-msgstr ""
1098
+msgstr "Các trình cắm ngoài, các tiện ích, và JavaScript"
569 1099
 
570 1100
 #: plugins.page:13
571 1101
 msgid "Flash Player"
572
-msgstr ""
1102
+msgstr "Flash Player"
573 1103
 
574 1104
 #: plugins.page:14
575
-msgid "Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It can therefore reveal your real location and IP address to the website operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
576
-msgstr ""
1105
+msgid ""
1106
+"Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display"
1107
+" video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor "
1108
+"Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It "
1109
+"can therefore reveal your real location and IP address to the website "
1110
+"operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
1111
+"default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
1112
+msgstr ""
1113
+"Các trang web phim, như Vimeo, sử dụng trình cắm ngoài Flash Player để hiển "
1114
+"thị nội dung phim. Thật không may, phần mềm này hoạt động độc lập với Trình "
1115
+"duyệt Tor và không thể dễ dàng bị bắt buộc tuân theo các cài đặt uỷ quyền "
1116
+"của Trình duyệt Tor. Vì vậy nó có thể để lộ địa chỉ IP và địa chỉ thực của "
1117
+"bạn cho các trang web vận hành nó, hoặc cho một bên quan sát khác. Vì lý do "
1118
+"này, Flash bị mặc định vô hiệu hoá trong Trình duyệt Tor, và việc cho phép "
1119
+"nó là không được khuyến khích."
577 1120
 
578 1121
 #: plugins.page:23
579
-msgid "Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor Browser."
1122
+msgid ""
1123
+"Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery "
1124
+"methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
1125
+"Browser."
580 1126
 msgstr ""
1127
+"Một vài trang web phim (như YouTube) đưa ra các phương pháp sử dụng phim "
1128
+"thay thế không dùng Flash. Những phương pháp này có thể tương thích với "
1129
+"Trình duyệt Tor."
581 1130
 
582 1131
 #: plugins.page:31
583 1132
 msgid "JavaScript"
584
-msgstr ""
1133
+msgstr "JavaScript"
585 1134
 
586 1135
 #: plugins.page:32
587
-msgid "JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive elements such as video, animation, audio, and status timelines. Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the browser, which might lead to deanonymization."
1136
+msgid ""
1137
+"JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive "
1138
+"elements such as video, animation, audio, and status timelines. "
1139
+"Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
1140
+"browser, which might lead to deanonymization."
588 1141
 msgstr ""
1142
+"JavaScript là một ngôn ngữ lập trình các trang web sử dụng để làm các phần "
1143
+"tử tương tác như là phim, hoạt hình, âm thanh, và dòng trạng thái thời gian."
1144
+" Thật không may, JavaScript cũng có thể cho phép các tấn công vào sự bảo mật"
1145
+" của trình duyệt, điều có thể dẫn tới sự việc làm mất tính ẩn danh."
589 1146
 
590 1147
 #: plugins.page:39
591
-msgid "Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” icon at the top-left of the window, which allows you to control the JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
1148
+msgid ""
1149
+"Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” "
1150
+"icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
1151
+"JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
592 1152
 msgstr ""
1153
+"Trình duyệt Tor có một tiện ích gọi là NoScript, truy cập thông qua biểu "
1154
+"tượng “S” ở góc phía trên bên trái của màn hình, cho phép bạn kiểm soát "
1155
+"JavaScript chạy trên các trang web đơn lẻ, hoặc để hoàn toàn ngăn chặn nó."
593 1156
 
594 1157
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
595 1158
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -597,36 +1160,83 @@ msgstr ""
597 1160
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
598 1161
 #: plugins.page:45
599 1162
 msgctxt "_"
600
-msgid "external ref='media/plugins/noscript_menu.png' md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
1163
+msgid ""
1164
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
1165
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
601 1166
 msgstr ""
1167
+"Tham chiếu ngoài ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
1168
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
602 1169
 
603 1170
 #: plugins.page:47
604
-msgid "Users who require a high degree of security in their web browsing should set Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to “Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” (which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting is to allow all websites to run scripts."
605
-msgstr ""
1171
+msgid ""
1172
+"Users who require a high degree of security in their web browsing should set"
1173
+" Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to "
1174
+"“Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” "
1175
+"(which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent"
1176
+" many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting "
1177
+"is to allow all websites to run scripts."
1178
+msgstr ""
1179
+"Những người yêu cầu mức độ bảo mật cao trong việc lướt web nên đặt <link "
1180
+"xref=\"security-slider\">Thanh trượt Bảo mật</link> của Trình duyệt Tor ở "
1181
+"“Trunh bình-Cao” (điều này vô hiệu hoá JavaScript với các trang web không-"
1182
+"HTTPS) hoặc “Cao” (vô hiệu hoá với tất cả mọi trang web). Tuy nhiên, việc vô"
1183
+" hiệu hoá JavaScript sẽ làm cho nhiều trang web hiển thị không chính xác, vì"
1184
+" cài đặt mặc định của Trình duyệt Tor để cho tất cả mọi trang web chạy các "
1185
+"mã kịch bản (script)."
606 1186
 
607 1187
 #: plugins.page:58
608 1188
 msgid "Browser Add-ons"
609
-msgstr ""
1189
+msgstr "Các tiện ích trình duyệt"
610 1190
 
611 1191
 #: plugins.page:59
612
-msgid "Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
1192
+msgid ""
1193
+"Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
1194
+"compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
613 1195
 msgstr ""
1196
+"Trình duyệt Tor phát triển từ Firefox, và bất kỳ các tiện ích trình duyệt "
1197
+"hay phông nền nào tương thích với Firefox cũng có thể được cài đặt cho Trình"
1198
+" duyệt Tor."
614 1199
 
615 1200
 #: plugins.page:64
616