# Translators:
# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>, 2016
# Nguyen Thanh Tai <thanhtai2009@outlook.com>, 2016
# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811@yahoo.com>, 2016
# tien nguyen <cebimedia@gmail.com>, 2016
# truongvan <truongvan@live.com>, 2016
# Quoc Hoa <openmyworld@yandex.com>, 2016
# Acooldude <chibqc@gmail.com>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-06 16:36-0600\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Acooldude <chibqc@gmail.com>, 2017\n"
"Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "người dịch-những sự đóng góp"

#: about-tor-browser.page:7
msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
msgstr ""
"Tìm hiểu Trình duyệt Tor có thể làm gì để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
"bạn"

#: about-tor-browser.page:10
msgid "About Tor Browser"
msgstr "Thông tin về Trình duyệt Tor"

#: about-tor-browser.page:12
msgid ""
"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
"Using the Tor network has two main properties:"
msgstr ""
"Trình duyệt Tor sử dụng mạng lưới Tor để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
"bạn. Việc sử dụng mạng lưới Tor có hai đặc tính chính:"

#: about-tor-browser.page:18
msgid ""
"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
" will not be able to track your internet activity, including the names and "
"addresses of the websites you visit."
msgstr ""
"Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, và bất kỳ ai đó đang theo dõi kết nối"
" của bạn một cách nội bộ, sẽ không thể theo dõi các hoạt động Internet của "
"bạn, bao gồm những cái tên và những địa chỉ của trang web bạn ghé thăm."

#: about-tor-browser.page:25
msgid ""
"The operators of the websites and services that you use, and anyone watching"
" them, will see a connection coming from the Tor network instead of your "
"real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
"explicitly identify yourself."
msgstr ""
"Những người vận hành trang web và những dịch vụ bạn sử dụng, và bất kỳ ai "
"theo dõi chúng, sẽ thấy kết nối đến từ mạng lưới Tor thay vì địa chỉ "
"Internet (IP) thực sự của bạn, và sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn tự "
"định danh mình một cách rõ ràng."

#: about-tor-browser.page:34
msgid ""
"In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
"“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
msgstr ""
"Thêm nữa, Trình duyệt Tor được thiết kế để ngăn chặn các trang web khỏi việc"
" \"lấy dấu vết riêng\" hoặc xác định bạn dựa trên cấu hình trình duyệt."

#: about-tor-browser.page:39
msgid ""
"By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only"
" valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
"=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
msgstr ""
"Mặc định, Trình duyệt Tor không lưu bất kỳ lịch sử duyệt web nào  Cookies "
"chỉ hợp lệ trong một phiên duy nhất (cho đến khi Trình duyệt Tor được thoát "
"ra hoặc một <link xref=\"managing-identities#new-identity\">New "
"Identity</link> được yêu cầu)."

#: about-tor-browser.page:50
msgid "How Tor works"
msgstr "Cách làm việc của Tor"

#: about-tor-browser.page:52
msgid ""
"Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy "
"and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through "
"three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The"
" last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out "
"onto the public Internet."
msgstr ""
"Tor là một mạng lưới các kênh như thật cho phép bạn nâng cao tính bảo mật và"
" riêng tư trên Internet. Tor hoạt động bằng việc gửi tín hiệu đường truyền "
"qua ba máy chủ ngẫu nhiên (được gọi là các khuyếch đại) trong mạng lưới Tor."
" Khuyếch đại cuối cùng trong lộ trình đó (<em>khuyếch đại thoát</em>) gửi "
"tín hiệu đường truyền ra mạng Internet công cộng."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: about-tor-browser.page:59
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/how-tor-works.png' "
"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
msgstr ""
"external ref='media/how-tor-works.png' "
"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"

#: about-tor-browser.page:60
msgid ""
"The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. "
"The green middle computers represent relays in the Tor network, while the "
"three keys represent the layers of encryption between the user and each "
"relay."
msgstr ""
"Hình ảnh ở trên minh hoạ một người dùng đang truy cập các trang web khác "
"nhau dùng Tor. Những máy tính màu xanh ở giữa đại diện cho các khuyếch đại "
"trong mạng lưới Tor đó, còn ba chìa khoá đại diện cho các tầng mã hoá giữa "
"người dùng và mỗi khuyếch đại."

#: bridges.page:6
msgid "Learn what bridges are and how to get them"
msgstr "Tìm hiểu cầu nối là gì và làm thế nào để có được"

#: bridges.page:10
msgid "Bridges"
msgstr "Cầu Nối"

#: bridges.page:12
msgid ""
"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
"you are using Tor."
msgstr ""
"Hầu hết <link xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết "
"nối</link>, như obfs3 và obfs4, dựa trên việc dùng các khuyếch đại “cầu "
"nối”. Giống như các khuyếch đại Tor thông thường, các cầu được vận hành bởi "
"các bên tình nguyện; không giống như các khuyếch đại thông thường, tuy "
"nhiên, chúng không được liệt kê công khai, vì vậy một bên thù địch không thể"
" xác định chúng một cách dễ dàng. Sử dụng các cầu kết hợp với các điểm trung"
" chuyển có thể kết nối giúp nguỵ trang thực tế rằng bạn đang sử dụng Tor."

#: bridges.page:21
msgid ""
"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
"addresses in order to use these transports."
msgstr ""
"Các điểm trung chuyển có thể kết nối, như meek, sử dụng các kỹ thuật phản "
"kiểm duyệt khác nhau mà không phụ thuộc vào các cầu nối. Bạn không cần phải "
"lấy các địa chỉ cầu nối để sử dụng các điểm trung chuyển này."

#: bridges.page:28
msgid "Getting bridge addresses"
msgstr "Đang lấy địa chỉ cầu nối"

#: bridges.page:29
msgid ""
"Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
"yourself. You have two options:"
msgstr ""
"Vì địa chỉ cầu nối không được công khai, bạn sẽ phải tự yêu cầu nó. Bạn có "
"hai tùy chọn:"

#: bridges.page:36
msgid ""
"Visit <link "
"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
" and follow the instructions, or"
msgstr ""
"Truy cập <link "
"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
" và làm theo hướng dẫn, hoặc"

#: bridges.page:42
msgid ""
"Email bridges@torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
"or"
msgstr ""
"Gửi email đến bridges@torproject.org từ Gmail, Yahoo, hoặc địa chỉ email "
"Riseup, hoặc"

#: bridges.page:51
msgid "Entering bridge addresses"
msgstr "Đang nhập địa chỉ cầu nối"

#: bridges.page:52
msgid ""
"Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
"into Tor Launcher."
msgstr ""
"Một khi bạn đã có được một vài địa chỉ cầu nối, bạn sẽ không cần nhập chúng "
"vào Tor Launcher."

#: bridges.page:57
msgid ""
"Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
" to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
"address on a separate line."
msgstr ""
"Chọn \"có\" khi được hỏi nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn kết nối đến "
"mạng lưới Tor. Chọn \"Sử dụng cầu nối điều chỉnh\" và nhập mỗi địa chỉ cầu "
"nối vào một đường riêng."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: bridges.page:63
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"

#: bridges.page:65
msgid ""
"Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to "
"using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received"
" may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
"addresses, and try again."
msgstr ""
"Kích vào “Kết nối”. Sử dụng các cầu nối có thể làm chậm việc kết nối so với "
"việc sử dụng các khuyếch đại Tor truyền thống. Nếu kết nối thất bại, các cầu"
" bạn đã nhận có thể đang hỏng. Hãy dùng một trong các phương pháp trên để có"
" nhiều địa chỉ cầu nối, và thử lại."

#: circumvention.page:6
msgid "What to do if the Tor network is blocked"
msgstr "Làm gì nếu mạng lưới Tor bị chặn"

#: circumvention.page:10
msgid "Circumvention"
msgstr "Sự lừa dối"

#: circumvention.page:12
msgid ""
"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
"page for more information on the types of transport that are currently "
"available."
msgstr ""
"Truy cập trực tiếp đến mạng lưới Tor có thể đôi lúc bị chặn bởi Nhà cung cấp"
" Dịch vụ Internet hay nhà nước. Trình duyệt Tor có một vài công cụ vòng "
"tránh để vượt qua những chướng ngại này. Những công cụ này được gọi là “các "
"điểm trung chuyển có thể kết nối”. Xem trang <link xref=\"transports\">Những"
" điểm trung chuyển Có thể kết nối</link> cho thêm thông tin về loại điểm "
"trung chuyển hiện tại có thể dùng được."

#: circumvention.page:22
msgid "Using pluggable transports"
msgstr "Sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối được"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: circumvention.page:26 first-time.page:35
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/circumvention/configure.png' "
"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/configure.png' "
"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"

#: circumvention.page:28
msgid ""
"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
"that appears when you first run Tor Browser."
msgstr ""
"Để sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối, kích vào \"Cấu hình\" trong"
" cửa sổ khởi động Tor xuất hiện khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên."

#: circumvention.page:33
msgid ""
"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
"Network Settings”."
msgstr ""
"Bạn cũng có thể cấu hình các điểm trung chuyển có thể kết nối trong khi "
"Trình duyệt Tor đang chạy, bởi kích vào củ tỏi màu xanh lá cây gần thanh địa"
" chỉ và chọn “Những cài đặt Mạng lưới Tor”."

#: circumvention.page:41
msgid ""
"Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
" to the Tor network."
msgstr ""
"Chọn “Có” khi được hỏi nếu Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn chặn những "
"kết nối đến mạng lưới Tor."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: circumvention.page:49
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/bridges.png' "
"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"

#: circumvention.page:51
msgid ""
"Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
"pluggable transport options to choose from."
msgstr ""
"Chọn “Kết nối với các cầu nối được cung cấp”. Trình duyệt Tor hiện có sáu "
"lựa chọn trung chuyển có thể kết nối để chọn."

#: circumvention.page:60
msgid "Which transport should I use?"
msgstr "Điểm trung chuyển nào tôi nên dùng?"

#: circumvention.page:61
msgid ""
"Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
"way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable "
"Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
"circumstances."
msgstr ""
"Mỗi một điểm trung chuyển liệt kê trong danh mục Khởi động Tor, Tor "
"Launcher, làm việc theo một cách khác nhau (để chi tiết hơn, xem trang <link"
" xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết nối</link>), và tính "
"hiệu quả của chúng phụ thuộc vào các điều kiện riêng rẽ của bạn."

#: circumvention.page:67
msgid ""
"If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
" should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
"azure, meek-amazon."
msgstr ""
"Nếu bạn đang cố gắng vòng tránh một kết nối bị chặn lần đầu tiên, bạn nên "
"thử các điểm trung chuyển khác nhau: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
"azure, meek-amazon."

#: circumvention.page:72
msgid ""
"If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
"need to enter bridge addresses manually. Read the <link "
"xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
" obtain them."
msgstr ""
"Nếu bạn thử tất cả các lựa chọn này, và không cái nào giúp bạn kết nối, bạn "
"sẽ cần nhập các địa chỉ cầu nối thủ công. Xem mục <link xref=\"bridges\">Các"
" cầu nối</link> để biết các cầu nối là gì và làm sao để lấy được chúng."

#: downloading.page:7
msgid "How to download Tor Browser"
msgstr "Làm thế nào để tải về Trình duyệt Tor"

#: downloading.page:10
msgid "Downloading"
msgstr "Đang tải xuống"

#: downloading.page:12
msgid ""
"The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
" Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site "
"will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
"makes it much harder for somebody to tamper with."
msgstr ""
"Cách đơn giản và an toàn nhất để tải về Trình duyệt Tor là từ trang web "
"chính thức của Dự án Tor tại https://www.torproject.org. Kết nối của bạn tới"
" đó sẽ được bảo mật sử dụng <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, "
"làm cho việc phá rối khó hơn nhiều."

#: downloading.page:19
msgid ""
"However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
"for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
"use one of the alternative download methods listed below."
msgstr ""
"Tuy nhiên, có thể có những lần bạn không thể truy cập trang web của Dự án "
"Tor: ví dụ, nó có thể bị chặn trong mạng của bạn. Nếu điều này sảy ra, bạn "
"có thể dùng một trong các cách tải về thay thế liệt kê bên dưới:"

#: downloading.page:27
msgid "GetTor"
msgstr "GetTor"

#: downloading.page:28
msgid ""
"GetTor is a service that automatically responds to messages with links to "
"the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
" Dropbox, Google Drive and Github.."
msgstr ""
"GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi các thông điệp với các đường dẫn đến "
"các phiên bản mới nhất của Trình duyệt Tor, lưu giữ tại các nơi khác nhau, "
"như Dropbox, Google Drive, và Github."

#: downloading.page:34
msgid "To use GetTor via email:"
msgstr "Để dùng GetTor thông qua thư điện tử:"

#: downloading.page:39
msgid ""
"Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message "
"simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
"depending on your operating system."
msgstr ""
"Gửi một thư điện tử đến gettor@torproject.org, và trong nội dung của thông "
"điệp đơn giản viết “windows”, “osx”, hay “linux” (mà không có các dấu ngoặc "
"kép) phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn."

#: downloading.page:46
msgid ""
"GetTor will respond with an email containing links from which you can "
"download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for "
"verifying the download), the fingerprint of the key used to make the "
"signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of "
"“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
" are using."
msgstr ""
"GetTor sẽ phản hồi với một thư điện tử chứa các đường kết nối từ đó bạn có "
"thể tải gói phần mềm Trình duyệt Tor, chữ ký mã hoá (cần để xác minh bản tải"
" về), vân tay của chìa khoá sử dụng để tạo chữ ký đó, và giữ liệu xác minh –"
" checksum – của gói phần mềm. Bạn có thể có một lựa chọn cho phần mềm "
"“32-bit” hay “64-bit”: điều này phụ thuộc vào mẫu máy tính bạn đang dùng."

#: downloading.page:57
msgid "To use GetTor via Twitter:"
msgstr "Để dùng GetTor thông qua Twitter:"

#: downloading.page:62
msgid ""
"To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct "
"Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
"follow the account)."
msgstr ""
"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Anh cho OS X, gửi một "
"Thông điệp Trực tiếp đến @get_tor với các từ \"osx en\" trong đó (bạn không "
"cần phải theo tài khoản đó)."

#: downloading.page:70
msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
msgstr "Để dùng GetTor thông qua Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"

#: downloading.page:75
msgid ""
"To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
"message to gettor@torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
msgstr ""
"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Trung Hoa cho Linux, "
"gửi một thông điệp đến gettor@torproject.org với các từ \"linux zh\" trong "
"đó."

#: downloading.page:84
msgid "Satori"
msgstr "Satori"

#: downloading.page:85
msgid ""
"Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
"download several security and privacy programs from different sources."
msgstr ""
"Satori là một tiện ích thêm, add-on, cho các trình duyệt Chrome hay Chromium"
" cho phép bạn tải về một vài chương trình riêng tư và bảo mật từ các nguồn "
"khác nhau."

#: downloading.page:90
msgid "To download Tor Browser using Satori:"
msgstr "Để tải về Trình duyệt Tor sử dụng Satori:"

#: downloading.page:95
msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
msgstr "Cài đặt Satori từ kho ứng dụng — Chrome App Store."

#: downloading.page:100
msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
msgstr ""
"Chọn Satori từ danh mục các ứng dụng — Apps — của trình duyệt của bạn."

#: downloading.page:105
msgid ""
"When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open "
"listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor "
"Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” "
"after the name of the program — each one represents a different source from "
"which to get the software. Your download will then begin."
msgstr ""
"Khi Satori mở, kích vào ngôn ngữ ưa thích. Một danh mục sẽ mở liệt kê các "
"bản tải về hiện có cho ngôn ngữ đó. Tìm mục cho Trình duyệt Tor phía dưới "
"tên hệ điều hành của bạn. Chọn “A” hoặc “B” phía sau tên của chương trình — "
"mỗi cái biểu diễn một nguồn khác nhau để tải phần mềm. Việc tải về của bạn "
"sau đó sẽ bắt đầu."

#: downloading.page:115
msgid ""
"Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
"Satori’s menu and click “Select Files”."
msgstr ""
"Chờ cho việc tải về kết thúc, rồi tìm mục “Generate Hash” trong danh mục của"
" Satori và kích chuột vào “Select Files”."

#: downloading.page:121
msgid ""
"Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of "
"the file, which you should compare with the software’s original checksum: "
"you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked"
" on to start the download. If the checksums match, your download was "
"successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor "
"Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
" or from a different source."
msgstr ""
"Chọn tệp tin Trình duyệt Tor được tải về. Satori sẽ hiển thị giữ liệc xác "
"minh checksum của tệp tin đó, và bạn nên so sánh với giữ liệu xác minh ban "
"đầu của phần mềm: bạn có thể tìm thấy nó bằng việc kích chuột vào từ "
"“checksum” phía sau đường kết nối bạn đã kích chuột vào để bắt đầu việc tải "
"về. Nếu những giữ liệu xác minh đó là phù hợp, việc tải về đã thành công, và"
" bạn có thể <link xref=\"first-time\">bắt đầu sử dụng Trình duyệt "
"Tor</link>. Nếu chúng không đồng nhất, bạn có lẽ nên thử tải lại, hay tải về"
" từ một nguồn khác."

#: first-time.page:7
msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
msgstr "Học cách làm thế nào để sử dụng Trình duyệt Tor lần đầu tiên"

#: first-time.page:10
msgid "Running Tor Browser for the first time"
msgstr "Chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên"

#: first-time.page:12
msgid ""
"When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network "
"Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
"network, or to configure Tor Browser for your connection."
msgstr ""
"Khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên, bạn sẽ gặp cửa sổ Những cài đặt "
"Mạng lưới Tor. Điều này cho phép bạn lựa chọn kết nối trực tiếp đến mạng "
"lưới Tor, hay cấu hình Trình duyệt Tor cho việc kết nối."

#: first-time.page:19
msgid "Connect"
msgstr "Kết nối"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: first-time.page:21 troubleshooting.page:18
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/first-time/connect.png' "
"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/connect.png' "
"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"

#: first-time.page:23
msgid ""
"In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
"network without any further configuration. Once clicked, a status bar will "
"appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast "
"connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the "
"<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
"the problem."
msgstr ""
"Trong hầu hết các trường hợp, việc chọn \"Kết nối\" sẽ cho phép bạn kết nối "
"tới mạng lưới Tor mà không cần bất cứ cấu hình nào thêm. Ngay khi được kích "
"chuột, một thanh trạng thái sẽ xuất hiện, biểu thị tiến trình kết nối của "
"Tor. Nếu tốc độ kết nối mạng của bạn tương đối nhanh, nhưng thanh này dường "
"như bị nghẽn lại tại một điển nào đó, hãy xem trang  <link "
"xref=\"troubleshooting\">Xử lý sự cố</link> để giúp giải quyết vấn đề đó."

#: first-time.page:33
msgid "Configure"
msgstr "Cấu hình"

#: first-time.page:37
msgid ""
"If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should "
"select this option. Tor Browser will take you through a series of "
"configuration options."
msgstr ""
"Nếu bạn biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay sử dụng một đại diện ủy "
"quyền proxy, bạn nên chọn phương án này. Trình duyệt Tor sẽ dẫn bạn qua một "
"chuỗi những lựa chọn cấu hình."

#: first-time.page:44
msgid ""
"The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on"
" your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If "
"you know your connection is censored, or you have tried and failed to "
"connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”."
" You will then be taken to the <link "
"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
"transport."
msgstr ""
"Màn ảnh đầu tiên hỏi nếu việc truy cập mạng lưới Tor bị khoá hay kiểm duyệt "
"kết nối của bạn. Nếu bạn không tin vào trường hợp nay, chọn “Không”. Nếu bạn"
" biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay bạn đã thử và thất bại khi kết nối "
"đến mạng lưới Tor và không có giải pháp nào khác, chọn “Có”. Bạn sẽ được "
"chuyển đến màn ảnh <link xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> để cấu "
"hình một trung chuyển có thể kết nối được."

#: first-time.page:55
msgid ""
"The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is"
" not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the "
"same settings will be used for other browsers on your system. If possible, "
"ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
" a proxy, click “Continue”."
msgstr ""
"Màn ảnh tiếp theo hỏi nếu kết nối của bạn sử dụng một đại diện ủy quyền, "
"proxy. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là không cần thiết. Bạn sẽ "
"luôn biết nếu bạn cần trả lời “Có”, vì cùng những cài đặt đó sẽ được dùng "
"cho những trình duyệt khác trong hệ thống của bạn. Nếu có thể, hỏi quản trị "
"mạng lưới của bạn để được hướng dẫn. Nếu kết nối của bạn không dùng một đại "
"diện ủy quyền, kích vào “Tiếp tục”."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: first-time.page:63
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy_question.png' "
"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: first-time.page:66
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/first-time/proxy.png' "
"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy.png' "
"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"

#: index.page:6
msgid "Tor Browser User Manual"
msgstr "Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor"

#: known-issues.page:6
msgid "A list of known issues."
msgstr "Một danh sách các vấn đề đã biết."

#: known-issues.page:10
msgid "Known Issues"
msgstr "Các vấn đề đã biết."

#: known-issues.page:14
msgid ""
"Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
msgstr ""
"Tor yêu cầu đồng hồ hệ thống (và múi giờ) được cài đặt một cách chính xác."

#: known-issues.page:19
msgid ""
"The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
"may need to be temporarily disabled:"
msgstr ""
"Những phần mềm tường lửa sau đã được biết là xung đột với Tor và có lẽ cần "
"được tạm thời vô hiệu hoá:"

#: known-issues.page:23
msgid "Webroot SecureAnywhere"
msgstr "Webroot SecureAnywhere"

#: known-issues.page:26
msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
msgstr "Bảo mật Internet Kaspersky KIS 2012"

#: known-issues.page:29
msgid "Sophos Antivirus for Mac"
msgstr "Phần mềm chống vi rút Sophos cho Mac"

#: known-issues.page:32
msgid "Microsoft Security Essentials"
msgstr "Những Cốt lõi Bảo mật Microsoft MSE"

#: known-issues.page:37
msgid ""
"Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
"security reasons."
msgstr ""
"Các đoạn phim đòi hỏi Adobe Flash là không sẵn dùng ngay. Flash bị vô hiệu "
"hoá vì các lý do bảo mật."

#: known-issues.page:43
msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
msgstr ""
"Tor không thể sử dụng cầu nối nếu một trung gian uỷ quyền được cài đặt."

#: known-issues.page:48
msgid ""
"The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
"ensure that each software build is exactly reproducible."
msgstr ""
"Gói phần mềm Trình duyệt Tor đó được ghi ngày 1 tháng 1 năm 2000, 00:00:00 "
"UTC. Điều này để đảm bảo rằng mỗi phần mềm xây dựng có thể tái sử dụng một "
"cách chính xác."

#: known-issues.page:54
msgid ""
"To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open "
"\"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run "
"executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
"click OK."
msgstr ""
"Để chạy Trình duyệt Tor trong Ubuntu, người dùng cần thực thi một mã kịch "
"bản shell. Mở \"Files\" (Unity's explorer),  mở Preferences → Behavior Tab →"
"  Đặt \"Run executable text files when they are opened\"  thành \"Ask every "
"time\", rồi kích OK."

#: known-issues.page:62
msgid ""
"Tor Browser can also be started from the command line by running the "
"following command from inside the Tor Browser directory:"
msgstr ""
"Trình duyệt Tor cũng có thể được khởi động từ dòng lệnh bằng cách chạy lệnh "
"sau từ bên trong  thư mục chứa Trình duyệt Tor:"

#: known-issues.page:66
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"    ./start-tor-browser.desktop\n"
"    "
msgstr ""
"\n"
"./start-tor-browser.desktop"

#: managing-identities.page:6
msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
msgstr ""
"Học cách làm sao để kiểm soát thông tin định danh cá nhân trong Trình duyệt "
"Tor"

#: managing-identities.page:10
msgid "Managing identities"
msgstr "Quản trị các định danh"

#: managing-identities.page:12
msgid ""
"When you connect to a website, it is not only the operators of that website "
"who can record information about your visit. Most websites now use numerous "
"third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics "
"trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
"across different sites."
msgstr ""
"Khi bạn kết nối tới một trang web, không chỉ những người vận hành trang web "
"đó có thể ghi lại thông tin về sự truy cập của bạn. Hầu hết các trang web "
"ngày nay sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các nút “Thích” của "
"mạng xã hội, các bên theo dấu và phân tích, và các kỹ thuật điều phối quảng "
"cáo, tất cả những điều này có thể liên kết các hoạt động của bạn từ nhiều "
"trang web khác nhau."

#: managing-identities.page:20
msgid ""
"Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact"
" location and IP address, but even without this information they might be "
"able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor"
" Browser includes some additional features that help you control what "
"information can be tied to your identity."
msgstr ""
"Sử dụng mạng lưới Tor ngăn chặn các bên quan sát có thể tìm ra vị trí và địa"
" chỉ IP chính xác của bạn, nhưng ngay cả khi không có những thông tin này họ"
" vẫn có thể liên kết các vùng hoạt động khác nhau của bạn. Vì lý do này, "
"Trình duyệt Tor có thêm một vài đặc tính giúp bạn kiểm soát thông tin nào có"
" thể gán với định danh của bạn."

#: managing-identities.page:29
msgid "The URL bar"
msgstr "Thanh địa chỉ URL"

#: managing-identities.page:30
msgid ""
"Tor Browser centers your web experience around your relationship with the "
"website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use "
"the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to"
" be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
"that both connections originate from your browser."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor tập trung trải nghiệm của bạn quanh mối liên hệ của bạn với "
"trang web trên thanh URL. Ngay cả khi bạn kết nối tới hai trang khác nhau sử"
" dụng cùng một dịch vụ theo dấu người dùng của một bên thứ ba, Trình duyệt "
"Tor sẽ bắt buộc nội dung đó được phục vụ thông qua hai lộ trình Tor khác "
"nhau, vì thế bên theo dấu người dùng đó sẽ không biết cả hai kết nối đó đều "
"bắt nguồn từ trình duyệt của bạn."

#: managing-identities.page:38
msgid ""
"On the other hand, all connections to a single website address will be made "
"over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a "
"single website in separate tabs or windows, without any loss of "
"functionality."
msgstr ""
"Mặt khác, tất cả các kết nối đến một địa chỉ web đơn nhất cũng sẽ được đi "
"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các tiểu trang khác "
"nhau của cùng một trang web duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc"
" riêng biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: managing-identities.page:46
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"

#: managing-identities.page:48
msgid ""
"You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
"current tab in the onion menu."
msgstr ""
"Bạn có thể thấy một biểu đồ của lộ trình mà Trình duyệt Tor đang sử dụng cho"
" thanh làm việc hiện tại trong danh mục onion."

#: managing-identities.page:55
msgid "Logging in over Tor"
msgstr "Đăng nhập thông qua Tor"

#: managing-identities.page:56
msgid ""
"Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, "
"there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
"that require usernames, passwords, or other identifying information."
msgstr ""
"Mặc dù Trình duyệt Tor được thiết kế cho tính ẩn danh hoàn toàn của người "
"dùng trên mạng, có thể có những tình huống phù hợp để dùng Tor cho những "
"trang web yêu cầu tên người dùng, mật khẩu, hay các thông tin định danh "
"khác."

#: managing-identities.page:62
msgid ""
"If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP "
"address and geographical location in the process. The same is often true "
"when you send an email. Logging into your social networking or email "
"accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information "
"you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
"useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
msgstr ""
"Nếu bạn đăng nhập vào một trang web sử dụng một trình duyệt thông thường, "
"bạn cũng để lộ địa chỉ IP và vị trí địa lý của bạn trong quá trình đó. Điều "
"tương tự cũng thường sảy ra khi bạn gửi một thư điện tử. Việc đăng nhập vào "
"các tài khoản thư điện tử hay mạng xã hội qua Trình duyệt Tor cho phép bạn "
"chọn một cách chính xác thông tin nào bạn để lộ cho các trang web bạn truy "
"cập. Việc đăng nhập sử dụng Trình duyệt Tor cũng hữu dụng khi trang web bạn "
"đang cố gắng đăng nhập bị kiểm duyệt trên mạng của bạn."

#: managing-identities.page:72
msgid ""
"When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
"bear in mind:"
msgstr ""
"Khi bạn đăng nhập một trang web thông qua Tor, có một vài điểm bạn cần lưu ý"
" một cách nghiêm túc."

#: managing-identities.page:79
msgid ""
"See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
" important information on how to secure your connection when logging in."
msgstr ""
"Xem trang <link xref=\"secure-connections\">Các kết nối Bảo mật</link> cho "
"các thông tin quan trọng về việc làm thế nào để bảo mật kết nối của bạn "
"trong khi đang đăng nhập."

#: managing-identities.page:87
msgid ""
"Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from "
"an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or "
"email providers, might interpret this as a sign that your account has been "
"hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by "
"following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
"contacting the operators and explaining the situation."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor thường làm cho kết nối của bạn xuất hiện như là nó đến từ "
"một phần hoàn toàn khác của thế giới. Một vài trang web, như các ngân hàng "
"hay các dịch vụ thư điện tử, có thể cho rằng đó là dấu hiệu tài khoản của "
"bạn đã bị đánh cắp hoặc xâm phạm, và không cho bạn truy cập. Cách duy nhất "
"để giải quyết chuyện này là làm theo các thủ tục được khuyến cáo của trang "
"đó cho việc khôi phục tài khoản, hoặc liên lạc với những người quản trị và "
"giải thích tình huống này."

#: managing-identities.page:101
msgid "Changing identities and circuits"
msgstr "Thay đổi danh tính và lộ trình"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: managing-identities.page:103
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"

#: managing-identities.page:105
msgid ""
"Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
"options, located in the Torbutton menu."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor gồm có các lựa chọn “Định dạng Mới” và “Lộ trình Tor Mới cho"
" Trang này”, được đặt trong danh mục nút Tor."

#: managing-identities.page:111
msgid "New Identity"
msgstr "Danh tính mới"

#: managing-identities.page:112
msgid ""
"This option is useful if you want to prevent your subsequent browser "
"activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it "
"will close all your open tabs and windows, clear all private information "
"such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all "
"connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
"be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
msgstr ""
"Lựa chọn này hữu dụng nếu bạn muốn chặn các hoạt động trình duyệt tiếp theo "
"khỏi việc có thể bị kết nối với những gì bạn đang làm trước đó. Việc chọn nó"
" sẽ đóng tất cả các thanh và cửa sổ đang mở, xoá hết các thông tin riêng tư "
"như cookies và lịch sử lướt web, và dùng các lộ trình Tor mới cho tất cả các"
" kết nối. Trình duyệt Tor sẽ cảnh báo bạn tất cả các hoạt động và tải về sẽ "
"bị ngắt, vì vậy hãy xem xét điều này trước khi kích vào “Định dạng mới”."

#: managing-identities.page:123
msgid "New Tor Circuit for this Site"
msgstr "Mạch nối Tor mới cho trang này"

#: managing-identities.page:124
msgid ""
"This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
"works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website "
"you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the "
"currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other "
"open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well"
" once they are reloaded. This option does not clear any private information "
"or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
"other websites."
msgstr ""
"Lựa chọn này hữu dụng nếu <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
"works\">khuyếch đại ra</link> bạn đang dùng không thể kết nối với trang web "
"bạn yêu cầu, hoặc đang không tải nó một cách chính xác. Việc chọn nó sẽ làm "
"cho cửa sổ hoặc thanh hiện đang kích hoạt bị tải lại qua một lộ trình Tor "
"mới. Những cửa sổ và thanh đang mở khác từ cùng một trang web cũng sẽ dùng "
"lộ trình mới đó ngay khi được tải lại. Lựa chọn này không xoá bất kỳ thông "
"tin riêng tư nào hay ngắt kết nối các hoạt động của bạn, nó không tác động "
"đến các kết nối hiện tại của bạn đến các trang web khác."

#: onionsites.page:6
msgid "Services that are only accessible using Tor"
msgstr "Các dịch vụ chỉ có thể truy cập được thông qua Tor."

#: onionsites.page:10
msgid "Onion Services"
msgstr "Các Dịch vụ Onion"

#: onionsites.page:11
msgid ""
"Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
"websites) that are only accessible through the Tor network."
msgstr ""
"Các dịch vụ onion (từng được gọi là “các dịch vụ ẩn”) là các dịch vụ (giống "
"các trang web) chỉ có thể truy cập được thông qua mạng lưới Tor."

#: onionsites.page:16
msgid ""
"Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
"private web:"
msgstr ""
"Các dịch vụ onion có nhiều ưu việt so với các dịch vụ của Internet thông "
"thường."

#: onionsites.page:23
msgid ""
"An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
"for adversaries to censor it or identify its operators."
msgstr ""
"Địa chỉ IP và vị trí của một dịch vụ onion được ẩn dấu, rất khó để kiểm "
"duyệt hay xác minh danh tính của những người vận hành nó."

#: onionsites.page:29
msgid ""
"All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so"
" you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
" over HTTPS</link>."
msgstr ""
"Toàn bộ tín hiệu truyền giữa những người dùng Tor và các dịch vụ onion được "
"mã hoá end-to-end, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về <link xref=\"secure-"
"connections\">việc kết nối qua HTTPS</link>."

#: onionsites.page:36
msgid ""
"The address of an onion service is automatically generated, so the operators"
" do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure"
" that it is connecting to the right location and that the connection is not "
"being tampered with."
msgstr ""
"Địa chỉ của một dịch vụ onion được tạo một cách tự động, vì vậy không cần "
"phải mua một tên miền; cái URL .onion đó cũng giúp Tor đảm bảo rằng nó đang "
"kết nối đến đúng địa chỉ và kết nối đó không bị chỉnh sửa."

#: onionsites.page:46
msgid "How to access an onion service"
msgstr "Làm thế nào để truy cập một dịch vụ onion"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: onionsites.page:48
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/onionsites/onion_url.png' "
"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"

#: onionsites.page:50
msgid ""
"Just like any other website, you will need to know the address of an onion "
"service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
"mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
msgstr ""
"Giống như bất kỳ trang web nào khác, bạn sẽ cần biết địa chỉ của một dịch vụ"
" onion để có thể kết nối. Một địa chỉ onion là một dãy mười sáu chữ cái và "
"con số gần như ngẫu nhiên, tiếp sau là “.onion”."

#: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Giải quyết vấn đề"

#: onionsites.page:59
msgid ""
"If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have "
"entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
"stop Tor Browser from being able to reach the site."
msgstr ""
"Nếu bạn không thể truy cập dịch vụ onion mà bạn cần, hãy đảm bảo rằng bạn "
"vừa nhập 16 ký tự của địa chỉ onion đó một cách chính xác: thậm chí một lỗi "
"nhỏ cũng sẽ cản trở Trình duyệt Tor kết nối với trang đó."

#: onionsites.page:64
msgid ""
"If you are still unable to connect to the onion service, please try again "
"later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
"have allowed it to go offline without warning."
msgstr ""
"Nếu bạn vẫn không thể kết nối với dịch vụ onion đó, hãy thử lại sau. Có thể "
"có một trục trặc tạm thời, hay trang web đó có thể đang ngắt kết nối mà "
"không thông báo."

#: onionsites.page:69
msgid ""
"You can also ensure that you're able to access other onion services by "
"connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
"Onion Service</link>"
msgstr ""
"Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các dịch vụ onion khác bởi "
"kết nối đến <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">Dịch vụ Tor của "
"DuckDuckGo</link>"

#: plugins.page:6
msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
msgstr ""
"Trình duyệt Tor điều khiển các tiện ích, các trình cắm ngoài, và JavaScript "
"như thế nào"

#: plugins.page:10
msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
msgstr "Các trình cắm ngoài, các tiện ích, và JavaScript"

#: plugins.page:13
msgid "Flash Player"
msgstr "Flash Player"

#: plugins.page:14
msgid ""
"Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display"
" video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor "
"Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It "
"can therefore reveal your real location and IP address to the website "
"operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
"default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
msgstr ""
"Các trang web phim, như Vimeo, sử dụng trình cắm ngoài Flash Player để hiển "
"thị nội dung phim. Thật không may, phần mềm này hoạt động độc lập với Trình "
"duyệt Tor và không thể dễ dàng bị bắt buộc tuân theo các cài đặt uỷ quyền "
"của Trình duyệt Tor. Vì vậy nó có thể để lộ địa chỉ IP và địa chỉ thực của "
"bạn cho các trang web vận hành nó, hoặc cho một bên quan sát khác. Vì lý do "
"này, Flash bị mặc định vô hiệu hoá trong Trình duyệt Tor, và việc cho phép "
"nó là không được khuyến khích."

#: plugins.page:23
msgid ""
"Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery "
"methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
"Browser."
msgstr ""
"Một vài trang web phim (như YouTube) đưa ra các phương pháp sử dụng phim "
"thay thế không dùng Flash. Những phương pháp này có thể tương thích với "
"Trình duyệt Tor."

#: plugins.page:31
msgid "JavaScript"
msgstr "JavaScript"

#: plugins.page:32
msgid ""
"JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive "
"elements such as video, animation, audio, and status timelines. "
"Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
"browser, which might lead to deanonymization."
msgstr ""
"JavaScript là một ngôn ngữ lập trình các trang web sử dụng để làm các phần "
"tử tương tác như là phim, hoạt hình, âm thanh, và dòng trạng thái thời gian."
" Thật không may, JavaScript cũng có thể cho phép các tấn công vào sự bảo mật"
" của trình duyệt, điều có thể dẫn tới sự việc làm mất tính ẩn danh."

#: plugins.page:39
msgid ""
"Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” "
"icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
"JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor có một tiện ích gọi là NoScript, truy cập thông qua biểu "
"tượng “S” ở góc phía trên bên trái của màn hình, cho phép bạn kiểm soát "
"JavaScript chạy trên các trang web đơn lẻ, hoặc để hoàn toàn ngăn chặn nó."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: plugins.page:45
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"

#: plugins.page:47
msgid ""
"Users who require a high degree of security in their web browsing should set"
" Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to "
"“Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” "
"(which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent"
" many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting "
"is to allow all websites to run scripts."
msgstr ""
"Những người yêu cầu mức độ bảo mật cao trong việc lướt web nên đặt <link "
"xref=\"security-slider\">Thanh trượt Bảo mật</link> của Trình duyệt Tor ở "
"“Trunh bình-Cao” (điều này vô hiệu hoá JavaScript với các trang web không-"
"HTTPS) hoặc “Cao” (vô hiệu hoá với tất cả mọi trang web). Tuy nhiên, việc vô"
" hiệu hoá JavaScript sẽ làm cho nhiều trang web hiển thị không chính xác, vì"
" cài đặt mặc định của Trình duyệt Tor để cho tất cả mọi trang web chạy các "
"mã kịch bản (script)."

#: plugins.page:58
msgid "Browser Add-ons"
msgstr "Các tiện ích trình duyệt"

#: plugins.page:59
msgid ""
"Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
"compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor phát triển từ Firefox, và bất kỳ các tiện ích trình duyệt "
"hay phông nền nào tương thích với Firefox cũng có thể được cài đặt cho Trình"
" duyệt Tor."

#: plugins.page:64
msgid ""
"However, the only add-ons that have been tested for use with Tor Browser are"
" those included by default. Installing any other browser add-ons may break "
"functionality in Tor Browser or cause more serious problems that affect your"
" privacy and security. It is strongly discouraged to install additional add-"
"ons, and the Tor Project will not offer support for these configurations."
msgstr ""
"Tuy nhiên, các tiện ích duy nhất đã được thử nghiệm cho việc sử dụng với "
"Trình duyệt Tor là những cái đã được mặc định thêm vào. Việc cài bất kỳ các "
"tiện ích nào khác có thể làm hỏng tính năng của Trình duyệt Tor hoặc gây ra "
"nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến tính bảo mật và sự riêng tư của "
"bạn. Việc cài thêm các tiện ích là rất không nên, và Trình duyệt Tor sẽ "
"không cung cấp trợ giúp cho việc cấu hình đó."

#: secure-connections.page:8
msgid "Learn how to protect your data using Tor Browser and HTTPS"
msgstr ""
"Học cách làm thế nào để bảo vệ giữ liệu của bạn sử dụng Trình duyệt Tor và "
"HTTPS"

#: secure-connections.page:12
msgid "Secure Connections"
msgstr "Các kết nối Bảo mật"

#: secure-connections.page:14
msgid ""
"If personal information such as a login password travels unencrypted over "
"the Internet, it can very easily be intercepted by an eavesdropper. If you "
"are logging into any website, you should make sure that the site offers "
"HTTPS encryption, which protects against this kind of eavesdropping. You can"
" verify this in the URL bar: if your connection is encrypted, the address "
"will begin with “https://”, rather than “http://”."
msgstr ""
"Nếu thông tin cá nhân như một mật khẩu đăng nhập truyền đi không được bảo "
"mật trên Internet, nó có thể rất dễ dàng bị bắt giữ bởi một bên nghe lén. "
"Nếu bạn đang đăng nhập vào bất kỳ trang web nào, nên chắc chắn rằng trang đó"
" cung cấp mã hoá HTTPS, nó bảo vệ bạn trước dạng nghe lén này. Bạn có thể "
"xác minh điều này trên thanh địa chỉ URL: nếu kết nối của bạn được bảo mật, "
"địa chỉ đó sẽ bắt đầu với “https://”, không phải “http”."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: secure-connections.page:24
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/secure-connections/https.png' "
"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"
msgstr ""
"Tham chiếu ngoài ref='media/secure-connections/https.png' "
"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"

#: secure-connections.page:26
msgid ""
"The following visualization shows what information is visible to "
"eavesdroppers with and without Tor Browser and HTTPS encryption:"
msgstr ""
"Sự biểu thị sau đây cho thấy rằng thông tin nào là hữu hình đối với các bên "
"nghe lén khi dùng và không dùng Trình duyệt Tor và mã hoá HTTPS:"

#: secure-connections.page:35
msgid ""
"Click the “Tor” button to see what data is visible to observers when you're "
"using Tor. The button will turn green to indicate that Tor is on."
msgstr ""
"Kích vào nút “Tor” để thấy giữ liệu nào là hữu hình đối với người quan sát "
"khi bạn đang sử dụng Tor. Nút đó sẽ chuyển xanh lá cây để cho thấy Tor đang "
"bật."

#: secure-connections.page:42
msgid ""
"Click the “HTTPS” button to see what data is visible to observers when "
"you're using HTTPS. The button will turn green to indicate that HTTPS is on."
msgstr ""
"Kích vào nút “HTTPS” để thấy giữ liệu nào là hữu hình đối với người quan sát"
" khi bạn đang sử dụng HTTPS. Nút đó sẽ chuyển xanh lá cây để cho thấy HTTPS "
"đang bật."

#: secure-connections.page:49
msgid ""
"When both buttons are green, you see the data that is visible to observers "
"when you are using both tools."
msgstr ""
"Khi cả hai nút có màu xanh lá cây, bạn thấy giữ liệu đó là hữu hình đối với "
"người quan sát khi bạn đang dùng cả hai công cụ đó."

#: secure-connections.page:55
msgid ""
"When both buttons are grey, you see the data that is visible to observers "
"when you don't use either tool."
msgstr ""
"Khi cả hai nút có màu xám, bạn thấy giữ liệu đó là hữu hình đối với người "
"quan sát khi bạn không dùng một trong các công cụ đó."

#: secure-connections.page:62
msgid "Potentially visible data"
msgstr "Giữ liệu có tiềm năng nhìn thấy được"

#: secure-connections.page:70
msgid "The site being visited."
msgstr "Trang mạng được ghé thăm."

#: secure-connections.page:81
msgid "Username and password used for authentication."
msgstr "Tên người dùng và mật mã sử dụng cho việc xác nhận."

#: secure-connections.page:92
msgid "Data being transmitted."
msgstr "Giữ liệu được truyền."

#: secure-connections.page:103
msgid ""
"Network location of the computer used to visit the website (the public IP "
"address)."
msgstr ""
"Vị trí mạng của máy tính đó đã từng ghé thăm trang web đó (địa chỉ IP công "
"cộng đó)."

#: secure-connections.page:115
msgid "Whether or not Tor is being used."
msgstr "Tor hiện có đang được sử dụng hay không."

#: security-slider.page:6
msgid "Configuring Tor Browser for security and usability"
msgstr "Cấu hình Trình duyệt Tor về tính khả dụng và bảo mật"

#: security-slider.page:10
msgid "Security Slider"
msgstr "Thanh trượt Bảo mật"

#: security-slider.page:11
msgid ""
"Tor Browser includes a “Security Slider” that lets you increase your "
"security by disabling certain web features that can be used to attack your "
"security and anonymity. Increasing Tor Browser’s security level will stop "
"some web pages from functioning properly, so you should weigh your security "
"needs against the degree of usability you require."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor có một “Thanh trượt Bảo mật” để bạn tăng tính bảo mật bằng "
"việc vô hiệu hoá các tính năng web nhất định mà có thể bị dùng để tấn công "
"sự bảo mật và tính riêng tư của bạn. Tăng cấp độ bảo mật của Trình duyệt Tor"
" sẽ làm cho một vài trang web hoạt động không chính xác, vì thế bạn nên cân "
"nhắc giữa nhu cầu bảo mật cần thiết và mức độ hữu dụng yêu cầu."

#: security-slider.page:21
msgid "Accessing the Security Slider"
msgstr "Truy cập Thanh trượt Bảo mật"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: security-slider.page:23
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/security-slider/slider.png' "
"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"
msgstr ""
"Tham chiếu bên ngoài ref='media/security-slider/slider.png' "
"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"

#: security-slider.page:25
msgid ""
"The Security Slider is located in Torbutton’s “Privacy and Security "
"Settings” menu."
msgstr ""
"Thanh trượt Bảo mật được đặt trong danh mục “Những cài đặt Bảo mật và Riêng "
"tư” của nút Tor."

#: security-slider.page:32
msgid "Security Levels"
msgstr "Các cấp độ Bảo mật"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: security-slider.page:34
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/security-slider/slider_window.png' "
"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"
msgstr ""
"Tham chiếu bên ngoài ref='media/security-slider/slider_window.png' "
"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"

#: security-slider.page:36
msgid ""
"Increasing the level of the Security Slider will disable or partially "
"disable certain browser features to protect against possible attacks."
msgstr ""
"Tăng cấp độ bảo mật sẽ vô hiệu hoá hoặc vô hiệu hoá một phần các tính năng "
"nhất định của trình duyệt để ngăn chặn các tấn công tiềm tàng."

#: security-slider.page:42
msgid "High"
msgstr "Cao"

#: security-slider.page:43
msgid ""
"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
"features are disabled; some types of image are disabled; Javascript is "
"disabled by default on all sites; most video and audio formats are disabled;"
" and some fonts and icons may not display correctly."
msgstr ""
"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
"chạy thông qua NoScript; tất cả các tối ưu hoá hiệu ứng JavaScript bị vô "
"hiệu hoá; một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một cách chính"
" xác; một vài tính năng kiến tạo phông chữ bị vô hiệu hoá; một vài dạng hình"
" ảnh bị vô hiệu hoá; JavaScript mặc định bị vô hiệu hoá trên tất cả các "
"trang; hầu hết các định dạng âm thanh và hình ảnh bị vô hiệu hoá; và một vài"
" phông chữ và biểu tượng có thể không hiển thị một cách chính xác."

#: security-slider.page:53
msgid "Medium-High"
msgstr "Trung bình-Cao"

#: security-slider.page:54
msgid ""
"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
"features are disabled; some types of image are disabled; and JavaScript is "
"disabled by default on all non-<link xref=\"secure-"
"connections\">HTTPS</link> sites."
msgstr ""
"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
"chạy thông qua NoScript; tất cả các tối ưu hoá hiệu ứng JavaScript bị vô "
"hiệu hoá; một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một cách chính"
" xác; một vài tính năng kiến tạo phông chữ bị vô hiệu hoá; một vài dạng hình"
" ảnh bị vô hiệu hoá; và JavaScript mặc định bị vô hiệu hoá trên tất cả các "
"trang không-<link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>."

#: security-slider.page:64
msgid "Medium-Low"
msgstr "Trung bình-Thấp"

#: security-slider.page:65
msgid ""
"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
"NoScript; some <link xref=\"plugins\">JavaScript</link> performance "
"optimizations are disabled, causing some websites to run more slowly; and "
"some mathematical equations may not display properly."
msgstr ""
"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
"chạy thông qua NoScript; một vài tối ưu hoá hiệu ứng <link "
"xref=\"plugins\">JavaScript</link> bị vô hiệu hoá, làm cho một vài trang web"
" chạy chậm hơn; và một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một "
"cách chính xác."

#: security-slider.page:73
msgid "Low"
msgstr "Thấp"

#: security-slider.page:74
msgid ""
"At this level, all browser features are enabled. This is the most usable "
"option."
msgstr ""
"Tại cấp độ này, tất cả các tính năng trình duyệt được kích hoạt. Đây là lựa "
"chọn khả dụng nhất."

#: transports.page:6 transports.page:20
msgid "Types of pluggable transport"
msgstr "Các loại điểm trung chuyển có thể sử dụng"

#: transports.page:10
msgid "Pluggable Transports"
msgstr "Những điểm trung chuyển có thể sử dụng"

#: transports.page:12
msgid ""
"Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it "
"sends out. This can be useful in situations where an Internet Service "
"Provider or other authority is actively blocking connections to the Tor "
"network."
msgstr ""
"Những điểm trung chuyển có thể sử dụng là các công cụ mà Tor có thể dùng để "
"nguỵ trang tín hiệu nó truyền ra. Điều này có thể hữu dụng trong các tình "
"huống khi một Nhà cung cấp Dịch vụ Internet hay cơ quan khác đang chủ động "
"ngăn chặn các kết nối đến mạng Tor."

#: transports.page:21
msgid ""
"Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
"developed."
msgstr ""
"Hiện tại có sáu điểm trung chuyển có thể sử dụng được, nhưng số lượng nhiều "
"hơn đang được phát triển."

#: transports.page:28
msgid "obfs3"
msgstr "obfs3"

#: transports.page:33
msgid ""
"obfs3 makes Tor traffic look random, so that it does not look like Tor or "
"any other protocol. obfs3 bridges will work in most places."
msgstr ""
"obfs3 làm cho tín hiệu Tor trên đường truyền như ngẫu nhiên, vì thế nó không"
" giống như Tor hay bất kỳ giao thức nào khác. Các cầu obfs3 sẽ hoạt động ở "
"hầu hết mọi nơi."

#: transports.page:42
msgid "obfs4"
msgstr "obfs4"

#: transports.page:47
msgid ""
"obfs4 makes Tor traffic look random like obfs3, and also prevents censors "
"from finding bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to "
"be blocked than obfs3 bridges."
msgstr ""
"obfs4 làm cho tín hiệu Tor trên đường truyền như ngẫu nhiên tương tự obfs3, "
"và cũng ngăn chặn các đối tượng kiểm duyệt tìm thấy các cầu nối bằng việc "
"quét Internet. Các cầu obfs4 ít có khả năng bị chặn hơn các cầu obfs3."

#: transports.page:56
msgid "Scramblesuit"
msgstr "Scramblesuit"

#: transports.page:61
msgid "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of bridges."
msgstr ""
"ScrambleSuit tương tự như obfs4 nhưng có một tập hợp khác các cầu nối."

#: transports.page:69
msgid "FTE"
msgstr "FTE"

#: transports.page:74
msgid ""
"FTE (format-transforming encryption) disguises Tor traffic as ordinary web "
"(HTTP) traffic."
msgstr ""
"FTE (mã hoá biến đổi định dạng, format-transforming encryption) nguỵ trang "
"tín hiệu Tor trên đường truyền như là tín hiệu web thông thường (HTTP)."

#: transports.page:82
msgid "meek"
msgstr "meek"

#: transports.page:87
msgid ""
"These transports all make it look like you are browsing a major web site "
"instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon "
"Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
"site; and meek-google makes it look like you are using Google search."
msgstr ""
"Toàn bộ những dịch chuyển này làm cho nó giống như là bạn đang truy cập một "
"trang web chuyên biệt thay vì sử dụng Tor. meek-amazon làm nó như là bạn "
"đang sử dụng Các dịch vụ Web của Amazon; meek-azure làm nó như là bạn đang "
"sử dụng một trang web của Microsoft; và meek-google làm nó như là bạn đang "
"sử dụng tìm kiếm Google."

#: troubleshooting.page:6
msgid "What to do if Tor Browser doesn’t work"
msgstr "Làm gì nếu Trình duyệt Tor không hoạt động"

#: troubleshooting.page:12
msgid ""
"You should be able to start browsing the web using Tor Browser shortly after"
" running the program, and clicking the “Connect” button if you are using it "
"for the first time."
msgstr ""
"Bạn nên có thể bắt đầu lướt web bằng Trình duyệt Tor ngay sau khi chạy "
"chương trình đó, và kích vào nút \"Kết nối\" nếu bạn đang dùng nó lần đầu "
"tiên."

#: troubleshooting.page:21
msgid "Quick fixes"
msgstr "Những khắc phục nhanh"

#: troubleshooting.page:22
msgid ""
"If Tor Browser doesn’t connect, there may be a simple solution. Try each of "
"the following:"
msgstr ""
"Nếu Trình duyệt Tor không thể kết nối, có thể có một giải pháp đơn giản. Thử"
" một trong những cách sau:"

#: troubleshooting.page:29
msgid ""
"Your computer’s system clock must be set correctly, or Tor will not be able "
"to connect."
msgstr ""
"Đồng hồ hệ thống phải được cài đặt chính xác, hoặc Tor sẽ không thể kết nối."

#: troubleshooting.page:35
msgid ""
"Make sure another Tor Browser is not already running. If you’re not sure if "
"Tor Browser is running, restart your computer."
msgstr ""
"Hãy đảm bảo rằng không có một Trình duyệt Tor khác đang hoạt động. Nếu bạn "
"không chắc nếu Trình duyệt Tor đang hoạt động, khởi động lại máy tính."

#: troubleshooting.page:41
msgid ""
"Make sure that any antivirus program you have installed is not preventing "
"Tor from running. You may need to consult the documentation for your "
"antivirus software if you do not know how to do this."
msgstr ""
"Đảm bảo rằng bất cứ chương trình diệt vi rút nào bạn đã cài đặt không cản "
"trở Tor hoạt động. Bạn có thể cần tham khảo tài liệu của phần mềm diệt vi "
"rút của bạn nếu không biết làm điều này như thế nào."

#: troubleshooting.page:49
msgid "Temporarily disable your firewall."
msgstr "Tạm thời tắt tường lửa."

#: troubleshooting.page:54
msgid ""
"Delete Tor Browser and install it again. If updating, do not just overwrite "
"your previous Tor Browser files; ensure they are fully deleted beforehand."
msgstr ""
"Xoá Trình duyệt Tor rồi cài đặt lại. Nếu cập nhật, tránh việc chỉ gi đè lên "
"các tệp tin của Trình duyệt Tor trước đó; trước tiên hãy đảm bảo chúng đã bị"
" xoá hết."

#: troubleshooting.page:64
msgid "Is your connection censored?"
msgstr "Kết nối của bạn có bị kiểm duyệt không?"

#: troubleshooting.page:65
msgid ""
"If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be "
"censoring connections to the Tor network. Read the <link "
"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> section for possible solutions."
msgstr ""
"Nếu bạn vẫn không thể kết nối, Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn có lẽ "
"đang kiểm duyệt các kết nối đến mạng Tor. Xem mục <link "
"xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> cho những giải pháp có thể."

#: troubleshooting.page:74
msgid "Known issues"
msgstr "Các vấn đề đã biết"

#: troubleshooting.page:75
msgid ""
"Tor Browser is under constant development, and some issues are known about "
"but not yet fixed. Please check the <link xref=\"known-issues\">Known "
"Issues</link> page to see if the problem you are experiencing is already "
"listed there."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor đang trong quá trình phát triển đều đặn, và một vài sự cố đã"
" được biết đến nhưng vẫn chưa được khắc phục. Hãy kiểm tra trang <link xref"
"=\"known-issues\">Các sự cố đã biết</link> để xem nếu vấn đề bạn đang trải "
"nghiệm đã được liệt kê ở đó rồi."

#: uninstalling.page:6
msgid "How to remove Tor Browser from your system"
msgstr "Làm thế nào để gỡ bỏ Trình duyệt Tor khỏi hệ thống"

#: uninstalling.page:10
msgid "Uninstalling"
msgstr "Huỷ cài đặt"

#: uninstalling.page:12
msgid ""
"Tor Browser does not affect any of the existing software or settings on your"
" computer. Uninstalling Tor Browser will not affect your system’s software "
"or settings."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor không tác động đến bất cứ phần mền hay các cài đặt nào đang "
"tồn tại trên máy tính của bạn. Việc huỷ cài đặt Trình duyệt Tor sẽ không tác"
" động đến phần mềm hay các cài đặt hệ thống."

#: uninstalling.page:18
msgid "Removing Tor Browser from your system is simple:"
msgstr "Việc xoá bỏ Trình duyệt Tor khỏi hệ thống là đơn giản:"

#: uninstalling.page:24
msgid ""
"Locate your Tor Browser folder. The default location on Windows is the "
"Desktop; on Mac OS X it is the Applications folder. On Linux, there is no "
"default location, however the folder will be named \"tor-browser_en-US\" if "
"you are running the English Tor Browser."
msgstr ""
"Định vị thư mục chứa Trình duyệt Tor. Vị trí mặc định trong Windows là Màn "
"hình (Desktop); trên Mac OS X đó là thư mục Các ứng dụng (Applications). Với"
" Linux, không có thư mục mặc định; tuy nhiên thư mục đó sẽ được đặt tên "
"\"tor-browser_en-US\" nếu bạn đang dùng Trình duyệt Tor tiếng Anh."

#: uninstalling.page:32
msgid "Delete the Tor Browser folder."
msgstr "Xoá thư mục chứa Trình duyệt Tor."

#: uninstalling.page:35
msgid "Empty your Trash"
msgstr "Làm sạch Thùng rác"

#: uninstalling.page:39
msgid ""
"Note that your operating system’s standard “Uninstall” utility is not used."
msgstr ""
"Lưu ý là ứng dụng “Huỷ cài đặt” chuẩn của hệ điều hành không được sử dụng."

#: updating.page:6
msgid "How to update Tor Browser"
msgstr "Làm thế nào để cập nhật Trình duyệt Tor"

#: updating.page:10
msgid "Updating"
msgstr "Cập nhật"

#: updating.page:12
msgid ""
"Tor Browser must be kept updated at all times. If you continue to use an "
"outdated version of the software, you may be vulnerable to serious security "
"flaws that compromise your privacy and anonymity."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor phải luôn cập nhật tại mọi thời điểm. Nếu bạn tiếp tục sử "
"dụng một phiên bản đã hết hạn của Tor, bạn có thể suy yếu trước các lỗ hổng "
"bảo mật nghiêm trọng và điều này đặt sự riêng tư và tính ẩn danh của bạn vào"
" nguy hiểm."

#: updating.page:18
msgid ""
"Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has "
"been released: the Torbutton icon will display a yellow triangle, and you "
"may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update "
"either automatically or manually."
msgstr ""
"Trình duyệt Tor sẽ nhắc bạn cập nhật phần mềm ngay khi một phiên bản mới vừa"
" ra mắt: biểu tượng của nút Tor sẽ biểu thị một tam giác màu vàng, và bạn có"
" thể nhìn thấy một chỉ dấu cập nhật bằng chữ viết khi Trình duyệt Tor mở ra."
" Bạn có thể cập nhật tự động hoặc thủ công."

#: updating.page:26
msgid "Updating Tor Browser automatically"
msgstr "Tự động cập nhật Trình duyệt Tor"

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: updating.page:30
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/updating/update1.png' "
"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"
msgstr ""
"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update1.png' "
"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"

#: updating.page:32
msgid ""
"When you are prompted to update Tor Browser, click on the Torbutton icon, "
"then select “Check for Tor Browser Update”."
msgstr ""
"Khi bạn được nhắc để cập nhật Trình duyệt Tor, kích vào biểu tượng của nút "
"Tor, rồi chọn “Kiểm tra việc cập nhật Trình duyệt Tor”."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: updating.page:39
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/updating/update3.png' "
"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"
msgstr ""
"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update3.png' "
"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"

#: updating.page:41
msgid ""
"When Tor Browser has finished checking for updates, click on the “Update” "
"button."
msgstr ""
"Khi Trình duyệt Tor vừa kết thúc việc kiểm tra các bản cập nhật, kích vào "
"nút “Cập nhật”."

#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: updating.page:48
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='media/updating/update4.png' "
"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"
msgstr ""
"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update4.png' "
"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"

#: updating.page:50
msgid ""
"Wait for the update to download and install, then restart Tor Browser. You "
"will now be running the latest version."
msgstr ""
"Chờ cho quá trình cập nhật tải về và cài đặt, rồi khởi động lại trình duyệt "
"Tor. Bạn sẽ có phiên bản mới nhất."

#: updating.page:58
msgid "Updating Tor Browser manually"
msgstr "Cập nhật trình duyệt Tor một cách thủ công"

#: updating.page:61
msgid ""
"When you are prompted to update Tor Browser, finish the browsing session and"
" close the program."
msgstr ""
"Khi bạn được nhắc để cập nhật trình duyệt Tor, dừng việc lướt web và tắt "
"trình duyệt."

#: updating.page:67
msgid ""
"Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it "
"(see the <link xref=\"uninstalling\">Uninstalling</link> section for more "
"information)."
msgstr ""
"Gỡ bỏ trình duyệt Tor khỏi hệ thống bằng việc xoá bỏ thư mục lưu trữ nó (Xem"
" mục <link xref=\"uninstalling\">Gỡ bỏ</link> để có thêm thông tin)."

#: updating.page:74
msgid ""
"Visit <link href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\">"
" https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> and download "
"a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before."
msgstr ""
"Truy cập <link "
"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"> "
"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> và tải về "
"phiên bản Tor mới nhất, rồi cài đặt lại như trước."