Browse code

Adding tr translation

Colin Childs authored on 06/11/2017 18:24:30
Showing 1 changed files
... ...
@@ -1,54 +1,107 @@
1
+# Translators:
2
+# Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>, 2016
3
+# Emre Deniz <nedimakca@mynet.com>, 2016
4
+# Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>, 2016
5
+# Yasin Özel <iletisim@yasinozel.com.tr>, 2016
6
+# runasand <inactive+runasand@transifex.com>, 2016
7
+# alibildir <alibildir@gmail.com>, 2016
8
+# Uzayzaman Yolcusu <ardayilmazgamer@gmail.com>, 2017
9
+# T. E. Kalayci <tekrei@fsfe.org>, 2017
10
+# ilkeryus <ilkeryus@gmail.com>, 2017
1 11
 msgid ""
2 12
 msgstr ""
3 13
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 14
 "POT-Creation-Date: 2016-12-06 16:36-0600\n"
5 15
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
6
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
7
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
16
+"Last-Translator: ilkeryus <ilkeryus@gmail.com>, 2017\n"
17
+"Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
8 18
 "MIME-Version: 1.0\n"
9 19
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 20
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
+"Language: tr\n"
22
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
11 23
 
12 24
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
13 25
 msgctxt "_"
14 26
 msgid "translator-credits"
15
-msgstr ""
27
+msgstr "Çeviriye Katkıda Bulunanlar"
16 28
 
17 29
 #: about-tor-browser.page:7
18 30
 msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
19 31
 msgstr ""
32
+"Gizliliğimizi ve İnternet üzerindeki kimliğinizin Tor Browser tarafından "
33
+"nasıl korunabileceğini öğrenin"
20 34
 
21 35
 #: about-tor-browser.page:10
22 36
 msgid "About Tor Browser"
23
-msgstr ""
37
+msgstr "Tor Browser Hakkında"
24 38
 
25 39
 #: about-tor-browser.page:12
26
-msgid "Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. Using the Tor network has two main properties:"
40
+msgid ""
41
+"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
42
+"Using the Tor network has two main properties:"
27 43
 msgstr ""
44
+"Tor Browser kişisel gizliliğinizi ve ağ üzerinde adsız kalmanızı sağlamak "
45
+"için Tor ağını kullanılır. Tor ağı kullanmanın iki ana amacı vardır:"
28 46
 
29 47
 #: about-tor-browser.page:18
30
-msgid "Your internet service provider, and anyone watching your connection locally, will not be able to track your internet activity, including the names and addresses of the websites you visit."
48
+msgid ""
49
+"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
50
+" will not be able to track your internet activity, including the names and "
51
+"addresses of the websites you visit."
31 52
 msgstr ""
53
+"İnternet servis sağlayıcınız ya da bağlantınızı yerel olarak izleyenler, "
54
+"İnternet üzerinde yaptığınız işlemleri ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin "
55
+"ad ve adreslerini izleyemez."
32 56
 
33 57
 #: about-tor-browser.page:25
34
-msgid "The operators of the websites and services that you use, and anyone watching them, will see a connection coming from the Tor network instead of your real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you explicitly identify yourself."
58
+msgid ""
59
+"The operators of the websites and services that you use, and anyone watching"
60
+" them, will see a connection coming from the Tor network instead of your "
61
+"real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
62
+"explicitly identify yourself."
35 63
 msgstr ""
64
+"Web sitesi ve kullandığınız hizmetleri işletenler ile onları izleyenler "
65
+"gerçek İnternet (IP) adresiniz yerine yalnız Tor ağından bir bağlantı "
66
+"geldiğini görür ve siz kendinizi açık etmedikçe kim olduğunuzu bilemez."
36 67
 
37 68
 #: about-tor-browser.page:34
38
-msgid "In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from “fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
69
+msgid ""
70
+"In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
71
+"“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
39 72
 msgstr ""
73
+"Ek olarak Tor Browser, web sitelerinin \"parmak izi\" taraması yapmasını ya "
74
+"da web tarayıcı ayarlarınıza göre sizin kim olduğunuzun belirlenmesini "
75
+"engeller."
40 76
 
41 77
 #: about-tor-browser.page:39
42
-msgid "By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
78
+msgid ""
79
+"By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only"
80
+" valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
81
+"=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
43 82
 msgstr ""
83
+"Varsayılan olarak Tor Browser tarama geçmişini kaydetmez. Çerezler yalnız "
84
+"tek bir oturum için geçerlidir (Tor Browser kapatılana ya da <link xref"
85
+"=\"managing-identities#new-identity\">Yeni Kimlik</link> bağlantısına "
86
+"tıklanana kadar)."
44 87
 
45 88
 #: about-tor-browser.page:50
46 89
 msgid "How Tor works"
47
-msgstr ""
90
+msgstr "Tor nasıl çalışır"
48 91
 
49 92
 #: about-tor-browser.page:52
50
-msgid "Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out onto the public Internet."
51
-msgstr ""
93
+msgid ""
94
+"Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy "
95
+"and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through "
96
+"three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The"
97
+" last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out "
98
+"onto the public Internet."
99
+msgstr ""
100
+"Tor, Internet üzerinde kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi arttıran bir "
101
+"sanal tüneller ağıdır. Tor trafiğinizi rastgele seçilmiş üç sunucu üzerinden"
102
+" Internet üzerine ulaştırır (bunlar <em>aktarıcı</em> olarak da bilinir). "
103
+"Devredeki son aktarıcı (\"çıkış aktarıcısı\") trafiği herkese açık İnternet "
104
+"üzerine aktarır."
52 105
 
53 106
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
54 107
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -56,56 +109,108 @@ msgstr ""
56 109
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
57 110
 #: about-tor-browser.page:59
58 111
 msgctxt "_"
59
-msgid "external ref='media/how-tor-works.png' md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
112
+msgid ""
113
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
114
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
60 115
 msgstr ""
116
+"dış referans='media/how-tor-works.png' "
117
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
61 118
 
62 119
 #: about-tor-browser.page:60
63
-msgid "The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. The green middle computers represent relays in the Tor network, while the three keys represent the layers of encryption between the user and each relay."
120
+msgid ""
121
+"The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. "
122
+"The green middle computers represent relays in the Tor network, while the "
123
+"three keys represent the layers of encryption between the user and each "
124
+"relay."
64 125
 msgstr ""
126
+"Yukarıdaki görsel farklı sitelere Tor üzerinden nasıl erişildiğini gösterir."
127
+" Ortadaki yeşil bilgisayarlar Tor ağındaki aktarıcıları, üç anahtar da "
128
+"kullanıcı ve her bir aktarıcı arasındaki şifreleme katmanlarını temsil eder."
65 129
 
66 130
 #: bridges.page:6
67 131
 msgid "Learn what bridges are and how to get them"
68
-msgstr ""
132
+msgstr "Köprülerin ne olduğunu ve nasıl kullanacağınızı öğrenin"
69 133
 
70 134
 #: bridges.page:10
71 135
 msgid "Bridges"
72
-msgstr ""
136
+msgstr "Köprüler"
73 137
 
74 138
 #: bridges.page:12
75
-msgid "Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that you are using Tor."
76
-msgstr ""
139
+msgid ""
140
+"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
141
+"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
142
+"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
143
+" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
144
+" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
145
+"you are using Tor."
146
+msgstr ""
147
+"obfs3 ve obfs4 gibi çoğu <link xref=\"transports\">Eklenebilir "
148
+"Aktarımlar</link>, “köprü” aktarıcılar kullanır. Sıradan Tor aktarıcıları "
149
+"gibi köprüler de gönüllüler tarafından işletilir. Ancak sıradan "
150
+"aktarıcılardan farklı olarak herkese açık olarak duyurulmazlar. Böylece "
151
+"izleme yapanlar köprüleri kolayca belirleyemez. Köprülerin Eklenebilir "
152
+"Aktarımlar ile birlikte kullanılması Tor üzerinden gizlenme amacınıza "
153
+"yardımcı olur."
77 154
 
78 155
 #: bridges.page:21
79
-msgid "Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge addresses in order to use these transports."
156
+msgid ""
157
+"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
158
+"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
159
+"addresses in order to use these transports."
80 160
 msgstr ""
161
+"Meek gibi diğer eklenebilir aktarımlar, köprülerden yararlanan farklı anti-"
162
+"sansür teknikleri kullanır. Bu aktarımları kullanmak için köprü adreslerinin"
163
+" eklenmesi gerekmez. "
81 164
 
82 165
 #: bridges.page:28
83 166
 msgid "Getting bridge addresses"
84
-msgstr ""
167
+msgstr "Köprü adreslerini edinme"
85 168
 
86 169
 #: bridges.page:29
87
-msgid "Because bridge addresses are not public, you will need to request them yourself. You have two options:"
170
+msgid ""
171
+"Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
172
+"yourself. You have two options:"
88 173
 msgstr ""
174
+"Köprü adresleri herkese açık olarak duyurulmadığından, istekte bulunmanız "
175
+"gerekir. Kullanılabilecek iki seçenek vardır:"
89 176
 
90 177
 #: bridges.page:36
91
-msgid "Visit <link href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link> and follow the instructions, or"
178
+msgid ""
179
+"Visit <link "
180
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
181
+" and follow the instructions, or"
92 182
 msgstr ""
183
+"<link "
184
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
185
+" adresine giderek yönergeleri izleyin"
93 186
 
94 187
 #: bridges.page:42
95
-msgid "Email bridges@torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, or"
188
+msgid ""
189
+"Email bridges@torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
190
+"or"
96 191
 msgstr ""
192
+"Gmail, Yahoo ya da Riseup gibi hizmet sağlayıcılardan aldığınız bir e-posta "
193
+"adresinden bridges@torproject.org adresine e-posta gönderin"
97 194
 
98 195
 #: bridges.page:51
99 196
 msgid "Entering bridge addresses"
100
-msgstr ""
197
+msgstr "Köprü adreslerini yazma"
101 198
 
102 199
 #: bridges.page:52
103
-msgid "Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them into Tor Launcher."
104
-msgstr ""
200
+msgid ""
201
+"Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
202
+"into Tor Launcher."
203
+msgstr "Aldığınız köprü adreslerini Tor Başlatıcı içine yazmanız gerekir."
105 204
 
106 205
 #: bridges.page:57
107
-msgid "Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge address on a separate line."
206
+msgid ""
207
+"Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
208
+" to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
209
+"address on a separate line."
108 210
 msgstr ""
211
+"İnternet Servis Sağlayıcınız Tor ağına bağlantıları engelliyorsa, "
212
+"sorulduğunda \"Evet\" üzerine tıklayıp \"Özel köprüler kullanılsın\" "
213
+"seçeneğini seçin ve her köprü adresini farklı bir satıra yazın."
109 214
 
110 215
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
111 216
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -113,50 +218,92 @@ msgstr ""
113 218
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
114 219
 #: bridges.page:63
115 220
 msgctxt "_"
116
-msgid "external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
221
+msgid ""
222
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
223
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
117 224
 msgstr ""
225
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
226
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
118 227
 
119 228
 #: bridges.page:65
120
-msgid "Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge addresses, and try again."
229
+msgid ""
230
+"Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to "
231
+"using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received"
232
+" may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
233
+"addresses, and try again."
121 234
 msgstr ""
235
+"\"Bağlan\" üzerine tıklayın. Köprüler kullanıldığında, bağlantı olağan Tor "
236
+"aktarıcılarının kullanılmasına göre daha yavaş olabilir . Bağlantı kurulamaz"
237
+" ise kullandığınız köprü adresleri çalışmıyor olabilir. Lütfen yukarıdaki "
238
+"yöntemlerden birini deneyerek daha fazla köprü adresi edinmeyi deneyin ve "
239
+"yeniden deneyin."
122 240
 
123 241
 #: circumvention.page:6
124 242
 msgid "What to do if the Tor network is blocked"
125
-msgstr ""
243
+msgstr "Tor ağı engelleniyorsa ne yapılabilir"
126 244
 
127 245
 #: circumvention.page:10
128 246
 msgid "Circumvention"
129
-msgstr ""
247
+msgstr "Engellemeyi aşma"
130 248
 
131 249
 #: circumvention.page:12
132
-msgid "Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> page for more information on the types of transport that are currently available."
133
-msgstr ""
250
+msgid ""
251
+"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
252
+"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
253
+" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
254
+"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
255
+"page for more information on the types of transport that are currently "
256
+"available."
257
+msgstr ""
258
+"Tor ağına doğrudan erişim, bazen Internet Servis Sağlayıcınız ya da hükümet "
259
+"tarafından engellenebilir. Tor Browser uygulamasında bu engellemeleri aşmak "
260
+"için bazı araçlar bulunur. Bu araçlara \"takılabilir aktarımlar\" denir. "
261
+"Kullanılabilecek ulaşım aktarım türleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için "
262
+"<link xref=\"transports\"> Takılabilir Aktarımlar </link> bölümüne bakın."
134 263
 
135 264
 #: circumvention.page:22
136 265
 msgid "Using pluggable transports"
137
-msgstr ""
266
+msgstr "Takılabilir aktarımları kullanma"
138 267
 
139 268
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
140 269
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
141 270
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
142 271
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
143
-#: circumvention.page:26
144
-#: first-time.page:35
272
+#: circumvention.page:26 first-time.page:35
145 273
 msgctxt "_"
146
-msgid "external ref='media/circumvention/configure.png' md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
274
+msgid ""
275
+"external ref='media/circumvention/configure.png' "
276
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
147 277
 msgstr ""
278
+"external ref='media/circumvention/configure.png' "
279
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
148 280
 
149 281
 #: circumvention.page:28
150
-msgid "To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window that appears when you first run Tor Browser."
282
+msgid ""
283
+"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
284
+"that appears when you first run Tor Browser."
151 285
 msgstr ""
286
+"Takılabilir aktarımları kullanmak için, Tor Browser uygulamasını ilk kez "
287
+"çalıştırdığınızda görüntülenen Tor Başlatıcı penceresindeki \"Yapılandır\" "
288
+"düğmesine tıklayın."
152 289
 
153 290
 #: circumvention.page:33
154
-msgid "You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor Network Settings”."
291
+msgid ""
292
+"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
293
+" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
294
+"Network Settings”."
155 295
 msgstr ""
296
+"Ayrıca, Tor Browser çalışırken, adres çubuğunuzun yakınındaki yeşil soğan "
297
+"üzerine tıklayıp \"Tor Ağ Ayarları\" bölümünden takılabilir aktarımları "
298
+"yapılandırabilirsiniz."
156 299
 
157 300
 #: circumvention.page:41
158
-msgid "Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections to the Tor network."
301
+msgid ""
302
+"Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
303
+" to the Tor network."
159 304
 msgstr ""
305
+"İnternet Servis Sağlayıcınızın, Tor ağına olan bağlantıları engelleyip "
306
+"engellemediği sorulduğunda \"Evet\" seçin."
160 307
 
161 308
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
162 309
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -164,158 +311,320 @@ msgstr ""
164 311
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
165 312
 #: circumvention.page:49
166 313
 msgctxt "_"
167
-msgid "external ref='media/circumvention/bridges.png' md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
314
+msgid ""
315
+"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
316
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
168 317
 msgstr ""
318
+"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
319
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
169 320
 
170 321
 #: circumvention.page:51
171
-msgid "Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six pluggable transport options to choose from."
322
+msgid ""
323
+"Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
324
+"pluggable transport options to choose from."
172 325
 msgstr ""
326
+"\"Hazır köprüler ile bağlan\" seçeneğini seçin. Tor Browser altı farklı "
327
+"takılabilir aktarım seçeneği sunar."
173 328
 
174 329
 #: circumvention.page:60
175 330
 msgid "Which transport should I use?"
176
-msgstr ""
331
+msgstr "Hangi aktarımı kullanmalıyım?"
177 332
 
178 333
 #: circumvention.page:61
179
-msgid "Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual circumstances."
334
+msgid ""
335
+"Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
336
+"way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable "
337
+"Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
338
+"circumstances."
180 339
 msgstr ""
340
+"Tor Başlatıcı menüsünde görüntülenen aktarımlardan her biri farklı bir "
341
+"şekilde çalışır (ayrıntılı bilgi almak için <link xref=\"transports\"> "
342
+"Takılabilir Aktarımlar </link> sayfasına bakın) ve etkinlikleri size özel "
343
+"koşullara bağlıdır."
181 344
 
182 345
 #: circumvention.page:67
183
-msgid "If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-azure, meek-amazon."
346
+msgid ""
347
+"If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
348
+" should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
349
+"azure, meek-amazon."
184 350
 msgstr ""
351
+"Engellenen bir bağlantıyı ilk kez aşmaya çalışıyorsanız farklı aktarımları "
352
+"denemelisiniz: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-azure, meek-amazon."
185 353
 
186 354
 #: circumvention.page:72
187
-msgid "If you try all of these options, and none of them gets you online, you will need to enter bridge addresses manually. Read the <link xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to obtain them."
355
+msgid ""
356
+"If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
357
+"need to enter bridge addresses manually. Read the <link "
358
+"xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
359
+" obtain them."
188 360
 msgstr ""
361
+"Bu seçeneklerin tümünü denediğiniz halde hiçbiri sizi çevrimiçi yapamazsa, "
362
+"köprü adreslerini el ile yazmanız gerekir. Köprülerin ne olduğunu ve "
363
+"bilgilerini nasıl edinebileceğinizi öğrenmek için <link "
364
+"xref=\"bridges\">Köprüler</link> bölümüne bakın."
189 365
 
190 366
 #: downloading.page:7
191 367
 msgid "How to download Tor Browser"
192
-msgstr ""
368
+msgstr "Tor Browser nasıl indirilir"
193 369
 
194 370
 #: downloading.page:10
195 371
 msgid "Downloading"
196
-msgstr ""
372
+msgstr "İndirme"
197 373
 
198 374
 #: downloading.page:12
199
-msgid "The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which makes it much harder for somebody to tamper with."
375
+msgid ""
376
+"The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
377
+" Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site "
378
+"will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
379
+"makes it much harder for somebody to tamper with."
200 380
 msgstr ""
381
+"Tor Browser uygulamasını indirmenin en güvenli ve basit yolu, "
382
+"https://www.torproject.org adresindeki resmi Tor Project web sitesinden "
383
+"indirmektir. Siteyle olan bağlantınızın güvenliği <link xref=\"secure-"
384
+"connections\">HTTPS</link> kullanılarak sağlanır ve bu da bazı kişilerin "
385
+"bağlantınızı kurcalamasını oldukça zorlaştırır."
201 386
 
202 387
 #: downloading.page:19
203
-msgid "However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can use one of the alternative download methods listed below."
388
+msgid ""
389
+"However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
390
+"for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
391
+"use one of the alternative download methods listed below."
204 392
 msgstr ""
393
+"Bununla birlikte, Tor Project web sitesine erişemediğiniz zamanlar olabilir:"
394
+" örneğin, ağınızda Tor engellenmiş olabilir. Böyle bir durumda, aşağıda "
395
+"listelenen alternatif indirme yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz."
205 396
 
206 397
 #: downloading.page:27
207 398
 msgid "GetTor"
208
-msgstr ""
399
+msgstr "GetTor"
209 400
 
210 401
 #: downloading.page:28
211
-msgid "GetTor is a service that automatically responds to messages with links to the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as Dropbox, Google Drive and Github.."
402
+msgid ""
403
+"GetTor is a service that automatically responds to messages with links to "
404
+"the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
405
+" Dropbox, Google Drive and Github.."
212 406
 msgstr ""
407
+"GetTor, iletileri otomatik olarak yanıtlayarak, Dropbox, Google Drive ve "
408
+"Github gibi çeşitli konumlarda barındırılan son Tor Browser sürümü "
409
+"bağlantılarını gönderen bir hizmettir."
213 410
 
214 411
 #: downloading.page:34
215 412
 msgid "To use GetTor via email:"
216
-msgstr ""
413
+msgstr "E-posta ile GetTor kullanımı:"
217 414
 
218 415
 #: downloading.page:39
219
-msgid "Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) depending on your operating system."
416
+msgid ""
417
+"Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message "
418
+"simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
419
+"depending on your operating system."
220 420
 msgstr ""
421
+"gettor@torproject.org adresine bir e-posta gönderin ve ileti metnine işletim"
422
+" sisteminize bağlı olarak \"windows\", \"osx\" ya da \"linux\" (tırnak "
423
+"işaretleri olmadan) yazın."
221 424
 
222 425
 #: downloading.page:46
223
-msgid "GetTor will respond with an email containing links from which you can download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for verifying the download), the fingerprint of the key used to make the signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of “32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you are using."
224
-msgstr ""
426
+msgid ""
427
+"GetTor will respond with an email containing links from which you can "
428
+"download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for "
429
+"verifying the download), the fingerprint of the key used to make the "
430
+"signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of "
431
+"“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
432
+" are using."
433
+msgstr ""
434
+"GetTor, Tor Browser paketini indirebileceğiniz bağlantılar, şifrelenmiş imza"
435
+" (indirmeyi doğrulamak için), imzayı oluşturmak için kullanılan parmak izi "
436
+"ve paketin sağlama değerini içeren bir e-posta ile yanıt verir. "
437
+"Kullandığınız bilgisayarın modeline bağlı olarak \"32-bit\" ya da \"64-bit\""
438
+" yazılımlardan birini seçmeniz istenebilir."
225 439
 
226 440
 #: downloading.page:57
227 441
 msgid "To use GetTor via Twitter:"
228
-msgstr ""
442
+msgstr "Twitter ile GetTor kullanımı:"
229 443
 
230 444
 #: downloading.page:62
231
-msgid "To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to follow the account)."
445
+msgid ""
446
+"To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct "
447
+"Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
448
+"follow the account)."
232 449
 msgstr ""
450
+"OS X üzerinde çalışacak İngilizce Tor Browser indirme bağlantılarını almak "
451
+"için @get_tor'a içinde \"osx en\" sözcükleri bulunan doğrudan bir ileti "
452
+"gönderin (hesabı takip etmeniz gerekmez)."
233 453
 
234 454
 #: downloading.page:70
235 455
 msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
236
-msgstr ""
456
+msgstr "Jabber/XMPP ile GetTor kullanımı (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
237 457
 
238 458
 #: downloading.page:75
239
-msgid "To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a message to gettor@torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
459
+msgid ""
460
+"To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
461
+"message to gettor@torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
240 462
 msgstr ""
463
+"Linux üzerinde çalışacak Çince Tor Browser indirme bağlantılarını almak için"
464
+" gettor@torproject.org adresine içinde \"linux zh\" sözcükleri bulunan bir "
465
+"ileti gönderin."
241 466
 
242 467
 #: downloading.page:84
243 468
 msgid "Satori"
244
-msgstr ""
469
+msgstr "Satori"
245 470
 
246 471
 #: downloading.page:85
247
-msgid "Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to download several security and privacy programs from different sources."
472
+msgid ""
473
+"Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
474
+"download several security and privacy programs from different sources."
248 475
 msgstr ""
476
+"Satori farklı kaynaklardan güvenlik ve gizlilik programları indirmenizi "
477
+"sağlayan, Chrome veya Chromium tarayıcıları tabanlı bir eklentidir."
249 478
 
250 479
 #: downloading.page:90
251 480
 msgid "To download Tor Browser using Satori:"
252
-msgstr ""
481
+msgstr "Tor Browser indirmek için Satori kullanımı:"
253 482
 
254 483
 #: downloading.page:95
255 484
 msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
256
-msgstr ""
485
+msgstr "Chrome Uygulama Mağazasından Satori uygulamasını yükleyin."
257 486
 
258 487
 #: downloading.page:100
259 488
 msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
260
-msgstr ""
489
+msgstr "Tarayıcınızın eklentiler menüsünden Satori'yi seçin."
261 490
 
262 491
 #: downloading.page:105
263
-msgid "When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” after the name of the program — each one represents a different source from which to get the software. Your download will then begin."
264
-msgstr ""
492
+msgid ""
493
+"When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open "
494
+"listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor "
495
+"Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” "
496
+"after the name of the program — each one represents a different source from "
497
+"which to get the software. Your download will then begin."
498
+msgstr ""
499
+"Satori açıldığında, kullanmayı yeğlediğiniz dile tıklayarak bu dildeki "
500
+"indirmelerin listesini görüntüleyen menüyü açabilirsiniz. İşletim "
501
+"sisteminizin adı altındaki Tor Browser kaydını bulun. Programın adından "
502
+"sonra \"A\" ya da \"B\" seçeneğini seçin - bu seçenekler farklı yazılım "
503
+"kaynaklarını belirtir. Böylece indirme işlemi başlar."
265 504
 
266 505
 #: downloading.page:115
267
-msgid "Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in Satori’s menu and click “Select Files”."
506
+msgid ""
507
+"Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
508
+"Satori’s menu and click “Select Files”."
268 509
 msgstr ""
510
+"İndirme işleminin bitmesini bekleyin. Ardından Satori menüsünde \"Karma "
511
+"Üret\" bölümünü bulun ve \"Dosyaları Seçin\" üzerine tıklayın."
269 512
 
270 513
 #: downloading.page:121
271
-msgid "Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of the file, which you should compare with the software’s original checksum: you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked on to start the download. If the checksums match, your download was successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again, or from a different source."
272
-msgstr ""
514
+msgid ""
515
+"Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of "
516
+"the file, which you should compare with the software’s original checksum: "
517
+"you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked"
518
+" on to start the download. If the checksums match, your download was "
519
+"successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor "
520
+"Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
521
+" or from a different source."
522
+msgstr ""
523
+"İndirilen Tor Browser dosyasını seçin. Satori üzerinde, yazılımın özgün "
524
+"sağlaması ile karşılaştırmanız gereken dosya sağlaması görüntülenir: Sağlama"
525
+" değerini almak için, indirmeyi başlatmak için tıkladığınız bağlantının "
526
+"yanındaki \"checksum\" sözcüğüne tıklayın. Sağlama doğru ise, indirdiğiniz "
527
+"dosya doğrudur ve <link xref = \"first-time\">Tor Browser kullanmaya "
528
+"başlayabilirsiniz </link>. Sağlama yanlış ise, dosyayı yeniden ya da farklı "
529
+"bir kaynaktan indirmeniz gerekebilir."
273 530
 
274 531
 #: first-time.page:7
275 532
 msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
276
-msgstr ""
533
+msgstr "Tor Browser ilk kez nasıl kullanılır"
277 534
 
278 535
 #: first-time.page:10
279 536
 msgid "Running Tor Browser for the first time"
280
-msgstr ""
537
+msgstr "Tor Tarayıcıyı ilk kez çalıştırma"
281 538
 
282 539
 #: first-time.page:12
283
-msgid "When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor network, or to configure Tor Browser for your connection."
540
+msgid ""
541
+"When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network "
542
+"Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
543
+"network, or to configure Tor Browser for your connection."
284 544
 msgstr ""
545
+"Tor Browser ilk kez çalıştırıldığında, Tor Ağ Ayarları penceresi "
546
+"görüntülenir. Bu pencerede, doğrudan Tor ağına bağlanma ya da bağlantı "
547
+"şeklinize göre Tor Browser ayarlarını yapılandırma seçeneği sunulur."
285 548
 
286 549
 #: first-time.page:19
287 550
 msgid "Connect"
288
-msgstr ""
551
+msgstr "Bağlanma"
289 552
 
290 553
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
291 554
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
292 555
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
293 556
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
294
-#: first-time.page:21
295
-#: troubleshooting.page:18
557
+#: first-time.page:21 troubleshooting.page:18
296 558
 msgctxt "_"
297
-msgid "external ref='media/first-time/connect.png' md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
559
+msgid ""
560
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
561
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
298 562
 msgstr ""
563
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
564
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
299 565
 
300 566
 #: first-time.page:23
301
-msgid "In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor network without any further configuration. Once clicked, a status bar will appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the <link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving the problem."
302
-msgstr ""
567
+msgid ""
568
+"In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
569
+"network without any further configuration. Once clicked, a status bar will "
570
+"appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast "
571
+"connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the "
572
+"<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
573
+"the problem."
574
+msgstr ""
575
+"Çoğu durumda, \"Bağlan\" üzerine tıklamak başka bir yapılandırmaya gerek "
576
+"duymadan Tor ağına bağlanmanızı sağlar. Bağlan üzerine tıklandığında, Tor "
577
+"bağlantısının ilerleme durumunu gösteren bir durum çubuğu görüntülenir. "
578
+"Nispeten hızlı bir bağlantınız olduğu halde durum çubuğu belli bir noktada "
579
+"takılıp kalıyorsa, sorunu çözmek üzere yardım almak için <link "
580
+"xref=\"troubleshooting\"> Sorun Giderme </link> bölümüne bakın."
303 581
 
304 582
 #: first-time.page:33
305 583
 msgid "Configure"
306
-msgstr ""
584
+msgstr "Yapılandırma"
307 585
 
308 586
 #: first-time.page:37
309
-msgid "If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should select this option. Tor Browser will take you through a series of configuration options."
587
+msgid ""
588
+"If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should "
589
+"select this option. Tor Browser will take you through a series of "
590
+"configuration options."
310 591
 msgstr ""
592
+"Bağlantınızın sansürlendiğini ya da vekil sunucu kullandığını biliyorsanız, "
593
+"bu seçeneği seçmelisiniz. Tor Browser size bir dizi yapılandırma seçeneği "
594
+"sunar."
311 595
 
312 596
 #: first-time.page:44
313
-msgid "The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If you know your connection is censored, or you have tried and failed to connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”. You will then be taken to the <link xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable transport."
314
-msgstr ""
597
+msgid ""
598
+"The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on"
599
+" your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If "
600
+"you know your connection is censored, or you have tried and failed to "
601
+"connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”."
602
+" You will then be taken to the <link "
603
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
604
+"transport."
605
+msgstr ""
606
+"İlk bölümde, bağlantınız üzerinden Tor ağına erişimin engellenmesi ya da "
607
+"sansürlenmesi ile ilgili bilgi alınır. Durumun böyle olmadığını "
608
+"düşünüyorsanız, \"Hayır\" üzerine tıklayın. Bağlantınızın sansürlendiğini "
609
+"biliyorsanız ya da Tor ağına bağlanmayı deneyip bağlanamadıysanız ve başka "
610
+"bir çözüm işe yaramadıysa, \"Evet\" üzerine tıklayın. Böylece, takılabilir "
611
+"bir aktarımı yapılandırabileceğiniz <link xref=\"circumvention\"> Engelleri "
612
+"Aşma </link> bölümüne yönlendirilirsiniz."
315 613
 
316 614
 #: first-time.page:55
317
-msgid "The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the same settings will be used for other browsers on your system. If possible, ask your network administrator for guidance. If your connection does not use a proxy, click “Continue”."
318
-msgstr ""
615
+msgid ""
616
+"The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is"
617
+" not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the "
618
+"same settings will be used for other browsers on your system. If possible, "
619
+"ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
620
+" a proxy, click “Continue”."
621
+msgstr ""
622
+"Sonraki bölümde bağlantınızın bir vekil sunucu kullanıp kullanmadığı "
623
+"hakkında bilgi alınır. Çoğu durumda, bu gerekli değildir. Sisteminizdeki "
624
+"diğer tarayıcılar için de aynı ayarlar kullanıldığından \"Evet\" olarak "
625
+"seçmeniz gerekiyorsa genellikle bunu bilirsiniz. Olabiliyorsa, ağ "
626
+"yöneticinizden yardım isteyin. Bağlantınız bir vekil sunucu kullanmıyorsa, "
627
+"\"Devam\" üzerine tıklayın."
319 628
 
320 629
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
321 630
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -323,8 +632,12 @@ msgstr ""
323 632
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
324 633
 #: first-time.page:63
325 634
 msgctxt "_"
326
-msgid "external ref='media/first-time/proxy_question.png' md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
635
+msgid ""
636
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
637
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
327 638
 msgstr ""
639
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
640
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
328 641
 
329 642
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
330 643
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -332,64 +645,97 @@ msgstr ""
332 645
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
333 646
 #: first-time.page:66
334 647
 msgctxt "_"
335
-msgid "external ref='media/first-time/proxy.png' md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
648
+msgid ""
649
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
650
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
336 651
 msgstr ""
652
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
653
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
337 654
 
338 655
 #: index.page:6
339 656
 msgid "Tor Browser User Manual"
340
-msgstr ""
657
+msgstr "Tor Browser Kullanıcı Rehberi"
341 658
 
342 659
 #: known-issues.page:6
343 660
 msgid "A list of known issues."
344
-msgstr ""
661
+msgstr "Bilinen sorunların listesi."
345 662
 
346 663
 #: known-issues.page:10
347 664
 msgid "Known Issues"
348
-msgstr ""
665
+msgstr "Bilinen Sorunlar"
349 666
 
350 667
 #: known-issues.page:14
351
-msgid "Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
668
+msgid ""
669
+"Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
352 670
 msgstr ""
671
+"Tor yazılımının çalışabilmesi için saat ve zaman dilimi ayarları doğru "
672
+"olmalıdır."
353 673
 
354 674
 #: known-issues.page:19
355
-msgid "The following firewall software have been known to interfere with Tor and may need to be temporarily disabled:"
675
+msgid ""
676
+"The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
677
+"may need to be temporarily disabled:"
356 678
 msgstr ""
679
+"Şu güvenlik duvarı ayarlarının Tor ile sorun çıkarabilir ve geçici olarak "
680
+"devre dışı bırakılması gerekebilir:"
357 681
 
358 682
 #: known-issues.page:23
359 683
 msgid "Webroot SecureAnywhere"
360
-msgstr ""
684
+msgstr "Webroot SecureAnywhere"
361 685
 
362 686
 #: known-issues.page:26
363 687
 msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
364
-msgstr ""
688
+msgstr "Kaspersky Internet Security 2012"
365 689
 
366 690
 #: known-issues.page:29
367 691
 msgid "Sophos Antivirus for Mac"
368
-msgstr ""
692
+msgstr "Sophos Antivirus for Mac"
369 693
 
370 694
 #: known-issues.page:32
371 695
 msgid "Microsoft Security Essentials"
372
-msgstr ""
696
+msgstr "Microsoft Security Essentials"
373 697
 
374 698
 #: known-issues.page:37
375
-msgid "Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for security reasons."
699
+msgid ""
700
+"Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
701
+"security reasons."
376 702
 msgstr ""
703
+"Adobe Flash gerektiren görüntüler kullanılamaz. Güvenlik nedeniyle Flash "
704
+"devre dışı bırakılmıştır. "
377 705
 
378 706
 #: known-issues.page:43
379 707
 msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
380
-msgstr ""
708
+msgstr "Bir vekil sunucu ayarlandığında Tor köprüleri kullanılamaz."
381 709
 
382 710
 #: known-issues.page:48
383
-msgid "The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to ensure that each software build is exactly reproducible."
711
+msgid ""
712
+"The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
713
+"ensure that each software build is exactly reproducible."
384 714
 msgstr ""
715
+"Tor Browser paketinin tarihi 1 Ocak 2000 00:00: 00 UTC şeklindedir. Böylece "
716
+"her bir yazılım yapımının tam olarak yeniden üretilebilir olduğundan emin "
717
+"olunabilir."
385 718
 
386 719
 #: known-issues.page:54
387
-msgid "To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open \"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then click OK."
720
+msgid ""
721
+"To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open "
722
+"\"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run "
723
+"executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
724
+"click OK."
388 725
 msgstr ""
726
+"Ubuntu üzerinde Tor Browser çalıştırmak için kullanıcıların bir kabuk komut "
727
+"dosyası çalıştırmaları gerekir. \"Dosyalar\" (Unity dosya yöneticisi) "
728
+"uygulamasını açıp, Ayarlar → Davranış Sekmesi → \"Çalıştırılabilir metin "
729
+"dosyalarını açıldıklarında Çalıştır\" seçeneğini \"Her zaman sorulsun\" "
730
+"olarak ayarlayın, ardından Tamam üzereine tıklayın."
389 731
 
390 732
 #: known-issues.page:62
391
-msgid "Tor Browser can also be started from the command line by running the following command from inside the Tor Browser directory:"
733
+msgid ""
734
+"Tor Browser can also be started from the command line by running the "
735
+"following command from inside the Tor Browser directory:"
392 736
 msgstr ""
737
+"Ayrıca Tor Browser komut satırından Tor Browser klasörünün içinden şu komut "
738
+"çalıştırılarak başlatılabilir:"
393 739
 
394 740
 #: known-issues.page:66
395 741
 #, no-wrap
... ...
@@ -398,34 +744,75 @@ msgid ""
398 744
 "    ./start-tor-browser.desktop\n"
399 745
 "    "
400 746
 msgstr ""
747
+"\n"
748
+"./start-tor-browser.desktop"
401 749
 
402 750
 #: managing-identities.page:6
403 751
 msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
404 752
 msgstr ""
753
+"Tor Browser üzerinde sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri nasıl "
754
+"denetleyebileceğinizi öğrenin"
405 755
 
406 756
 #: managing-identities.page:10
407 757
 msgid "Managing identities"
408
-msgstr ""
758
+msgstr "Kimlik yönetimi"
409 759
 
410 760
 #: managing-identities.page:12
411
-msgid "When you connect to a website, it is not only the operators of that website who can record information about your visit. Most websites now use numerous third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity across different sites."
412
-msgstr ""
761
+msgid ""
762
+"When you connect to a website, it is not only the operators of that website "
763
+"who can record information about your visit. Most websites now use numerous "
764
+"third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics "
765
+"trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
766
+"across different sites."
767
+msgstr ""
768
+"Bir web sitesine bağlandığınızda, ziyaretinizle ilgili bilgiler yalnızca o "
769
+"sitenin işletmecileri tarafından kaydedilmez. Pek çok web sitesinde, sosyal "
770
+"ağ \"Beğen\" düğmeleri, analitik izleyiciler ve reklam işaretleri gibi "
771
+"sayısız üçüncü taraf hizmetleri kullanılır. Bunların tümü, farklı sitelerde "
772
+"yaptığınız işlemleri birbiriyle ilişkilendirebilir."
413 773
 
414 774
 #: managing-identities.page:20
415
-msgid "Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact location and IP address, but even without this information they might be able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor Browser includes some additional features that help you control what information can be tied to your identity."
416
-msgstr ""
775
+msgid ""
776
+"Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact"
777
+" location and IP address, but even without this information they might be "
778
+"able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor"
779
+" Browser includes some additional features that help you control what "
780
+"information can be tied to your identity."
781
+msgstr ""
782
+"Tor ağını kullandığınızda, ağı izleyenler sizin konumunuzu ve IP adresinizi "
783
+"tam olarak bilemez. Ancak bu bilgiler olmadan da farklı alanlarda yaptığınız"
784
+" işlemlere bakarak bunları birbiriyle ilişkilendirebilirler. Bu nedenle Tor "
785
+"Browser, kimliğinize hangi bilgilerin eklenebileceğini denetlemenizi "
786
+"sağlayan bazı ek özellikler içerir."
417 787
 
418 788
 #: managing-identities.page:29
419 789
 msgid "The URL bar"
420
-msgstr ""
790
+msgstr "Adres çubuğu"
421 791
 
422 792
 #: managing-identities.page:30
423
-msgid "Tor Browser centers your web experience around your relationship with the website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know that both connections originate from your browser."
424
-msgstr ""
793
+msgid ""
794
+"Tor Browser centers your web experience around your relationship with the "
795
+"website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use "
796
+"the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to"
797
+" be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
798
+"that both connections originate from your browser."
799
+msgstr ""
800
+"Tor Browser, adres çubuğundaki web sitesi ile olan ilişkinizi web "
801
+"deneyiminizin merkezine alır. Aynı üçüncü taraf izleme hizmetini kullanan "
802
+"iki farklı siteye bağlansanız bile Tor Browser, içeriğin iki farklı Tor "
803
+"devresinden alınmasını sağlar. Böylece izleyici her iki bağlantının da sizin"
804
+" tarayıcınızdan kurulduğunu bilemez."
425 805
 
426 806
 #: managing-identities.page:38
427
-msgid "On the other hand, all connections to a single website address will be made over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a single website in separate tabs or windows, without any loss of functionality."
807
+msgid ""
808
+"On the other hand, all connections to a single website address will be made "
809
+"over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a "
810
+"single website in separate tabs or windows, without any loss of "
811
+"functionality."
428 812
 msgstr ""
813
+"Diğer taraftan, tek bir web sitesi adresine yapılan bağlantılar, aynı Tor "
814
+"devresini kullanır. Yani, tek bir web sitesinin farklı sayfalarında ayrı "
815
+"sekme ya da pencerelerde herhangi bir işlev kaybı olmadan gezinebilirsiniz."
429 816
 
430 817
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
431 818
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -433,40 +820,87 @@ msgstr ""
433 820
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
434 821
 #: managing-identities.page:46
435 822
 msgctxt "_"
436
-msgid "external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
823
+msgid ""
824
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
825
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
437 826
 msgstr ""
827
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
828
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
438 829
 
439 830
 #: managing-identities.page:48
440
-msgid "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the current tab in the onion menu."
831
+msgid ""
832
+"You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
833
+"current tab in the onion menu."
441 834
 msgstr ""
835
+"Tor Browser tarafından geçerli sekme için kullanılan devrenin bağlantı akışı"
836
+" Onion menüsünden görüntülenebilir."
442 837
 
443 838
 #: managing-identities.page:55
444 839
 msgid "Logging in over Tor"
445
-msgstr ""
840
+msgstr "Tor üzerinden oturum açma"
446 841
 
447 842
 #: managing-identities.page:56
448
-msgid "Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites that require usernames, passwords, or other identifying information."
843
+msgid ""
844
+"Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, "
845
+"there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
846
+"that require usernames, passwords, or other identifying information."
449 847
 msgstr ""
848
+"Tor Browser, web üzerinde tam kullanıcı anonimliği sağlamak için "
849
+"tasarlanmıştır. Ancak kullanıcı adı, parola ya da diğer tanımlayıcı bilgiler"
850
+" isteyen web siteleri ile de Tor Browser kullanmanın mantıklı olduğu "
851
+"durumlar olabilir."
450 852
 
451 853
 #: managing-identities.page:62
452
-msgid "If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP address and geographical location in the process. The same is often true when you send an email. Logging into your social networking or email accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
453
-msgstr ""
854
+msgid ""
855
+"If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP "
856
+"address and geographical location in the process. The same is often true "
857
+"when you send an email. Logging into your social networking or email "
858
+"accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information "
859
+"you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
860
+"useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
861
+msgstr ""
862
+"Normal bir tarayıcı kullanarak bir web sitesinde oturum açtığınızda, IP "
863
+"adresinizi ve coğrafi konumunuzu açıklamış olursunuz. Aynı durum genellikle "
864
+"e-posta gönderirken de geçerlidir. Tor Browser kullanarak sosyal ağ ya da "
865
+"e-posta hesaplarınızda oturum açarken hangi bilgileri açıklayacağınızı "
866
+"seçebilirsiniz. Erişmek istediğiniz web sitesi ağınızda sansürleniyorsa, Tor"
867
+" Browser kullanarak oturum açabilirsiniz."
454 868
 
455 869
 #: managing-identities.page:72
456
-msgid "When you log in to a website over Tor, there are several points you should bear in mind:"
870
+msgid ""
871
+"When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
872
+"bear in mind:"
457 873
 msgstr ""
874
+"Tor kullanarak bir web sitesinde oturum açarken unutmamanız gereken bazı "
875
+"konular şunlardır:"
458 876
 
459 877
 #: managing-identities.page:79
460
-msgid "See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for important information on how to secure your connection when logging in."
878
+msgid ""
879
+"See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
880
+" important information on how to secure your connection when logging in."
461 881
 msgstr ""
882
+"Oturum açarken bağlantınızı korumakla ilgili önemli bilgileri görmek için "
883
+"<link xref=\"secure-connections\">Güvenli Bağlantılar</link> bölümüne bakın."
462 884
 
463 885
 #: managing-identities.page:87
464
-msgid "Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or email providers, might interpret this as a sign that your account has been hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by following the site’s recommended procedure for account recovery, or contacting the operators and explaining the situation."
465
-msgstr ""
886
+msgid ""
887
+"Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from "
888
+"an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or "
889
+"email providers, might interpret this as a sign that your account has been "
890
+"hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by "
891
+"following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
892
+"contacting the operators and explaining the situation."
893
+msgstr ""
894
+"Tor Browser sıklıkla bağlantınızı dünyanın tümüyle başka bir yerinden "
895
+"geliyor gibi gösterir. Bankalar ya da e-posta hizmeti sağlayıcıları gibi "
896
+"bazı web siteleri, bu durumu hesabınızın saldırıya uğradığı ya da ele "
897
+"geçirildiği şeklinde yorumlayark hesabınızı kilitleyebilir. Bu durumu "
898
+"çözmenin tek yolu, ilgili sitenin hesap kurtarma için önerdiği yöntemi "
899
+"izlemek ya da müşteri hizmetleri ile görüşerek durumu açıklamaktır."
466 900
 
467 901
 #: managing-identities.page:101
468 902
 msgid "Changing identities and circuits"
469
-msgstr ""
903
+msgstr "Kimlik ve devre değiştirme"
470 904
 
471 905
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
472 906
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -474,60 +908,124 @@ msgstr ""
474 908
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
475 909
 #: managing-identities.page:103
476 910
 msgctxt "_"
477
-msgid "external ref='media/managing-identities/new_identity.png' md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
911
+msgid ""
912
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
913
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
478 914
 msgstr ""
915
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
916
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
479 917
 
480 918
 #: managing-identities.page:105
481
-msgid "Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” options, located in the Torbutton menu."
919
+msgid ""
920
+"Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
921
+"options, located in the Torbutton menu."
482 922
 msgstr ""
923
+"Tor Browser, Torbutton menüsünde \"Yeni Kimlik\" ve \"Bu Sitenin Tor "
924
+"Devresini Yenile\" seçeneklerini sunar."
483 925
 
484 926
 #: managing-identities.page:111
485 927
 msgid "New Identity"
486
-msgstr ""
928
+msgstr "Yeni Kimlik"
487 929
 
488 930
 #: managing-identities.page:112
489
-msgid "This option is useful if you want to prevent your subsequent browser activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it will close all your open tabs and windows, clear all private information such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
490
-msgstr ""
931
+msgid ""
932
+"This option is useful if you want to prevent your subsequent browser "
933
+"activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it "
934
+"will close all your open tabs and windows, clear all private information "
935
+"such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all "
936
+"connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
937
+"be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
938
+msgstr ""
939
+"Bu seçenek, web tarayıcıda yapacağınız işlemlerin daha önce yaptığınız "
940
+"işlemler ile bağlantılı olmasını istemediğinizde işe yarar. Bu seçenek "
941
+"kullanıldığında, açık tüm sekmeler ve pencereler kapatılır, çerez ve tarama "
942
+"geçmişi gibi tüm özel bilgiler temizlenir ve tüm bağlantılar için yeni Tor "
943
+"devreleri kullanılır. Tor Browser size tüm işlemlerin ve indirmelerin "
944
+"durdurulacağını bildirir. Bu yüzden \"Yeni Kimlik\" üzerine tıklamadan önce "
945
+"bunu aklınızda bulundurun."
491 946
 
492 947
 #: managing-identities.page:123
493 948
 msgid "New Tor Circuit for this Site"
494
-msgstr ""
949
+msgstr "Bu Sitenin Tor Devresini Yenile"
495 950
 
496 951
 #: managing-identities.page:124
497
-msgid "This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well once they are reloaded. This option does not clear any private information or unlink your activity, nor does it affect your current connections to other websites."
498
-msgstr ""
952
+msgid ""
953
+"This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
954
+"works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website "
955
+"you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the "
956
+"currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other "
957
+"open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well"
958
+" once they are reloaded. This option does not clear any private information "
959
+"or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
960
+"other websites."
961
+msgstr ""
962
+"Bu seçenek, kullandığınız <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-works\"> "
963
+"çıkış aktarıcısı </link>istediğiniz web sitesine bağlanamıyorsa ya da site "
964
+"düzgün yüklenmiyorsa işe yarar. Seçildiğinde, etkin sekme ya da pencerenin "
965
+"yeni bir Tor devresi üzerinden yeniden yüklenmesini sağlar. Aynı web "
966
+"sitesinden açılmış diğer sekme ve pencereler de yeniden yüklendiklerinde bu "
967
+"yeni devreyi kullanır. Bu seçeneğin kullanılması, herhangi bir kişisel "
968
+"bilgiyi temizlemez, işlemlerinizi kesintiye uğratmaz ya da açık olan diğer "
969
+"web sitesi bağlantılarınızı etkilemez."
499 970
 
500 971
 #: onionsites.page:6
501 972
 msgid "Services that are only accessible using Tor"
502
-msgstr ""
973
+msgstr "Yalnızca Tor kullanarak erişilebilen hizmetler"
503 974
 
504 975
 #: onionsites.page:10
505 976
 msgid "Onion Services"
506
-msgstr ""
977
+msgstr "Onion Hizmetleri"
507 978
 
508 979
 #: onionsites.page:11
509
-msgid "Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like websites) that are only accessible through the Tor network."
980
+msgid ""
981
+"Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
982
+"websites) that are only accessible through the Tor network."
510 983
 msgstr ""
984
+"Onion hizmetleri (eskiden \"gizli hizmetler\" denirdi) yalnızca Tor ağı "
985
+"üzerinden erişilebilen hizmetlerdir (web siteleri gibi)."
511 986
 
512 987
 #: onionsites.page:16
513
-msgid "Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-private web:"
988
+msgid ""
989
+"Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
990
+"private web:"
514 991
 msgstr ""
992
+"Onion hizmetleri, web üzerindeki gizli olmayan sıradan hizmetlere göre "
993
+"çeşitli avantajlar sunar:"
515 994
 
516 995
 #: onionsites.page:23
517
-msgid "An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult for adversaries to censor it or identify its operators."
996
+msgid ""
997
+"An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
998
+"for adversaries to censor it or identify its operators."
518 999
 msgstr ""
1000
+"Bir Onion hizmetinin konumu ve IP adresi gizlidir. Böylece engellenmeleri ya"
1001
+" da bağlı oldukları ya da işletmecilerin kullandığı hizmet sağlayıcıların "
1002
+"belirlenmesi zorlaştırılmış olur."
519 1003
 
520 1004
 #: onionsites.page:29
521
-msgid "All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting over HTTPS</link>."
1005
+msgid ""
1006
+"All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so"
1007
+" you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
1008
+" over HTTPS</link>."
522 1009
 msgstr ""
1010
+"Tor kullanıcıları ile Onion hizmetleri arasındaki tüm trafik uçtan uca "
1011
+"şifrelenir. Bu nedenle <link xref=\"secure-connections\"> HTTPS bağlantısı "
1012
+"kurmak</link> hakkında endişelenmenize gerek yoktur."
523 1013
 
524 1014
 #: onionsites.page:36
525
-msgid "The address of an onion service is automatically generated, so the operators do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure that it is connecting to the right location and that the connection is not being tampered with."
1015
+msgid ""
1016
+"The address of an onion service is automatically generated, so the operators"
1017
+" do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure"
1018
+" that it is connecting to the right location and that the connection is not "
1019
+"being tampered with."
526 1020
 msgstr ""
1021
+"Bir Onion hizmetinin adresi otomatik olarak üretilir. Böylece işletmecilerin"
1022
+" bir alan adı satın alması gerekmez. .onion adresinin kullanılması ayrıca "
1023
+"Tor bağlantısının doğru konuma yapıldığından ve bağlantıya müdahale "
1024
+"edilmediğinden emin olunmasını sağlar."
527 1025
 
528 1026
 #: onionsites.page:46
529 1027
 msgid "How to access an onion service"
530
-msgstr ""
1028
+msgstr "Onion hizmetine nasıl erişilir"
531 1029
 
532 1030
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
533 1031
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -535,61 +1033,124 @@ msgstr ""
535 1033
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
536 1034
 #: onionsites.page:48
537 1035
 msgctxt "_"
538
-msgid "external ref='media/onionsites/onion_url.png' md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
1036
+msgid ""
1037
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
1038
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
539 1039
 msgstr ""
1040
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
1041
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
540 1042
 
541 1043
 #: onionsites.page:50
542
-msgid "Just like any other website, you will need to know the address of an onion service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
1044
+msgid ""
1045
+"Just like any other website, you will need to know the address of an onion "
1046
+"service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
1047
+"mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
543 1048
 msgstr ""
1049
+"Diğer web siteleri gibi, bir Onion hizmetine bağlanmak için adresini "
1050
+"bilmeniz gerekir. Onion adresi, çoğunlukla rastgele on altı harf ve sayıdan "
1051
+"oluşan ve \".onion\" ile biten bir dizgedir."
544 1052
 
545
-#: onionsites.page:58
546
-#: troubleshooting.page:10
1053
+#: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
547 1054
 msgid "Troubleshooting"
548
-msgstr ""
1055
+msgstr "Sorun çözme"
549 1056
 
550 1057
 #: onionsites.page:59
551
-msgid "If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will stop Tor Browser from being able to reach the site."
1058
+msgid ""
1059
+"If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have "
1060
+"entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
1061
+"stop Tor Browser from being able to reach the site."
552 1062
 msgstr ""
1063
+"İstediğiniz Onion hizmetine erişemiyorsanız, 16 karakterlik onion adresini "
1064
+"doğru yazdığınızdan emin olun. Küçük bir hata bile Tor Browser tarafından "
1065
+"siteye ulaşılmasını engeller."
553 1066
 
554 1067
 #: onionsites.page:64
555
-msgid "If you are still unable to connect to the onion service, please try again later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may have allowed it to go offline without warning."
1068
+msgid ""
1069
+"If you are still unable to connect to the onion service, please try again "
1070
+"later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
1071
+"have allowed it to go offline without warning."
556 1072
 msgstr ""
1073
+"Onion hizmetine gene de bağlanamıyorsanız, lütfen daha sonra yeniden "
1074
+"deneyin. Geçici bir bağlantı sorunu olabilir ya da site işletmecileri uyarı "
1075
+"olmadan sitenin çevrimdışı kalmasına izin vermiş olabilir."
557 1076
 
558 1077
 #: onionsites.page:69
559
-msgid "You can also ensure that you're able to access other onion services by connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's Onion Service</link>"
1078
+msgid ""
1079
+"You can also ensure that you're able to access other onion services by "
1080
+"connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
1081
+"Onion Service</link>"
560 1082
 msgstr ""
1083
+"Ayrıca <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo Onion "
1084
+"Hizmeti</link>sayfasına bağlanarak diğer Onion hizmetlerine "
1085
+"erişebildiğinizden emin olabilirsiniz."
561 1086
 
562 1087
 #: plugins.page:6
563 1088
 msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
564 1089
 msgstr ""
1090
+"Tor Browser üzerinde eklentiler, uygulama ekleri ve JavaScript betikleri "
1091
+"nasıl işlenir?"
565 1092
 
566 1093
 #: plugins.page:10
567 1094
 msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
568
-msgstr ""
1095
+msgstr "Uygulama ekleri, eklentiler ve JavaScript"
569 1096
 
570 1097
 #: plugins.page:13
571 1098
 msgid "Flash Player"
572
-msgstr ""
1099
+msgstr "Flash Oynatıcı"
573 1100
 
574 1101
 #: plugins.page:14
575
-msgid "Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It can therefore reveal your real location and IP address to the website operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
576
-msgstr ""
1102
+msgid ""
1103
+"Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display"
1104
+" video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor "
1105
+"Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It "
1106
+"can therefore reveal your real location and IP address to the website "
1107
+"operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
1108
+"default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
1109
+msgstr ""
1110
+"Vimeo gibi görüntü web siteleri, görüntü içeriğini görüntülemek için Flash "
1111
+"Player eklentisini kullanır. Maalesef, bu yazılım bağımsız olarak "
1112
+"çalıştığından Tor Browser vekil sunucu ayarlarına uyması kolayca sağlanamaz."
1113
+" Bu nedenle gerçek konumunuzu ve IP adresinizi web sitesi işletmecilerine ya"
1114
+" da bir dış gözlemciye açık edebilir. Bu nedenle Flash, varsayılan olarak "
1115
+"Tor Browser üzerinde devre dışı bırakılmıştır ve etkinleştirilmesi "
1116
+"önerilmez."
577 1117
 
578 1118
 #: plugins.page:23
579
-msgid "Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor Browser."
1119
+msgid ""
1120
+"Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery "
1121
+"methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
1122
+"Browser."
580 1123
 msgstr ""
1124
+"Bazı görüntü web siteleri (YouTube gibi), Flash kullanmayan alternatif "
1125
+"görüntü yayınlama yöntemleri sunar. Bu yöntemler Tor Browser ile uyumlu "
1126
+"olabilir."
581 1127
 
582 1128
 #: plugins.page:31
583 1129
 msgid "JavaScript"
584
-msgstr ""
1130
+msgstr "JavaScript"
585 1131
 
586 1132
 #: plugins.page:32
587
-msgid "JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive elements such as video, animation, audio, and status timelines. Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the browser, which might lead to deanonymization."
1133
+msgid ""
1134
+"JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive "
1135
+"elements such as video, animation, audio, and status timelines. "
1136
+"Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
1137
+"browser, which might lead to deanonymization."
588 1138
 msgstr ""
1139
+"JavaScript, web sitelerinin görüntü, animasyon, ses ve durum ilerlemesi gibi"
1140
+" etkileşimli ögeler sunmak için kullandığı bir programlama dilidir. "
1141
+"Maalesef, JavaScript tarayıcı güvenliğine yönelik saldırılar yapılmasına ve "
1142
+"kimliğinizin açığa çıkmasına neden olabilir."
589 1143
 
590 1144
 #: plugins.page:39
591
-msgid "Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” icon at the top-left of the window, which allows you to control the JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
1145
+msgid ""
1146
+"Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” "
1147
+"icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
1148
+"JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
592 1149
 msgstr ""
1150
+"Tor Browser üzerinde pencerenin sol üst kısmındaki \"S\" simgesi "
1151
+"aracılığıyla erişilen ve her bir web sayfası için JavaScript kullanımını "
1152
+"kontrol etmenizi ya da tamamen engellemenizi sağlayan NoScript adında bir "
1153
+"eklenti bulunur."
593 1154
 
594 1155
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
595 1156
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
... ...
@@ -597,36 +1158,81 @@ msgstr ""
597 1158
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
598 1159
 #: plugins.page:45
599 1160
 msgctxt "_"
600
-msgid "external ref='media/plugins/noscript_menu.png' md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
1161
+msgid ""
1162
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
1163
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
601 1164
 msgstr ""
1165
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
1166
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
602 1167
 
603 1168
 #: plugins.page:47
604
-msgid "Users who require a high degree of security in their web browsing should set Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to “Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” (which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting is to allow all websites to run scripts."
605
-msgstr ""
1169
+msgid ""
1170
+"Users who require a high degree of security in their web browsing should set"
1171
+" Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to "
1172
+"“Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” "
1173
+"(which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent"
1174
+" many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting "
1175
+"is to allow all websites to run scripts."
1176
+msgstr ""
1177
+"Web sitelerinde gezinirken yüksek derecede güvenlik isteyen kullanıcılar, "
1178
+"Tor Browser üzerindeki <link xref=\"security-slider\">Güvenlik "
1179
+"Kaydırıcısı</link> ayarını \"Orta-Yüksek\" (HTTPS olmayan web siteleri için "
1180
+"JavaScript devre dışı) ya da \"Yüksek\" (tüm web siteleri için JavaScript "
1181
+"devre dışı) olarak seçmelidir. Bununla birlikte, JavaScript devre dışı "
1182
+"bırakıldığında birçok web sitesi düzgün görünmeyebilir. Bu nedenle Tor "
1183
+"Browser varsayılan olarak tüm web sitelerinin betikleri çalıştırmasına izin "
1184
+"verir."
606 1185
 
607 1186
 #: plugins.page:58
608 1187
 msgid "Browser Add-ons"
609
-msgstr ""
1188
+msgstr "Tarayıcı Eklentileri"
610 1189
 
611 1190
 #: plugins.page:59
612
-msgid "Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
1191
+msgid ""
1192
+"Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
1193
+"compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
613 1194
 msgstr ""
1195
+"Tor Tarayıcı Firefox tabanlı olduğundan Firefox ile uyumlu tüm eklenti ve "
1196
+"temalar Tor Tarayıcı üzerine de yüklenebilir."
614 1197
 
615 1198
 #: plugins.page:64
616
-msgid "However, the only add-ons that have been tested for use with Tor Browser are those included by default. Installing any other browser add-ons may break functionality in Tor Browser or cause more serious problems that affect your privacy and security. It is strongly discouraged to install additional add-ons, and the Tor Project will not offer support for these configurations."
617
-msgstr ""
1199
+msgid ""
1200
+"However, the only add-ons that have been tested for use with Tor Browser are"
1201
+" those included by default. Installing any other browser add-ons may break "