name mode size
..
mirrors.wml 100644 1.37kB
sidenav.wmi 100644 808B