Browse code

Erlaube wildcards bei vhosts

git-svn-id: https://svn.schokokeks.org/repos/tools/webinterface/trunk@1849 87cf0b9e-d624-0410-a070-f6ee81989793

bernd authored on15/12/2010 06:43:43
Showing2 changed files
... ...
@@ -78,7 +78,9 @@ function filter_input_hostname( $input, $wildcard=false )
78 78
  $input = ltrim($input, "\t\n\r\x00 .");
79 79
  if (preg_replace("/[^[:alnum:]äöü*\.\-]/", "", $input ) != $input)
80 80
   system_failure("Ihre Daten enthielten ungültige Zeichen!");
81
- if (! $wildcard && preg_replace("/\*/", "", $input ) != $input)
81
+ if (preg_match("/^.+\*/", $input ))
82
+  system_failure("Ihre Daten enthielten ungültige Zeichen (Wildcard-Stern muss ganz vorne stehen)!");
83
+ if (! $wildcard && preg_replace("/^\*/", "", $input ) != $input)
82 84
   system_failure("Ihre Daten enthielten ungültige Zeichen (Keine Wildcards erlaubt)!");
83 85
  if (strstr($input, '..'))
84 86
   system_failure("Ungültiger Hostname");
... ...
@@ -22,7 +22,7 @@ if ($_GET['action'] == 'edit')
22 22
   $vhost = get_vhost_details( $id );
23 23
  DEBUG($vhost);
24 24
 
25
- $hostname = filter_input_hostname($_POST['hostname']);
25
+ $hostname = filter_input_hostname($_POST['hostname'], true);
26 26
 
27 27
  $domain_id = (int) $_POST['domain'];
28 28
  if ($domain_id != -1) {
... ...
@@ -201,7 +201,7 @@ elseif ($_GET['action'] == 'addalias')
201 201
  $alias['vhost'] = $vhost['id'];
202 202
 
203 203
  
204
- $hostname = filter_input_hostname($_POST['hostname']);
204
+ $hostname = filter_input_hostname($_POST['hostname'], true);
205 205
  $domainid = (int) $_POST['domain'];
206 206
  if ($domainid != -1) {
207 207
   $domain = new Domain( (int) $_POST['domain'] );