manpages/pl/tor.1.txt
758be853
 // Copyright (c) The Tor Project, Inc.
 // Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
 // To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
 // Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
 TOR(1)
 ==============
 
 NAZWA
 ----
 tor - router cebulowy drugiej generacji
 
 
 SYNOPSIS
 --------
 **tor** [__OPTION__ __value__]...
 
 OPIS
 -----------
 __tor__ jest zorientowaną połączeniowo usługą komunikacji
 anonimizującej. Użytkownicy wybierają trasę przez zestaw węzłów i negocjują
 "wirtualny obwód" przez się, w której każdy węzeł zna swojego następnika i
 poprzednika, ale żadnych innych. Ruch płynący przez obwód jest rozpakowywany
 na każdym węźłe, korzystając z symetrycznego klucza, co pozwala poznać
 kolejny węzeł. +
 
 __tor__ dostarcza rozproszoną sieć serwerów ("routerów
 cebulowych"). Uzytkownicy przepuszczają swoje strumienie TCP -- ruch www,
 ftp, ssh, etc -- przez routery, zaś odbiorcy, obserwatorzy, a nawet same
 routery mają kłopot ze znalezieniem źródła strumienia.
 
 OPCJE
 -------
 **-h**, **-help**::
 Wyświetla krótką pomoc i wyłącza aplikację.
 
 **-f** __PLIK__::
   PLIK zawiera dalsze pary "opcja wartość". (Domyślnie: @CONFDIR@/torrc)
 
 **--hash-password**::
   Generuje hashowane hasło do dostępu do portu kontrolnego.
 
 **--list-fingerprint**::
   Generuje Twoje klucze i wyświetla Twoją nazwę i odcisk palca klucza.
 
 **--verify-config**::
 Weryfikuje czy konfiguracja nie zawiera błędów.
 
 **--nt-service**::
   **--service [install|remove|start|stop]** Zarządzaj usługą Tora na Windows
   NT/2000/XP. Bieżące instrukcje można znaleźć na
   https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService
 
 **--list-torrc-options**::
   Wyświetl wszystkie opcje.
 
 **--version**::
 Wyświetla wersję Tor i zakańcza pracę.
 
 **--quiet**::
   Nie uruchamiaj Tora z logowaniem na konsolę, chyba że jawnie to wymuszono.
   (Domyślnie Tor wyświetla wiadomości na poziomie "notice" lub wyższym na
   konsolę, do momentu, w którym przejrzy konfigurację.)
 
 Other options can be specified either on the command-line (--option
   value), or in the configuration file (option value or option "value").
   Options are case-insensitive. C-style escaped characters are allowed inside
   quoted values.  Options on the command line take precedence over
   options found in the configuration file, except indicated otherwise. To
   split one configuration entry into multiple lines, use a single \ before
   the end of the line. Comments can be used in such multiline entries, but
   they must start at the beginning of a line.
 
 **BandwidthRate** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
   A token bucket limits the average incoming bandwidth usage on this node to
   the specified number of bytes per second, and the average outgoing
   bandwidth usage to that same value. If you want to run a relay in the
   public network, this needs to be _at the very least_ 20 KB (that is,
   20480 bytes). (Default: 5 MB)
 
 **BandwidthBurst** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
   Ogranicza maksymalny rozmiar zestawu tokenów (znany jako salwa) do podanej
   liczby bajtów w każdym kierunku. (Domyślnie: 10 MB)
 
 **MaxAdvertisedBandwidth** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
   Jeśli ustawione, nie podamy więcej niż ta przepustowość jako nasze
   BandwidthRate. Operatorzy serwerów chcący zmniejszyć liczbę klientów
   chcących przez nich budować obwody (jako że jest to proporcjonalne do
   zgłaszanej przepustowości) mogą więc zmniejszyć zapotrzebowanie na CPU na ich serwerze
   bez wpływu na wydajność sieci.
 
 **RelayBandwidthRate** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
   If not 0, a separate token bucket limits the average incoming bandwidth
   usage for \_relayed traffic_ on this node to the specified number of bytes
   per second, and the average outgoing bandwidth usage to that same value.
   Relayed traffic currently is calculated to include answers to directory
   requests, but that may change in future versions. (Default: 0)
 
 **RelayBandwidthBurst** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
   If not 0, limit the maximum token bucket size (also known as the burst) for
   \_relayed traffic_ to the given number of bytes in each direction.
   (Default: 0)
 
 **PerConnBWRate** __N__ **bajtów**|**KB**|**MB**|**GB**::
   Jeśli ustawione, włącz osobne ograniczanie przepustowości dla każdego połączenia z nie-przekaźników.
   Nie powinno być potrzeby zmiany tej wartości, gdyż wartość dla całej sieci jest
   publikowana w dokumencie konsensusu, a Twój przekaxnik będzie używał tamtej wartości. (Domyślnie: 0)
 
 **PerConnBWBurst** __N__ **bajtów**|**KB**|**MB**|**GB**::
   Jeśli ustawione, włącz osobne ograniczanie przepustowości dla każdego połączenia z nie-przekaźników.
   Nie powinno być potrzeby zmiany tej wartości, gdyż wartość dla całej sieci jest
   publikowana w dokumencie konsensusu, a Twój przekaxnik będzie używał tamtej wartości. (Domyślnie: 0)
 
 **ConnLimit** __NUM__::
   The minimum number of file descriptors that must be available to the Tor
   process before it will start. Tor will ask the OS for as many file
   descriptors as the OS will allow (you can find this by "ulimit -H -n").
   If this number is less than ConnLimit, then Tor will refuse to start. +
 +
   You probably don't need to adjust this. It has no effect on Windows
   since that platform lacks getrlimit(). (Default: 1000)
 
 **ConstrainedSockets** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione, Tor powie systemowi, by spróbował zmniejszyć bufory wszystkich
   gniazd do rozmiaru podanego w **ConstrainedSockSize**. Jest to przydatne dla
   serwerów wirtualnych i innych środowisk, w których bufory TCP poziomu systemu mogą
   zostać ograniczone. Jeśli jesteś na wirtualnym serwerze i napotkasz błąd "Error
   creating network socket: No buffer space available", prawodpodobnie
   doświadczasz tego problemu. +
 +
   Preferowanym rozwiązaniem jest, aby administrator zwiększył bufory dla
   całego hosta poprzez /proc/sys/net/ipv4/tcp_mem lub równoważny mechanizm;
   ta opcja jest drugim rozwiązaniem. +
 +
   Opcja DirPort nie powinna być używana, gdy bufory TCP są małe. ZAchowane
   żądania do serwerów katologowych pobierają dodatkowe gniazda, co pogarsza
   problem. +
 +
   **Nie** powinno się włączać tej opcji, jeśli nie napotkało się na błąd "no buffer
   space available". Zmniejszanie buforów TCP ma wpływ na rozmiar okna w
   strumieniu TCP i zmniejszy przepustowość proporcjonalnie do czasów przejścia
   przez sieć na długich ścieżkach. (Domyślnie: 0.)
 
 **ConstrainedSockSize** __N__ **bajtów**|**KB**::
   Gdy **ConstrainedSockets** jest włączone, bufory nadawcze i odbiorcze wszystkich
   gniazd zostaną ustawione na ten limit. Musi to być wartość między 2048 a
   262144, w skokach co 1024 bajty. Domyślna wartość 8192 jest zalecana.
 
 **ControlPort** __Port__::
   Jeśli ustawione, Tor będzie przyjmował połączenia na ten port i pozwoli tym
   połączeniom kontrolować proces Tora z wykorzystaniem Protokołu Kontroli Tora
   (opisanego w control-spec.txt). Uwaga: to pozwoli każdemu procesowi na hoście
   lokalnym kotrolować Tora, chyba że ustawisz też jedną z opcji
   **HashedControlPassword** lub **CookieAuthentication**. Ta
   opcja jest wymagana przez wiele kontrolerów Tora; większość używa wartości 9051.
 
 **ControlListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz proces nasłuchujący kontrolera do tego adresu. Jeśli podasz port, przypisze
   do tego portu zamiast tego podanego w ControlPort. Zalecamy trzymanie
   się z dala od tej opcji, chyba że wiesz co robisz,
   gdyż dawanie napastnikom dostępu do procesu nasłuchującego kontrolera jest naprawdę
   niebezpieczne. (Domyślnie: 127.0.0.1) Ta derektywa może być podana wiele
   razy, by przypisać proces do wielu adresów/portów.
 
 **ControlSocket** __Ścieżka__::
   Jak ControlPort, ale nasłuchuje na gnieździe domeny Unix zamiast na gnieździe
   TCP. (Tylko Unix i systemy Uniksopodobne.)
 
 **HashedControlPassword** __haszowane_hasło__::
   Nie zezwalaj na żadne połączenia na porcie kontrolnym za wyjątkiem gdy
   drugi proces zna hasło, którego skrótem jest __haszowane_hasło__. Możesz
   obliczyć skrót hasła, uruchamiając "tor --hash-password
   __hasło__". Możesz podać wiele przyjmowanych haseł, używając więcej
   niż jednej linii HashedControlPassword.
 
 **CookieAuthentication** **0**|**1**::
   Jeśli ta opcja jest ustawiona na 1, nie zezwalaj na żadne połączenia na porcie kontrolnym
   za wyjątkiem gdy proces łączący się zna zawartość pliku o nazwie
   "control_auth_cookie", który Tor stworzy w swoim katalogu danych. Ta
   metoda uwierzytelniania powinna być używana tylko na systemach z dobrą ochroną
   systemu plików. (Domyślnie: 0)
 
 **CookieAuthFile** __Ścieżka__::
   Jeśli ustawione, zastępuje domyślną lokalizację i nazwę pliku
   z ciasteczkiem Tora. (Zobacz CookieAuthentication wyżej.)
 
 **CookieAuthFileGroupReadable** **0**|**1**|__Nazwagrupy__::
   Jeśli ta opcja ma wartość 0, nie pozwól grupie w systemie plików na odczyt
   pliku z ciasteczkiem. Jeśli ta opcja ma wartość 1, spraw, by plik z ciasteczkiem był odczytywalny
   przez domyślny GID. [Zrobienie pliku odczytywalnym przez inne grupy nie jest jeszcze
   zaimplementowane; daj nam znać, jesli potrzebujesz tego z jakiegoś powodu.] (Domyślnie: 0).
 
 **DataDirectory** __KATALOG__::
   Zapisz dane do pracy w katalogu KATALOG (Domyślnie: @LOCALSTATEDIR@/lib/tor)
 
 **DirServer** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__::
   Używaj niestandardowego serwera katlogowego pod podanym adresem
   i portem, z podanym odciskiem pacla klucza. Ta opcja może być powtarzana
   wiele razy, dla wielu serwerów katalogowych. Flagi są
   rozdzielane spacjami i określają, jakim rodzajem serwera jest ten
   serwer. Domyślne, każdy serwer jest autorytatywny dla bieżących katalogów stylu "v2",
   chyba że podano opcję "no-v2". Jeśli podano flagę "v1", Tor
   będzie używał tego serwera też do katalogów starego stylu (v1).
   (Tylko serwery lustrzane katalogów patrzą na to.) Tor będzie
   używał tego serwera jako serwera autorytatywnego dla informacji o usługach ukrytych, jeśli podano flagę "hs",
   lub gdy flaga "v1" jest ustawiona, a flaga "no-hs" **nie** jest ustawiona.
   Tor używał tego serwera jako serwera autorytatywnego mostków, jeśli
   podano flagę "bridge". Jeśli podano flagę "orport=**port**", Tor będzie używał
   podanego portu do otwierania zaszyfrowanych tuneli do tego serwera. Gdy podano flagę
   "v3ident=**fp**", ten serwer jest serwerem katalogowym v3, którego
   długoterminowy klucz podspisujący v3 ma odcisk palca **fp**. +
 +
   Jeśli nie podano żadnych linii **dirserver**, Tor będzie używał domyślnych serwerów
   katalogowych. UWAGA: ta opcja jest do uruchamiania prywatnych sieci Tora
   z własnymi centrami katalogowymi. Jeśli jej użyjesz, będzie można Cię odróżnić
   od innych użytkowników, gdyż nie będziesz mieć zaufania do tych samych
   serwerów, co oni.
 
 **AlternateDirAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__ +
 
 **AlternateHSAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__ +
 
 **AlternateBridgeAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __ Odciskalca__::
   Jak DirServer, ale zastępuje mniej z domyślnych serwerów katalogowych. Używanie
   AlternateDirAuthority zastępuje domyślne serwery katalogwe Tora, ale
   zostawia serwery katalogowe usług ukrytych i mostków nienaruszone.
   Podobnie, używanie AlternateHSAuthority zastępuje domyślne serwery usług
   ukrytych, ale nie serwery katalogowe lub mostków.
 
 **DisableAllSwap** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, Tor spróbuje zablokować wszystkie bieżące i przyszłe strony,
   pamięci, by nie można ich było umieścić w przestrzeni wymiany. Windows, OS X i Solaris są obecnie
   nieobsługiwane. Naszym zdaniem to działa na współczesnych dystrybucjach Gnu/Linux,
   i powinno działać na systemach *BSD (niesprawdzone). Ta
   opcja wymaga uruchomienia Tora z konta roota i powinno się ustawić opcję
   **User**, by prawidłowo ograniczyć uprawnienia Tora. (Domyślnie: 0)
 
 **FetchDirInfoEarly** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, Tor zawsze pobierze informacje katalogowe,
   nawet jeśli nie są spełnione normalne kryteria wczesnego
   pobierania. Normalni użytkownicy powinni zostawić to wyłączone. (Domyślnie: 0)
 
 **FetchDirInfoExtraEarly** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, Tor pobierze informacje katalogowe przed innymi pamięciami
   katalogowymi. Spróbuje pobrać informacje katalogowe bliżej początku
   okresu konsensusu. Normalni użytkownicy powinni zostawić to wyłączone.
   (Domyślnie: 0)
 
 **FetchHidServDescriptors** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 0, Tor nigdy nie pobierze żadnych deskryptorów usług ukrytych z
   katalogów punktów spotkań. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy używasz kontrolera Tora,
   który za Ciebie zajmuje się pobieraniem usług ukrytych. (Domyślnie: 1)
 
 **FetchServerDescriptors** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 0, Tor nigdy nie pobierze żadnych podsumować stanu sieci czy deskryptorów
   serwerów z serwerów katalogowych. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy
   używasz kontrolera Tora, który za Ciebie zajmuje się pobieraniem katalogów.
   (Domyślnie: 1)
 
 **FetchUselessDescriptors** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, Tor pobierze każdy nieprzesarzały deskryptor z
   serwerów, o którym się dowie. W innym przypadku, będzie unikać pobierania bezużytecznych
   deskryptorów, na przykład z routerów, które nie są uruchomione. Ta opcja jest
   przydatna, jeśli używasz skryptu "exitlist" do wyliczenia węzłów Tora,
   z których można wyjść na określony adres. (Domyślnie: 0)
 
 **HTTPProxy** __host__[:__port__]::
   Tor wyśle wszystkie żądania do katalogów przez ten host:port (lub host:80,
   gdy nie podano portu), zamiast łączyć się bezpośrednio z serwerami
   katalogowymi.
 
 **HTTPProxyAuthenticator** __nazwa:hasło__::
   Jeśli określone, Tor będzie używał tej nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania
   Basic HTTP w proxy, jak podano w RFC 2617. Obecnie jest to jedyna metoda uwierzytelniania proxy HTTP
   obsługiwana przez Tora; możesz wysłać łatę, jeśli chcesz mieć obsługę
   innych metod.
 
 **HTTPSProxy** __host__[:__port__]::
   Tor będzie wykonywał wszystkie swoje połączenia OR (SSL) przez ten host:port (lub
   host:443, gdy nie podano portu), poprzez HTTP CONNECT zamiast łączyć się
   bezpośrednio do serwerów. Możesz ustawić **FascistFirewall**, by ograniczyć
   zbiór portów, do których możesz próbować się połączyć, jeśli Twój serwer proxy HTTPS
   pozwala na połączenia tylko do pewnych portów.
 
 **HTTPSProxyAuthenticator** __nazwa:hasło__::
   Jeśli podane, Tor będzie używał tej nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania
   Basic HTTP w proxy, jak podano w RFC 2617. Obecnie jest to jedyna metoda uwierzytelniania proxy HTTPS
   obsługiwana przez Tora; możesz wysłać łatę, jeśli chcesz mieć obsługę
   innych metod.
 
 **Socks4Proxy** __host__[:__port__]::
   Tor będzie wykonywał wszystkie połączenia OR przez proxy SOCKS 4 pod adresem host:port
   (lub host:1080, gdy nie podano portu).
 
 **Socks5Proxy** __host__[:__port__]::
   Tor będzie wykonywał wszystkie połączenia OR przez proxy SOCKS 5 pod adresem host:port
   (lub host:1080, gdy nie podano portu).
 
 **Socks5ProxyUsername** __nazwa__ +
 
 **Socks5ProxyPassword** __hasło__::
  Jeśli podano, uwierzytelniaj się na serwerze proxy SOCKS 5 podając nazwę i hasło
   według RFC 1929. Nazwa i hasło muszą mieć od 1 do
   255 znaków.
 
 **KeepalivePeriod** __NUM__::
   By uniemożliwić firewallom rozłączanie przestarzałych połączeń, wyślij komórkę
   utrzymywania poąłczenia co NUM sekund na wykorzystywanych otwartych poąłczeniach. Jeśli połączenie
   nie ma otwartych obwodów, zostanie zamiast tego zamknięte po NUM sekundach
   nieaktywności. (Domyślnie: 5 minutes)
 
 **Log** __minPoziom__[-__maxPoziom__] **stderr**|**stdout**|**syslog**::
   Wyślij wszystkie wiadomości między __minPoziom__ a __maxPoziom__ na standardowe
   wyjście, standardowe wyjście bęłdów, lub do dziennika systemowego. (Wartość
   "syslog" jest obsługiwana tylko na systemach Unix.) Rozpoznawane poziomy powagi to
   debug, info, notice, warn i err. Zalecamy używanie "notice" w większości przypadków,
   gdyż cokolwiek więcej może dać wrażliwe informacje
   napastnikowi, który uzyska logi. Jesli podano tylko jeden stopień powagi, wszystkie
   wiadomości tego poziomu lub wyższego zostaną wysłane do podanego miejsca.
 
 **Log** __minPoziom__[-__maxPoziom__] **file** __NAZWAPLIKU__::
   Jak wyżej, ale wyślij wiadomości logu do podanego pliku. Opcja
   "Log" może pojawić się więcej niż raz w pliku konfiguracyjnym.
   Wiadomości są wysyłane do wszystkich logów, do których pasuje ich
   poziom powagi.
 
 **Log** **[**__domain__,...**]**__minSeverity__[-__maxSeverity__] ... **file** __FILENAME__ +
 
 **Log** **[**__domain__,...**]**__minSeverity__[-__maxSeverity__] ... **stderr**|**stdout**|**syslog** ::
   As above, but select messages by range of log severity __and__ by a
   set of "logging domains". Each logging domain corresponds to an area of
   functionality inside Tor. You can specify any number of severity ranges
   for a single log statement, each of them prefixed by a comma-separated
   list of logging domains. You can prefix a domain with $$~$$ to indicate
   negation, and use * to indicate "all domains". If you specify a severity
   range without a list of domains, it matches all domains. +
 +
   This is an advanced feature which is most useful for debugging one or two
   of Tor's subsystems at a time. +
 +
   The currently recognized domains are: general, crypto, net, config, fs,
   protocol, mm, http, app, control, circ, rend, bug, dir, dirserv, or, edge,
   acct, hist, and handshake. Domain names are case-insensitive. +
 +
   For example, "`Log [handshake]debug [~net,~mm]info notice stdout`" sends
   to stdout: all handshake messages of any severity, all info-and-higher
   messages from domains other than networking and memory management, and all
   messages of severity notice or higher.
 
 **LogMessageDomains** **0**|**1**::
   If 1, Tor includes message domains with each log message. Every log
   message currently has at least one domain; most currently have exactly
   one. This doesn't affect controller log messages. (Default: 0)
 
 **OutboundBindAddress** __IP__::
   Spraw, by wszystkie wychodzące połączenia wychodziły z podanego adresu IP. To
   jest przydatne tylko gdy masz wiele interfejsów sieciowych, a chcesz, by wszystkie
   połączenia wychodzące Tora używaly jednego. Ta opcja będzie ignorowana dla
   połączeń na adresy zwrotne (127.0.0.0/8 i ::1).
 
 **PidFile** __PLIK__::
   Przy starcie zapisz nasz PID do pliku PLIK. Przy bezproblemowym wyjściu
   usuń PLIK.
 
 **ProtocolWarnings** **0**|**1**::
   Gdy 1, Tor będzie logował z powagą \'warn' różne przypadki, gdy inne strony nie
   trzymają się specyfikacji Tora. W innym przypadku, są one logowane z powagą
   \'info'. (Domyślnie: 0)
 
 **RunAsDaemon** **0**|**1**::
   Gdy 1, Tor tworzy nowy proces i demonizuje się w tło. Ta opcja nic nie robi
   na Windows; zamiast tego, trzeba użyć opcji --service.
   (Domyślnie: 0)
 
 **LogTimeGranularity** __NUM__::
   Set the resolution of timestamps in Tor's logs to NUM milliseconds.
   NUM must be positive and either a divisor or a multiple of 1 second.
   Note that this option only controls the granularity written by Tor to
   a file or console log. Tor does not (for example) "batch up" log
   messages to affect times logged by a controller, times attached to
   syslog messages, or the mtime fields on log files. (Default: 1 second)
 
 **SafeLogging** **0**|**1**|**relay**::
   Tor może wymazywać potencjalnie wrażliwe łańcuchy znaków z logów (np.
   adresy), zastępując je napisem [scrubbed]. Tym sposobem logi dalej mogą
   być użyteczne, ale nie zostaja w nich informacje identyfikujące osobę
   o tym, jakie strony użytkownik mógł odwiedzić. +
 +
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 0, Tor nie będzie nic wymazywał, gdy wynosi
   1, wszystkie potencjalnie wrażliwe napisy są zastępowane. Gdy jest ustawiona na
   relay, wszystkie wiadomości logowania wygeneroweane podczas działania jakoprzekaźnik są czyszczone, ale
   wszystkie wiadomości wygenerowane w czasie działania jako klient nie są. (Default: 1)
 
 **User** __UID__::
   W czasie startu przełącz się na tego użytkownika i jego główną grupę.
 
 **HardwareAccel** **0**|**1**::
   Gdy nie 0, spróbuj użyć wbudowanego (statycznego) sprzętowego przyspieszania kryptografii,
   gdy dostępne. (Domyślnie: 0)
 
 **AccelName** __NAZWA__::
   W czasie używania sprzętowego przyspieszania kryptografii OpenSSL spróbuj załadować dynamiczny
   silnik o tej nazwie. To musi być używane do jakiegokolwiek dynamicznego sprzętowego silnika.
   Nazwy mogą zostać zweryfikowane komendą openssl engine.
 
 **AccelDir** __DIR__::
   Podaj tę ocję, gdy używasz dynamicznego sprzętowego przyspieszania, a biblioteka
   implementująca silnik jest gdzieś poza domyślną lokalizacją OpenSSL.
 
 **AvoidDiskWrites** **0**|**1**::
   Gdy nie 0, spróbuj zapisywać na dysk rzadziej niż w innych przypadkach.
   Jest to przydatne w czasie działania z pamięci flash lub innych nośników, które obsługują
   tlyko ograniczoną liczbę zapisów. (Domyślnie: 0)
 
 **TunnelDirConns** **0**|**1**::
   Gdy nie 0, będziemy budować jednoelementowy obwód i wykonamy szyfrowane połączenie
   przez port ORPort serwera katalogowego, z którym się łączymy, jeśli on to obsługuje.
   (Domyślnie: 1)
 
 **PreferTunneledDirConns** **0**|**1**::
   Gdy nie 0, będziemy unikać serwerów katalogowych, które nie obsługują tunelowanych
   połączeń katalogowych, jesli możilwe. (Domyślnie: 1)
 
 **CircuitPriorityHalflife** __NUM1__::
   Gdy ta wartość jest ustawiona, zmieniamy domyślny algorytm wyboru, którą
   komórkę obwodu wysłać lub przekazać jako następną. Gdy wartość to 0,
   chodzimy w kółko między aktywnymi obwodami w połączeniu, dostarczając jedną
   komórkę z każdego po kolei. Gdy wartość jest dodatnia, preferujemy dostarczasnie
   komórek z połaczenia o najniższej ważonej liczbie komórek, gdzie
   komórki są ważone wykładniczo według dostarczonej wartości 
   CircuitPriorityHalflife (w sekundach). JEśli ta opcja nie jest w ogóle
   ustawiona, używamy zachowania zalecanego w bieżącym konsensusie
   stanu sieci (networkstatus). To jest zaawansowana opcja; nie powinno być potrzeby
   jej zmiany. (Domyślnie: nie ustawiona.)
 
 **DisableIOCP** **0**|**1**::
   If Tor was built to use the Libevent's "bufferevents" networking code
   and you're running on Windows, setting this option to 1 will tell Libevent
   not to use the Windows IOCP networking API. (Default: 1)
 
 OPCJE KLIENTA
 --------------
 
 Następujace opcje są przydatne tylko dla klientów (to znaczy, gdy
 **SocksPort** nie jest zerem):
 
 **AllowInvalidNodes** **entry**|**exit**|**middle**|**introduction**|**rendezvous**|**...**::
   Jeśli niektóre serwery Tora wyraźnie działają źle, serwery
   katalogowe mogą ręcznie oznaczyć je jako nieprawidłowe, co znaczy, że nie
   zaleca się ich używania w miejscu wejścia lub wyjścia w Twoich obwodach. Możesz
   jednak włączyć ich używanie w niektórych punktach obwodu. Domyślne to
   "middle,rendezvous", a inne możliwości nie są zalecane.
 
 **ExcludeSingleHopRelays** **0**|**1**::
   This option controls whether circuits built by Tor will include relays with
   the AllowSingleHopExits flag set to true. If ExcludeSingleHopRelays is set
   to 0, these relays will be included. Note that these relays might be at
   higher risk of being seized or observed, so they are not normally
   included. Also note that relatively few clients turn off this option,
   so using these relays might make your client stand out.
   (Default: 1)
 
 **Bridge** __IP__:__ORPort__ [OdciskPalca]::
   Gdy właczone razem z UseBridges, instruuje Tora, by używał przekaźnika
   pod adresem "IP:ORPort" jako "mostka" przekazującego do sieci Tora. Jeśli podano "OdciskPalca"
   (w tym samym formacie, co w DirServer), sprawdzimy, czy przekaźnik
   podany pod tym adresem ma właściwy odcisk palca. Używamy też tego
   odcisku palca do znalezienia deskryptora mostku na serwerze mostków, jeśli
   jest podany i UpdateBridgesFromAuthority też jest ustawione.
 
 **LearnCircuitBuildTimeout** **0**|**1**::
   If 0, CircuitBuildTimeout adaptive learning is disabled. (Default: 1)
 
 **CircuitBuildTimeout** __NUM__::
 
   Try for at most NUM seconds when building circuits. If the circuit isn't
   open in that time, give up on it. If LearnCircuitBuildTimeout is 1, this
   value serves as the initial value to use before a timeout is learned. If
   LearnCircuitBuildTimeout is 0, this value is the only value used.
   (Default: 60 seconds.)
 
 **CircuitIdleTimeout** __NUM__::
   Jeśli trzymaliśmy czysty (nieużywany) obwód przez NUM sekund, to
   zamykamy go. Dzięki temu, gdy klient Tora jest całkowicie bezczynny, może przedawnić wszystkie
   swoje obwody, po czym może przedawnić połączenia TLS. Poza tym, jeśli zrobimy obwód,
   który nie jest przydatny do wychodzenia dla żadnych otrzymywanych żądań, nie
   będzie ciągle zapychał miejsca na liście obwodów. (Domyślnie: 1
   godzina.)
 
 **CircuitStreamTimeout** __NUM__::
   Jeśli nie jest zerem, ta opcja zmienia wewnętrzne mechanizmy przedawnienia co do tego,
   ile sekund czekamy, zanim odłaczymy strumień od obwodu i spróbujemy nowego obwodu.
   Jeśli Twoja się jest szczególnie wolna, możesz ustawić to na wartość
   taką jak 60. (Domyślnie: 0)
 
 **ClientOnly** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, Tor w żadnym przypadku nie będzie działał jako serwer lub
   obsługiwał żądania katalogowe. Domyślne jest działanie jako klient, chyba że ORPort jest
   skonfigurowany. Zazwyczaj nie musisz tego ustawiać; Tor jest całkiem mądry w
   domyslaniu się, czy jesteś wystarczająco wiarygodny i masz dość przepustowości łącza, aby być
   przydatnym serwerem.) (Domyślnie: 0)
 
 **ExcludeNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
   Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
   których nigdy nie używać do budowania obwodów. (Przykład:
   ExcludeNodes SlowServer, $  EFFFFFFFFFFFFFFF, \{cc}, 255.254.0.0/8)
 
 **ExcludeExitNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
   Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
   których nigdy nie używać w czasie wybierania węzła wyjściowego. Węzły
   podane w ExcludeNodes są automatycznie brane jako część tej
   listy.
 
 **EntryNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
   Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
   których należy używać w czasie wybierania pierwszego węzła w normalnych
   obwodach. Te węzły są traktowane tylko jako preferencja, chyba że
   StrictNodes (patrz niżej) też jest ustawione.
 
 **ExitNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
   Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
   których należy używać w czasie wybierania ostatniego węzła w normalnych
   obwodach wychodzących. Te węzły są traktowane tylko jako preferencja, chyba że
   StrictNodes (patrz niżej) też jest ustawione.
 
 **StrictNodes** **0**|**1**::
   Gdy 1 i opcja konfiguracji EntryNodes jest ustawiona, Tor nigdy nie będzie
   używał innych węzłów niż podane w EntryNodes jako pierwszego węzła normalnego obwodu.
   Gdy 1 i opcja konfiguracji ExitNodes jest ustawiona, Tor nigdy nie będzie
   używał innych węzłów niż podane w EntryNodes jako pierwszego węzła normalnego obwodu wychodzącego.
   Tor może dalej używać tych węzłów do obwodów niewychodzących,jak 
   jednokrokowe pobieranie z katalogów czy obwody obsługujące usługi ukryte.
 
 **FascistFirewall** **0**|**1**::
   Gdy 1, Tor będzie tworzył połaczenia wychodzące tlyko do ORs działających na portach,
   na które pozwala Twój firewall (domyślnie to 80 i 443; zobacz **FirewallPorts**).
   To pozwoli Ci uruchamiać Tora jako klienta za firewallem z
   restrykcyjną polityką, ale nie pozwoli Ci prowadzić serwera za takim
   firewallem. Jeśli wolisz lepszą kontrolę, użyj
   ReachableAddresses zamiast tej opcji.
 
 **FirewallPorts** __PORTY__::
   Lista portów, na połączenia do których pozwala Twój firewall. Używane tylko gdy
   **FascistFirewall** jest ustawione. Ta opcja jest przestarzała; używaj ReachableAddresses
   zamiast niej. (Domyślnie: 80, 443)
 
 **HidServAuth** __onion-adres__ __ciasteczko__ [__nazwa-usługi__]::
   Uwierzytelnianie klienta dla usługi ukrytej. Prawidłowe adresy onion zawierają 16
   znaków spośród a-z2-7 plus ".onion", prawidłowe ciasteczka uwierzytelniające zawierają 22
   znaki spośród A-Za-z0-9+/. Nazwa usługi jest uzywana tylko do celów
   wewnętrznych, np. dla kontrolerów Tora. Ta opcja może być użyta wiele razy
   dla różnych usług ukrytych. Jeśli usługa ukryta używa uwierzytelniania a
   ta opcja nie jest ustawiona, ta usługa jest niedostępna. Usługi
   ukryte można skonfigurować, by wymagały uwierzytelniania za pomocą opcji   **HiddenServiceAuthorizeClient**.
 
 **ReachableAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
   Rozdzielona przecinkami lista adresów IP i portów, na połączenia do których zezwala
   Twój firewall. Format jest jak dla adresów w ExitPolicy poza tym,że
   rozumiane jest "accept", chyba że jawnie podano "reject". Na
   przykład, \'ReachableAddresses 99.0.0.0/8, reject 18.0.0.0/8:80, accept
   \*:80' oznacza, że Twój firewall pozwala na połączenia do wszystkiego w sieci
   99, odrzuca połaczenia na port 80 do sieci 18, i pozwala na połączenia na port
   80 w innych przypadkach. (Domyślnie: \'accept \*:*'.)
 
 **ReachableDirAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
   Jak **ReachableAddresses**, lista adresów i portów. Tor będzie posłuszny
   tym ograniczeniom podczas pobierania informacji katalogowych, wykorzystując standardowe żądania HTTP
   GET. Jeśli nie podano jawnie, używana jest wartość
   **ReachableAddresses**. Jeśli ustawiono **HTTPProxy**, to te połączenia
   będą szły przez tamto proxy.
 
 **ReachableORAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
   Jak **ReachableAddresses**, lista adresów i portów. Tor będzie posłuszny
   tym ograniczeniom w czasie łączenia się z Onion Routers, używając TLS/SSL. Jeśli nie
   ustawione, używana jest wartość **ReachableAddresses**. Jeśli
   **HTTPSProxy** jest ustawione, te połączenia będą szły przez to proxy. +
 +
   Rozdzielenie **ReachableORAddresses** i
   **ReachableDirAddresses** jest interesujące tylko gdy łączysz się przez
   serwery proxy (patrz **HTTPProxy** i **HTTPSProxy**). Większość serweró proxy ogranicza
   połączenia TLS (których używa Tor do łączenia się z Onion Routers) na port 443,
   a niektóre ograniczają żądania HTTP GET (których Tor używa do pobierania informacji
   katalogowych) na port 80.
 
 **LongLivedPorts** __PORTS__::
   Lista portów dla usług, które mają długotrwałe połączenia
   (np. rozmowy czy powłoki interaktywne). Obwody dla strumieni używających tych
   portów będą zawierały tylko węzły o długim czasie działania, by zmniejszyć szanse, że węzeł
   wyłączy się zanim strumień się zakończy. (Domyślnie: 21, 22, 706, 1863,
   5050, 5190, 5222, 5223, 6667, 6697, 8300)
 
 **MapAddress** __adres__ __nowyadres__::
   Gdy do Tora przychodzi żądanie dla danego adresu, przepisze je na nowyadres
   zanim je przetworzy. Na przykład, jeśli chcesz, by połączenia do
   www.indymedia.org wychodziły przez __torserwer__ (gdzie __torserwer__ jest nazwą
   serwera), użyj "MapAddress www.indymedia.org
   www.indymedia.org.torserver.exit".
 
 **NewCircuitPeriod** __NUM__::
   Co NUM sekund rozpatrz, czy nie budować nowego obwodu. (Domyślnie: 30
   sekund)
 
 **MaxCircuitDirtiness** __NUM__::
   Można ponownie używać obwodu, który został po raz pierwszy użyty co najwyżej NUM sekund temu,
   ale nigdy nie podłączaj nowego strumienia do obwodu, który jest za stary. (Domyślnie: 10
   minut)
 
 **NodeFamily** __node__,__node__,__...__::
   The Tor servers, defined by their identity fingerprints or nicknames,
   constitute a "family" of similar or co-administered servers, so never use
   any two of them in the same circuit. Defining a NodeFamily is only needed
   when a server doesn't list the family itself (with MyFamily). This option
   can be used multiple times. In addition to nodes, you can also list
   IP address and ranges and country codes in {curly braces}.
 
 **EnforceDistinctSubnets** **0**|**1**::
   Gdy 1, Tor nie umieści dwóch serwerów, których adresy IP są "za blisko siebie" w
   tym samym obwodzie. Obecnie, dwa adresy są "za blisko siebie", gdy są w
   tym samym zakresie /16. (Domyślnie: 1)
 
 **SocksPort** __PORT__::
   Uruchom ten port do nasłuchiwania połączeń od aplikacji używających protokołu
   Socks. Ustaw na 0, jeśli nie chcesz pozwolić na połączenia od
   aplikacji. (Domyślnie: 9050)
 
 **SocksListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania połączeń od aplikacji używających protokołu
   Socks. (Domyślnie: 127.0.0.1) Możesz też podać port (np.
   192.168.0.1:9100). Ta dyrektywa może być podana wiele razy do przypisania się
   do wielu adresów/portów.
 
 **SocksPolicy** __polityka__,__polityka__,__...__::
   Ustaw politykę wejściową dla tego serwera, by ograniczyć to, kto może połączyć się
   z portami SocksPort i DNSPort. Polityki mają tę samą formę, co polityki
   wyjścia poniżej.
 
 **SocksTimeout** __NUM__::
   Pozwól połączeniu socks czekać NUM sekund przed wymianą danych, i NUM sekund
   niepodłączonym, czekając na odpowiedni obwód, zanim zamkniemy to połączenie. (Domyślnie:
   2 minuty.)
 
 **TrackHostExits** __host__,__.domena__,__...__::
   Dla każdej wartości z rozdzielonej przecinkami listy, Tor będzie śledził
   ostatnie połączenia do hostów pasujących do tej wartości i będzie próbował ponownie użyć tego samego
   węzła wyjściowego dla każdej z nich. Jesli wartość zaczyna się od \'.\', jest traktowana jako
   pasująca do całej domeny. Jeśli jedną z wartosci jest po prostu \'.', oznacza to
   pasowanie do wszystkiego. Ta opcja jest przydatna, jeśli często łączysz się ze stronami,
   które przedawnią wszystkie Twoje ciasteczka uwierzytelniające (tzn. wylogują Cię), gdy
   zmieni się Twój adres IP. Ta opcja ma tę wadę, że ujawnia, 
   że określona historia jest związana z pojedynczym użytkownikiem.
   Ale większość ludzi, którzy chcieliby to obserwować, i tak będzie to obserwować poprzez
   ciasteczka lub inne środki specyficzne dla protokołu.
 
 **TrackHostExitsExpire** __NUM__::
   Jako że serwery wyjściowe włączają się i wyłączają, pożądane jest, by
   powiązania między hostem i serwerem wyjściowym przedawniły się po NUM sekundach. Domyślnie jest to
   1800 sekund (30 minut).
 
 **UpdateBridgesFromAuthority** **0**|**1**::
   Gdy ustawione (razem z UseBridges), Tor spróbuje pobrać deskryptory mostków
   ze skonfigurowanych serwerów mostków, gdy jet to wykonalne. Potem spróbuje żądania
   bezpośredniego, gdy serwer odpowie 404. (Domyślnie: 0)
 
 **UseBridges** **0**|**1**::
   Gdy ustawione, Tor pobierze deskryptor każdego mostka podanego w liniach "Bridge",
   i będzie używał tych przekaźników zarówno jako strażników wejściowych, jak i
   strażników katalogowych. (Domyślnie: 0)
 
 **UseEntryGuards** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, wybieramy kilka długoterminowych serwerów wejsciowychi próbujemy
   się ich trzymać. Jest to pożądane, gdyż ciągłe zmiany serwerów
   zwiększają szanse, że napastnik mający kilka serwerów będzie obserwował część
   Twoich ścieżek. (Domyślnie ma wartość 1.)
 
 **NumEntryGuards** __NUM__::
   Jeśli UseEntryGuards jest ustawione na 1, spróbujemy wybrać łącznie NUM routerów
   jako długoterminowe punkty wejścia dla naszych obwodów. (Domyślnie ma wartość 3.)
 
 **SafeSocks** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest włączona, Tor będzie odrzucał połączenia aplikacji, które
   używają niebezpiecznych wersji protokołu socks -- takich, które dostarczają tylko adres IP,
   co znaczy, że aplikacja najpierw wykonuje rozwiązywanie DNS.
   Ściśle mówiąc, są to protokoły socks4 i socks5, gdy nie robi się zdalnych operacji DNS.
   (Domyślnie ma wartość 0.)
 
 **TestSocks** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest włączona, Tor wykona wpis do logu o poziomie notice dla
   każdego połączenia na port Socks wskazując, czy żądanie używało bezpiecznego
   protokołu socks, czy niebezpiecznej (patrz wyżej na SafeSocks). To
   pomaga w określeniu, czy z aplikacji używającej Tora mogą wyciekać
   żądania DNS. (Domyślnie: 0)
 
 **WarnUnsafeSocks** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor will warn whenever a request is
   received that only contains an IP address instead of a hostname. Allowing
   applications to do DNS resolves themselves is usually a bad idea and
   can leak your location to attackers. (Default: 1)
 
 **VirtualAddrNetwork** __Address__/__bits__::
   When Tor needs to assign a virtual (unused) address because of a MAPADDRESS
   command from the controller or the AutomapHostsOnResolve feature, Tor
   picks an unassigned address from this range. (Default:
   127.192.0.0/10) +
 +
   When providing proxy server service to a network of computers using a tool
   like dns-proxy-tor, change this address to "10.192.0.0/10" or
   "172.16.0.0/12". The default **VirtualAddrNetwork** address range on a
   properly configured machine will route to the loopback interface. For
   local use, no change to the default VirtualAddrNetwork setting is needed.
 
 **AllowNonRFC953Hostnames** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest wyłączona, Tor blokuje nazwy hostów zawierające nieprawidłowe
   znaki (jak @ i :) zamiast wysyłać je do węzła wyjściowego do rozwiązania.
   To pomaga w uchwyceniu przypadkowych prób rozwiązania adresów itd.
   (Domyślnie: 0)
 
 **AllowDotExit** **0**|**1**::
   If enabled, we convert "www.google.com.foo.exit" addresses on the
   SocksPort/TransPort/NATDPort into "www.google.com" addresses that exit from
   the node "foo". Disabled by default since attacking websites and exit
   relays can use it to manipulate your path selection. (Default: 0)
 
 **FastFirstHopPK** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest wyłączona, Tor używa kroku klucza publicznego do pierwszego
   skoku w tworzeniu obwodów. Omijanie tego jest ogólnie bezpieczne, gdyż już
   użyliśmy TLS do uwierzytelnienia przekaźnika i do nawiązania kluczy bezpiecznych w forwardowaniu.
   Wyłączenie tej opcji spowalnia budowanie obwodów. +
 +
   Tor zawsze użyje kroku klucza publicznego do pierwszego skoku, gdy działa jako
   przekaźnik, a nigdy nie użyje kroku klucza publicznego, jeśli nie zna
   jeszcze klucza onion pierwszego skoku. (Domyślnie: 1)
 
 **TransPort** __PORT__::
   Jeśli nie zero, włącza obsługę przezroczystego proxy na porcie __PORT__ (według umowy,
   9040). Wymaga obsługi przezroczystych proxy w systemie operacyjnym, jak pf w systemach BSD czy
   IPTables w Linuksie. Jeśli planuje się używać Tora jako przezroczyste proxy dla
   sieci, powinno się sprawdzić i zmienić VirtualAddrNetwork z ustawienia
   domyślnego. Powinno się też ustawić opcję TransListenAddress dla
   sieci, w której ruchu chcesz pośredniczyć. (Domyślnie: 0).
 
 **TransListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia przezroczystego proxy. (Domyślnie:
   127.0.0.1). Jest to użyteczne do eksportowania przezroczystego serwera proxy dla
   całej sieci.
 
 **NATDPort** __PORT__::
   Pozwól starym wersjom ipfw (dołaczonym w starych wersjach FreeBSD, etc.)
   na wysyłanie połączeń przez Tora, wykorzystując protokół NATD. Ta opcja jest
   tylko dla osób, które nie mogą używać TransPort.
 
 **NATDListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia NATD. (Domyślnie: 127.0.0.1).
 
 **AutomapHostsOnResolve** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest włączona, a otrzymamy żądanie rozwiązania adresu
   kończącego się na jeden z przyrostków w **AutomapHostsSuffixes**, mapujemy nieużywany
   adres wirtualny na ten adres, po czym zwracamy nowy adres wirtualny. 
   To jest przydatne do sprawiania, by adresy ".onion" działały z aplikacjami, które
   rozwiązują adresy, a potem się do nich łączą. (Domyślnie: 0).
 
 **AutomapHostsSuffixes** __PRZYROSTEK__,__PRZYROSTEK__,__...__::
   Rozdzielona przecinkami lista przyrostków do używania z **AutomapHostsOnResolve**.
   Przyrostek "." jest równoważny do "wszystkie adresy." (Domyślnie: .exit,.onion).
 
 **DNSPort** __PORT__::
   Gdy nie zero, Tor nasłuchuje żądań DNS przez UDP na tym porcie i rozwiązuje je
   anonimowo. (Domyślnie: 0).
 
 **DNSListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia DNS. (Domyślnie: 127.0.0.1).
 
 **ClientDNSRejectInternalAddresses** **0**|**1**::
   Jeśli włączone, Tor nie wierzy żadnej otrzymanej anonimowo odpowiedzi DNS, która
   mówi, że adres rozwiązuje się na adres wewnętrzny (jak 127.0.0.1 czy
   192.168.0.1). Ta opcja zapobiega niektórym atakom opartym na przeglądarkach; nie
   wyłączaj jej, chyba że wiesz, co robisz. (Domyślnie: 1).
 
 **ClientRejectInternalAddresses** **0**|**1**::
   If true, Tor does not try to fulfill requests to connect to an internal
   address (like 127.0.0.1 or 192.168.0.1) __unless a exit node is
   specifically requested__ (for example, via a .exit hostname, or a
   controller request). (Default: 1).
 
 **DownloadExtraInfo** **0**|**1**::
   Jeśli włączone, Tor pobiera i zachowuje dokumenty "extra-info". Te dokumenty
   zawierają informacje o serwerach inne niż informacje w ich normalnych
   deskryptorach routerów. Tor sam nie używa tych informacji do niczego;
   by zaoszczędzić przepustowość, zostaw tę opcję wyłączoną. (Domyślnie: 0).
 
 **FallbackNetworkstatusFile** __NAZWAPLIKU__::
   Jeśli Tor nie ma zachowanego pliku networkstatus, zaczyna używać tego.
   Nawet jeśli jest on przestarzały, Tor dalej może z niego skorzystać do
   poznania serwerów lustrzanych katalogów, by nie musiał obciążać
   serwerów katalogowych. (Domyślnie: Żaden).
 
 **WarnPlaintextPorts** __port__,__port__,__...__::
   Mówi Torowi, by wyświetlił ostrzeżenie, gdy tylko użytkownik próbuje nawiązać anonimowe
   połączenie na jeden z tych portów. Ta opcja jest do ostrzegania użytkowników
   o usługach, przy których ryzykują wysyłanie hasła otwartym tekstem. (Domyślnie:
   23,109,110,143).
 
 **RejectPlaintextPorts** __port__,__port__,__...__::
   Jak WarnPlaintextPorts, ale zamiast otrzegania o używaniu ryzykownych portów, Tor
   odmówi wykonania połaczenia. (Domyślnie: Żaden).
 
 **AllowSingleHopCircuits** **0**|**1**::
   When this option is set, the attached Tor controller can use relays
   that have the **AllowSingleHopExits** option turned on to build
   one-hop Tor connections. (Default: 0)
 
 OPCJE SERWERA
 --------------
 
 Następujące opcje są przydatne tylko dla serwerów (to jest, gdy ORPort jest
 niezerowy):
 
 **Address** __address__::
   The IP address or fully qualified domain name of this server (e.g.
   moria.mit.edu). You can leave this unset, and Tor will guess your IP
   address. This IP address is the one used to tell clients and other
   servers where to find your Tor server; it doesn't affect the IP that your
   Tor client binds to. To bind to a different address, use the
   *ListenAddress and OutboundBindAddress options.
 
 **AllowSingleHopExits** **0**|**1**::
   This option controls whether clients can use this server as a single hop
   proxy. If set to 1, clients can use this server as an exit even if it is
   the only hop in the circuit. Note that most clients will refuse to use
   servers that set this option, since most clients have
   ExcludeSingleHopRelays set. (Default: 0)
 
 **AssumeReachable** **0**|**1**::
   Ta opcja jest używana w czasie startu nowej sici Tora. Gdy ustawiona na 1,
   nie wykonuj tesstów własnej osiągalności; po prostu wyślij swój deskryptor serwera
   natychmiast. Jeśli **AuthoritativeDirectory** też jest włączone, ta opcja
   instruuje serwer katalogowy, by też pominął zdalne test osiągalności i podaj
   wszystkie połączone serwery jako działające.
 
 **BridgeRelay** **0**|**1**::
   Sets the relay to act as a "bridge" with respect to relaying connections
   from bridge users to the Tor network. It mainly causes Tor to publish a
   server descriptor to the bridge database, rather than publishing a relay
   descriptor to the public directory authorities.
 
 **ContactInfo** __adres_email__::
   Informacje o kontakt z administratorem dla tego serwera. Ta linia może być pobrana
   przez spamerów, więc możesz ukryć fakt, że jest to
   adres email.
 
 **ExitPolicy** __polityka__,__polityka__,__...__::
   Ustaw politykę wyjścia dla tego serwera. Każda polityka ma postać
   "**accept**|**reject** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]". Jeśli /__MASKA__ zostanie
   pominięta, ta polityka ma zastosowanietylko do podanego hosta. Zamiast podawać
   hosta czy sieć, mozesz też użyć "\*", co oznacza wszystkie adresy (0.0.0.0/0).
   __PORT__ może być pojedynczym numerem portu, przediałem portów
   "__PORT_OD__-__PORT_DO__", lub "\*". Jeśli ominięto __PORT__, oznacza to
   "\*". +
 +
   Na przykład, "accept 18.7.22.69:\*,reject 18.0.0.0/8:\*,accept \*:\*" odrzuciłoby
   dowolny ruch skierowany do MIT z wyjątkiem web.mit.edu, i przyjęłoby
   cokolwiek innego. +
 +
   Aby określić wszystkie wewnętrzne i sieci lokalne (łącznie z 0.0.0.0/8,
   169.254.0.0/16,  127.0.0.0/8,  192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 i
   172.16.0.0/12), możesz użyć aliasu "private" zamiast adresu.
   Te adresy są odrzucane domyślnie (na początku Twojej polityki
   wyjścia), razem z Twoim publicznym adresem IP, chyba że ustawisz opcję
   ExitPolicyRejectPrivate na 0. Na przykład, gdy już to zrobisz, możesz
   zezwolić na poąłczenia HTTP do 127.0.0.1 i blokować wszystkie inne połączenia do
   sieci lokalnych poprzez "accept 127.0.0.1:80,reject private:\*", choć to
   może zezwolić na poąłczenia do Twojego własnego komputera, które są adresowane na jego
   publiczny (zewnętrzny) adres IP. Spójrz do RFC 1918 i RFC 3330 po więcej szczegółów
   odnośnie wewnętrznej i zarezerwowanej przestrzeni adresów IP. +
 +
   Ta dyrektywa może być podana wiele razy, więc nie musisz umieszczać wszystkiego
   w jednej linii. +
 +
   Polityki są brane pod uwagę od pierwszej do ostatniej, a pierwsza pasująca wygrywa. Jeśli chcesz
   \_zmienić_ domyślną politykę wyjścia, zakończ swoją politykę albo poprzez
   reject \*:* albo accept \*:*. W innym przypadku, \_powiększasz_
   (dodajesz do) domyślną politykę wyjścia. Domyślna polityka wyjścia to: +
 
    reject *:25
    reject *:119
    reject *:135-139
    reject *:445
    reject *:563
    reject *:1214
    reject *:4661-4666
    reject *:6346-6429
    reject *:6699
    reject *:6881-6999
    accept *:*
 
 **ExitPolicyRejectPrivate** **0**|**1**::
   Odrzucaj wszystkie prywatne (lokalne) sieci, razem z Twoim publicznym adresem IP,
   na początku Twojej polityki wyjścia. Patrz wyżej o ExitPolicy.
   (Domyślnie: 1)
 
 **MaxOnionsPending** __NUM__::
   Jeśli masz więcej niż ta liczba danych onionskin w kolejce do deszyfracji, odrzucaj
   nowe. (Domyślnie: 100)
 
 **MyFamily** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
   Zadeklaruj, że ten serwer Tora jest kontrolowany lub zarządzany przez grupę lub
   organizację identyczną lub podobną do tej z podanych serwerów, zdefiniowanych przez
   ich odciski palców tożsamości lub nazwy. Gdy dwa serwery zadeklarują, że są w
   tej samej \'rodzinie', klienci Tora nie będą ich używać w tym
   samym obwodzie. (Każdy serwer musi podać tylko pozostałe w swojej
   rodzinie; nie musi podawać siebie, ale to nie zaszkodzi.)
 
 **Nickname** __nazwa__::
   Ustaw nazwę serwera na \'nazwa'. Nazwy muszą mieć między 1 a 19
   znaków włącznie, i muszą zawierać tylko znaki z zestawu [a-zA-Z0-9].
 
 **NumCPUs** __num__::
   How many processes to use at once for decrypting onionskins and other
   parallelizable operations. If this is set to 0, Tor will try to detect
   how many CPUs you have, defaulting to 1 if it can't tell. (Default: 0)
 
 **ORPort** __PORT__::
   Zgłoś ten port do nasłuchiwania połączeń od klientów Tora i serwerów.
 
 **ORListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz się do teo adresu do nasłuchiwania połączeń od klientów Tora i
   serwerów. Jeśli podasz port, przypnij się do tego portu zamiast do tego
   podanego w ORPort. (Domyślnie: 0.0.0.0) Ta dyrektywa może być podana
   wiele razy, by przypisać się do wielu adresów/portów.
 
 **PortForwarding** **0**|**1**::
   Attempt to automatically forward the DirPort and ORPort on a NAT router
   connecting this Tor server to the Internet. If set, Tor will try both
   NAT-PMP (common on Apple routers) and UPnP (common on routers from other
   manufacturers). (Default: 0)
 
 **PortForwardingHelper** __filename__|__pathname__::
   If PortForwarding is set, use this executable to configure the forwarding.
   If set to a filename, the system path will be searched for the executable.
   If set to a path, only the specified path will be executed.
   (Default: tor-fw-helper)
 
 **PublishServerDescriptor** **0**|**1**|**v1**|**v2**|**v3**|**bridge**,**...**::
   This option specifies which descriptors Tor will publish when acting as
   a relay. You can
   choose multiple arguments, separated by commas.
 +
   If this option is set to 0, Tor will not publish its
   descriptors to any directories. (This is useful if you're testing
   out your server, or if you're using a Tor controller that handles directory
   publishing for you.) Otherwise, Tor will publish its descriptors of all
   type(s) specified. The default is "1",
   which means "if running as a server, publish the
   appropriate descriptors to the authorities".
 
 **ShutdownWaitLength** __NUM__::
   Gdy otrzymamy SIGINT i jesteśmy serwerem, zaczynamy się wyłączać:
   zamykamy procesy nasłuchujące i zaczynamy odrzucać nowe obwody. Po **NUM**
   sekundach, wychodzimy. Jeśli dostaniemy drugi SIGINT, wychodzimy
   natychmiast. (Domyślnie: 30 sekund)
 
 **HeartbeatPeriod** __N__ **minutes**|**hours**|**days**|**weeks**::
   Log a heartbeat message every **HeartbeatPeriod** seconds. This is
   a log level __info__ message, designed to let you know your Tor
   server is still alive and doing useful things. Settings this
   to 0 will disable the heartbeat. (Default: 6 hours)
 
 **AccountingMax** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**|**TB**::
   Never send more than the specified number of bytes in a given accounting
   period, or receive more than that number in the period. For example, with
   AccountingMax set to 1 GB, a server could send 900 MB and receive 800 MB
   and continue running. It will only hibernate once one of the two reaches 1
   GB. When the number of bytes gets low, Tor will stop accepting new
   connections and circuits. When the number of bytes
   is exhausted, Tor will hibernate until some
   time in the next accounting period. To prevent all servers from waking at
   the same time, Tor will also wait until a random point in each period
   before waking up. If you have bandwidth cost issues, enabling hibernation
   is preferable to setting a low bandwidth, since it provides users with a
   collection of fast servers that are up some of the time, which is more
   useful than a set of slow servers that are always "available".
 
 **AccountingStart** **day**|**week**|**month** [__dzień__] __GG:MM__::
   Określa, jak długo trwa okres liczenia. Jeśli podano **month**, każdy
   okres liczenia trwa od chwili __GG:MM__ w __dzień__ dniu jednego
   miesiąca do tego samego dnia i czasu następnego miesiąca. (Dzień musi być między 1 a
   28.) Jeśli podano **week**, każdy okres liczenia trwa od chwili __GG:MM__
   dnia __dzień__ jednego tygodnia do tego samego dnia i czasu następnego tygodnia,
   gdzie poniedziałek to dzień 1, a niedziela to dzień 7. Jeśli podano **day**, każdy
   okres liczenia trwa od chwili __GG:MM__ każdego dnia do tego samego czasu dnia
   następnego. Wszystkie czasy są lokalne i podane w formacie 24-godzinnym. (Domyślna wartość to
   "month 1 0:00".)
 
 **RefuseUnknownExits** **0**|**1**|**auto**::
   Prevent nodes that don't appear in the consensus from exiting using this
   relay. If the option is 1, we always block exit attempts from such
   nodes; if it's 0, we never do, and if the option is "auto", then we do
   whatever the authorities suggest in the consensus. (Defaults to auto.)
 
 **ServerDNSResolvConfFile** __nazwapliku__::
   Zmienia domyślną konfigurację DNS na konfigurację w pliku
   __nazwapliku__. Format plik jest taki sam, jak format standardowego Uniksowego
   pliku "**resolv.conf**"(7). Ta opcja, jak wszystkie inne opcje ServerDNS,
   wpływa tylko na rozwiązywanie nazw, które Twój serwer wykonuje w imieniu klientów.
   (Domyślna wartość to używanie systemowej konfiguracji DNS.)
 
 **ServerDNSAllowBrokenConfig** **0**|**1**::
   Jeśli ta opcja jest ustawiona na fałsz, Tor wychodzi natychmiast, gdy są problemy
   w parsowaniu systemowej konfiguracji DNS lub w łączeniu się z serwerami nazw.
   W innym przypadku, Tor kontynuuje okresowo sprawdzać systemowe serwery nazw aż
   w końcu mu się uda. (Domyślna wartość to "1".)
 
 **ServerDNSSearchDomains** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 1, będziemy szukać adresów w lokalnej domenie przeszukiwania.
   Na przykład, jesli system jest skonfigurowany tak, by wierzył, że jest w
   "example.com", a klient próbuje połaczyć się z "www", klient zostanie
   połączony z "www.example.com". Ta opcja wpływa tylko na rozwiązywanie nazw, które
   Twój serwer wykonuje w imieniu klientów. (Domyślna wartość to "0".)
 
 **ServerDNSDetectHijacking** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, będziemy okresowo sprawdzać, 
   czy nasze lokalne serwery nazw zostały skonfigurowane, by przekierowywać nieudane żądania DNS
   (zwykle do serwisu z reklamami). Jeśli są, będziemy próbować poprawić
   to. Ta opcja wpływa tylko na rozwiązywanie nazw, które Twój serwer wykonuje
   w imieniu klientów. (Domyślna wartość to "1".)
 
 **ServerDNSTestAddresses** __adres__,__adres__,__...__::
   Gdy wykrywamy przekierowanie nieudanych żądań DNS, upewniamy się, że te __prawidłowe__ adresy
   nie są przekierowywane. Jeśli są, nasz DNS jest kompletnie bezużyteczny,
   i resetujemy naszą politykę na "reject *:*". Ta opcja wpływa tylko
   na rozwiązywanie nazw, które Twój serwer wykonuje w imieniu klientów. (Domyślna wartość to
   "www.google.com, www.mit.edu, www.yahoo.com, www.slashdot.org".)
 
 **ServerDNSAllowNonRFC953Hostnames** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest wyłączona, Tor nie próbuje rozwiązywać nazw
   zawierających nieprawidłowe znaki (jak @ i :) zamiast wysyłać je do węzła
   wyjściowego do rozwiązania. To pomaga złapać przypadkowe próby rozwiązywania
   URLów itd. Ta opcja wpływa tylko na rozwiązywanie nazw, które Twój serwer wykonuje
   w imieniu klientów. (Domyślnie: 0)
 
 **BridgeRecordUsageByCountry** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest włączona i BridgeRelay też jest włączone, a my mamy
   dane GeoIP, Tor przechowuje licznik, według krajów, ile adresów
   klientów skontaktowało się z nim, by to mogło pomóc serwerom mostów zgadnąć,
   które kraje zablokowały dostęp do niego. (Domyślnie: 1)
 
 **ServerDNSRandomizeCase** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona, Tor ustawia wielkość każdego znaku losowo w
   wychodzących żądaniach DNS i sprawdza, czy wielkość zgadza się w odpowiedziach DNS.
   Ta tak zwana "sztuczka 0x20" pomaga obronić się przed niektórymi atakami zatruwania DNS.
   Po więcej informacji spójrz do "Increased DNS Forgery Resistance through
   0x20-Bit Encoding". Ta opcja wpływa tylko na rozwiązywanie nazw, które Twój serwer
   wykonuje w imieniu klientów. (Domyślnie: 1)
 
 **GeoIPFile** __nazwapliku__::
   Plik zawierajacy dane GeoIP, do używania z BridgeRecordUsageByCountry.
 
 **CellStatistics** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor writes statistics on the mean time that
   cells spend in circuit queues to disk every 24 hours. (Default: 0)
 
 **DirReqStatistics** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor writes statistics on the number and
   response time of network status requests to disk every 24 hours.
   (Default: 0)
 
 **EntryStatistics** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor writes statistics on the number of
   directly connecting clients to disk every 24 hours. (Default: 0)
 
 **ExitPortStatistics** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor writes statistics on the number of relayed
   bytes and opened stream per exit port to disk every 24 hours. (Default: 0)
 
 **ConnDirectionStatistics** **0**|**1**::
   When this option is enabled, Tor writes statistics on the bidirectional use
   of connections to disk every 24 hours. (Default: 0)
 
 **ExtraInfoStatistics** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest włączona, Tor zawiera uprzednio zebrane statystyki w
   swoich dokumentach extra-info, które wysyła do serwerów katalogowych.
   (Domyślnie: 0)
 
 OPCJE SERWERA KATALOGOWEGO
 ------------------------
 
 Następujace opcje są przydatne tylko dla serwerów katalogowych (to jest, gdy
 DirPort jest niezerowy):
 
 **AuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, Tor działa jako autorytatywny serwer
   katalogowy. Zamiast zachowywać katalog, generuje własną listę
   dobrych serwerów, podpisuje ją, i wysyła ją do klientów. Jeśli klienci nie mają
   Tego serwera zapisanego jako zaufany katalog, prawdopodobnie nie chcesz
   ustawiać tej opcji. Prosimy skoordynować się z innymi administratorami na
   tor-ops@torproject.org, jeśli Twoim zdaniem Twój serwer powinien być katalogiem.
 
 **DirPortFrontPage** __NAZWAPLIKU__::
   Gdy ta opcja jest ustawiona, bierze plik HTML i publikuje go jako "/" na
   porcie DirPort. Teraz operatorzy serwerów mogą dać dokument wypracia się odpowiedzialności bez potrzeby
   uruchamiania osobnego serwer www. Przykładowy dokument jest w
   contrib/tor-exit-notice.html.
 
 **V1AuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona razem z **AuthoritativeDirectory**, Tor
   generuje katalog w wersji 1 i dokument działających routerów (dla starych
   klientów Tora do wersji 0.1.0.x).
 
 **V2AuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona razem z **AuthoritativeDirectory**, Tor
   generuje statusy sieci w wersji 2 i serwuje deskryptory itd. jak
   opisano w doc/spec/dir-spec-v2.txt (dla klientów i serwerów Tora w wersjach
   0.1.1.x i 0.1.2.x).
 
 **V3AuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona razem z **AuthoritativeDirectory**, Tor
   generuje statusy sieci w wersji 3 i serwuje deskryptory itd. jak
   opisano w doc/spec/dir-spec.txt (dla klientów i serwerów Tora w wersjach co
   najmniej 0.2.0.x).
 
 **VersioningAuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, Tor dodaje informacje, które wersje Tora
   są bezpieczne do używania, w publikowanym katalogu. Każdy serwer autorytatywny
   w wersji 1 jest automatycznie wersjonującym serwerem autorytatywnym; serwery
   autorytatywne w wersji 2 dają te informacje opcjonalnie. Zobacz **RecommendedVersions**,
   **RecommendedClientVersions** i **RecommendedServerVersions**.
 
 **NamingAuthoritativeDirectory** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, ten serwer zgłasza, że ma
   opinie o powiązaniach nazwa-odcisk palca. Będzie dołączał te
   opinie w publikowanych przez siebie stronach o statusie sieci, listując serwery z
   flagą "Named", jeśli prawidłowe powiązanie między nazwą i odciskiem palca
   zostało zarejestrowane na serwerze. Nazywające serwery katalogowe odmówią przyjęcia
   lub publikacji deskryptora, który przeczy zarejestrowanemu powiązaniu. Zobacz
   **approved-routers** w sekcji **PLIKI** poniżej.
 
 **HSAuthoritativeDir** **0**|**1**::
   When this option is set in addition to **AuthoritativeDirectory**, Tor also
   accepts and serves v0 hidden service descriptors,
   which are produced and used by Tor 0.2.1.x and older. (Default: 0)
 
 **HidServDirectoryV2** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona, Tor przyjmuje i serwuje deskryptory usług ukrytych
   w wersji 2. Ustawienie DirPort nie jest do tego wymagane, gdyż klienci
   łączą się domyślnie przez ORPort. (Domyślnie: 1)
 
 **BridgeAuthoritativeDir** **0**|**1**::
   Gdy ta opcja jest ustawiona razem z **AuthoritativeDirectory**, Tor
   przyjmuje i serwuje deskryptory routerów, ale zapisuje i serwuje główne
   dokumenty statusu sieci zamiast generować własny. (Domyślnie: 0)
 
 **MinUptimeHidServDirectoryV2** __N__ **seconds**|**minutes**|**hours**|**days**|**weeks**::
   Minimalny czas działania katalogu usług ukrytych w wersji 2, by być zaakceptowanym przez
   autorytatywne serwery katalogowe. (Domyślnie: 24 godziny)
 
 **DirPort** __PORT__::
   Zgłaszaj usługę katalogową na tym porcie.
 
 **DirListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
   Przypisz usługę katalogową do tego adresu. Jeśli podasz port, przypisz do
   tego portu zamiast do tego podanego w DirPort. (Domyślnie: 0.0.0.0)
   Ta dyrektywa może być podana wiele razy, by przypisać się do wielu
   adresów/portów.
 
 **DirPolicy** __polityka__,__polityka__,__...__::
   Ustaw politykę wejściową tego serwera, by ograniczyć to, kto może połączyć się z
   portami katalogowymi. Polityki mają ten sam format co polityki wyjścia powyżej.
 
 OPCJE AUTORATYWNEGO SERWERA KATALOGOWEGO
 ----------------------------------
 
 **RecommendedVersions** __NAPIS__::
   NAPIS jest rozdzieloną przecinkami listą wersji Tora obecnie uznawanych za
   bezpieczne. Lista jest włączana w każdym katalogu, a węzły pobierające ten
   katalog dowiadują się, czy muszą się zaktualizować. Ta opcja może pojawić się
   wiele razy: wartości z różnych linii są łączone razem. Jeśli
   to jest ustawione, **VersioningAuthoritativeDirectory** też powinno być ustawione.
 
 **RecommendedClientVersions** __NAPIS__::
   NAPIS jest rozdzieloną przecinkami listą wersji Tora obecnie uznawanych za
   bezpieczne dla klientów. Ta informacja jest dołączana do katalogów
   wersji 2. Jeśli to nie jest ustawione, brana jest wartość **RecommendedVersions**.
   Gdy to jest ustawione, **VersioningAuthoritativeDirectory** też
   powinno być ustawione.
 
 **RecommendedServerVersions** __NAPIS__::
   NAPIS jest rozdzieloną przecinkami listą wersji Tora obecnie uznawanych za
   bezpieczne dla serwerów. Ta informacja jest dołączana do katalogów
   wersji 2. Jeśli to nie jest ustawione, brana jest wartość **RecommendedVersions**.
   Gdy to jest ustawione, **VersioningAuthoritativeDirectory** też
   powinno być ustawione.
 
 **ConsensusParams** __NAPIS__::
   NAPIS jest rozdzieloną spacjami listą par klucz=wartość, które Tor dołączy
   w linii "params" swojego głosu networkstatus.
 
 **DirAllowPrivateAddresses** **0**|**1**::
   Gdy ustawione na 1, Tor będzie przyjmował reskryptory routerów z dowolnymi elemenatmi
   "Address". W innym przypadku, jeśli adres nie jest adresem IP lub jest prywatnym adresem
   IP, Tor odrzuci deskryptor routera. Domyślna wartość to 0.
 
 **AuthDirBadDir** __WzorzecAdresów...__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Zestaw wzorców adresów dla serwerów, który
   będzie podany jako złe serwery katalogowe w każdym dokumencie statusu sieci
   wydanym przez ten serwer, jeśli ustawiono **AuthDirListBadDirs**.
 
 **AuthDirBadExit** __WzorzecAdresów...__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Zestaw wzorców adresów dla serwerów, który
   będzie podany jako złe serwery wyjściowe w każdym dokumencie statusu sieci
 wydanym
   przez ten serwer, jeśli ustawiono **AuthDirListBadExits**.
 
 **AuthDirInvalid** __WzorzecAdresów...__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Zestaw wzorców adresów dla serwerów, który
   nigdy nie będzie podany jako prawidłowy ("valid") w każdym dokumencie statusu sieci
 wydanym
   przez ten serwer.
 
 **AuthDirReject** __WzorzecAdresów__...::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Zestaw wzorców adresów dla serwerów, który
   nigdy nie będzie podany w każdym dokumencie statusu sieci
   wydanym przez ten serwer lub przyjęty jako adres OR w jakimś deskryptorze
   wysłanym do publikacji przez ten serwer.
 
 **AuthDirListBadDirs** **0**|**1**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Gdy ustawione na 1, ten serwer ma jakieś
   opinie o tym, które węzły są nieprzydatne jako pamięci podręczne katalogów. (Nie ustawiaj
   tego na 1, chyba że planujesz podawać niefunkcjonalne katalogi jako złe;
   w innym przypadku efektywnie głosujesz na korzyść każdego zadeklarowanego
   katalogu.)
 
 **AuthDirListBadExits** **0**|**1**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Gdy ustawione na 1, ten serwer ma jakieś
   opinie o tym, które węzły są nieprzydatne jako węzły wyjściowe. (Nie ustawiaj tegona
   1, chyba że planujesz podawać niefunkcjonalne serweryu wyjściowe jako złe; w innym przypadku
   efektywnie głosujesz na korzyść każdego zadeklarowanego serwera wyjściowego.)
 
 **AuthDirRejectUnlisted** **0**|**1**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Gdy ustawione na 1, serwer katalogowy odrzuca
   wszystkie przysłane deskryptory serwerów, które nie są jawnie podane w
   pliku z odciskami palców. To działa jak "guzik wyłączenia", gdy zostaniemy zaatakowani atakiem
   Sybil. (Domyślnie: 0)
 
 **AuthDirMaxServersPerAddr** __NUM__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Maksymalna liczba serwerów, które będziemy
   podawać jako akceptowalne na jednym adresie IP. Ustaw na "0", by uzyskać "bez ograniczeń".
   (Domyślnie: 2)
 
 **AuthDirMaxServersPerAuthAddr** __NUM__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Jak AuthDirMaxServersPerAddr, ale ma zastosowanie
   dla adresów współdzielonych z serwerami katalogowymi. (Domyślnie: 5)
 
 **V3AuthVotingInterval** __N__ **minutes**|**hours**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych w wersji 3. Ustawia preferowany przez serwer interwał
   głosowania. Głosowanie odbędzie się __realnie__ w chwili wybranej
   przez konsensus z preferowanych interwałów wszystkich serwerów. Ten okres
   POWINIEN dzielić się równo w dniu. (Domyślnie: 1 godzina)
 
 **V3AuthVoteDelay** __N__ **minutes**|**hours**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych w wersji 3. Ustawia preferowane przez serwer opóźnienie
   między opublikowaniem swojego głosu a założeniem, że otrzymał głosy ze wszystkich innych
   serwerów. Realny czas używany nie jest preferowanym czasem
   serwera, ale konsensusem między wszystkimi preferencjami. (Domyślnie: 5 minut.)
 
 **V3AuthDistDelay** __N__ **minutes**|**hours**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych w wersji 3. Ustawia preferowane przez serwer opóźnienie
   między opublikowaniem swojego konsensusu i podpisu a założeniem, że otrzymał wszystkie podpisy
   ze wszystkich innych serwerów. Realny czas używany
   nie jest preferowanym czasem serwera, ale konsensusem między wszystkimi preferencjami.
   (Domyślnie: 5 minut.)
 
 **V3AuthNIntervalsValid** __NUM__::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych w wersji 3. Ustawia liczbę VotingIntervals,
   przez które powinien konsensus być ważny. Wybieranie wysokich liczb
   zwiększa ryzyko podziału sieci; wybieranie niskich liczb zwiększa ruch
   w katalogach. Realna liczba wykorzystywanych interwałów nie jest preferowaną
   liczbą serwera, ale konsensusem między wszystkimi preferencjami. Musi wynosić co
   najmniej 2. (Domyślnie: 3.)
 
 **V3BandwidthsFile** __FILENAME__::
   V3 authoritative directories only. Configures the location of the
   bandiwdth-authority generated file storing information on relays' measured
   bandwidth capacities. (Default: unset.)
 
 OPCJE USŁUG UKRYTYCH
 ----------------------
 
 Następujace opcje są używane do konfigurowania usługi ukrytej.
 
 **HiddenServiceDir** __KATALOG__::
   Przechowuj pliki danych usługi w katalogu KATALOG. Każda usługa ukryta
   musi mieć oddzielny katalog. Możesz używać tej opcji wiele razy, by
   określić wiele usług.
 
 **HiddenServicePort** __WIRTPORT__ [__CEL__]::
   Konfiguruje port wirtualny WIRTPORT dla usługi ukrytej. Możesz użyć tej
   opcji wiele razy; każdym razem ma zastosowanie do usługi używającej ostatniej
   linii hiddenservicedir. Domyślnie ta opcja mapuje wirtualny port no
   ten sam port na 127.0.0.1. Możesz zmienić port docelowy, adres, lub
   oba podając cel w postaci adresu, portu lub pary adres:port. Możesz też mieć
   wiele linii z tym samym portem WIRTPORT: gdy użytkownik połączy się z tym
   portem WIRTPORT, jeden z CELów z tych linii zostanie wybrany losowo.
 
 **PublishHidServDescriptors** **0**|**1**::
   Jeśli ustawione na 0, Tor będzie prowadził wszystkie skonfigurowane usługi ukryte, ale nie
   wyśle ich do katalogu punktów spotkań. Ta opcja jest przydatna tylko jeśli
   używasz kontrolera Tora, który za Ciebie zajmuje się publikowaniem usług ukrytych.
   (Domyślnie: 1)
 
 **HiddenServiceVersion** __wersja__,__wersja__,__...__::
   Lista wersji deskryptorów usług spotkań do publikacji dla usługi
   ukrytej. W chwili obecnej obsługiwana jest tylko wersja 2. (Domyślnie: 2)
 
 **HiddenServiceAuthorizeClient** __typ-uwierz__ __nazwa-klienta__,__nazwa-klienta__,__...__::
   Jeśli skonfigurowane, usługa ukryta jest dostępna tylko dla uwierzytelnionych klientów.
   Parametr typ-uwierz może być albo \'basic' dla protokołu uwierzytelniania
   ogólnego przeznaczenia lub \'stealth' dla mniej skalowalnego protokołu, który także
   ukrywa działalność usługi ukrytej przed nieupoważnionymi klientami. Tylko podani tu klienci mają
   dostęp do usługi ukrytej. Prawidłowe nazwy klientów
   mają od 1 do 19 znaków z zestawu A-Za-z0-9+-_ (bez
   spacji). Jeśli ta opcja jest ustawiona, usługa ukryta nie jest już dostępna dla
   klientów bez upoważnienia. Wygenerowane dane upoważniające można znaleźć
   w pliku hostname. Klienci muszą umieścić te dane upoważniające w
   swoich plikach konfiguracyjnych, używając **HidServAuth**.
 
 **RendPostPeriod** __N__ **seconds**|**minutes**|**hours**|**days**|**weeks**::
   Every time the specified period elapses, Tor uploads any rendezvous 
   service descriptors to the directory servers. This information is also
   uploaded whenever it changes. (Default: 1 hour)
 
 OPCJE TESTOWANIA SIECI
 -----------------------
 
 Następujące opcje są używane do uruchamiania testowej sieci Tora.
 
 **TestingTorNetwork** **0**|**1**::
   Gdy ustawione na 1, Tor zmienia domyślne wartości poniższych opcji konfiguracji,
   by łatwiej było uruchomić testową sieć Tora. Może być ustawiona tylko gdyf
   ustawiono niedomyślny zestaw serwerów DirServers. Nie można wyłączyć w czasie działania Tora.
   (Domyślnie: 0) +
 
    ServerDNSAllowBrokenConfig 1
    DirAllowPrivateAddresses 1
    EnforceDistinctSubnets 0
    AssumeReachable 1
    AuthDirMaxServersPerAddr 0
    AuthDirMaxServersPerAuthAddr 0
    ClientDNSRejectInternalAddresses 0
    ClientRejectInternalAddresses 0
    ExitPolicyRejectPrivate 0
    V3AuthVotingInterval 5 minutes
    V3AuthVoteDelay 20 seconds
    V3AuthDistDelay 20 seconds
    MinUptimeHidServDirectoryV2 0 seconds
    TestingV3AuthInitialVotingInterval 5 minutes
    TestingV3AuthInitialVoteDelay 20 seconds
    TestingV3AuthInitialDistDelay 20 seconds
    TestingAuthDirTimeToLearnReachability 0 minutes
    TestingEstimatedDescriptorPropagationTime 0 minutes
 
 **TestingV3AuthInitialVotingInterval** __N__ **minutes**|**hours**::
   Jak V3AuthVotingInterval, ale dla wstępnego głosowania przed stworzeniem
   pierwszego konsensusu. Zmiana tego wymaga, by było ustawione
   **TestingTorNetwork**. (Domyślnie: 30 minut)
 
 **TestingV3AuthInitialVoteDelay** __N__ **minutes**|**hours**::
   Jak TestingV3AuthInitialVoteDelay, ale dla wstępnego głosowania przed stworzeniem
   pierwszego konsensusu. Zmiana tego wymaga, by było ustawione
   **TestingTorNetwork**. (Domyślnie: 5 minut)
 
 **TestingV3AuthInitialDistDelay** __N__ **minutes**|**hours**::
   Jak TestingV3AuthInitialDistDelay, ale dla wstępnego głosowania przed stworzeniem
   pierwszego konsensusu. Zmiana tego wymaga, by było ustawione
   **TestingTorNetwork**. (Domyślnie: 5 minut)
 
 **TestingAuthDirTimeToLearnReachability** __N__ **minutes**|**hours**::
   Po uruchomieniu serwera autoratywnego, nie rób założeń o tym, czy routery
   działają, zanim nie upłynie ten czas. Zmiana tego wymaga, by było ustawione
   **TestingTorNetwork**. (Domyślnie: 30 minut)
 
 **TestingEstimatedDescriptorPropagationTime** __N__ **minutes**|**hours**::
   Klienci próbują pobierać deskryptory routerów z pamięci podręcznej katalogów po tym
   czasie. Zmiana tego wymaga, by było ustawione **TestingTorNetwork**. (Domyślnie:
   10 minut)
 
 SYGNAŁY
 -------
 
 Tor łapie następujące sygnały:
 
 **SIGTERM**::
   Tor złapie go, wyczyści stan i zsynchronizuje się na dysk, jeśli potrzeba, po czym wyjdzie.
 
 **SIGINT**::
   Klienci Tora zachowują się jak z SIGTERM; ale serwery Tora wykonają kontrolowane,
   powolne zamknięcie, zamykając procesy nasłuchujące i czekając 30 sekund przed wyjściem.
   (Opóźnienie może być ustawione opcją konfiguracji ShutdownWaitLength.)
 
 **SIGHUP**::
   The signal instructs Tor to reload its configuration (including closing and
   reopening logs), and kill and restart its helper processes if applicable.
 
 **SIGUSR1**::
   Zapisz statystyki o bieżących połączeniach, dawnych połaczeniach i przepustowości.
 
 **SIGUSR2**::
   Przełącz wszystkie logi na poziom logowania debug. Możesz powrócić do poprzednich poziomów poprzez
   wysłanie SIGHUP.
 
 **SIGCHLD**::
   Tor otrzymuje ten sygnał, gdy jeden z jego procesów pomocniczych się zakończył, by mógł
   posprzątać.
 
 **SIGPIPE**::
   Tor łapie ten sygnał i ignoruje go.
 
 **SIGXFSZ**::
   Jeśli ten sygnał istnieje na Twojej platformie, Tor łapie go i ignoruje.
 
 PLIKI
 -----
 
 **@CONFDIR@/torrc**::
   Plik konfiguracji, zawierający pary "opcja wartość".
 
 **@LOCALSTATEDIR@/lib/tor/**::
   Proces Tora zapisuje tu klucze i inne dane.
 
 __DataDirectory__**/cached-status/**::
   Ostanio pobrany dokument statusu sieci dla kazdego serwera katalogowego.
   Każdy plik zawiera jeden taki dokument; nazwy plików są szesnastkowymi
   odciskami palców kluczy tożsamosci serwerów katalogowych.
 
 __DataDirectory__**/cached-descriptors** i **cached-descriptors.new**::
   Te pliki zawierają pobrane statusy routerów. Niektóre routery mogą pojawić się więcej
   niż raz; jeśli tak jest, używany jest ostatnio opublikowany deskryptor. Linie
   zaczynające się znakami @ są adnotacjami zawierającymi więcej informacji o
   danym routerze. Plik ".new" jest dziennikiem, do którego można tylko dopisywać; gdy urośnie
   za duży, wszystkie wpisy są łączone w nowy plik z zapisanymi deskryptorami.
 
 __DataDirectory__**/cached-routers** i **cached-routers.new**::
   Przestarzale wersje plików cached-descriptors i cached-descriptors.new. Gdy
   Tor nie może znaleźć nowszych plików, sprawdza te.
 
 __DataDirectory__**/state**::
   Zestaw trwałych odwzorowań klucz-wartość. Są one udokumentowane
   w tym pliku. Zawierają one:
       - Bieżących strażników wejściowych i ich status.
       - Bieżące wartości obliczania przepustowości łącza (na razie nieużywane; patrz
       niżej).
       - Kiedy ten plik został ostatnio zapisany
       - Która wersja Tora wygenerowała ten plik stanu
       - Krótką historię wykorzystania łącza, wyprodukowaną w deskryptorach
       routerów.
 
 __DataDirectory__**/bw_accounting**::
   Używany do śledzenia wartości obliczania przepustowości łączą (gdy bieżący okres zaczyna się
   i kończy; ile dotychczas odczytano i zapisano w bieżącym okresie). Ten plik
   jest przestarzały, a dane są teraz przechowywane też w pliku \'state'. Używany
   tylko, gdy właczone jest liczenie przepustowości.
 
 __DataDirectory__**/control_auth_cookie**::
   Używane do uwierzytelniania ciasteczkami z kontrolerem. Lokalizacja może być
   zmieniona opcją konfiguracji CookieAuthFile. Regenerowany w czasie startu. Zobacz
   control-spec.txt, by poznać szczegóły. Używane tylko, gdy włączone jest uwierzytelnianie
   ciasteczkami.
 
 __DataDirectory__**/keys/***::
   Używane tylko przez serwery. Trzyma klucze tożsamości i klucze onion.
 
 __DataDirectory__**/fingerprint**::
   Używane tylko przez serwery. Trzyma odcisk palca klucza tożsamości serwera.
 
 __DataDirectory__**/approved-routers**::
   Tylko dla nazywających autorytatywnych serwerów katalogowych (patrz
   **NamingAuthoritativeDirectory**). Ten plik zawiera powiązania nazw z tożsamościami.
   Każda linia podaje nazwę i odcisk palca oddzielone znakami
   białymi. Zobacz swój plik **fingerprint** w katalogu __DataDirectory__, dla przykładowej
   linii. Jeśli nazwą jest **!reject**, to deskryptory z podanej
   tożsamości (odcisku palca) są odrzucane przez ten serwer. Jeśli nazwą jest
   **!invalid**, to deskryptory są przyjmowane, ale zaznaczane w katalogu jako
   nieprawidłowe, to jest, nie zalecane.
 
 __DataDirectory__**/router-stability**::
   Tylko dla autorytatywnych serwerów katalogowych. Śledzi pomiary
   średnich czasów między awariami routerów, by serwery katalogowe dobrze wiedziały, jak
   ustawić ich flagę Stable.
 
 __HiddenServiceDirectory__**/hostname**::
   Nazwa domenowa <base32-encoded-fingerprint>.onion dla tej usługi ukrytej.
   Jeśli dostep do usługi ukrytej jest ograniczony tylko dla upoważnionych klientów, ten plik
   zawiera też dane upoważniające dla wszystkich klientów.
 
 __HiddenServiceDirectory__**/private_key**::
   Klucz prywatny tej usługi ukrytej.
 
 __HiddenServiceDirectory__**/client_keys**::
   Dane uwierzytelniające dla usługi ukrytej, która jest dostępna tylko dla
   upoważnionych klientów.
 
 ZOBACZ TEŻ
 --------
 **privoxy**(1), **tsocks**(1), **torify**(1) +
 
 **https://www.torproject.org/**
 
 
 BŁĘDY
 ----
 
 Zapewne dużo. Tor jest ciagle w rozwoju. Prosimy je zgłaszać.
 
 AUTORZY
 -------
 Roger Dingledine [arma at mit.edu], Nick Mathewson [nickm at alum.mit.edu].