Browse code

Index-Blöcke werden jetzt vond en Modulen selbst bereitgestellt

git-svn-id: https://svn.schokokeks.org/repos/tools/webinterface/trunk@2223 87cf0b9e-d624-0410-a070-f6ee81989793

bernd authored on 08/03/2012 14:33:17
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
1
+name = index
2
+description = System-Modul für An- und Abmeldung
3
+permission = An- und Abmeldung an diesem Webinterface