Browse code

remove Polish translation of tor.1.txt for now so that we can build the website

Runa A. Sandvik authored on 27/03/2011 21:16:30
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,1514 +0,0 @@
1
-// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
2
-// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
3
-// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
4
-// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
5
-TOR(1)
6
-==============
7
-
8
-NAZWA
9
-tor - router cebulowy drugiej generacji
10
-
11
-
12
-SYNOPSIS
13
-**tor** [__OPTION__ __value__]...
14
-
15
-OPIS
16
-__tor__ jest zorientowaną połączeniowo usługą komunikacji
17
-anonimizującej. Użytkownicy wybierają trasę przez zestaw węzłów i negocjują
18
-"wirtualny obwód" przez się, w której każdy węzeł zna swojego następnika i
19
-poprzednika, ale żadnych innych. Ruch płynący przez obwód jest rozpakowywany
20
-na każdym węźłe, korzystając z symetrycznego klucza, co pozwala poznać
21
-kolejny węzeł. +
22
-
23
-__tor__ dostarcza rozproszoną sieć serwerów ("routerów
24
-cebulowych"). Uzytkownicy przepuszczają swoje strumienie TCP -- ruch www,
25
-ftp, ssh, etc -- przez routery, zaś odbiorcy, obserwatorzy, a nawet same
26
-routery mają kłopot ze znalezieniem źródła strumienia.
27
-
28
-OPCJE
29
-**-h**, **-help**::
30
-Wyświetla krótką pomoc i wyłącza aplikację.
31
-
32
-**-f** __PLIK__::
33
-  PLIK zawiera dalsze pary "opcja wartość". (Domyślnie: @CONFDIR@/torrc)
34
-
35
-**--hash-password**::
36
-  Generuje hashowane hasło do dostępu do portu kontrolnego.
37
-
38
-**--list-fingerprint**::
39
-  Generuje Twoje klucze i wyświetla Twoją nazwę i odcisk palca klucza.
40
-
41
-**--verify-config**::
42
-Weryfikuje czy konfiguracja nie zawiera błędów.
43
-
44
-**--nt-service**::
45
-  **--service [install|remove|start|stop]** Zarządzaj usługą Tora na Windows
46
-  NT/2000/XP. Bieżące instrukcje można znaleźć na
47
-  https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService
48
-
49
-**--list-torrc-options**::
50
-  Wyświetl wszystkie opcje.
51
-
52
-**--version**::
53
-Wyświetla wersję Tor i zakańcza pracę.
54
-
55
-**--quiet**::
56
-  Nie uruchamiaj Tora z logowaniem na konsolę, chyba że jawnie to wymuszono.
57
-  (Domyślnie Tor wyświetla wiadomości na poziomie "notice" lub wyższym na
58
-  konsolę, do momentu, w którym przejrzy konfigurację.)
59
-
60
-Other options can be specified either on the command-line (--option
61
-  value), or in the configuration file (option value or option "value").
62
-  Options are case-insensitive. C-style escaped characters are allowed inside
63
-  quoted values.  Options on the command line take precedence over
64
-  options found in the configuration file, except indicated otherwise. To
65
-  split one configuration entry into multiple lines, use a single \ before
66
-  the end of the line. Comments can be used in such multiline entries, but
67
-  they must start at the beginning of a line.
68
-
69
-**BandwidthRate** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
70
-  A token bucket limits the average incoming bandwidth usage on this node to
71
-  the specified number of bytes per second, and the average outgoing
72
-  bandwidth usage to that same value. If you want to run a relay in the
73
-  public network, this needs to be _at the very least_ 20 KB (that is,
74
-  20480 bytes). (Default: 5 MB)
75
-
76
-**BandwidthBurst** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
77
-  Ogranicza maksymalny rozmiar zestawu tokenów (znany jako salwa) do podanej
78
-  liczby bajtów w każdym kierunku. (Domyślnie: 10 MB)
79
-
80
-**MaxAdvertisedBandwidth** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
81
-  Jeśli ustawione, nie podamy więcej niż ta przepustowość jako nasze
82
-  BandwidthRate. Operatorzy serwerów chcący zmniejszyć liczbę klientów
83
-  chcących przez nich budować obwody (jako że jest to proporcjonalne do
84
-  zgłaszanej przepustowości) mogą więc zmniejszyć zapotrzebowanie na CPU na ich serwerze
85
-  bez wpływu na wydajność sieci.
86
-
87
-**RelayBandwidthRate** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
88
-  If not 0, a separate token bucket limits the average incoming bandwidth
89
-  usage for \_relayed traffic_ on this node to the specified number of bytes
90
-  per second, and the average outgoing bandwidth usage to that same value.
91
-  Relayed traffic currently is calculated to include answers to directory
92
-  requests, but that may change in future versions. (Default: 0)
93
-
94
-**RelayBandwidthBurst** __N__ **bytes**|**KB**|**MB**|**GB**::
95
-  If not 0, limit the maximum token bucket size (also known as the burst) for
96
-  \_relayed traffic_ to the given number of bytes in each direction.
97
-  (Default: 0)
98
-
99
-**PerConnBWRate** __N__ **bajtów**|**KB**|**MB**|**GB**::
100
-  Jeśli ustawione, włącz osobne ograniczanie przepustowości dla każdego połączenia z nie-przekaźników.
101
-  Nie powinno być potrzeby zmiany tej wartości, gdyż wartość dla całej sieci jest
102
-  publikowana w dokumencie konsensusu, a Twój przekaxnik będzie używał tamtej wartości. (Domyślnie: 0)
103
-
104
-**PerConnBWBurst** __N__ **bajtów**|**KB**|**MB**|**GB**::
105
-  Jeśli ustawione, włącz osobne ograniczanie przepustowości dla każdego połączenia z nie-przekaźników.
106
-  Nie powinno być potrzeby zmiany tej wartości, gdyż wartość dla całej sieci jest
107
-  publikowana w dokumencie konsensusu, a Twój przekaxnik będzie używał tamtej wartości. (Domyślnie: 0)
108
-
109
-**ConnLimit** __NUM__::
110
-  The minimum number of file descriptors that must be available to the Tor
111
-  process before it will start. Tor will ask the OS for as many file
112
-  descriptors as the OS will allow (you can find this by "ulimit -H -n").
113
-  If this number is less than ConnLimit, then Tor will refuse to start. +
114
- +
115
-  You probably don't need to adjust this. It has no effect on Windows
116
-  since that platform lacks getrlimit(). (Default: 1000)
117
-
118
-**ConstrainedSockets** **0**|**1**::
119
-  Jeśli ustawione, Tor powie systemowi, by spróbował zmniejszyć bufory wszystkich
120
-  gniazd do rozmiaru podanego w **ConstrainedSockSize**. Jest to przydatne dla
121
-  serwerów wirtualnych i innych środowisk, w których bufory TCP poziomu systemu mogą
122
-  zostać ograniczone. Jeśli jesteś na wirtualnym serwerze i napotkasz błąd "Error
123
-  creating network socket: No buffer space available", prawodpodobnie
124
-  doświadczasz tego problemu. +
125
- +
126
-  Preferowanym rozwiązaniem jest, aby administrator zwiększył bufory dla
127
-  całego hosta poprzez /proc/sys/net/ipv4/tcp_mem lub równoważny mechanizm;
128
-  ta opcja jest drugim rozwiązaniem. +
129
- +
130
-  Opcja DirPort nie powinna być używana, gdy bufory TCP są małe. ZAchowane
131
-  żądania do serwerów katologowych pobierają dodatkowe gniazda, co pogarsza
132
-  problem. +
133
- +
134
-  **Nie** powinno się włączać tej opcji, jeśli nie napotkało się na błąd "no buffer
135
-  space available". Zmniejszanie buforów TCP ma wpływ na rozmiar okna w
136
-  strumieniu TCP i zmniejszy przepustowość proporcjonalnie do czasów przejścia
137
-  przez sieć na długich ścieżkach. (Domyślnie: 0.)
138
-
139
-**ConstrainedSockSize** __N__ **bajtów**|**KB**::
140
-  Gdy **ConstrainedSockets** jest włączone, bufory nadawcze i odbiorcze wszystkich
141
-  gniazd zostaną ustawione na ten limit. Musi to być wartość między 2048 a
142
-  262144, w skokach co 1024 bajty. Domyślna wartość 8192 jest zalecana.
143
-
144
-**ControlPort** __Port__::
145
-  Jeśli ustawione, Tor będzie przyjmował połączenia na ten port i pozwoli tym
146
-  połączeniom kontrolować proces Tora z wykorzystaniem Protokołu Kontroli Tora
147
-  (opisanego w control-spec.txt). Uwaga: to pozwoli każdemu procesowi na hoście
148
-  lokalnym kotrolować Tora, chyba że ustawisz też jedną z opcji
149
-  **HashedControlPassword** lub **CookieAuthentication**. Ta
150
-  opcja jest wymagana przez wiele kontrolerów Tora; większość używa wartości 9051.
151
-
152
-**ControlListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
153
-  Przypisz proces nasłuchujący kontrolera do tego adresu. Jeśli podasz port, przypisze
154
-  do tego portu zamiast tego podanego w ControlPort. Zalecamy trzymanie
155
-  się z dala od tej opcji, chyba że wiesz co robisz,
156
-  gdyż dawanie napastnikom dostępu do procesu nasłuchującego kontrolera jest naprawdę
157
-  niebezpieczne. (Domyślnie: 127.0.0.1) Ta derektywa może być podana wiele
158
-  razy, by przypisać proces do wielu adresów/portów.
159
-
160
-**ControlSocket** __Ścieżka__::
161
-  Jak ControlPort, ale nasłuchuje na gnieździe domeny Unix zamiast na gnieździe
162
-  TCP. (Tylko Unix i systemy Uniksopodobne.)
163
-
164
-**HashedControlPassword** __haszowane_hasło__::
165
-  Nie zezwalaj na żadne połączenia na porcie kontrolnym za wyjątkiem gdy
166
-  drugi proces zna hasło, którego skrótem jest __haszowane_hasło__. Możesz
167
-  obliczyć skrót hasła, uruchamiając "tor --hash-password
168
-  __hasło__". Możesz podać wiele przyjmowanych haseł, używając więcej
169
-  niż jednej linii HashedControlPassword.
170
-
171
-**CookieAuthentication** **0**|**1**::
172
-  Jeśli ta opcja jest ustawiona na 1, nie zezwalaj na żadne połączenia na porcie kontrolnym
173
-  za wyjątkiem gdy proces łączący się zna zawartość pliku o nazwie
174
-  "control_auth_cookie", który Tor stworzy w swoim katalogu danych. Ta
175
-  metoda uwierzytelniania powinna być używana tylko na systemach z dobrą ochroną
176
-  systemu plików. (Domyślnie: 0)
177
-
178
-**CookieAuthFile** __Ścieżka__::
179
-  Jeśli ustawione, zastępuje domyślną lokalizację i nazwę pliku
180
-  z ciasteczkiem Tora. (Zobacz CookieAuthentication wyżej.)
181
-
182
-**CookieAuthFileGroupReadable** **0**|**1**|__Nazwagrupy__::
183
-  Jeśli ta opcja ma wartość 0, nie pozwól grupie w systemie plików na odczyt
184
-  pliku z ciasteczkiem. Jeśli ta opcja ma wartość 1, spraw, by plik z ciasteczkiem był odczytywalny
185
-  przez domyślny GID. [Zrobienie pliku odczytywalnym przez inne grupy nie jest jeszcze
186
-  zaimplementowane; daj nam znać, jesli potrzebujesz tego z jakiegoś powodu.] (Domyślnie: 0).
187
-
188
-**DataDirectory** __KATALOG__::
189
-  Zapisz dane do pracy w katalogu KATALOG (Domyślnie: @LOCALSTATEDIR@/lib/tor)
190
-
191
-**DirServer** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__::
192
-  Używaj niestandardowego serwera katlogowego pod podanym adresem
193
-  i portem, z podanym odciskiem pacla klucza. Ta opcja może być powtarzana
194
-  wiele razy, dla wielu serwerów katalogowych. Flagi są
195
-  rozdzielane spacjami i określają, jakim rodzajem serwera jest ten
196
-  serwer. Domyślne, każdy serwer jest autorytatywny dla bieżących katalogów stylu "v2",
197
-  chyba że podano opcję "no-v2". Jeśli podano flagę "v1", Tor
198
-  będzie używał tego serwera też do katalogów starego stylu (v1).
199
-  (Tylko serwery lustrzane katalogów patrzą na to.) Tor będzie
200
-  używał tego serwera jako serwera autorytatywnego dla informacji o usługach ukrytych, jeśli podano flagę "hs",
201
-  lub gdy flaga "v1" jest ustawiona, a flaga "no-hs" **nie** jest ustawiona.
202
-  Tor używał tego serwera jako serwera autorytatywnego mostków, jeśli
203
-  podano flagę "bridge". Jeśli podano flagę "orport=**port**", Tor będzie używał
204
-  podanego portu do otwierania zaszyfrowanych tuneli do tego serwera. Gdy podano flagę
205
-  "v3ident=**fp**", ten serwer jest serwerem katalogowym v3, którego
206
-  długoterminowy klucz podspisujący v3 ma odcisk palca **fp**. +
207
- +
208
-  Jeśli nie podano żadnych linii **dirserver**, Tor będzie używał domyślnych serwerów
209
-  katalogowych. UWAGA: ta opcja jest do uruchamiania prywatnych sieci Tora
210
-  z własnymi centrami katalogowymi. Jeśli jej użyjesz, będzie można Cię odróżnić
211
-  od innych użytkowników, gdyż nie będziesz mieć zaufania do tych samych
212
-  serwerów, co oni.
213
-
214
-**AlternateDirAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__ +
215
-
216
-**AlternateHSAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __OdciskPalca__ +
217
-
218
-**AlternateBridgeAuthority** [__nazwa__] [**flagi**] __adres__:__port__ __ Odciskalca__::
219
-  Jak DirServer, ale zastępuje mniej z domyślnych serwerów katalogowych. Używanie
220
-  AlternateDirAuthority zastępuje domyślne serwery katalogwe Tora, ale
221
-  zostawia serwery katalogowe usług ukrytych i mostków nienaruszone.
222
-  Podobnie, używanie AlternateHSAuthority zastępuje domyślne serwery usług
223
-  ukrytych, ale nie serwery katalogowe lub mostków.
224
-
225
-**DisableAllSwap** **0**|**1**::
226
-  Jeśli ustawione na 1, Tor spróbuje zablokować wszystkie bieżące i przyszłe strony,
227
-  pamięci, by nie można ich było umieścić w przestrzeni wymiany. Windows, OS X i Solaris są obecnie
228
-  nieobsługiwane. Naszym zdaniem to działa na współczesnych dystrybucjach Gnu/Linux,
229
-  i powinno działać na systemach *BSD (niesprawdzone). Ta
230
-  opcja wymaga uruchomienia Tora z konta roota i powinno się ustawić opcję
231
-  **User**, by prawidłowo ograniczyć uprawnienia Tora. (Domyślnie: 0)
232
-
233
-**FetchDirInfoEarly** **0**|**1**::
234
-  Jeśli ustawione na 1, Tor zawsze pobierze informacje katalogowe,
235
-  nawet jeśli nie są spełnione normalne kryteria wczesnego
236
-  pobierania. Normalni użytkownicy powinni zostawić to wyłączone. (Domyślnie: 0)
237
-
238
-**FetchDirInfoExtraEarly** **0**|**1**::
239
-  Jeśli ustawione na 1, Tor pobierze informacje katalogowe przed innymi pamięciami
240
-  katalogowymi. Spróbuje pobrać informacje katalogowe bliżej początku
241
-  okresu konsensusu. Normalni użytkownicy powinni zostawić to wyłączone.
242
-  (Domyślnie: 0)
243
-
244
-**FetchHidServDescriptors** **0**|**1**::
245
-  Jeśli ustawione na 0, Tor nigdy nie pobierze żadnych deskryptorów usług ukrytych z
246
-  katalogów punktów spotkań. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy używasz kontrolera Tora,
247
-  który za Ciebie zajmuje się pobieraniem usług ukrytych. (Domyślnie: 1)
248
-
249
-**FetchServerDescriptors** **0**|**1**::
250
-  Jeśli ustawione na 0, Tor nigdy nie pobierze żadnych podsumować stanu sieci czy deskryptorów
251
-  serwerów z serwerów katalogowych. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy
252
-  używasz kontrolera Tora, który za Ciebie zajmuje się pobieraniem katalogów.
253
-  (Domyślnie: 1)
254
-
255
-**FetchUselessDescriptors** **0**|**1**::
256
-  Jeśli ustawione na 1, Tor pobierze każdy nieprzesarzały deskryptor z
257
-  serwerów, o którym się dowie. W innym przypadku, będzie unikać pobierania bezużytecznych
258
-  deskryptorów, na przykład z routerów, które nie są uruchomione. Ta opcja jest
259
-  przydatna, jeśli używasz skryptu "exitlist" do wyliczenia węzłów Tora,
260
-  z których można wyjść na określony adres. (Domyślnie: 0)
261
-
262
-**HTTPProxy** __host__[:__port__]::
263
-  Tor wyśle wszystkie żądania do katalogów przez ten host:port (lub host:80,
264
-  gdy nie podano portu), zamiast łączyć się bezpośrednio z serwerami
265
-  katalogowymi.
266
-
267
-**HTTPProxyAuthenticator** __nazwa:hasło__::
268
-  Jeśli określone, Tor będzie używał tej nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania
269
-  Basic HTTP w proxy, jak podano w RFC 2617. Obecnie jest to jedyna metoda uwierzytelniania proxy HTTP
270
-  obsługiwana przez Tora; możesz wysłać łatę, jeśli chcesz mieć obsługę
271
-  innych metod.
272
-
273
-**HTTPSProxy** __host__[:__port__]::
274
-  Tor będzie wykonywał wszystkie swoje połączenia OR (SSL) przez ten host:port (lub
275
-  host:443, gdy nie podano portu), poprzez HTTP CONNECT zamiast łączyć się
276
-  bezpośrednio do serwerów. Możesz ustawić **FascistFirewall**, by ograniczyć
277
-  zbiór portów, do których możesz próbować się połączyć, jeśli Twój serwer proxy HTTPS
278
-  pozwala na połączenia tylko do pewnych portów.
279
-
280
-**HTTPSProxyAuthenticator** __nazwa:hasło__::
281
-  Jeśli podane, Tor będzie używał tej nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania
282
-  Basic HTTP w proxy, jak podano w RFC 2617. Obecnie jest to jedyna metoda uwierzytelniania proxy HTTPS
283
-  obsługiwana przez Tora; możesz wysłać łatę, jeśli chcesz mieć obsługę
284
-  innych metod.
285
-
286
-**Socks4Proxy** __host__[:__port__]::
287
-  Tor będzie wykonywał wszystkie połączenia OR przez proxy SOCKS 4 pod adresem host:port
288
-  (lub host:1080, gdy nie podano portu).
289
-
290
-**Socks5Proxy** __host__[:__port__]::
291
-  Tor będzie wykonywał wszystkie połączenia OR przez proxy SOCKS 5 pod adresem host:port
292
-  (lub host:1080, gdy nie podano portu).
293
-
294
-**Socks5ProxyUsername** __nazwa__ +
295
-
296
-**Socks5ProxyPassword** __hasło__::
297
-  Jeśli podano, uwierzytelniaj się na serwerze proxy SOCKS 5 podając nazwę i hasło
298
-  według RFC 1929. Nazwa i hasło muszą mieć od 1 do
299
-  255 znaków.
300
-
301
-**KeepalivePeriod** __NUM__::
302
-  By uniemożliwić firewallom rozłączanie przestarzałych połączeń, wyślij komórkę
303
-  utrzymywania poąłczenia co NUM sekund na wykorzystywanych otwartych poąłczeniach. Jeśli połączenie
304
-  nie ma otwartych obwodów, zostanie zamiast tego zamknięte po NUM sekundach
305
-  nieaktywności. (Domyślnie: 5 minutes)
306
-
307
-**Log** __minPoziom__[-__maxPoziom__] **stderr**|**stdout**|**syslog**::
308
-  Wyślij wszystkie wiadomości między __minPoziom__ a __maxPoziom__ na standardowe
309
-  wyjście, standardowe wyjście bęłdów, lub do dziennika systemowego. (Wartość
310
-  "syslog" jest obsługiwana tylko na systemach Unix.) Rozpoznawane poziomy powagi to
311
-  debug, info, notice, warn i err. Zalecamy używanie "notice" w większości przypadków,
312
-  gdyż cokolwiek więcej może dać wrażliwe informacje
313
-  napastnikowi, który uzyska logi. Jesli podano tylko jeden stopień powagi, wszystkie
314
-  wiadomości tego poziomu lub wyższego zostaną wysłane do podanego miejsca.
315
-
316
-**Log** __minPoziom__[-__maxPoziom__] **file** __NAZWAPLIKU__::
317
-  Jak wyżej, ale wyślij wiadomości logu do podanego pliku. Opcja
318
-  "Log" może pojawić się więcej niż raz w pliku konfiguracyjnym.
319
-  Wiadomości są wysyłane do wszystkich logów, do których pasuje ich
320
-  poziom powagi.
321
-
322
-**Log** **[**__domain__,...**]**__minSeverity__[-__maxSeverity__] ... **file** __FILENAME__ +
323
-
324
-**Log** **[**__domain__,...**]**__minSeverity__[-__maxSeverity__] ... **stderr**|**stdout**|**syslog** ::
325
-  As above, but select messages by range of log severity __and__ by a
326
-  set of "logging domains". Each logging domain corresponds to an area of
327
-  functionality inside Tor. You can specify any number of severity ranges
328
-  for a single log statement, each of them prefixed by a comma-separated
329
-  list of logging domains. You can prefix a domain with $$~$$ to indicate
330
-  negation, and use * to indicate "all domains". If you specify a severity
331
-  range without a list of domains, it matches all domains. +
332
- +
333
-  This is an advanced feature which is most useful for debugging one or two
334
-  of Tor's subsystems at a time. +
335
- +
336
-  The currently recognized domains are: general, crypto, net, config, fs,
337
-  protocol, mm, http, app, control, circ, rend, bug, dir, dirserv, or, edge,
338
-  acct, hist, and handshake. Domain names are case-insensitive. +
339
- +
340
-  For example, "`Log [handshake]debug [~net,~mm]info notice stdout`" sends
341
-  to stdout: all handshake messages of any severity, all info-and-higher
342
-  messages from domains other than networking and memory management, and all
343
-  messages of severity notice or higher.
344
-
345
-**LogMessageDomains** **0**|**1**::
346
-  If 1, Tor includes message domains with each log message. Every log
347
-  message currently has at least one domain; most currently have exactly
348
-  one. This doesn't affect controller log messages. (Default: 0)
349
-
350
-**OutboundBindAddress** __IP__::
351
-  Spraw, by wszystkie wychodzące połączenia wychodziły z podanego adresu IP. To
352
-  jest przydatne tylko gdy masz wiele interfejsów sieciowych, a chcesz, by wszystkie
353
-  połączenia wychodzące Tora używaly jednego. Ta opcja będzie ignorowana dla
354
-  połączeń na adresy zwrotne (127.0.0.0/8 i ::1).
355
-
356
-**PidFile** __PLIK__::
357
-  Przy starcie zapisz nasz PID do pliku PLIK. Przy bezproblemowym wyjściu
358
-  usuń PLIK.
359
-
360
-**ProtocolWarnings** **0**|**1**::
361
-  Gdy 1, Tor będzie logował z powagą \'warn' różne przypadki, gdy inne strony nie
362
-  trzymają się specyfikacji Tora. W innym przypadku, są one logowane z powagą
363
-  \'info'. (Domyślnie: 0)
364
-
365
-**RunAsDaemon** **0**|**1**::
366
-  Gdy 1, Tor tworzy nowy proces i demonizuje się w tło. Ta opcja nic nie robi
367
-  na Windows; zamiast tego, trzeba użyć opcji --service.
368
-  (Domyślnie: 0)
369
-
370
-**LogTimeGranularity** __NUM__::
371
-  Set the resolution of timestamps in Tor's logs to NUM milliseconds.
372
-  NUM must be positive and either a divisor or a multiple of 1 second.
373
-  Note that this option only controls the granularity written by Tor to
374
-  a file or console log. Tor does not (for example) "batch up" log
375
-  messages to affect times logged by a controller, times attached to
376
-  syslog messages, or the mtime fields on log files. (Default: 1 second)
377
-
378
-**SafeLogging** **0**|**1**|**relay**::
379
-  Tor może wymazywać potencjalnie wrażliwe łańcuchy znaków z logów (np.
380
-  adresy), zastępując je napisem [scrubbed]. Tym sposobem logi dalej mogą
381
-  być użyteczne, ale nie zostaja w nich informacje identyfikujące osobę
382
-  o tym, jakie strony użytkownik mógł odwiedzić. +
383
- +
384
-  Gdy ta opcja jest ustawiona na 0, Tor nie będzie nic wymazywał, gdy wynosi
385
-  1, wszystkie potencjalnie wrażliwe napisy są zastępowane. Gdy jest ustawiona na
386
-  relay, wszystkie wiadomości logowania wygeneroweane podczas działania jakoprzekaźnik są czyszczone, ale
387
-  wszystkie wiadomości wygenerowane w czasie działania jako klient nie są. (Default: 1)
388
-
389
-**User** __UID__::
390
-  W czasie startu przełącz się na tego użytkownika i jego główną grupę.
391
-
392
-**HardwareAccel** **0**|**1**::
393
-  Gdy nie 0, spróbuj użyć wbudowanego (statycznego) sprzętowego przyspieszania kryptografii,
394
-  gdy dostępne. (Domyślnie: 0)
395
-
396
-**AccelName** __NAZWA__::
397
-  W czasie używania sprzętowego przyspieszania kryptografii OpenSSL spróbuj załadować dynamiczny
398
-  silnik o tej nazwie. To musi być używane do jakiegokolwiek dynamicznego sprzętowego silnika.
399
-  Nazwy mogą zostać zweryfikowane komendą openssl engine.
400
-
401
-**AccelDir** __DIR__::
402
-  Podaj tę ocję, gdy używasz dynamicznego sprzętowego przyspieszania, a biblioteka
403
-  implementująca silnik jest gdzieś poza domyślną lokalizacją OpenSSL.
404
-
405
-**AvoidDiskWrites** **0**|**1**::
406
-  Gdy nie 0, spróbuj zapisywać na dysk rzadziej niż w innych przypadkach.
407
-  Jest to przydatne w czasie działania z pamięci flash lub innych nośników, które obsługują
408
-  tlyko ograniczoną liczbę zapisów. (Domyślnie: 0)
409
-
410
-**TunnelDirConns** **0**|**1**::
411
-  Gdy nie 0, będziemy budować jednoelementowy obwód i wykonamy szyfrowane połączenie
412
-  przez port ORPort serwera katalogowego, z którym się łączymy, jeśli on to obsługuje.
413
-  (Domyślnie: 1)
414
-
415
-**PreferTunneledDirConns** **0**|**1**::
416
-  Gdy nie 0, będziemy unikać serwerów katalogowych, które nie obsługują tunelowanych
417
-  połączeń katalogowych, jesli możilwe. (Domyślnie: 1)
418
-
419
-**CircuitPriorityHalflife** __NUM1__::
420
-  Gdy ta wartość jest ustawiona, zmieniamy domyślny algorytm wyboru, którą
421
-  komórkę obwodu wysłać lub przekazać jako następną. Gdy wartość to 0,
422
-  chodzimy w kółko między aktywnymi obwodami w połączeniu, dostarczając jedną
423
-  komórkę z każdego po kolei. Gdy wartość jest dodatnia, preferujemy dostarczasnie
424
-  komórek z połaczenia o najniższej ważonej liczbie komórek, gdzie
425
-  komórki są ważone wykładniczo według dostarczonej wartości 
426
-  CircuitPriorityHalflife (w sekundach). JEśli ta opcja nie jest w ogóle
427
-  ustawiona, używamy zachowania zalecanego w bieżącym konsensusie
428
-  stanu sieci (networkstatus). To jest zaawansowana opcja; nie powinno być potrzeby
429
-  jej zmiany. (Domyślnie: nie ustawiona.)
430
-
431
-**DisableIOCP** **0**|**1**::
432
-  If Tor was built to use the Libevent's "bufferevents" networking code
433
-  and you're running on Windows, setting this option to 1 will tell Libevent
434
-  not to use the Windows IOCP networking API. (Default: 1)
435
-
436
-OPCJE KLIENTA
437
-
438
-Następujace opcje są przydatne tylko dla klientów (to znaczy, gdy
439
-**SocksPort** nie jest zerem):
440
-
441
-**AllowInvalidNodes** **entry**|**exit**|**middle**|**introduction**|**rendezvous**|**...**::
442
-  Jeśli niektóre serwery Tora wyraźnie działają źle, serwery
443
-  katalogowe mogą ręcznie oznaczyć je jako nieprawidłowe, co znaczy, że nie
444
-  zaleca się ich używania w miejscu wejścia lub wyjścia w Twoich obwodach. Możesz
445
-  jednak włączyć ich używanie w niektórych punktach obwodu. Domyślne to
446
-  "middle,rendezvous", a inne możliwości nie są zalecane.
447
-
448
-**ExcludeSingleHopRelays** **0**|**1**::
449
-  This option controls whether circuits built by Tor will include relays with
450
-  the AllowSingleHopExits flag set to true. If ExcludeSingleHopRelays is set
451
-  to 0, these relays will be included. Note that these relays might be at
452
-  higher risk of being seized or observed, so they are not normally
453
-  included. Also note that relatively few clients turn off this option,
454
-  so using these relays might make your client stand out.
455
-  (Default: 1)
456
-
457
-**Bridge** __IP__:__ORPort__ [OdciskPalca]::
458
-  Gdy właczone razem z UseBridges, instruuje Tora, by używał przekaźnika
459
-  pod adresem "IP:ORPort" jako "mostka" przekazującego do sieci Tora. Jeśli podano "OdciskPalca"
460
-  (w tym samym formacie, co w DirServer), sprawdzimy, czy przekaźnik
461
-  podany pod tym adresem ma właściwy odcisk palca. Używamy też tego
462
-  odcisku palca do znalezienia deskryptora mostku na serwerze mostków, jeśli
463
-  jest podany i UpdateBridgesFromAuthority też jest ustawione.
464
-
465
-**LearnCircuitBuildTimeout** **0**|**1**::
466
-  If 0, CircuitBuildTimeout adaptive learning is disabled. (Default: 1)
467
-
468
-**CircuitBuildTimeout** __NUM__::
469
-
470
-  Try for at most NUM seconds when building circuits. If the circuit isn't
471
-  open in that time, give up on it. If LearnCircuitBuildTimeout is 1, this
472
-  value serves as the initial value to use before a timeout is learned. If
473
-  LearnCircuitBuildTimeout is 0, this value is the only value used.
474
-  (Default: 60 seconds.)
475
-
476
-**CircuitIdleTimeout** __NUM__::
477
-  Jeśli trzymaliśmy czysty (nieużywany) obwód przez NUM sekund, to
478
-  zamykamy go. Dzięki temu, gdy klient Tora jest całkowicie bezczynny, może przedawnić wszystkie
479
-  swoje obwody, po czym może przedawnić połączenia TLS. Poza tym, jeśli zrobimy obwód,
480
-  który nie jest przydatny do wychodzenia dla żadnych otrzymywanych żądań, nie
481
-  będzie ciągle zapychał miejsca na liście obwodów. (Domyślnie: 1
482
-  godzina.)
483
-
484
-**CircuitStreamTimeout** __NUM__::
485
-  Jeśli nie jest zerem, ta opcja zmienia wewnętrzne mechanizmy przedawnienia co do tego,
486
-  ile sekund czekamy, zanim odłaczymy strumień od obwodu i spróbujemy nowego obwodu.
487
-  Jeśli Twoja się jest szczególnie wolna, możesz ustawić to na wartość
488
-  taką jak 60. (Domyślnie: 0)
489
-
490
-**ClientOnly** **0**|**1**::
491
-  Jeśli ustawione na 1, Tor w żadnym przypadku nie będzie działał jako serwer lub
492
-  obsługiwał żądania katalogowe. Domyślne jest działanie jako klient, chyba że ORPort jest
493
-  skonfigurowany. Zazwyczaj nie musisz tego ustawiać; Tor jest całkiem mądry w
494
-  domyslaniu się, czy jesteś wystarczająco wiarygodny i masz dość przepustowości łącza, aby być
495
-  przydatnym serwerem.) (Domyślnie: 0)
496
-
497
-**ExcludeNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
498
-  Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
499
-  których nigdy nie używać do budowania obwodów. (Przykład:
500
-  ExcludeNodes SlowServer, $  EFFFFFFFFFFFFFFF, \{cc}, 255.254.0.0/8)
501
-
502
-**ExcludeExitNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
503
-  Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
504
-  których nigdy nie używać w czasie wybierania węzła wyjściowego. Węzły
505
-  podane w ExcludeNodes są automatycznie brane jako część tej
506
-  listy.
507
-
508
-**EntryNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
509
-  Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
510
-  których należy używać w czasie wybierania pierwszego węzła w normalnych
511
-  obwodach. Te węzły są traktowane tylko jako preferencja, chyba że
512
-  StrictNodes (patrz niżej) też jest ustawione.
513
-
514
-**ExitNodes** __węzeł__,__węzeł__,__...__::
515
-  Lista odcisków palców, nazw, kodów państw i wzorców adresowych węzłów,
516
-  których należy używać w czasie wybierania ostatniego węzła w normalnych
517
-  obwodach wychodzących. Te węzły są traktowane tylko jako preferencja, chyba że
518
-  StrictNodes (patrz niżej) też jest ustawione.
519
-
520
-**StrictNodes** **0**|**1**::
521
-  Gdy 1 i opcja konfiguracji EntryNodes jest ustawiona, Tor nigdy nie będzie
522
-  używał innych węzłów niż podane w EntryNodes jako pierwszego węzła normalnego obwodu.
523
-  Gdy 1 i opcja konfiguracji ExitNodes jest ustawiona, Tor nigdy nie będzie
524
-  używał innych węzłów niż podane w EntryNodes jako pierwszego węzła normalnego obwodu wychodzącego.
525
-  Tor może dalej używać tych węzłów do obwodów niewychodzących,jak 
526
-  jednokrokowe pobieranie z katalogów czy obwody obsługujące usługi ukryte.
527
-
528
-**FascistFirewall** **0**|**1**::
529
-  Gdy 1, Tor będzie tworzył połaczenia wychodzące tlyko do ORs działających na portach,
530
-  na które pozwala Twój firewall (domyślnie to 80 i 443; zobacz **FirewallPorts**).
531
-  To pozwoli Ci uruchamiać Tora jako klienta za firewallem z
532
-  restrykcyjną polityką, ale nie pozwoli Ci prowadzić serwera za takim
533
-  firewallem. Jeśli wolisz lepszą kontrolę, użyj
534
-  ReachableAddresses zamiast tej opcji.
535
-
536
-**FirewallPorts** __PORTY__::
537
-  Lista portów, na połączenia do których pozwala Twój firewall. Używane tylko gdy
538
-  **FascistFirewall** jest ustawione. Ta opcja jest przestarzała; używaj ReachableAddresses
539
-  zamiast niej. (Domyślnie: 80, 443)
540
-
541
-**HidServAuth** __onion-adres__ __ciasteczko__ [__nazwa-usługi__]::
542
-  Uwierzytelnianie klienta dla usługi ukrytej. Prawidłowe adresy onion zawierają 16
543
-  znaków spośród a-z2-7 plus ".onion", prawidłowe ciasteczka uwierzytelniające zawierają 22
544
-  znaki spośród A-Za-z0-9+/. Nazwa usługi jest uzywana tylko do celów
545
-  wewnętrznych, np. dla kontrolerów Tora. Ta opcja może być użyta wiele razy
546
-  dla różnych usług ukrytych. Jeśli usługa ukryta używa uwierzytelniania a
547
-  ta opcja nie jest ustawiona, ta usługa jest niedostępna. Usługi
548
-  ukryte można skonfigurować, by wymagały uwierzytelniania za pomocą opcji   **HiddenServiceAuthorizeClient**.
549
-
550
-**ReachableAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
551
-  Rozdzielona przecinkami lista adresów IP i portów, na połączenia do których zezwala
552
-  Twój firewall. Format jest jak dla adresów w ExitPolicy poza tym,że
553
-  rozumiane jest "accept", chyba że jawnie podano "reject". Na
554
-  przykład, \'ReachableAddresses 99.0.0.0/8, reject 18.0.0.0/8:80, accept
555
-  \*:80' oznacza, że Twój firewall pozwala na połączenia do wszystkiego w sieci
556
-  99, odrzuca połaczenia na port 80 do sieci 18, i pozwala na połączenia na port
557
-  80 w innych przypadkach. (Domyślnie: \'accept \*:*'.)
558
-
559
-**ReachableDirAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
560
-  Jak **ReachableAddresses**, lista adresów i portów. Tor będzie posłuszny
561
-  tym ograniczeniom podczas pobierania informacji katalogowych, wykorzystując standardowe żądania HTTP
562
-  GET. Jeśli nie podano jawnie, używana jest wartość
563
-  **ReachableAddresses**. Jeśli ustawiono **HTTPProxy**, to te połączenia
564
-  będą szły przez tamto proxy.
565
-
566
-**ReachableORAddresses** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]...::
567
-  Jak **ReachableAddresses**, lista adresów i portów. Tor będzie posłuszny
568
-  tym ograniczeniom w czasie łączenia się z Onion Routers, używając TLS/SSL. Jeśli nie
569
-  ustawione, używana jest wartość **ReachableAddresses**. Jeśli
570
-  **HTTPSProxy** jest ustawione, te połączenia będą szły przez to proxy. +
571
- +
572
-  Rozdzielenie **ReachableORAddresses** i
573
-  **ReachableDirAddresses** jest interesujące tylko gdy łączysz się przez
574
-  serwery proxy (patrz **HTTPProxy** i **HTTPSProxy**). Większość serweró proxy ogranicza
575
-  połączenia TLS (których używa Tor do łączenia się z Onion Routers) na port 443,
576
-  a niektóre ograniczają żądania HTTP GET (których Tor używa do pobierania informacji
577
-  katalogowych) na port 80.
578
-
579
-**LongLivedPorts** __PORTS__::
580
-  Lista portów dla usług, które mają długotrwałe połączenia
581
-  (np. rozmowy czy powłoki interaktywne). Obwody dla strumieni używających tych
582
-  portów będą zawierały tylko węzły o długim czasie działania, by zmniejszyć szanse, że węzeł
583
-  wyłączy się zanim strumień się zakończy. (Domyślnie: 21, 22, 706, 1863,
584
-  5050, 5190, 5222, 5223, 6667, 6697, 8300)
585
-
586
-**MapAddress** __adres__ __nowyadres__::
587
-  Gdy do Tora przychodzi żądanie dla danego adresu, przepisze je na nowyadres
588
-  zanim je przetworzy. Na przykład, jeśli chcesz, by połączenia do
589
-  www.indymedia.org wychodziły przez __torserwer__ (gdzie __torserwer__ jest nazwą
590
-  serwera), użyj "MapAddress www.indymedia.org
591
-  www.indymedia.org.torserver.exit".
592
-
593
-**NewCircuitPeriod** __NUM__::
594
-  Co NUM sekund rozpatrz, czy nie budować nowego obwodu. (Domyślnie: 30
595
-  sekund)
596
-
597
-**MaxCircuitDirtiness** __NUM__::
598
-  Można ponownie używać obwodu, który został po raz pierwszy użyty co najwyżej NUM sekund temu,
599
-  ale nigdy nie podłączaj nowego strumienia do obwodu, który jest za stary. (Domyślnie: 10
600
-  minut)
601
-
602
-**NodeFamily** __node__,__node__,__...__::
603
-  The Tor servers, defined by their identity fingerprints or nicknames,
604
-  constitute a "family" of similar or co-administered servers, so never use
605
-  any two of them in the same circuit. Defining a NodeFamily is only needed
606
-  when a server doesn't list the family itself (with MyFamily). This option
607
-  can be used multiple times. In addition to nodes, you can also list
608
-  IP address and ranges and country codes in {curly braces}.
609
-
610
-**EnforceDistinctSubnets** **0**|**1**::
611
-  Gdy 1, Tor nie umieści dwóch serwerów, których adresy IP są "za blisko siebie" w
612
-  tym samym obwodzie. Obecnie, dwa adresy są "za blisko siebie", gdy są w
613
-  tym samym zakresie /16. (Domyślnie: 1)
614
-
615
-**SocksPort** __PORT__::
616
-  Uruchom ten port do nasłuchiwania połączeń od aplikacji używających protokołu
617
-  Socks. Ustaw na 0, jeśli nie chcesz pozwolić na połączenia od
618
-  aplikacji. (Domyślnie: 9050)
619
-
620
-**SocksListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
621
-  Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania połączeń od aplikacji używających protokołu
622
-  Socks. (Domyślnie: 127.0.0.1) Możesz też podać port (np.
623
-  192.168.0.1:9100). Ta dyrektywa może być podana wiele razy do przypisania się
624
-  do wielu adresów/portów.
625
-
626
-**SocksPolicy** __polityka__,__polityka__,__...__::
627
-  Ustaw politykę wejściową dla tego serwera, by ograniczyć to, kto może połączyć się
628
-  z portami SocksPort i DNSPort. Polityki mają tę samą formę, co polityki
629
-  wyjścia poniżej.
630
-
631
-**SocksTimeout** __NUM__::
632
-  Pozwól połączeniu socks czekać NUM sekund przed wymianą danych, i NUM sekund
633
-  niepodłączonym, czekając na odpowiedni obwód, zanim zamkniemy to połączenie. (Domyślnie:
634
-  2 minuty.)
635
-
636
-**TrackHostExits** __host__,__.domena__,__...__::
637
-  Dla każdej wartości z rozdzielonej przecinkami listy, Tor będzie śledził
638
-  ostatnie połączenia do hostów pasujących do tej wartości i będzie próbował ponownie użyć tego samego
639
-  węzła wyjściowego dla każdej z nich. Jesli wartość zaczyna się od \'.\', jest traktowana jako
640
-  pasująca do całej domeny. Jeśli jedną z wartosci jest po prostu \'.', oznacza to
641
-  pasowanie do wszystkiego. Ta opcja jest przydatna, jeśli często łączysz się ze stronami,
642
-  które przedawnią wszystkie Twoje ciasteczka uwierzytelniające (tzn. wylogują Cię), gdy
643
-  zmieni się Twój adres IP. Ta opcja ma tę wadę, że ujawnia, 
644
-  że określona historia jest związana z pojedynczym użytkownikiem.
645
-  Ale większość ludzi, którzy chcieliby to obserwować, i tak będzie to obserwować poprzez
646
-  ciasteczka lub inne środki specyficzne dla protokołu.
647
-
648
-**TrackHostExitsExpire** __NUM__::
649
-  Jako że serwery wyjściowe włączają się i wyłączają, pożądane jest, by
650
-  powiązania między hostem i serwerem wyjściowym przedawniły się po NUM sekundach. Domyślnie jest to
651
-  1800 sekund (30 minut).
652
-
653
-**UpdateBridgesFromAuthority** **0**|**1**::
654
-  Gdy ustawione (razem z UseBridges), Tor spróbuje pobrać deskryptory mostków
655
-  ze skonfigurowanych serwerów mostków, gdy jet to wykonalne. Potem spróbuje żądania
656
-  bezpośredniego, gdy serwer odpowie 404. (Domyślnie: 0)
657
-
658
-**UseBridges** **0**|**1**::
659
-  Gdy ustawione, Tor pobierze deskryptor każdego mostka podanego w liniach "Bridge",
660
-  i będzie używał tych przekaźników zarówno jako strażników wejściowych, jak i
661
-  strażników katalogowych. (Domyślnie: 0)
662
-
663
-**UseEntryGuards** **0**|**1**::
664
-  Gdy ta opcja jest ustawiona na 1, wybieramy kilka długoterminowych serwerów wejsciowychi próbujemy
665
-  się ich trzymać. Jest to pożądane, gdyż ciągłe zmiany serwerów
666
-  zwiększają szanse, że napastnik mający kilka serwerów będzie obserwował część
667
-  Twoich ścieżek. (Domyślnie ma wartość 1.)
668
-
669
-**NumEntryGuards** __NUM__::
670
-  Jeśli UseEntryGuards jest ustawione na 1, spróbujemy wybrać łącznie NUM routerów
671
-  jako długoterminowe punkty wejścia dla naszych obwodów. (Domyślnie ma wartość 3.)
672
-
673
-**SafeSocks** **0**|**1**::
674
-  Gdy ta opcja jest włączona, Tor będzie odrzucał połączenia aplikacji, które
675
-  używają niebezpiecznych wersji protokołu socks -- takich, które dostarczają tylko adres IP,
676
-  co znaczy, że aplikacja najpierw wykonuje rozwiązywanie DNS.
677
-  Ściśle mówiąc, są to protokoły socks4 i socks5, gdy nie robi się zdalnych operacji DNS.
678
-  (Domyślnie ma wartość 0.)
679
-
680
-**TestSocks** **0**|**1**::
681
-  Gdy ta opcja jest włączona, Tor wykona wpis do logu o poziomie notice dla
682
-  każdego połączenia na port Socks wskazując, czy żądanie używało bezpiecznego
683
-  protokołu socks, czy niebezpiecznej (patrz wyżej na SafeSocks). To
684
-  pomaga w określeniu, czy z aplikacji używającej Tora mogą wyciekać
685
-  żądania DNS. (Domyślnie: 0)
686
-
687
-**WarnUnsafeSocks** **0**|**1**::
688
-  When this option is enabled, Tor will warn whenever a request is
689
-  received that only contains an IP address instead of a hostname. Allowing
690
-  applications to do DNS resolves themselves is usually a bad idea and
691
-  can leak your location to attackers. (Default: 1)
692
-
693
-**VirtualAddrNetwork** __Address__/__bits__::
694
-  When Tor needs to assign a virtual (unused) address because of a MAPADDRESS
695
-  command from the controller or the AutomapHostsOnResolve feature, Tor
696
-  picks an unassigned address from this range. (Default:
697
-  127.192.0.0/10) +
698
- +
699
-  When providing proxy server service to a network of computers using a tool
700
-  like dns-proxy-tor, change this address to "10.192.0.0/10" or
701
-  "172.16.0.0/12". The default **VirtualAddrNetwork** address range on a
702
-  properly configured machine will route to the loopback interface. For
703
-  local use, no change to the default VirtualAddrNetwork setting is needed.
704
-
705
-**AllowNonRFC953Hostnames** **0**|**1**::
706
-  Gdy ta opcja jest wyłączona, Tor blokuje nazwy hostów zawierające nieprawidłowe
707
-  znaki (jak @ i :) zamiast wysyłać je do węzła wyjściowego do rozwiązania.
708
-  To pomaga w uchwyceniu przypadkowych prób rozwiązania adresów itd.
709
-  (Domyślnie: 0)
710
-
711
-**AllowDotExit** **0**|**1**::
712
-  If enabled, we convert "www.google.com.foo.exit" addresses on the
713
-  SocksPort/TransPort/NATDPort into "www.google.com" addresses that exit from
714
-  the node "foo". Disabled by default since attacking websites and exit
715
-  relays can use it to manipulate your path selection. (Default: 0)
716
-
717
-**FastFirstHopPK** **0**|**1**::
718
-  Gdy ta opcja jest wyłączona, Tor używa kroku klucza publicznego do pierwszego
719
-  skoku w tworzeniu obwodów. Omijanie tego jest ogólnie bezpieczne, gdyż już
720
-  użyliśmy TLS do uwierzytelnienia przekaźnika i do nawiązania kluczy bezpiecznych w forwardowaniu.
721
-  Wyłączenie tej opcji spowalnia budowanie obwodów. +
722
- +
723
-  Tor zawsze użyje kroku klucza publicznego do pierwszego skoku, gdy działa jako
724
-  przekaźnik, a nigdy nie użyje kroku klucza publicznego, jeśli nie zna
725
-  jeszcze klucza onion pierwszego skoku. (Domyślnie: 1)
726
-
727
-**TransPort** __PORT__::
728
-  Jeśli nie zero, włącza obsługę przezroczystego proxy na porcie __PORT__ (według umowy,
729
-  9040). Wymaga obsługi przezroczystych proxy w systemie operacyjnym, jak pf w systemach BSD czy
730
-  IPTables w Linuksie. Jeśli planuje się używać Tora jako przezroczyste proxy dla
731
-  sieci, powinno się sprawdzić i zmienić VirtualAddrNetwork z ustawienia
732
-  domyślnego. Powinno się też ustawić opcję TransListenAddress dla
733
-  sieci, w której ruchu chcesz pośredniczyć. (Domyślnie: 0).
734
-
735
-**TransListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
736
-  Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia przezroczystego proxy. (Domyślnie:
737
-  127.0.0.1). Jest to użyteczne do eksportowania przezroczystego serwera proxy dla
738
-  całej sieci.
739
-
740
-**NATDPort** __PORT__::
741
-  Pozwól starym wersjom ipfw (dołaczonym w starych wersjach FreeBSD, etc.)
742
-  na wysyłanie połączeń przez Tora, wykorzystując protokół NATD. Ta opcja jest
743
-  tylko dla osób, które nie mogą używać TransPort.
744
-
745
-**NATDListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
746
-  Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia NATD. (Domyślnie: 127.0.0.1).
747
-
748
-**AutomapHostsOnResolve** **0**|**1**::
749
-  Gdy ta opcja jest włączona, a otrzymamy żądanie rozwiązania adresu
750
-  kończącego się na jeden z przyrostków w **AutomapHostsSuffixes**, mapujemy nieużywany
751
-  adres wirtualny na ten adres, po czym zwracamy nowy adres wirtualny. 
752
-  To jest przydatne do sprawiania, by adresy ".onion" działały z aplikacjami, które
753
-  rozwiązują adresy, a potem się do nich łączą. (Domyślnie: 0).
754
-
755
-**AutomapHostsSuffixes** __PRZYROSTEK__,__PRZYROSTEK__,__...__::
756
-  Rozdzielona przecinkami lista przyrostków do używania z **AutomapHostsOnResolve**.
757
-  Przyrostek "." jest równoważny do "wszystkie adresy." (Domyślnie: .exit,.onion).
758
-
759
-**DNSPort** __PORT__::
760
-  Gdy nie zero, Tor nasłuchuje żądań DNS przez UDP na tym porcie i rozwiązuje je
761
-  anonimowo. (Domyślnie: 0).
762
-
763
-**DNSListenAddress** __IP__[:__PORT__]::
764
-  Przypisz się do tego adresu w celu nasłuchiwania na połączenia DNS. (Domyślnie: 127.0.0.1).
765
-
766
-**ClientDNSRejectInternalAddresses** **0**|**1**::
767
-  Jeśli włączone, Tor nie wierzy żadnej otrzymanej anonimowo odpowiedzi DNS, która
768
-  mówi, że adres rozwiązuje się na adres wewnętrzny (jak 127.0.0.1 czy
769
-  192.168.0.1). Ta opcja zapobiega niektórym atakom opartym na przeglądarkach; nie
770
-  wyłączaj jej, chyba że wiesz, co robisz. (Domyślnie: 1).
771
-
772
-**ClientRejectInternalAddresses** **0**|**1**::
773
-  If true, Tor does not try to fulfill requests to connect to an internal
774
-  address (like 127.0.0.1 or 192.168.0.1) __unless a exit node is
775
-  specifically requested__ (for example, via a .exit hostname, or a
776
-  controller request). (Default: 1).
777
-
778
-**DownloadExtraInfo** **0**|**1**::
779
-  Jeśli włączone, Tor pobiera i zachowuje dokumenty "extra-info". Te dokumenty
780
-  zawierają informacje o serwerach inne niż informacje w ich normalnych
781
-  deskryptorach routerów. Tor sam nie używa tych informacji do niczego;
782
-  by zaoszczędzić przepustowość, zostaw tę opcję wyłączoną. (Domyślnie: 0).
783
-
784
-**FallbackNetworkstatusFile** __NAZWAPLIKU__::
785
-  Jeśli Tor nie ma zachowanego pliku networkstatus, zaczyna używać tego.
786
-  Nawet jeśli jest on przestarzały, Tor dalej może z niego skorzystać do
787
-  poznania serwerów lustrzanych katalogów, by nie musiał obciążać
788
-  serwerów katalogowych. (Domyślnie: Żaden).
789
-
790
-**WarnPlaintextPorts** __port__,__port__,__...__::
791
-  Mówi Torowi, by wyświetlił ostrzeżenie, gdy tylko użytkownik próbuje nawiązać anonimowe
792
-  połączenie na jeden z tych portów. Ta opcja jest do ostrzegania użytkowników
793
-  o usługach, przy których ryzykują wysyłanie hasła otwartym tekstem. (Domyślnie:
794
-  23,109,110,143).
795
-
796
-**RejectPlaintextPorts** __port__,__port__,__...__::
797
-  Jak WarnPlaintextPorts, ale zamiast otrzegania o używaniu ryzykownych portów, Tor
798
-  odmówi wykonania połaczenia. (Domyślnie: Żaden).
799
-
800
-**AllowSingleHopCircuits** **0**|**1**::
801
-  When this option is set, the attached Tor controller can use relays
802
-  that have the **AllowSingleHopExits** option turned on to build
803
-  one-hop Tor connections. (Default: 0)
804
-
805
-OPCJE SERWERA
806
-
807
-Następujące opcje są przydatne tylko dla serwerów (to jest, gdy ORPort jest
808
-niezerowy):
809
-
810
-**Address** __address__::
811
-  The IP address or fully qualified domain name of this server (e.g.
812
-  moria.mit.edu). You can leave this unset, and Tor will guess your IP
813
-  address. This IP address is the one used to tell clients and other
814
-  servers where to find your Tor server; it doesn't affect the IP that your
815
-  Tor client binds to. To bind to a different address, use the
816
-  *ListenAddress and OutboundBindAddress options.
817
-
818
-**AllowSingleHopExits** **0**|**1**::
819
-  This option controls whether clients can use this server as a single hop
820
-  proxy. If set to 1, clients can use this server as an exit even if it is
821
-  the only hop in the circuit. Note that most clients will refuse to use
822
-  servers that set this option, since most clients have
823
-  ExcludeSingleHopRelays set. (Default: 0)
824
-
825
-**AssumeReachable** **0**|**1**::
826
-  Ta opcja jest używana w czasie startu nowej sici Tora. Gdy ustawiona na 1,
827
-  nie wykonuj tesstów własnej osiągalności; po prostu wyślij swój deskryptor serwera
828
-  natychmiast. Jeśli **AuthoritativeDirectory** też jest włączone, ta opcja
829
-  instruuje serwer katalogowy, by też pominął zdalne test osiągalności i podaj
830
-  wszystkie połączone serwery jako działające.
831
-
832
-**BridgeRelay** **0**|**1**::
833
-  Sets the relay to act as a "bridge" with respect to relaying connections
834
-  from bridge users to the Tor network. It mainly causes Tor to publish a
835
-  server descriptor to the bridge database, rather than publishing a relay
836
-  descriptor to the public directory authorities.
837
-
838
-**ContactInfo** __adres_email__::
839
-  Informacje o kontakt z administratorem dla tego serwera. Ta linia może być pobrana
840
-  przez spamerów, więc możesz ukryć fakt, że jest to
841
-  adres email.
842
-
843
-**ExitPolicy** __polityka__,__polityka__,__...__::
844
-  Ustaw politykę wyjścia dla tego serwera. Każda polityka ma postać
845
-  "**accept**|**reject** __ADRES__[/__MASKA__][:__PORT__]". Jeśli /__MASKA__ zostanie
846
-  pominięta, ta polityka ma zastosowanietylko do podanego hosta. Zamiast podawać
847
-  hosta czy sieć, mozesz też użyć "\*", co oznacza wszystkie adresy (0.0.0.0/0).
848
-  __PORT__ może być pojedynczym numerem portu, przediałem portów
849
-  "__PORT_OD__-__PORT_DO__", lub "\*". Jeśli ominięto __PORT__, oznacza to
850
-  "\*". +
851
- +
852
-  Na przykład, "accept 18.7.22.69:\*,reject 18.0.0.0/8:\*,accept \*:\*" odrzuciłoby
853
-  dowolny ruch skierowany do MIT z wyjątkiem web.mit.edu, i przyjęłoby
854
-  cokolwiek innego. +
855
- +
856
-  Aby określić wszystkie wewnętrzne i sieci lokalne (łącznie z 0.0.0.0/8,
857
-  169.254.0.0/16,  127.0.0.0/8,  192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 i
858
-  172.16.0.0/12), możesz użyć aliasu "private" zamiast adresu.
859
-  Te adresy są odrzucane domyślnie (na początku Twojej polityki
860
-  wyjścia), razem z Twoim publicznym adresem IP, chyba że ustawisz opcję
861
-  ExitPolicyRejectPrivate na 0. Na przykład, gdy już to zrobisz, możesz
862
-  zezwolić na poąłczenia HTTP do 127.0.0.1 i blokować wszystkie inne połączenia do
863
-  sieci lokalnych poprzez "accept 127.0.0.1:80,reject private:\*", choć to
864
-  może zezwolić na poąłczenia do Twojego własnego komputera, które są adresowane na jego
865
-  publiczny (zewnętrzny) adres IP. Spójrz do RFC 1918 i RFC 3330 po więcej szczegółów
866
-  odnośnie wewnętrznej i zarezerwowanej przestrzeni adresów IP. +
867
- +
868
-  Ta dyrektywa może być podana wiele razy, więc nie musisz umieszczać wszystkiego
869
-  w jednej linii. +
870
- +
871
-  Polityki są brane pod uwagę od pierwszej do ostatniej, a pierwsza pasująca wygrywa. Jeśli chcesz
872
-  \_zmienić_ domyślną politykę wyjścia, zakończ swoją politykę albo poprzez
873
-  reject \*:* albo accept \*:*. W innym przypadku, \_powiększasz_
874
-  (dodajesz do) domyślną politykę wyjścia. Domyślna polityka wyjścia to: +
875
-
876
-    reject *:25
877
-    reject *:119
878
-    reject *:135-139
879
-    reject *:445
880
-    reject *:563
881
-    reject *:1214
882
-    reject *:4661-4666
883
-    reject *:6346-6429