name mode size
..
sidenav.wmi 100644 1.61kB
torweather.wml 100644 1.02kB