Browse code

new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 21/06/2010 11:09:41
Showing 62 changed files
... ...
@@ -985,12 +985,12 @@ ISP သို႕မဟုတ္ အစိုးရမွ Tor ကြန္ယက
985 985
 အမ်ားထုအတြက္ စာရင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ မေဖာ္ျပမႈသာျဖစ္ပါသည္။
986 986
 </p>
987 987
 
988
-<p>ယခုအခါတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ Tor ကြန္ယက္ကုိ ဆက္သြယ္မႈအား
989
-စိစစ္ျဖတ္ေတာက္သည့္ ေနရာ လံုးဝမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေပါင္းကူးေျမာက္မ်ားစြာ
990
-ထားရွိျခင္းသည္ အရံအတိုင္းအတာအတြက္ျဖစ္သည္၊ က) အကယ္၍ Tor ကြန္ယက္ကုိ
991
-တစ္ေနရာတြင္ ပိတ္ဆို႕မႈရွိခဲ့လွ်င္၊ ခ) အမ်ားသံုး Tor ထပ္ဆင့္လႊင့္ အုိင္ပီကုိ
992
-သူတို႕ဆက္သြယ္ေနသည္ကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ သိရွိသြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာ
993
-လံုျခံဳမႈအလႊာအပိုေဆာင္း လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
988
+<p>Right now, there are a small number of places in the world that filter
989
+connections to the Tor network. So getting a lot of bridges running right
990
+now is mostly a backup measure, a) in case the Tor network does get blocked
991
+somewhere, and b) for people who want an extra layer of security because
992
+they're worried somebody will recognize that it's a public Tor relay IP
993
+address they're contacting.
994 994
 </p>
995 995
 
996 996
 <p>ဤကဲ့သို႕ဆုိလွ်င္ သင္ ပံုမွန္ လက္ဆင့္ကမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္မည္ေလာ သို႕မဟုတ္
... ...
@@ -58,11 +58,10 @@ auch keinen. Versuchen Sie es einfach und wenn Sie Probleme haben, sprechen
58 58
 Sie uns an.
59 59
 </p>
60 60
 
61
-<p>Freedom House hat ein Video über die Beschaffung und Verwendung von Tor
62
-Bridges erstellt. Falls sie es unten auf der Seite nicht anschauen können,
63
-schauen Sie unter <a href="http://www.youtube.com/freedom4internet">Youtube:
64
-Freedom4Internet</a>. Falls Sie ein besseres Video, womöglich sogar in
65
-deutscher Sprache, kennen, kontaktieren Sie uns bitte.</p>
61
+<p>Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. If
62
+you don't see a video below, view it at <a
63
+href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube: Freedom4Internet</a>
64
+Know of a better video, or one translated into your language? Let us know!</p>
66 65
 
67 66
 <div class="center">
68 67
 <p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -83,20 +83,14 @@ unterstütze uns durch eine <a href="<page donate>">Spende</a>!
83 83
 <div class="underline"></div>
84 84
 
85 85
 <ul>
86
+<li>02 May 2010: Tor 0.2.1.26 released as stable. Fixes yet more OpenSSL
87
+compatibility issues and lets relays defend themselves from connection
88
+floods. Read the <a
89
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-02126-stable-released">full
90
+announcement</a> for the list of changes.</li>
86 91
 <li>29 March 2010: Tor and Printfection announce The Tor Store. More details
87 92
 are available in the <a href="<page
88 93
 press/2010-03-25-tor-store-press-release>">press release</a>.</li>
89
-<li>16 March 2010: Tor 0.2.1.25 released as stable. Fixes a regression
90
-introduced in 0.2.1.23 that could prevent relays from guessing their IP
91
-address correctly. It also fixes several minor potential security bugs. Read
92
-the <a
93
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Mar-2010/msg00000.html">full
94
-announcement</a> for the list of changes.</li>
95
-<li>21 February 2010: Tor 0.2.1.24 released as stable. Fixes compatibility with
96
-recent Apple OSX openssl changes and adds some performance enhancements.
97
-Read the <a
98
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Feb-2010/msg00000.html">announcement</a>
99
-for the full list of changes.</li>
100 94
 <li><b>Wir suchen aktiv nach neuen Sponsoren und Geldgebern.</b> Wenn Ihre
101 95
 Organisation ein Interesse an einem schnellen und gut zu benutzenden
102 96
 Tor-Netzwerk hat, <a href="<page contact>">kontaktieren Sie uns</a>. Alle <a
... ...
@@ -36,8 +36,8 @@ href="http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">كيف
36 36
 <br />
37 37
 
38 38
 <p>
39
-الحزم الخاصة بويندوز تحتوي على "<a href="<page index>">تور</a> و<a href="<page
40
-vidalia/index>">فيداليا</a> (واجهة استخدام رسومية لتور) و<a
39
+الحزم الخاصة بويندوز تحتوي على <a href="<page index>">تور</a> و<a
40
+href="<page vidalia/index>">فيداليا</a> (واجهة استخدام رسومية لتور) و<a
41 41
 href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">مفتاح تور Torbutton</a>
42 42
 (إضافة خاصة بمتصفح فايرفوكس) وPolipo<a
43 43
 href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/"> </a>(بروكسي انترنت)
44 44
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,197 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+## translation metadata
8
+# Revision: $Revision$
9
+# Translation-Priority: 1-high
10
+#include "head.wmi" TITLE="Tor: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
11
+<div class="center">
12
+
13
+<div class="main-column">
14
+
15
+<h1>Робота з клієнтом <a href="<page index>">Tor</a> в операційних системах
16
+Microsoft Windows</h1>
17
+<br />
18
+
19
+<p>
20
+<b> Зверніть увагу на те, що в цьому посібнику представлені інструкції з
21
+установки клієнта Tor в операційних системах Microsoft Windows (2000, XP,
22
+Vista, 7 та на серверних системах). Якщо ви хочете створити вузол і, таким
23
+чином, підтримати зростання мережі (будь ласка, зробіть це), прочитайте
24
+керівництво <a href = "<page docs/tor-doc-relay>"> Налаштування вузла </
25
+a>. </ B>
26
+</p>
27
+
28
+<p>Перевод: русский > украинскийПоказать латиницейОрганізація Freedom House
29
+(Дім Свободи) створила відео ролик, що розповідає про те, як встановити
30
+Tor. Ви можете переглянути його тут: <a
31
+href="http://tinyvid.tv/show/3lejztnthk2tm"> TinyVid: Установка Tor під ОС
32
+Windows (англійською мовою) </ a>. Вам відомо про наявність більш наочного
33
+ролика або про перекладеної на свою мову версії? Повідомте нам!</p>
34
+
35
+<div class="center">
36
+<p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
37
+</div>
38
+
39
+<hr /> <a id="installing"></a>
40
+<h2><a class="anchor" href="#installing">Крок один: Скачайте і встановіть
41
+програму Тор</a></h2>
42
+<br />
43
+
44
+<p>
45
+Збірка Tor для Microsoft Windows містить <a href = "<page index>"> Tor </
46
+a>, <a href = "<page vidalia/index>"> Vidalia </ a> (графічний інтерфейс для
47
+Tor), <a href = "https: / / addons.mozilla.org/firefox/2275 /"> Torbutton </
48
+a> (плагін для браузера Mozilla Firefox), і <a href =
49
+"http://www.pps.jussieu.fr/ ~ jch / software / polipo / "> Polipo </ a>
50
+(веб-проксі), зібрані в один пакет і за замовчуванням налаштовані для
51
+спільної роботи. Скачайте або <a href ="../< package-win32-bundle-stable> ">
52
+стабільну </ a> або <a href ="../< package-win32-bundle-alpha>">
53
+експериментальну </ a > версію пакета для Windows, або ознайомтесь з
54
+характеристиками на <a href = "<page download>"> сторінці завантажень </ a>.
55
+</p>
56
+
57
+<img alt="tor installer splash page"
58
+src="../img/screenshot-win32-installer-splash.png" />
59
+
60
+<p>Якщо ви раніше вже встановили Tor, Vidalia, або Polipo, ви можете
61
+відмовитися від установки будь-якого з цих компонентів, які показано на
62
+малюнку нижче.
63
+</p>
64
+
65
+<img alt="select components to install"
66
+src="../img/screenshot-win32-installer-components.png" />
67
+
68
+<p>Після закінчення процесу встановлення, всі вибрані вами компоненти
69
+автоматично будуть запущені.
70
+</p>
71
+
72
+<p>Програма Tor встановлюється в якості клієнтської програми за
73
+замовчуванням. Вона використовує вбудований конфігураційний файл, і
74
+більшості користувачів не доведеться змінювати будь-які налаштування. Зараз
75
+програма Tor встановлена.
76
+</p>
77
+
78
+<hr /> <a id="using"></a>
79
+<h2><a class="anchor" href="#using"> Крок другий: Налаштування ваших програм на
80
+використання Tor </ a></h2>
81
+<br />
82
+
83
+<p>Після встановлення Tor і Polipo вам необхідно налаштувати ваші програми на
84
+роботу через них. По-перше вам потрібно налаштувати ваш браузер (програма
85
+для перегляду веб сторінок).</p>
86
+
87
+<p>Вам слід використовувати Tor з браузером Firefox і доповненням Torbutton для
88
+забезпечення найкращої безпеки. Пакет встановить для вас <a
89
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/"> плагін Torbutton </
90
+a>. Перезапустіть ваш браузер Firefox, і все буде налаштовано:
91
+</p>
92
+
93
+<img alt="Torbutton plugin for Firefox"
94
+src="../img/screenshot-torbutton.png" border="1"/> <br />
95
+
96
+<p>
97
+Якщо ви плануєте використовувати Firefox не на тому комп'ютері, куди
98
+встановлено Tor, ознайомтеся з <a href = "https: / / wiki.torproject.org /
99
+noreply / TheOnionRouter
100
+</p>
101
+
102
+<p>Для "Торіфікаціі" інших програм, які підтримують HTTP проксі, просто вкажіть
103
+їм на Polipo (який розташований тут: localhost порт 8118). Щоб
104
+використовувати SOCKS напряму (для обміну миттєвими повідомленнями, Jabber,
105
+IRC, і т.д.), ви можете налаштувати свій додаток на Tor (localhost порт
106
+9050), але перш ознайомтеся з вмістом <a href = "https: / /
107
+wiki. torproject.org / noreply / TheOnionRouter / TorFAQ # SOCKSAndDNS ">
108
+частих питань </ a>, щоб дізнатися чому це може бути небезпечно. Для
109
+налаштування додатків, що не підтримують ні SOCKS не HTTP, зверніть увагу на
110
+додатки SocksCap і <a href="http://www.freecap.ru/"> FreeCap </ a>. (FreeCap
111
+- це безкоштовне ПЗ; SocksCap - платне).</p>
112
+
113
+<p>Щоб отримати інформацію про те, як "Торіфікувати" інші програми, ознайомтеся
114
+з <a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">
115
+Інструкцією по "Торіфікаціі" </ a>.
116
+</p>
117
+
118
+<hr /> <a id="verify"></a>
119
+<h2><a class="anchor" href="#verify"> Крок третій: Переконайтеся в тому, що все
120
+працює коректно </ a></h2>
121
+<br />
122
+
123
+<p>
124
+Переконайтеся, що програму Vidalia запущено. Програма Vidalia використовує
125
+наступні індикатори: маленька зелена цибулина означає, що Tor працює
126
+коректно, а чорна перекреслена цибулина означає, що Tor не працює. Ви можете
127
+запустити або зупинити роботу Tor натиснувши правою кнопкою миші по іконці
128
+програми Vidalia, розташованої в системному треї і вибравши "Старт" або
129
+"Стоп" з меню, як показано нижче:
130
+</p>
131
+
132
+<img alt="Vidalia Tray Icon" src="../img/screenshot-win32-vidalia.png"/>
133
+
134
+<p>
135
+Далі вам необхідно протестувати роботу вашого браузера з Tor і переконатися,
136
+що ваш IP-адресу було приховано. Відкрийте сторінку <a
137
+href="https://check.torproject.org/"> перевірки Tor </ a> і подивіться,
138
+підтверджується чи сайтом використання сервісу Tor. (Якщо сайт не працює,
139
+зверніться до <a
140
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate">
141
+частих питань </ a>, щоб отримати інформацію про інші методи тестування
142
+роботи Tor.)
143
+</p>
144
+
145
+<p>Якщо у вас встановлений персональний брандмауер, який обмежує можливість
146
+підключення вашого комп'ютера до самого себе, переконайтеся, що ви дозволили
147
+підключення локальних додатків до локальних портів 8118 і 9050. Якщо ваш
148
+брандмауер блокує вихідні підключення, змініть налаштування так, щоб він міг
149
+підключатися хоча б до TCP портів 80 та 443, а потім ознайомтеся з <a href =
150
+"https: / / wiki.torproject.org / noreply / TheOnionRouter / TorFAQ #
151
+FirewalledClient "> частими питаннями </ a>.
152
+</p>
153
+
154
+<p>Якщо нічого з перерахованого вище не допомогло, зверніться до <a
155
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">
156
+частих питань </ a> для отримання додаткової інформації.</p>
157
+
158
+<p>
159
+Коли все запрацювало, дізнайтесь більше про те <a href = "<page download> #
160
+Warning"> що дає і не дає сервіс Tor </ a>.
161
+</p>
162
+
163
+<hr /> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
164
+<h2><a class="anchor" href="#relay"> Крок четвертий: Налаштуйте вузол Tor </ a></h2>
165
+<br />
166
+
167
+<p>Мережа Tor покладається на добровольців, які забеспечують пропускну
168
+здатність своїх комп'ютерів. Чим більше людей створюють вузли, тим швидше
169
+буде працювати мережа Tor. Якщо у вас є як мінімум 20Кб/сек. в обох
170
+напрямках, будь ласка підтримайте Tor, налаштувавши вузол Tor. Ми створили
171
+безліч можливостей, які роблять створення вузлів Tor простим і зручним,
172
+включаючи обмеження надається пропускної здатності, правила виведення (з тим
173
+щоб ви могли обмежити вашу незахищеність до можливих скарг), і підтримку
174
+динамічних IP-адрес.</p>
175
+
176
+<p>Наявність вузлів у різних куточках мережі Інтернет - це те, що забезпечує
177
+безпеку користувачів Tor. <a
178
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">
179
+Створюючи вузол, ви можете поліпшити свою власну анонімність </ a>, так як
180
+вилучені сайти не можуть встановити походження запиту, адже він може
181
+виходити як від вас, так і від інших користувачів мережі Tor, що
182
+використовують ваш вузол.</p>
183
+
184
+<p>Більше інформації на цю тему можна отримати з керівництва <a href = "<page
185
+docs/tor-doc-relay>"> Налаштування вузла </ a>.</p>
186
+
187
+<hr />
188
+
189
+<p>Якщо у вас є пропозиції щодо поліпшення цього документу, будь ласка <a href
190
+= "<page contact>"> відправте їх нам </ a>. Спасибі!</p>
191
+
192
+ </div>
193
+<!-- #main -->
194
+</div>
195
+
196
+
197
+#include <foot.wmi>
... ...
@@ -56,10 +56,10 @@ konfigureerima vaheserveri oma Interneti ühenduse jaoks, siis sa
56 56
 tõenäoliselt ei pea. Proovi ning kui sul tekib probleeme, küsi meilt abi.
57 57
 </p>
58 58
 
59
-<p>Freedom House on produtseerinud video, mis näitab kuidas leida ja kasutada
60
-Tori sildu. Kui sa ei näe videot allpool, vaata seda <a
61
-href="http://www.youtube.com/freedom4internet">YouTubes Freedom4Interneti
62
-kanalil</a>. Kui sa tead paremat või eestikeelset videot, anna teada!</p>
59
+<p>Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. If
60
+you don't see a video below, view it at <a
61
+href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube: Freedom4Internet</a>
62
+Know of a better video, or one translated into your language? Let us know!</p>
63 63
 
64 64
 <div class="center">
65 65
 <p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -35,7 +35,7 @@ href="#Warning">seda</a>, et tutvuda võimalike ohtudega.
35 35
 <tr>
36 36
  <td>
37 37
   <img src="images/distros/windows.png" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7,
38
-Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>
38
+Vista, XP, 2003 Server</em></small>
39 39
  </td>
40 40
  <td>
41 41
   <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a>
... ...
@@ -59,11 +59,10 @@ bundle for your platform</a>.
59 59
 داشتيد، از ما كمك بخواهيد.
60 60
 </p>
61 61
 
62
-<p>خانه آزادي، يك ويدئو در خصوص چگونگي گرفتن و استفاده از پل‌هاي تُر تهيه كرده
63
-است. اگر ويدئوي زير را نمي‌بينيد، مي‌توانيد آن را در آدرس <span
64
-dir="ltr"><a href="http://www.youtube.com/freedom4internet">Youtube:
65
-Freedom4Internet</a></span>مشاهده كنيد. اگر ويدئوي بهتري داريد يا اينكه شخصي
66
-آن را به زبان شما ترجمه كرده است، به ما اطلاع دهيد.</p>
62
+<p>Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. If
63
+you don't see a video below, view it at <a
64
+href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube: Freedom4Internet</a>
65
+Know of a better video, or one translated into your language? Let us know!</p>
67 66
 
68 67
 <div class="center">
69 68
 <p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -17,7 +17,7 @@
17 17
 هشدار: مي‌خواهيد تُر واقعاً كار كند؟... پس لطفاً فقط آنرا نصب نكنيد و
18 18
 برويد. لازم است بعضي از عادتهايتان را تغيير دهيد و نرم افزارتان را مجدداً
19 19
 تنظيم كنيد! تُر به تنهايي آن چيزي نيست كه شما براي گمنام ماندن به آن احتياج
20
-داريد.  لطفاً زماني را براي خواندن <a href="#Warning">هشدار</a> اختصاص دهيد
20
+داريد.  لطفاً زماني را براي خواندن <a href="#Warning">هشدار<a/> اختصاص دهيد
21 21
 تا با مشكلات و محدوديتهاي تُر آشنا شويد.
22 22
 </div>
23 23
 
... ...
@@ -36,7 +36,7 @@
36 36
 <tr>
37 37
  <td>
38 38
   <img src="images/distros/windows.png" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7,
39
-Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>
39
+Vista, XP, 2003 Server</em></small>
40 40
  </td>
41 41
  <td>
42 42
   <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a>
... ...
@@ -217,7 +217,7 @@ value="subscribe to or-announce"/>
217 217
 <ol>
218 218
 <li>
219 219
 تُر فقط نرم افزارهاي اينترنتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد كه براي عبور ترافيك
220
-شان از تُر تنظيم شده باشند. $mdash; فقط به اين دليل كه آن‌را نصب كرده‌ايد و
220
+شان از تُر تنظيم شده باشند. &mdash; فقط به اين دليل كه آن‌را نصب كرده‌ايد و
221 221
 به صورت جادويي، ترافيك اينترنتي شما را مخفي نخواهد كرد. پيشنهاد مي‌كنيم از
222 222
 <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html">مرورگر
223 223
 فايرفاكس</a> با <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">افزونه
... ...
@@ -313,7 +313,7 @@ mirrors>">ليست ديگر سايتهاي همسان با سايت تُر</a> 
313 313
 براي مشاهده ليستي از آنچه كه در هر نگارش پايدار تغيير يافته است مي‌توانيد
314 314
 سري به <a href="<gitblobstable>ReleaseNotes">يادداشت نگارشها</a>
315 315
 بزنيد. همچنين براي مشاهده ليست تغييرات در هر دو نگارشهاي پايدار و
316
-توسعه‌يافته، <a href="<gitblob>">سابقه تغييرات</a> را ببينيد.
316
+توسعه‌يافته، <"<a href="<gitblob>ChangeLog">سابقه تغييرات</a> را ببينيد.
317 317
 </p>
318 318
 </div>
319 319
 <div class="underline"></div>
... ...
@@ -37,7 +37,7 @@ huomioonotettavat seikat joita Tor ohjelman käyttöön sisältyy.
37 37
 <tr>
38 38
  <td>
39 39
   <img src="images/distros/windows.png" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7,
40
-Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>
40
+Vista, XP, 2003 Server</em></small>
41 41
  </td>
42 42
  <td>
43 43
   <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a>
... ...
@@ -83,20 +83,14 @@ href="<page donate>">verovähennyskelpoisen (usa) lahjoituksen.</a>
83 83
 <div class="underline"></div>
84 84
 
85 85
 <ul>
86
+<li>02 May 2010: Tor 0.2.1.26 released as stable. Fixes yet more OpenSSL
87
+compatibility issues and lets relays defend themselves from connection
88
+floods. Read the <a
89
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-02126-stable-released">full
90
+announcement</a> for the list of changes.</li>
86 91
 <li>29 Maaliskuuta 2010: Tor ja Printfection julkistivat The Tor Store:n. Lisää
87 92
 <a href="<page
88 93
 press/2010-03-25-tor-store-press-release>">lehdistötiedotteessa</a>.</li>
89
-<li>16 March 2010: Tor 0.2.1.25 released as stable. Fixes a regression
90
-introduced in 0.2.1.23 that could prevent relays from guessing their IP
91
-address correctly. It also fixes several minor potential security bugs. Read
92
-the <a
93
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Mar-2010/msg00000.html">full
94
-announcement</a> for the list of changes.</li>
95
-<li>21 February 2010: Tor 0.2.1.24 released as stable. Fixes compatibility with
96
-recent Apple OSX openssl changes and adds some performance enhancements.
97
-Read the <a
98
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Feb-2010/msg00000.html">announcement</a>
99
-for the full list of changes.</li>
100 94
 <li><b>Etsimme jatkuvasti sponsoreita ja rahoitusta.</b> Jos sinun
101 95
 organisaatiosi on kiinnostunut pitämään Tor verkko käytettävänä ja nopeana,
102 96
 niin <a href="<page contact>">ota yhteyttä</a>. <a href="<page
... ...
@@ -11,16 +11,17 @@
11 11
 <div class="main-column">
12 12
 
13 13
 <a id="BridgeIntroduction"></a>
14
-<h2><a class="anchor" href="#BridgeIntroduction">Tor: Passerelles</a></h2>
14
+<h2><a class="anchor" href="#BridgeIntroduction">Tor : Passerelles</a></h2>
15 15
 <hr />
16 16
 
17 17
 <p>
18 18
 Les relais-passerelles (ou "passerelles" en plus court) sont des relais Tor
19
-qui ne sont pas listés dans l'annuaire principal de Tor. Puisqu'il n'existe
20
-aucune liste complète publique de ces relais, même si votre FAI filtre les
21
-connexions vers tous les relais Tor connus, il ne sera pas en mesure de
22
-bloquer toutes les passerelles. Si vous suspectez que votre accès au réseau
23
-Tor est bloqué, vous pouvez utiliser la fonction passerelle de Tor.
19
+qui ne sont pas affichés dans l'annuaire principal de Tor. Puisqu'il
20
+n'existe aucune liste complète publique de ces relais, même si votre FAI
21
+filtre les connexions vers tous les relais Tor connus, il ne sera pas en
22
+mesure de bloquer toutes les passerelles. Si vous suspectez que votre accès
23
+au réseau Tor est bloqué, vous pouvez utiliser la fonction passerelle de
24
+Tor.
24 25
 </p>
25 26
 
26 27
 <p>
... ...
@@ -36,16 +37,18 @@ Tor sans passerelle d'abord car il est possible que cela fonctionne.
36 37
 </p>
37 38
 
38 39
 <p>
39
-Note that it's also possible that Tor is non-functional for other
40
-reasons. The latest version of <a href="<page torbrowser/index>">The Tor
41
-Browser Bundle</a> on Windows tries to give you better hints about why Tor
42
-is having problems connecting. You should also read <a
43
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#IinstalledTorandPolipobutitsnotworking.">the
44
-FAQ about problems with running Tor properly</a> when you have issues. If
45
-you feel that the issue is clearly blocking, or you'd simply like to try
46
-because you're unsure or feeling adventurous, please read on. Ensure that
47
-you're using the <a href="<page download>#Dev">latest 0.2.1.x or 0.2.2.x
48
-bundle for your platform</a>.
40
+A noter qu'il est également possible que Tor soit non-opérant pour d'autres
41
+raisons. La dernière version du <a href="<page torbrowser/index>">"Tout en
42
+un" Navigateur+Tor </a> pour Windows essaye de vous donner les causes
43
+possibles des problèmes que Tor rencontre pour se connecter. Vous devriez
44
+également lire <a
45
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">la
46
+FAQ sur les problèmes de fonctionnement de Tor</a> lorsque ces derniers
47
+surviennent. Si vous avez l'intuition que le problème vient d'un bloquage
48
+évident ou si vous avez envie d'essayer parce que vous n'êtes pas sûr ou
49
+tout simplement, si vous voulez expérimenter, lisez ce qui
50
+suit. Assurez-vous d'utiliser la <a href="<page download>#Dev">dernière
51
+version 0.2.1.x ou 0.2.2.x pour votre plateforme</a>.
49 52
 </p>
50 53
 
51 54
 <p>
... ...
@@ -60,11 +63,10 @@ le configurer et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous demander
60 63
 de l'aide.
61 64
 </p>
62 65
 
63
-<p>Freedom House a créé une vidéo qui montre comment récupérer et utiliser des
64
-passerelles Tor. Vous pouvez visionner cette vidéo sur <a
65
-href="http://www.youtube.com/freedom4internet">Youtube:
66
-Freedom4Internet</a>. Vous connaissez une meilleure vidéo ou bien une autre
67
-qui est traduite dans votre langue ? Faîtes-le nous savoir !</p>
66
+<p>Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. If
67
+you don't see a video below, view it at <a
68
+href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube: Freedom4Internet</a>
69
+Know of a better video, or one translated into your language? Let us know!</p>
68 70
 
69 71
 <div class="center">
70 72
 <p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -138,7 +140,7 @@ adresses de passerelles. Vous devriez recevoir pratiquement instantanément
138 140
 la réponse suivante:
139 141
 </p>
140 142
 <pre>
141
-Voici vos relais-passerelles:
143
+Voici vos relais-passerelles :
142 144
 
143 145
 bridge 60.16.182.53:9001 c9111bd74a710c0d25dda6b35e181f1aa7911133
144 146
 bridge 87.237.118.139:444 c18dde4804e8fcb48464341ca1375eb130453a39
... ...
@@ -146,25 +148,24 @@ Voici vos relais-passerelles:
146 148
 
147 149
 </pre>
148 150
 <p>
149
-Une fois que vous aurez reçu l'email avec les informations de passerelles,
150
-vous pourrez continuer à configurer Vidalia comme indiqué <a
151
+Une fois que vous aurez reçu le courriel avec les informations de
152
+passerelles, vous pourrez continuer à configurer Vidalia comme indiqué <a
151 153
 href="#UsingBridges">ci-dessus</a>.
152 154
 </p>
153 155
 
154 156
 <a id="RunningABridge"></a>
155
-<h2><a class="anchor" href="#RunningABridge">Faire tourner une passerelle
156
-Tor</a></h2>
157
+<h2><a class="anchor" href="#RunningABridge">Exécuter une passerelle Tor</a></h2>
157 158
 <hr />
158 159
 
159 160
 <p>
160 161
 Si vous désirez apporter votre contribution mais que vous ne pouvez pas
161
-faire tourner un <a href="<page docs/tor-doc-relay>">relais Tor normal</a>,
162
-vous pouvez faire fonctionner un relais-passerelle à la place. Vous pouvez
163
-la configurer de la manière suivante:
162
+exécuter un <a href="<page docs/tor-doc-relay>">relais Tor normal</a>, vous
163
+pouvez faire fonctionner un relais-passerelle à la place. Vous pouvez la
164
+configurer de la manière suivante :
164 165
 <ul>
165
-<li> manually <a
166
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean">edit
167
-your torrc file</a> to be just these four lines:<br />
166
+<li> editer manuellement a
167
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean">votre
168
+fichier torrc</a> avec les quatre lignes qui suivent:<br />
168 169
 <pre><code>
169 170
 SocksPort 0
170 171
 ORPort 443
... ...
@@ -177,10 +178,11 @@ Partage dans Vidalia" /></li>
177 178
 </ul>
178 179
 </p>
179 180
 
180
-<p>If you get "Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission denied" errors on
181
-startup, you'll need to pick a higher ORPort (e.g. 8080) or do <a
182
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Myfirewallonlyallowsafewoutgoingports.">some
183
-complex port forwarding</a>.
181
+<p>Si vous avez au démarrage des erreurs du type: "Could not bind to
182
+0.0.0.0:443: Permission denied", vous devez utiliser un numéro de port
183
+ORPort plus élevé (ex: 8080) ou mettre en place <a
184
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirewalledClients">des
185
+translations de port évoluées<a>.
184 186
 </p>
185 187
 
186 188
 <p>
... ...
@@ -22,50 +22,55 @@
22 22
 </ul>
23 23
 
24 24
 <a id="Support"></a> <a id="UpToSpeed"></a>
25
-<h2><a class="anchor" href="#UpToSpeed">Rentrer dans le rythme de Tor, son
26
-passé, son présent, et son futur</a></h2>
25
+<h2><a class="anchor" href="#UpToSpeed">Connaitre de Tor, son passé, son
26
+présent, et son futur</a></h2>
27 27
 
28 28
 <ol>
29 29
 <li>
30
-D'abord, lisez la <a href="<page overview>">page d'ensemble</a> pour vous
31
-faire une première idée sur comment Tor fonctionne, sur ce qu'il fait, et
32
-sur qui l'utilise. 
30
+Pour commencer, lisez la <a href="<page overview>">l'aperçu d'ensemble</a>
31
+pour vous faire une première idée sur comment Tor fonctionne, sur ce qu'il
32
+fait, et sur qui l'utilise. 
33 33
 </li>
34 34
 
35 35
 <li>
36
-<a href="<page download>">Installez le Pack Tor</a> et essayez-le. Assurez
37
-vous d'avoir installé Firefox auparavant, et soyez sûr d'avoir lu la <a
38
-href="<page download>#Warning">liste des mises en garde</a> sur les
36
+<a href="<page download>">Installez le paquet Tor</a> et essayez-le.
37
+Assurez vous d'avoir installé Firefox auparavant, et soyez sûr d'avoir lu la
38
+<a href="<page download>#Warning">liste des mises en garde</a> sur les
39 39
 possibilités de fuites de votre anonymat.
40 40
 </li>
41 41
 
42 42
 <li>
43
-Our <a
44
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">FAQ</a>
45
-covers all sorts of topics, including questions about setting up a client or
46
-relay, concerns about anonymity attacks, why we didn't build Tor in other
47
-ways, etc. There's a separate <a href="<page faq-abuse>">Abuse FAQ</a> to
48
-answer common questions from or for relay operators. The <a href="<page
49
-eff/tor-legal-faq>">Tor Legal FAQ</a> is written by EFF lawyers, and aims to
50
-give you an overview of some of the legal issues that arise from the Tor
51
-project in the US.
43
+Notre <a
44
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ">FAQ</a>
45
+couvre toutes sortes de thèmes, incluant les questions traitant du
46
+paramétrage d'un client ou d'un relais, concernant les attaques sur
47
+l'anonymat, pourquoi nous n'avons pas construit Tor sur d'autres bases,
48
+etc. Il y a une <a href="<page faq-abuse>">FAQ sur les abus</a> distincte
49
+pour répondre aux questions fréquentes posées par ou pour les opérateurs de
50
+relais. La <a href="<page eff/tor-legal-faq>">FAQ des contentieux Tor</a>
51
+est écrite par des juristes de l'EFF, et a pour but de vous apporter une vue
52
+d'ensemble de quelques problèmes légaux relatifs au Projet Tor aux
53
+États-Unis. 
52 54
 </li>
53 55
 
54
-<li>The <a href="<page tor-manual>">manual</a> lists all the possible entries
55
-you can put in your <a
56
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean">torrc
57
-file</a>. We also provide a <a href="<page tor-manual-dev>">manual for the
58
-development version of Tor</a>.</li>
56
+<li>Le <a href="<page tor-manual>">manuel</a> liste toutes les paramètres
57
+possibles que vous pouvez mettre dans votre fichier <a
58
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc</a>.
59
+Nous fournissons également un <a href="<page tor-manual-dev>">manuel pour la
60
+version de développement de Tor</a>.</li>
59 61
 
60
-<li>If you have questions, we have an IRC channel (for users, relay operators,
61
-and developers) at <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on
62
-irc.oftc.net</a>. If you have a bug, especially a crash bug, read <a
63
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#MyTorkeepscrashing.">how
64
-to report a Tor bug</a> first and then tell us as much information about it
65
-as you can in <a href="https://bugs.torproject.org/tor">our bugtracker</a>.
66
-(If your bug is with Polipo, your browser, or some other application, please
67
-don't put it in our bugtracker.) The <a href="#MailingLists">or-talk mailing
68
-list</a> can also be useful.
62
+<li>Si vous avez des questions, nous avons un canal IRC (pour les utilisateurs,
63
+les opérateurs de relais et les développeurs) <a
64
+href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor sur irc.oftc.net</a>. Si vous rencontrez
65
+un problème, en particulier un problème de stabilité, lisez "<a
66
+href="https://wiki.torproject.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayCrashing">comment
67
+rapporter un bug Tor</a>" en premier et fournissez-nous le maximum
68
+d'information sur ce problème, selon vos possibilités, sur <a
69
+href="https://bugs.torproject.org/tor">notre système de suivi de
70
+bogues</a>. (Si votre bug concerne Polipo, votre navigateur, ou d'autres
71
+applications, merci de ne pas le rentrer dans notre système de suivi de
72
+bogues.) La <a href="#MailingLists">liste de diffusion or-talk</a> peut
73
+également être utile. 
69 74
 </li>
70 75
 
71 76
 <li>
... ...
@@ -185,8 +190,9 @@ pour les nouveaux miroirs de site et le support <a href="<page mirrors>">des
185 190
 miroirs de site actuels</a>.</li>
186 191
 <li>La liste pour les <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">commits git et
187 192
 svn</a> peut-être intéressante pour les développeurs.</li>
188
-<li>An automated list for <a href="http://archives.seul.org/tor/bugs/">bug
189
-reports from trac</a> may be interesting for users and developers.</li>
193
+<li>La liste de diffusion pour les <a
194
+href="http://archives.seul.org/or/cvs/">commits git et svn</a> peut-être
195
+intéressante pour les développeurs.</li>
190 196
 </ul>
191 197
 
192 198
 <a id="DesignDoc"></a>
... ...
@@ -246,12 +252,13 @@ spécifications et sur les changements proposés</a></li>
246 252
 <a id="NeatLinks"></a>
247 253
 <h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Liens utiles</a></h2>
248 254
 <ul>
249
-<li>The <a href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki">Tor wiki</a>
250
-provides a plethora of helpful contributions from Tor users. Check it out!</li>
255
+<li>Le <a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">wiki Tor</a>
256
+rassemble un grand nombre de contributions pertinentes faites par les
257
+utilisateurs de Tor. Jetez-y un coup d'oeil !</li>
251 258
 <li><a
252
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/SupportPrograms">A
253
-list of supporting programs you might want to use in association with
254
-Tor</a>.</li>
259
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">Une
260
+liste de programmes auxiliaires qui peuvent être utilisés en association
261
+avec Tor</a>.</li>
255 262
 <li><a href="https://check.torproject.org/">Le détecteur Tor</a> ou <a
256 263
 href="http://torcheck.xenobite.eu/">L'autre Detecteur Tor</a> essaye de
257 264
 déterminer si vous utilisez Tor ou non.</li>
... ...
@@ -37,7 +37,7 @@ limitations de Tor.
37 37
 <tr>
38 38
  <td>
39 39
   <img src="images/distros/windows.png" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7,
40
-Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>
40
+Vista, XP, 2003 Server</em></small>
41 41
  </td>
42 42
  <td>
43 43
   <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a>
... ...
@@ -255,14 +255,14 @@ aider à garder ceux que vous ne souhaitez pas perdre.
255 255
 </li>
256 256
 
257 257
 <li>
258
-Tor anonymizes the origin of your traffic, and it encrypts everything
259
-between you and the Tor network and everything inside the Tor network, but
260
-<a
261
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#SoImtotallyanonymousifIuseTor">it
262
-can't encrypt your traffic between the Tor network and its final
263
-destination.</a> If you are communicating sensitive information, you should
264
-use as much care as you would on the normal scary Internet &mdash; use HTTPS
265
-or other end-to-end encryption and authentication.
258
+Tor anonymise l'origine de votre trafic et chiffre tout entre vous et le
259
+réseau Tor ainsi qu'à l'intérieur du réseau Tor, mais <a
260
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers">il
261
+ne peut pas chiffrer votre trafic entre le réseau Tor et sa destination
262
+finale.</a> Si vous envoyez des informations sensibles, vous devriez prendre
263
+les mêmes précautions que lorsque vous êtes sur Internet &mdash; utilisez
264
+HTTPS ou des mécanismes similaires de chiffrement point à point et
265
+d'authentification .
266 266
 </li>
267 267
 
268 268
 <li>
... ...
@@ -87,9 +87,9 @@ répréhensibles ?</a></li>
87 87
 noeud de sortie ?</a></li>
88 88
 </ul>
89 89
 
90
-<p>For other questions not yet on this version of the FAQ, see the <a
91
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">wiki
92
-FAQ</a> for now.</p>
90
+<p>Pour les questions qui ne sont pas encore sur cette FAQ, consultez la <a
91
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ">page FAQ
92
+sur le wiki</a>.</p>
93 93
 
94 94
 <hr /> <a id="General"></a> <a id="WhatIsTor"></a>
95 95
 <h3><a class="anchor" href="#WhatIsTor">Qu'es-ce-que Tor ?</a></h3>
... ...
@@ -202,15 +202,17 @@ au niveau connexion et au niveau applicatif.
202 202
 </p>
203 203
 
204 204
 <p>
205
-There are plenty of other programs you can use with Tor, but we haven't
206
-researched the application-level anonymity issues on them well enough to be
207
-able to recommend a safe configuration. Our wiki has a list of instructions
208
-for <a
209
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torifying
210
-specific applications</a>. There's also a <a
211
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/SupportPrograms">list
212
-of applications that help you direct your traffic through Tor</a>. Please
213
-add to these lists and help us keep them accurate!
205
+Il existe beaucoup d'autres programmes que vous pouvez utiliser avec Tor,
206
+mais nous n'avons pas suffisamment étudié les caractéristiques relatives à
207
+l'anonymat au niveau applicatif pour chacun eux pour pouvoir recommander une
208
+configuration sécuritaire. Notre wiki fournit d'une liste d'instructions
209
+pour <a
210
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">
211
+Torifier des applications spécifiques</a>. Il y a également une <a
212
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">
213
+liste des applications qui vous permettent de rediriger votre trafic à
214
+travers Tor</a>. Merci de contribuer à ces listes et de nous aider à les
215
+garder à jour !
214 216
 </p>
215 217
 
216 218
 <hr /> <a id="WhyCalledTor"></a>
... ...
@@ -437,14 +439,15 @@ que nous puissions nous concentrer dessus.
437 439
 </li>
438 440
 
439 441
 <li>
440
-There are some steps that individuals can take to improve their Tor
441
-performance. <a
442
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/FireFoxTorPerf">You
443
-can configure your Firefox to handle Tor better</a>, <a
444
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/tor.html">you can use
445
-Polipo with Tor</a>, or you can try <a href="<page download>">upgrading to
446
-the latest version of Tor</a>. If this works well, please help by
447
-documenting what you did, and letting us know about it.
442
+Il y a quelques étapes que les utilisateurs peuvent suivre pour améliorer
443
+leurs performances avec Tor. <a
444
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/FireFoxTorPerf">Vous
445
+pouvez configurer votre navigateur Firefox pour mieux gérer Tor</ a>, <a
446
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/tor.html">vous pouvez
447
+utiliser Polipo avec Tor</a>, ou vous pouvez essayer <a href="<page
448
+download>">de vous mettre à jour vers la dernière version de Tor</a>. Si
449
+cela fonctionne correctement, merci de nous aider en documentant ce que vous
450
+avez fait, et nous le faisant connaître.
448 451
 </li>
449 452
 
450 453
 <li>
... ...
@@ -752,11 +755,12 @@ IP. <a href="http://polippix.org/">Information et téléchargement</a>.</li>
752 755
 <li>ELE est un LiveCD Linux qui est centré sur les logiciels de protection de la
753 756
 vie privée. Il inclus Tor et vous pouvez le télécharger sur <a
754 757
 href="http://www.northernsecurity.net/download/ele/">http://www.northernsecurity.net/download/ele/</a>.</li>
755
-<li>Virtual Privacy Machine is a Linux LiveCD that includes Firefox, Privoxy,
756
-Tor, some IRC and IM applications, and a set of ipchains rules aimed to
757
-prevent non-Tor traffic from accidentally leaving your computer. More
758
-information at <a
759
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/VirtualPrivacyMachine">https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/VirtualPrivacyMachine</a>.</li>
758
+<li>Virtual Privacy Machine est un LiveCD Linux qui inclut Firefox, Privoxy,
759
+Tor, certains IRC et des applications de messagerie instantanée ainsi qu'un
760
+ensemble de règles ipchains visant à empêcher le trafic non-Tor de quitter
761
+accidentellement votre ordinateur. Plus d'informations sur <a
762
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/VirtualPrivacyMachine">
763
+https://wiki.torproject.org/noreply/VirtualPrivacyMachine</a>.</li>
760 764
 <li>Anonym.OS est un LiveCD similaire au précédent, mais est basé sur OpenBSD
761 765
 plutôt que Linux pour une sécurité maximale. Il a été conçu pour être
762 766
 anonyme et sécurisé à partir de zéro, et possède donc des caractéristiques
... ...
@@ -844,12 +848,13 @@ Tor:
844 848
 </p>
845 849
 
846 850
 <ul>
847
-<li>Tor has built-in support for <a
848
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#LimitBandwidth">
849
-rate limiting</a>. Further, if you have a fast link but want to limit the
850
-number of bytes per day (or week or month) that you donate, check out the <a
851
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Hibernation">hibernation
852
-feature</a>.
851
+<li>Tor intrègre une gestion <a
852
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#LimitBandwidth">de
853
+limites de débit</a>. De plus, si vous avez un lien rapide mais que vous
854
+désirez limiter le nombre d'octets que vous offrez par jour (ou par semaine
855
+ou par mois), consultez <a
856
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Hibernation">la
857
+fonctionnalité d'hibernation</a>.
853 858
 </li>
854 859
 <li>Chaque noeud Tor a une <a href="#ExitPolicies">politique de sortie</a> qui
855 860
 spécifie quelles sortes de connexions sont autorisées ou refusées depuis ce
... ...
@@ -866,11 +871,12 @@ les connexions en cours dans le noeud seront coupées.
866 871
 simplement l'option de configuration Address vide et Tor tentera de la
867 872
 deviner.
868 873
 </li>
869
-<li>If your relay is behind a NAT and it doesn't know its public IP (e.g. it has
870
-an IP of 192.168.x.y), you'll need to set up port forwarding. Forwarding TCP
871
-connections is system dependent but <a
872
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirewalledClients">this
873
-FAQ entry</a> offers some examples on how to do this.
874
+<li>Si votre noeud est situé dérrière un NAT et qu'il ne connaît pas son adresse
875
+IP publique (ex: il a une IP en 192.168.x.y), vous aurez besoin de
876
+configurer la redirection de port. La redirection des connexions TCP dépend
877
+de chaque système d'exploitation mais <a
878
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirewalledClients">cette
879
+entrée de la FAQ</a> montre quelques exemples pour y parvenir.
874 880
 </li>
875 881
 <li>Votre noeud va estimer de manière passive sa capacité de bande passante et
876 882
 la publier, ainsi un noeud à large bande passante attirera davantage
... ...
@@ -905,17 +911,20 @@ harcèlement minimal</a>.
905 911
 </p>
906 912
 
907 913
 <p>
908
-The default exit policy allows access to many popular services (e.g. web
909
-browsing), but <a
910
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#DefaultPorts">restricts</a>
911
-some due to abuse potential (e.g. mail) and some since the Tor network can't
912
-handle the load (e.g. default file-sharing ports). You can change your exit
913
-policy using Vidalia's "Sharing" tab, or by manually editing your <a
914
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc</a>
915
-file. If you want to avoid most if not all abuse potential, set it to
916
-"reject *:*" (or un-check all the boxes in Vidalia). This setting means that
917
-your relay will be used for relaying traffic inside the Tor network, but not
918
-for connections to external websites or other services.
914
+La politique de sortie par défaut permet d'accéder à plusieurs services
915
+populaires (par exemple la navigation Web), mais <a
916
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DefaultPorts">en
917
+restreint</a> certains en raison d'abus potentiel (courriel par exemple) et
918
+d'autres dont le réseau Tor ne peut pas gérer la charge (par exemple les
919
+ports de partage de fichier par défaut). Vous pouvez modifier votre
920
+politique de sortie en utilisant l'onglet Vidalia "Partage", ou en modifiant
921
+manuellement votre fichier <a
922
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc</a>.
923
+Si vous voulez éviter la plupart sinon la totalité des risques d'abus,
924
+indiquez "reject *:*" (ou décocher toutes les cases dans Vidalia). Ce
925
+paramètre spécifie que votre relais va être utilisé pour relayer le trafic à
926
+l'intérieur du réseau Tor, mais pas pour les connexions à des sites externes
927
+ou d'autres services.
919 928
 </p>
920 929
 
921 930
 <p>
... ...
@@ -944,13 +953,12 @@ c'est juste une question de savoir si votre relais est sur une liste
944 953
 publique ou non.
945 954
 </p>
946 955
 
947
-<p>À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement aucun endroit dans le monde où les
948
-connexions au réseau Tor sont filtrées. Ainsi, faire fonctionner beaucoup de
949
-passerelles dès maintenant est essentiellement une mesure de sauvegarde, a)
950
-dans le cas où le réseau Tor est bloqué quelque-part, et b) pour les
951
-personnes qui veulent une couche supplémentaire de sécurité car elles
952
-s'inquiètent que quelqu'un reconnaisse qu'ils contactent un noeud public
953
-Tor.
956
+<p>Right now, there are a small number of places in the world that filter
957
+connections to the Tor network. So getting a lot of bridges running right
958
+now is mostly a backup measure, a) in case the Tor network does get blocked
959
+somewhere, and b) for people who want an extra layer of security because
960
+they're worried somebody will recognize that it's a public Tor relay IP
961
+address they're contacting.
954 962
 </p>
955 963
 
956 964
 <p>Alors, faut-il faire tourner un noeud normal ou une passerelle ? Si vous
... ...
@@ -981,18 +989,19 @@ grande charge processeur). Vous pouvez indiquer à Tor d'utiliser cette
981 989
 implémentation de la fonction malloc en utilisant à la place:
982 990
 <tt>./configure --enable-openbsd-malloc</tt></li>
983 991
 
984
-<li>If you're running a fast relay, meaning you have many TLS connections open,
985
-you are probably losing a lot of memory to OpenSSL's internal buffers (38KB+
986
-per socket). We've patched OpenSSL to <a
987
-href="http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00001.html">release unused
988
-buffer memory more aggressively</a>. If you update to OpenSSL 1.0.0-beta5,
989
-Tor's build process will automatically recognize and use this feature.</li>
992
+<li>Si vous faîtes fonctionner un relais rapide, ce qui implique que vous ayez
993
+de nombreuses connexion TLS ouvertes, vous utiliserez probablement beaucoup
994
+de mémoire à cause des buffers internes d'OpenSSL (plus de 38Ko par
995
+socket). Nous avons patché OpenSSL afin de libérer la mémoire de manière
996
+plus agressive. Si vous mettez à jour OpenSSL vers la version 1.0.0-beta5,
997
+le processus compilé de Tor la reconnaîtra automatiquement et utilisera
998
+cette fonctionnalité.</li>
990 999
 
991
-<li>If you're running on Solaris, OpenBSD, NetBSD, or old FreeBSD, Tor is
992
-probably forking separate processes rather than using threads. Consider
993
-switching to a <a
994
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayOS">better
995
-operating system</a>.</li>
1000
+<li>Si vous utilisez Solaris, OpenBSD, NetBSD ou un ancien FreeBSD, Tor détache
1001
+probablement ses processus plutôt que d'utiliser des "threads". Envisagez de
1002
+migrer vers un <a
1003
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayOS">meilleur
1004
+système d'exploitation</a>.</li>
996 1005
 
997 1006
 <li>Si vous ne pouvez toujours pas gérer la charge mémoire, vous pouvez
998 1007
 envisager de réduire la bande passante que votre relais affiche. Afficher
... ...
@@ -1100,16 +1109,18 @@ rencontrer ces personnes.
1100 1109
 utilisateur de Tor soit un noeud.</a></h3>
1101 1110
 
1102 1111
 <p>
1103
-Requiring every Tor user to be a relay would help with scaling the network
1104
-to handle all our users, and <a
1105
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">running
1106
-a Tor relay may help your anonymity</a>. However, many Tor users cannot be
1107
-good relays &mdash; for example, some Tor clients operate from behind
1108
-restrictive firewalls, connect via modem, or otherwise aren't in a position
1109
-where they can relay traffic. Providing service to these clients is a
1110
-critical part of providing effective anonymity for everyone, since many Tor
1111
-users are subject to these or similar constraints and including these
1112
-clients increases the size of the anonymity set.
1112
+Exiger que chaque utilisateur de Tor soit un relais nous aiderait à étendre
1113
+le réseau pour gérer tous les utilisateurs, de plus <a
1114
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">faire
1115
+fonctionner un noeud Tor peut améliorer votre anonymat</a>. Toutefois, de
1116
+nombreux utilisateurs de Tor ne peuvent pas faire de bons relais, par
1117
+exemple, certains clients Tor fonctionnent derrière des pare-feux
1118
+restrictifs, sont connectés par modem ou bien sont dans une position où ils
1119
+ne peuvent pas relayer de trafic. Fournir des services à ces clients est un
1120
+aspect important pour la préservation de l'anonymat pour tout le monde,
1121
+étant donné que de nombreux utilisateurs de Tor sont soumis à ce genre de
1122
+contrainte et que prendre en compte ces clients augmente la couverture des
1123
+services d'anonymat.
1113 1124
 </p>
1114 1125
 
1115 1126
 <p>
... ...
@@ -1137,14 +1148,14 @@ feuille de route de développement</a>.
1137 1148
 </p>
1138 1149
 
1139 1150
 <p>
1140
-Second, we still need to get better at automatically estimating the right
1141
-amount of bandwidth to allow. See item #7 on the <a href="<page
1142
-volunteer>#Research">research section of the volunteer page</a>: "Tor
1143
-doesn't work very well when relays have asymmetric bandwidth (e.g. cable or
1144
-DSL)". It might be that <a
1145
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP">switching
1146
-to UDP transport</a> is the simplest answer here &mdash; which alas is not a
1147
-very simple answer at all.
1151
+Ensuite, nous avons besoin de progresser sur l'estimation automatique de la
1152
+quantité adéquate de bande passante à allouer. Consultez l'item #7 de la <a
1153
+href="<page volunteer>#Research">section recherche de la page des
1154
+contributeurs</a>: "Tor ne fonctionne pas bien lorsque les relais ont une
1155
+bande passante asymétrique (ex: câble ou ADSL)". Il semble que la <a
1156
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP">migration
1157
+vers le transport par UDP</a> soit la réponse la plus simple dans ce cas, ce
1158
+qui hélas n'est pas une réponse si simple que ça.
1148 1159
 </p>
1149 1160
 
1150 1161
 <p>
... ...
@@ -1201,9 +1212,9 @@ abusive</a> pour trouver la réponse à cette question et aux autres.
1201 1212
 propros de mon noeud de sortie ?</a></h3>
1202 1213
 
1203 1214
 <p>
1204
-A collection of templates for successfully responding to ISPs is <a
1205
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorAbuseTemplates">collected
1206
-here</a>.
1215
+Un ensemble de modèles pour répondre correctement à votre FAI est disponible
1216
+<a
1217
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorAbuseTemplates">ici</a>.
1207 1218
 </p>
1208 1219
 
1209 1220
 <hr />
... ...
@@ -65,8 +65,8 @@ c'est possible.
65 65
 <hr />
66 66
 
67 67
 <p>
68
-Il est possible de récupérer une copie de Tor en envoyant un courriel à
69
-l'adresse email spéciale:'<tt>gettor AT torproject.org</tt>'. Désormais,
68
+Il est possible d'obtenir une copie de Tor en envoyant un courriel à
69
+l'adresse email suivante :'<tt>gettor AT torproject.org</tt>'. Désormais,
70 70
 n'importe quelle personne pouvant envoyer un courriel peut récupérer une
71 71
 copie de Tor. Un utilisateur n'a besoin que de nous envoyer une requête avec
72 72
 le mot 'help' dans le corps du message et les instructions lui seront
... ...
@@ -75,14 +75,14 @@ envoyées en retour.
75 75
 
76 76
 <p>
77 77
 Afin d'éviter de spammer des personnes accidentellement, nous ne répondons
78
-qu'aux emails qui sont envoyés par les services de messagerie électronique
79
-qui supportent <a href="http://www.dkim.org/">DKIM</a> qui est une
80
-fonctionnalité de courriel nous permettant de vérifier que l'adresse de
78
+qu'aux courriels qui sont envoyés par les services de messagerie
79
+électronique qui supportent <a href="http://www.dkim.org/">DKIM</a> qui est
80
+une fonctionnalité de courriel nous permettant de vérifier que l'adresse de
81 81
 ligne "From" est bien celle qui a envoyé le courriel. Gmail est un exemple
82 82
 de service de messagerie électronique qui fonctionne avec cette
83 83
 fonctionnalité. Quand nous recevons un email d'un service qui n'utilise pas
84
-DKIM, nous renvoyons une courte explication et ignorons alors l'adresse
85
-email pour la journée qui vient.
84
+DKIM, nous renvoyons une courte explication et ignorons l'adresse de
85
+courriel pour au minimum la journée qui vient.
86 86
 </p>
87 87
 
88 88
  </div>
... ...
@@ -69,14 +69,16 @@ devriez <a href="<page download>#Warning">comprendre ce que Tor peut et ne
69 69
 peut pas faire pour vous</a>.</p>
70 70
 
71 71
 <p>
72
-Tor's security improves as its user base grows and as more people volunteer
73
-to <a href="<page docs/tor-doc-relay>">run relays</a>. (It isn't nearly as
74
-hard to set up as you might think, and can significantly <a
75
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">
76
-enhance your own security</a>.) If running a relay isn't for you, we need
77
-<a href="<page volunteer>">help with many other aspects of the project</a>,
78
-and we need funds to continue making the Tor network faster and easier to
79
-use while maintaining good security.</p>
72
+La sécurité de Tor s'accroît avec le nombre d'utilisateurs et le nombre de
73
+volontaires pour <a href="<page docs/tor-doc-relay>">faire tourner un
74
+relais</a>. (Ce n'est pas aussi compliqué qu'on peut le croire, et cela peut
75
+<a
76
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">améliorer
77
+votre propre sécurité</a> de manière significative). Si vous ne souhaitez
78
+pas exécuter un relais, nous avons besoin d' <a href="<page volunteer>">aide
79
+sur plusieurs autres aspects du projet</a>, et nous avons besoin de
80
+financements pour continuer à rendre le réseau Tor plus rapide et plus
81
+facile à utiliser tout en maintenant une bonne sécurité.</p>
80 82
 
81 83
 <p>Tor est une association américaine à but non lucratif 501(c)(3) dont la
82 84
 mission est de vous prémunir de l'analyse de votre trafic Internet. Faites
... ...
@@ -88,20 +90,14 @@ un <a href="<page donate>">don exonéré d'impôt</a>.
88 90
 <div class="underline"></div>
89 91
 
90 92
 <ul>
93
+<li>02 May 2010: Tor 0.2.1.26 released as stable. Fixes yet more OpenSSL
94
+compatibility issues and lets relays defend themselves from connection
95
+floods. Read the <a
96
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-02126-stable-released">full
97
+announcement</a> for the list of changes.</li>
91 98
 <li>29 mars 2010: Tor et Printfection lancent la Tor Store. Plus de détails
92 99
 sont disponibles dans le <a href="<page
93 100
 press/2010-03-25-tor-store-press-release>">communiqué de presse</a>.</li>
94
-<li>16 mars 2010: version stable de Tor 0.2.1.25. Corrige une régression
95
-introduite dans la version 0.2.1.23 qui pouvait empêcher les relais de
96
-découvrir leur adresse IP correctement. Corrige également plusieurs failles
97
-mineures de sécurité. Consultez l'<a
98
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Mar-2010/msg00000.html">annonce
99
-complète</a> pour obtenir la liste des évolutions.</li>
100
-<li>21 février 2010: version stable de Tor 0.2.1.24. Corrige les problèmes de
101
-compatibilité avec les changements récents d'OpenSSL sous Apple OSX et
102
-améliore légèrement les performances. Consultez l'<a
103
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Feb-2010/msg00000.html">annonce</a>
104
-pour obtenir la liste complète des évolutions.</li>
105 101
 <li><b>Nous recherchons activement de nouveaux sponsors et de nouveaux
106 102
 fonds.</b> Si votre organisation peut contribuer à rendre le réseau Tor plus
107 103
 utilisable et plus rapide, <a href="<page contact>">contactez nous</a>. <a
... ...
@@ -18,6 +18,11 @@
18 18
 <div class="underline"></div>
19 19
 
20 20
 <ul>
21
+<li>02 May 2010: Tor 0.2.1.26 released as stable. Fixes yet more OpenSSL
22
+compatibility issues and lets relays defend themselves from connection
23
+floods. Read the <a
24
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-02126-stable-released">full
25
+announcement</a> for the list of changes.</li>
21 26
 <li>29 mars 2010: Tor et Printfection lancent la Tor Store. Plus de détails
22 27
 sont disponibles dans le <a href="<page
23 28
 press/2010-03-25-tor-store-press-release>">communiqué de presse</a>.</li>
... ...
@@ -42,13 +42,16 @@ intimité.
42 42
 </p>
43 43
 
44 44
 <p>
45
-Individuals use Tor to keep websites from tracking them and their family
46
-members, or to connect to news sites, instant messaging services, or the
47
-like when these are blocked by their local Internet providers. Tor's <a
48
-href="<page hidden-services>">hidden services</a> let users publish web
49
-sites and other services without needing to reveal the location of the
50
-site. Individuals also use Tor for socially sensitive communication: chat
51
-rooms and web forums for rape and abuse survivors, or people with illnesses.
45
+Des individus utilisent Tor pour empêcher les sites web de pister leurs
46
+connexions et celles de leurs familles, ou bien pour se connecter à des
47
+sites de nouvelles, de messagerie instantanée ou d'autres services bloqués
48
+par leur fournisseur d'accès. Les <a href="<page
49
+docs/tor-hidden-service>">services cachés</a> de Tor permettent de publier
50
+des sites web, ou de proposer d'autres services, uniquement accessibles via
51
+Tor, sans avoir à révéler l'emplacement géographique du site. Des
52
+particuliers utilisent aussi Tor dans le cadre de communications
53
+personnelles sensibles : messagerie instantanée et forums de discussion pour
54
+des victimes de viol ou d'agressions, personnes atteintes de maladies, etc.
52 55
 </p>
53 56
 
54 57
 <p>
... ...
@@ -172,12 +172,16 @@ directeurs.</dt>
172 172
 <h3><a class="anchor" href="#GSoC">Google Summer of Code 2010 students:</a></h3>
173 173
 
174 174
 <dl>
175
-<dt>Kevin Berry</dt><dd>blurb here</dd>
176
-<dt>Harry Bock</dt><dd>blurb here</dd>
175
+<dt>Kevin Berry</dt><dd>Working on a database schema to support better node churn metrics and on a
176
+more dynamic metrics website. Mentored by Karsten Loesing.</dd>
177
+<dt>Harry Bock</dt><dd>Working on TorBEL, a Tor bulk exit list tracker and service designed to
178
+replace TorDNSEL. TorBEL is written in Python using the torflow
179
+API. Mentored by Sebastian Hahn.</dd>
177 180
 <dt>Kory Kirk</dt><dd>Worked during Google Summer of Code 2009 on extending Torbutton. Now he's
178 181
 working on implementing hidden services for our java Tor client. Mentored by
179 182
 Bruce Leidl.</dd>
180
-<dt>John Schanck</dt><dd>blurb here</dd>
183
+<dt>John Schanck</dt><dd>Works on improving the automated detection of misconfigured or malicious
184
+exit nodes. Mentored by Mike Perry.</dd>
181 185
 </dl>
182 186
 
183 187
 <div class="underline"></div>
... ...
@@ -266,11 +266,11 @@ clandestins</strong>qui produisent des biens pour les pays occidentaux. Ils
266 266
 l'utilisent également pour organiser la main-d'oeuvre locale.
267 267
 </li>
268 268
 <li>
269
-Tor can help activists avoid government or corporate censorship that hinders
270
-organization. In one such case, a <a
271
-href="http://www.cbc.ca/canada/story/2005/07/24/telus-sites050724.html">Canadian
272
-ISP blocked access to a union website used by their own employees</a> to
273
-help organize a strike.
269
+Tor peut aider les militants à éviter la censure du gouvernement ou de
270
+l'entreprise qui entrave leur organisation. Par exemple, un<a
271
+href="http://www.cbc.ca/story/canada/national/2005/07/24/telus-sites050724.html">FAI
272
+Canadien a bloqué l'accès au site web du syndicat de ses propres
273
+employés</a> qu'ils utilisaient pour organiser une grève.
274 274
 </li>
275 275
 </ul>
276 276
 
... ...
@@ -14,24 +14,24 @@
14 14
 <hr />
15 15
 
16 16
 <p>Vous pouvez obtenir un des superbes T-Shirt Tor en contribuant au projet
17
-Tor. Il existe 3 manières de contribuer:</p>
17
+Tor. Il existe trois manières de contribuer:</p>
18 18
 
19 19
 <ol>
20 20
 <li>Une <a href="<page donate>">donation<a> suffisante en argent (+ de 65$) au
21 21
 Projet Tor.</li>
22 22
 <li>Gérer un <a href="<page docs/tor-doc-relay>">relais Tor</a> rapide qui
23
-fonctionne depuis au moins les deux derniers mois: vous êtes éligible si
23
+fonctionne depuis au moins les deux derniers mois : vous êtes éligible si
24 24
 vous autorisez les sorties vers le port 80 et que votre trafic moyen est de
25 25
 100KB/s ou bien si vous n'êtes pas un noeud de sortie mais que votre trafic
26 26
 moyen est de 500 KB/s.</li>
27
-<li>Nous aider de <a href="<page volunteer>">différerentes manières</a>. <a
27
+<li>Aider de <a href="<page volunteer>">différerentes manières</a>. <a
28 28
 href="<page translation>">Maintenir la traduction du site Web</a>. Écrire un
29 29
 bon <a
30 30
 href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">programme
31
-de support et permettre à de nombreuses personnes de s'en servir</a>. Faire
32
-de la recherche sur Tor et l'anonymat, corriger certains de <a
33
-href="https://bugs.torproject.org/">nos bugs</a>, ou devenir vous-même un
34
-défenseur de Tor.
31
+de support et avec de nombreuses personnes à s'en servir</a>. Faire de la
32
+recherche sur Tor et l'anonymat, corriger certains de <a
33
+href="https://bugs.torproject.org/">nos bogues</a>, ou devenir vous-même un
34
+partisan de Tor.
35 35
 </li>
36 36
 </ol>
37 37
 
... ...
@@ -44,10 +44,10 @@ votre premier choix est indisponible, ainsi qu'une adresse pour l'envoi.
44 44
 
45 45
 <p>
46 46
 Vous pouvez choisir entre le noir traditionnel et notre vert éclatant qui ne
47
-manquera pas de faire parler autour de vous. Vous pouvez également visionner
48
-les T-Shirts <a
49
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorShirt">en
50
-action</a> &mdash; et y imprimer vos propres photos également.
47
+manquera pas de faire parler autour de vous. Vous pouvez également voir les
48
+T-Shirts <a
49
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorShirt">en
50
+action</a> &mdash; et également ajouter vos propres photos .
51 51
 </p>
52 52
 
53 53
 <div style="text-align: center">
... ...
@@ -14,45 +14,86 @@
14 14
 <hr />
15 15
 
16 16
 <p>Chaque fichier sur notre <a href="<page download>">page de
17
-téléchargement</a> est accompagné par un fichier du même nom que le paquet
18
-avec l'extension « .asc ». Par exemple, l'actuel Pack d'installation pour
19
-Windows est: <package-win32-bundle-stable-sig>.</p>
20
-
21
-<p>Ces fichiers .asc sont des signatures PGP. Elles vous permettent de vérifier
22
-que les fichiers que vous avez téléchargés sont exactement ceux que vous
23
-aviez l'intention de télécharger.</p>
24
-
25
-<p>Bien entendu, vous avez besoin d'avoir nos clés pgp dans votre trousseau :
26
-si vous ne connaissez pas les clés pgp, vous ne pouvez pas être certain que
27
-ce soit nous qui avons signé les fichiers. Les clés de signature utilisées
28
-sont :</p>
17
+téléchargement</a> est accompagné d'un fichier du même nom que le paquet
18
+avec l'extension « .asc ». Ces fichiers .asc sont des signatures GPG. Elles
19
+vous permettent de vérifier qu'un fichier téléchargé est exactement celui
20
+que vous devriez avoir. Par exemple, vidalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7.exe est
21
+vérifiable avec la signature idalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7.exe.asc.</p>
22
+
23
+<p>Bien entendu, vous avez besoin d'avoir nos clés GPG dans votre trousseau :
24
+si vous n'avez pas les clés GPG, vous ne pouvez pas être certain que ce soit
25
+nous qui avons signé les fichiers. Les clés de signature utilisées sont :</p>
29 26
 <ul>
30
-<li>Celle de Roger (0x28988BF5) signe généralement l'archive du code source.</li>
31
-<li>Celle de Nick (0x165733EA, ou sa sous clé 0x8D29319A)</li>
32
-<li>Celle d'Andrew (0x31B0974B)</li>
33
-<li>Celle de Peter (0x94C09C7F, ou sa sous clé 0xAFA44BDD)</li>
34
-<li>Celle de Matt (0x5FA14861)</li>
35
-<li>Celle de Jacob (0x9D0FACE4)</li>
36
-<li>Celle d'Erinn (0x63FEE659) et (0xF1F5C9B5)</li>
27
+<li>Celle de Roger (0x28988BF5) qui signe généralement l'archive du code source.</li>
28
+<li>Celles de Nick (0x165733EA, ou sa sous clé 0x8D29319A)</li>
29
+<li>Celle d'Andrew (0x31B0974B) signe généralement les paquets pour Windows et
30
+Mac.</li>
31
+<li>Celles de Peter (0x94C09C7F, ou sa sous clé 0xAFA44BDD).</li>
32
+<li>Celle de Matt (0x5FA14861).</li>
33
+<li>Celle de Jacob (0xE012B42D).</li>
34
+<li>Celles d'Erinn (0x63FEE659) et (0xF1F5C9B5) signent généralement les paquets
35
+pour Linux.</li>
36
+<li>Mike's (0xDDC6C0AD) signs the Torbutton xpi.</li>
37 37
 </ul>
38 38
 
39
-<h3>Étape Un : Importer les clés</h3>
39
+<h3>Étape zéro : Installer GnuPG</h3>
40 40
 <hr />
41
-<p>Vous pouvez tout aussi bien importer les clés directement de GnuPG :</p>
41
+<p>Vous devez avoir GnuPG installé avant de pouvoir vérifier les paquets avec
42
+les signatures.</p>
42 43
 
43
-<pre>gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 0x28988BF5</pre>
44
+<ul>
45
+<li>Linux : allez à la page <a
46
+href="http://www.gnupg.org/download/index.fr.html">hhttp://www.gnupg.org/download/index.fr.html</a>
47
+ou installez <i>gnupg</i> depuis votre gestionnaire de paquets.</li>
48
+<li>Windows : allez à la page <a
49
+href="http://www.gnupg.org/download/index.fr.html">http://www.gnupg.org/download/index.fr.html</a>.
50
+Choisir la "version compilée pour <b>MS-Windows</b>" dans la section
51
+"Binaires (exécutables)".</li>
52
+<li>Mac : allez à la page <a
53
+href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a>.</li>
54
+</ul>
55
+
56
+<h3>Étape un : Importer les clés</h3>
57
+<hr />
58
+<p>L'étape suivante est l'importation de la clé. Ceci peut être fait
59
+directement depuis GnuPG. Assurez-vous d'importer la bonne clé. Par exemple,
60
+si vous avez télécharé un paquet pour Windows, vous avez besoin d'importer
61
+la clé d'Andrew.</p>
62
+
63
+<p><b>Windows : </b></p>
64
+<p>GnuPG pour Windows est un utilitaire en ligne de commande et vous devez
65
+utiliser <i>cmd.exe</i>. Si vous n'avez modifié la variable d'environnement
66
+PATH, vous devez indiquer le chemin complet au programme GnuPG. Si vous avez
67
+installé GnuPGavec les valeurs par défaut, le chemin devrait être celui-ci :
68
+<i>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe</i>.</p>
44 69
 
45
-<p>ou chercher les clés avec</p>
70
+<p>Pour importer la clé 0x28988BF5, exécuter <i>cmd.exe</i> et taper :</p>
46 71
 
47
-<pre>gpg --keyserver subkeys.pgp.net --search-keys 0x28988BF5</pre>
72
+<pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --recv-keys 0x28988BF5</pre>
48 73
 
49
-<p>et lorsque vous en sélectionnez une, elle sera ajoutée à votre trousseau.</p>
74
+<p><b>Mac et Linux</b></p>
75
+<p>Whether you have a Mac or you run Linux, you will need to use the terminal
76
+to run GnuPG. Mac users can find the terminal under "Applications". If you
77
+run Linux and use Gnome, the terminal should be under "Applications menu"
78
+and "Accessories". KDE users can find the terminal under "Menu" and
79
+"System".</p>
80
+
81
+<p>To import the key 0x28988BF5, start the terminal and type:</p>
82
+
83
+<pre>gpg --recv-keys 0x28988BF5</pre>
50 84
 
51 85
 <h3>Étape deux : Vérifier les empreintes</h3>
52 86
 <hr />
53
-<p>Vérifier les empreintes pgp en utilisant :</p>
54
-<pre>gpg --fingerprint (inserez les id de clef ici)</pre>
55
-Les empreintes pour les clés devraient être :
87
+<p>Après avoir importé la clé, vous devriez vérifier que l'empreinte est
88
+conforme.</p>
89
+
90
+<p><b>Windows : </b></p>
91
+<pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --fingerprint (inserez les identifiants de clés ici)</pre>
92
+
93
+<p><b>Mac et Linux</b></p>
94
+<pre>gpg --fingerprint (inserez les identifiants de clés ici)</pre>
95
+
96
+Les empreintes des clés devraient être les suivantes :
56 97
 
57 98
 <pre>
58 99
 pub  1024D/28988BF5 2000-02-27
... ...
@@ -85,10 +126,10 @@ uid         Matt Edman &lt;Matt_Edman@baylor.edu&gt;
85 126
 uid         Matt Edman &lt;edmanm2@cs.rpi.edu&gt;
86 127
 sub  4096g/EA654E59 2005-08-17
87 128
 
88
-pub  1024D/9D0FACE4 2008-03-11 [expires: 2010-03-11]
129
+pub  1024D/9D0FACE4 2008-03-11 [expires: 2010-10-07]
89 130
    Key fingerprint = 12E4 04FF D3C9 31F9 3405 2D06 B884 1A91 9D0F ACE4
90 131
 uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@appelbaum.net&gt;
91
-sub  4096g/D5E87583 2008-03-11 [expires: 2010-03-11]
132
+sub  4096R/F8D04B59 2010-03-11 [expires: 2010-10-07]
92 133
 
93 134
 pub  2048R/63FEE659 2003-10-16
94 135
    Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
... ...
@@ -102,62 +143,68 @@ pub  1024D/F1F5C9B5 2010-02-03
102 143
 uid         Erinn Clark &lt;erinn@torproject.org&gt;
103 144
 sub  1024g/7828F26A 2010-02-03
104 145
 
105
-</pre>
146
+pub  1024D/DDC6C0AD 2006-07-26
147
+   Key fingerprint = BECD 90ED D1EE 8736 7980 ECF8 1B0C A30C DDC6 C0AD
148
+uid         Mike Perry &lt;mikeperry@fscked.org&gt;
149
+uid         Mike Perry &lt;mikepery@fscked.org&gt;
150
+sub  4096g/AF0A91D7 2006-07-26
106 151
 
107
-<p>(Bien entendu, si vous voulez être certain que ces clés sont bien les
108
-bonnes, vous devriez les contrôler à plusieurs endroits ou mieux, les faire
109
-signer et ce faisant, construire un chemin de confiance pour celles-ci.)</p>
152
+</pre>
110 153
 
111
-<h3>Étape trois : Vérifier les fichiers téléchargés</h3>
154
+<h3>Étape trois : Vérifier les paquets téléchargés</h3>
112 155
 <hr />
113
-<p>Si vous utilisez GnuPG, il vous suffit de mettre le fichier .asc et le
114
-téléchargement dans le même répertoire et taper "gpg --verify (fichier).asc
115
-(fichier)". Il devrait afficher quelque-chose comme "Good signature" ou "BAD
116
-signature" en utilisant ce type de commande :</p>
156
+<p> Pour vérifier la signature d'un paquet téléchargé, vous avez besoin de
157
+télécharger aussi le fichier ".asc".</p>
158
+
159
+<p>Dans les exemples suivants, l'utilisateur Alice a téléchargé la paquet pour
160
+Windows, Mac OS et Linux, puis vérifie la signature de chaque paquet. Tous
161
+les les fichiers sont enregistrés sur le bureau.</p>
162
+
163
+<p><b>Windows : </b></p>
164
+<pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --verify C:\Utilisateurs\Alice\Desktop\vidalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7.exe.asc C:\Utilisateurs\Alice\Desktop\vidalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7.exe</pre>
165
+
166
+<p><b>Mac :</b></p>
167
+<pre>gpg --verify /Utilisateurs/Alice/vidalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7-i386.dmg.asc /Utilisateurs/Alice/vidalia-bundle-0.2.1.25-0.2.7-i386.dmg</pre>
168
+
169
+<p><b>Linux</b></p>
170
+<pre>gpg --verify /home/Alice/Desktop/tor-0.2.1.25.tar.gz.asc /home/Alice/Desktop/tor-0.2.1.25.tar.gz</pre>
171
+
172
+<p>After verifying, GnuPG will come back saying something like "Good signature"
173
+or "BAD signature". The output should look something like this:</p>
117 174
 
118 175
 <pre>
119
-gpg --verify tor-0.1.0.17.tar.gz.asc tor-0.1.0.17.tar.gz
120
-gpg: Signature made Wed Feb 23 01:33:29 2005 EST using DSA key ID 28988BF5
176
+gpg: Signature made Tue 16 Mar 2010 05:55:17 AM CET using DSA key ID 28988BF5
121 177
 gpg: Good signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
122
-gpg:         aka "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
123 178
 gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
124 179
 gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
125 180
 Primary key fingerprint: B117 2656 DFF9 83C3 042B C699 EB5A 896A 2898 8BF5
126 181
 </pre>
127 182
 
128 183
 <p>
129
-Notez qu'il y a une mise en garde du fait que vous n'avez pas assigné un
130
-index de confiance à cet utilisateur. Ceci signifie que votre programme a
131
-vérifié la clé qui a produit cette signature. Il revient à l'utilisateur de
132
-décider si cette clé appartient réellement aux développeurs. La meilleur
133
-méthode est de les rencontrer en personne et d'échanger les empreintes
134
-gpg. Les clés peuvent également être signées. Si vous regardez les clés de
135
-Roger ou de Nick, d'autres personnes ont souvent dit « nous avons vérifié
136
-que c'est Roger/Nick ». Donc si vous faites confiance à ces tierces
137
-personnes, alors vous avez un degré de confiance pour arma/nick.
184
+Notice that there is a warning because you haven't assigned a trust index to
185
+this person. This means that GnuPG verified that the key made that
186
+signature, but it's up to you to decide if that key really belongs to the
187
+developer. The best method is to meet the developer in person and exchange
188
+key fingerprints.
138 189
 </p>
139 190
 
140
-<p>Tout ceci signifie que vous pouvez ignorer ce message ou assigner un niveau
141
-de confiance.</p>
142
-
143
-<p>Pour votre information, ceci est un exemple d'une <em>MAUVAISE</em>
144
-vérification. Il signifie que la signature et le contenu du fichier ne
145
-correspondent pas :</p>
191
+<p>For your reference, this is an example of a <em>BAD</em> verification. It
192
+means that the signature and file contents do not match. In this case, you
193
+should not trust the file contents:</p>
146 194
 
147 195
 <pre>
148
-gpg --verify tor-0.1.0.17.tar.gz.asc
149
-gpg: Signature made Wed Feb 23 01:33:29 2005 EST using DSA key ID 28988BF5
196
+gpg: Signature made Tue 20 Apr 2010 12:22:32 PM CEST using DSA key ID 28988BF5
150 197
 gpg: BAD signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
151 198
 </pre>
152 199
 
153
-<p>Si vous voyez un message comme celui ci-dessus, alors vous ne devriez pas
154
-faire confiance au contenu du fichier.</p>
155
-
156 200
 <p>Si vous faites tourner Tor sur Debian vous devriez lire les intructions sur
157 201
 comment <a
158 202
 href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">importer