February 8, 2014
View 5effc2b

Lizenzinfos in eigenes Modul ausgelagert und Copyright auf 2014 angepasst

Bernd Wurst authored on 08/02/2014 05:45:07
February 1, 2014
View f1f231f

Umstellung auf PDO-Datenbankverbindung

Bernd Wurst authored on 01/02/2014 18:38:23
January 19, 2013
View f12aba6

Updated copyright notice (2012 => 2013)

Bernd Wurst authored on 19/01/2013 10:49:50
March 11, 2012
View c208bd9

Added license tags for CC0, README and COPYING

Bernd Wurst authored on 11/03/2012 15:40:04
September 18, 2010
View d73051d

Umstellung auf Theme-Support (Frei nach phptemplate)

bernd authored on 18/09/2010 13:35:10
September 6, 2010
View d6f6e1f

Gebe nichts aus, wenn $output leer ist

bernd authored on 06/09/2010 04:40:09
December 5, 2009
View 76606b5

config() liest die Datenbank bei Bedarf selbst aus

bernd authored on 05/12/2009 16:28:20
August 29, 2009
View da0e59c

neue Bilder, mehr SSL-Zertifikate-Verwaltung

bernd authored on 29/08/2009 17:08:03
May 23, 2009
View d96a86a

Mehr config-optionen und config via Wrapper-Funktion benutzen

bernd authored on 23/05/2009 15:24:52
February 28, 2009
View 6a9c38d

Webapp-Installer, erste Version die funktioniert

bernd authored on 28/02/2009 12:14:27
February 23, 2009
View f20a077

database config options

bernd authored on 23/02/2009 16:15:54
September 18, 2008
View ede58de

Allow Header entries and AJAX

bernd authored on 18/09/2008 15:24:23
August 13, 2008
View 19cf534

git-svn-id: https://svn.schokokeks.org/repos/tools/webinterface/trunk@1135 87cf0b9e-d624-0410-a070-f6ee81989793

bernd authored on 13/08/2008 10:05:40
August 8, 2008
View eb53bf9

eliminate .php extensions for URLs

bernd authored on 08/08/2008 19:32:53
November 9, 2007
View 26afb79

Inaktive module k├Ânnen nicht mehr benutzt werden. Fixed bug #353

bernd authored on 09/11/2007 11:00:41